Oznámenie č. 468/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

(v znení č. 671/2006 Z. z., 525/2008 Z. z.)

Čiastka 201/2003
Platnosť od 27.11.2003
Účinnosť od 01.01.2009

468

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. marca 1994 č. 65/96/1994 o záväznosti postupov účtovania podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve (oznámenie č. 56/1994 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 18/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon") ustanovuje:

Čl. I

§ 1

Týmto opatrením sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa osobitného predpisu1).

Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva

§ 2

(1) Pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva sa

a) k poslednému dňu bežného účtovného obdobia uzavrú účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva podľa zákona a osobitného predpisu2) a zostaví sa účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva a

b) k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po bežnom účtovnom období otvoria účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva3).

(2) Pri otvorení účtovných kníh v sústave podvojného účtovníctva údaje z účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva sa účtujú ako začiatočné stavy príslušných účtov vytvorených v rámci účtového rozvrhu4) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu alebo v prospech účtu 701 - Začiatočný účet súvahový takto:

a) suma ocenenia jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku zistená podľa § 25 zákona zvýšená o prípadné náklady na dokončené technické zhodnotenie tohto majetku sa účtuje ako začiatočný stav príslušných účtov účtovej skupiny 01 - Dlhodobý nehmotný majetok, účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný alebo účtovej skupiny 03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný,

b) suma odpisov k jednotlivému dlhodobému nehmotnému majetku alebo k jednotlivým zložkám dlhodobého hmotného majetku sa účtuje ako začiatočný stav príslušných účtov účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku,

c) suma poskytnutých preddavkov na obstaranie jednotlivého dlhodobého majetku sa účtuje ako začiatočný stav účtov účtovej skupiny 05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok,

d) suma ocenenia jednotlivého dlhodobého finančného majetku okrem poskytnutých dlhodobých pôžičiek sa účtuje ako začiatočný stav príslušného účtu účtovej triedy 06 - Dlhodobý finančný majetok,

e) suma obstarávania jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého finančného majetku do času jeho uvedenia do užívania vrátane nedokončeného technického zhodnotenia sa účtuje ako začiatočný stav príslušných účtov účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého majetku,

f) suma opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku5) vytvorenej po jeho nadobudnutí v pôvodnej výške sa účtuje ako začiatočný stav účtu 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku a súčet odpisov k nej ako začiatočný stav účtu 098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku,

g) stav zásob sa účtuje ako začiatočný stav na príslušných účtoch účtovej skupiny 11 - Materiál, účtu 12 - Zásoby vlastnej výroby alebo účtovej skupiny 13 - Tovar,

h) stav peňažných prostriedkov v pokladni sa účtuje ako začiatočný stav účtu 211 - Pokladnica; stav cenín zistený v pomocnej knihe cenín sa uvedie ako začiatočný stav účtu 213 - Ceniny,

i) stav peňažných prostriedkov na bankových účtoch sa účtuje ako začiatočný stav účtu 221 - Bankové účty,

j) stav jednotlivých krátkodobých cenných papierov6) sa účtuje ako začiatočný stav príslušných účtov účtovej skupiny 25 - Krátkodobý finančný majetok,

k) stav jednotlivých zmeniek na inkaso sa účtuje ako začiatočný stav účtu 312 - Zmenky na inkaso,

I) nevyrovnaný rozdiel priebežných položiek peňažného denníka, ktorý vznikol prevodom medzi pokladňou a bankovými účtami alebo prevodom medzi bankovými účtami a pokladňou sa účtuje ako začiatočný stav účtu 261 - Peniaze na ceste,

m) stav jednotlivých pohľadávok okrem pohľadávok z poskytnutých krátkodobých pôžičiek sa účtuje ako začiatočný stav príslušných účtov účtovej triedy 3,

n) stav jednotlivých pohľadávok z poskytnutých pôžičiek sa účtuje ako začiatočný stav účtu 067 - Ostatné pôžičky, účtu 335 - Pohľadávky voči zamestnancom alebo účtu 378 - iné pohľadávky,

o) stav jednotlivých záväzkov okrem záväzkov z prijatých pôžičiek, z úverov, z rezerv a zo sociálneho fondu sa účtuje ako začiatočné stavy príslušných účtov účtovej triedy 3 a 4,

p) stav jednotlivých rezerv sa účtuje ako začiatočný stav príslušných účtov účtovej skupiny 45 - Rezervy,

q) stav jednotlivých prijatých pôžičiek a úverov sa účtuje ako začiatočný stav príslušných účtov účtovej triedy 2, 3 a 4,

r) zostatok jednotlivých výdavkov, ktoré sa z dôvodu časového rozlišovania nezahrnovali na daňové účely ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, sa účtuje na ťarchu účtu 381 - Náklady budúcich období,

s) zostatok jednotlivých príjmov, ktoré sa z dôvodu časového rozlišovania nezahrnovali do základu dane, sa účtuje v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období,

t) stav sociálneho fondu7) sa účtuje v prospech účtu 472 - Záväzky zo sociálneho fondu.

(3) Rozdiel medzi súčtom syntetických účtov majetku a súčtom syntetických účtov záväzkov, na ktorých sa účtovalo podľa odseku 1, sa účtuje takto:

a) kladný rozdiel na ťarchu účtu 701 - Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech účtu 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa,

b) záporný rozdiel v prospech účtu 701 - Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa.

§ 3

V účtovných knihách v sústave podvojného účtovníctva sa po ich otvorení na účely prechodu zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva účtujú tieto účtovné prípady:

a) na ťarchu účtu 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sa účtuje suma

1. ocenenia odplatne obstaraných zásob, ak obstaranie zásob bolo uhradené,

2. ocenenia zásob vlastnej výroby, ktoré sú v stave zásob vlastnej výroby,

3. ocenenia krátkodobého finančného majetku, ak obstaranie krátkodobého finančného majetku bolo uhradené a úhrada bola uznaná na daňové účely ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,

4. ocenenia pohľadávky, ktorá sa pri vzniku pohľadávky účtuje v sústave podvojného účtovníctva súvzťažne s účtom výnosu,

5. poskytnutého preddavku, ak jeho úhrada bola uznaná na daňové účely ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,

b) na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa sa účtuje suma

1. ocenenia záväzku okrem dane z príjmov, ktorý sa v sústave podvojného účtovníctva účtuje pri vzniku záväzku súvzťažne s účtom nákladu zo spotrebovaných zásob,

2. prijatého preddavku, ak prijatie preddavku bolo uznané na daňové účely ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov,

3. prijatej dotácie, ak prijatie dotácie bolo uznané na daňové účely ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov,

c) časť zostatku účtu 451 - Rezervy zákonné, ktorú tvorí rezerva na opravu dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu účtu 451 - Rezervy zákonné so súvzťažným zápisom v prospech účtu 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby -podnikateľa.

§ 4

Prechod zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva

(1) Pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa

a) k poslednému dňu bežného účtovného obdobia zrušia účty časového rozlíšenia, účty opravných položiek, účty rezerv, uzavrú účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva3) a zostaví sa účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva8) a

b) k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po bežnom účtovnom období otvoria účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva2).

(2) Pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa do

a) peňažného denníka uvedú konečné zostatky príslušných účtov účtovej skupiny 21 - Peniaze, účtovej skupiny 22 - Účty v bankách a účtovej skupiny 26 - Prevody medzi finančnými účtami,

b) knihy pohľadávok uvedú konečné zostatky príslušných účtov účtovej skupiny 05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok, účtovej skupiny 31 - Pohľadávky alebo účtovej skupiny 37 - Iné pohľadávky a iné záväzky,

c) knihy záväzkov uvedú konečné zostatky príslušných účtov účtovej skupiny 32 - Záväzky, účtovej skupiny 33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, účtovej skupiny 34 - Zúčtovanie daní a dotácií, účtovej skupiny 37 - Iné pohľadávky a iné záväzky alebo účtovej triedy 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky,

d) pomocných kníh, a to do

1. knihy dlhodobého majetku uvedú konečné zostatky príslušných účtov účtovej skupiny 01 - Dlhodobý nehmotný majetok, účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný, účtovej skupiny 03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný, účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého majetku, účtovej skupiny 07 -Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku,

2. knihy finančného majetku uvedú konečné zostatky príslušných účtov účtovej skupiny 06 - Dlhodobý finančný majetok a účtovej skupiny 25 - Krátkodobý finančný majetok,

3. knihy cenín uvedie konečný zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 21 - Peniaze,

4. knihy sociálneho fondu uvedie konečný zostatok účtu 472 - Záväzky zo sociálneho fondu,

5. knihy zásob uvedie konečný zostatok príslušného účtu účtovej triedy 1 - Zásoby,

6. knihy rezerv uvedie konečný zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 45 - Rezervy.

Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

§ 4a

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo k 1. januáru 2009

(1) K 1. januáru 2009 sa otvoria súvahové účty hlavnej knihy v eurách a informatívne v slovenských korunách. Začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania sa účtujú po úprave podľa § 2 ods. 2 a 3 prepočítané zo slovenských korún na eurá podľa § 37b zákona a zaokrúhlené na najbližší eurocent9).

(2) K 1. januáru 2009 vzniknutý rozdiel medzi stranou má dať účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a stranou dal účtu 701 – Začiatočný účet súvahový sa účtuje na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa. Rozdiely z dôvodu prepočtu jednotlivých zložiek majetku a záväzkov a vlastného imania zo slovenských korún na eurá sa účtujú k 1. januáru 2009 na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa so súvzťažným zápisom na vytvorenom analytickom účte 663 – Kurzové zisky pri prechode na euro alebo sa so súvzťažným zápisom na ťarchu vytvoreného analytického účtu 563 – Kurzové straty pri prechode na euro.

(3) Jednotlivé zložky analytickej evidencie k príslušnému začiatočnému stavu analytického účtu majetku, záväzkov a vlastného imania tvoriace podklad účtovania na tomto účte, sa prepočítajú zo slovenských korún na eurá kurzom podľa § 37b zákona. Pri zaokrúhľovaní jednotlivých zložiek analytickej evidencie prepočítaných zo slovenských korún na eurá sa postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, ak osobitný predpis neustanovuje inak, napríklad pre zaokrúhľovanie miezd za mesiac december10). Celková suma analytickej evidencie v eurách k príslušnému začiatočnému stavu súvahového účtu sa zaokrúhli na najbližší eurocent9), ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(4) Rozdiel medzi celkovou sumou analytickej evidencie prepočítanou na eurá podľa odseku 3 k príslušnému začiatočnému stavu súvahového účtu sa účtovne vyrovná úpravou začiatočného stavu príslušného účtu majetku, záväzkov a vlastného imania. Rozdiel sa účtuje na ťarchu analytického účtu 563 – Kurzové straty pri prechode na euro alebo v prospech analytického účtu 663 – Kurzové zisky pri prechode na euro.

§ 4b

Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo k 1. januáru 2009

K 1. januáru 2009 sa otvoria knihy v sústave jednoduchého účtovníctva podľa § 4 prepočítané na eurá podľa § 37b zákona a zaokrúhlené na najbližší eurocent9).

§ 5

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. marca 1994 č. 65/96/1994 o záväznosti postupov účtovania podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve (oznámenie č. 56/1994 Z. z.).

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23 586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane sa mení a dopĺňa takto:

1. § 18 sa vypúšťa.

2. V prílohe sa vysvetlivky k výkazu o majetku a záväzkoch dopĺňajú štrnástym bodom, ktorý znie:

14. V stĺpcoch 1 a 3 výkazu o majetku a záväzkoch účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave podvojného účtovníctva sa nevykazujú žiadne údaje."

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.

Ivan Mikloš, v. r.,

podpredseda vlády a minister financií

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23 586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 723/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 21378/2003-92 (oznámenie č. 468/2003 Z. z.).

2) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23 586/2002-92 (oznámenie č. 723/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 21378/2003-92 (oznámenie č. 468/2003 Z. z.).

3) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23 054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

4) § 3 ods. 1 opatrenia č. 23 054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

5) § 5 ods. 9 a 10 opatrenia č. 23 586/2002- 92 (oznámenie č. 723/2002 Z. z.).

6) § 8 ods. 3 opatrenia č. 23 586/2002-92 (oznámenie č. 723/2002 Z. z.).

7) § 17 ods. 3 opatrenia č. 23 586/2002-92 (oznámenie č. 723/2002 Z. z.).

8) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. apríla 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.).

9) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstvo financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.

10) Vyhláška Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 251/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb.