Zákon č. 461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení

Čiastka 200/2003
Platnosť od 27.11.2003
Účinnosť od 01.01.2004 do31.01.2004
Redakčná poznámka

okrem § 122 ods. 4 až 6, § 123 ods. 3 až 5, § 272 ods. 7, § 286 ods. 2, § 291 ods. 3 a 4 a § 293, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, § 120 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii