Vyhláška č. 459/2003 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o ukončení platnosti mincí v nominálnej hodnote 10 halierov vzoru 1993 a mincí v nominálnej hodnote 20 halierov vzoru 1993

Čiastka 199/2003
Platnosť od 25.11.2003 do31.12.2008
Účinnosť od 15.12.2003 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH

459

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 14. novembra 2003

o ukončení platnosti mincí v nominálnej hodnote 10 halierov vzoru 1993 a mincí v nominálnej hodnote 20 halierov vzoru 1993

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dňa 31. decembra 2003 sa ukončuje platnosť mincí v nominálnej hodnote 10 halierov vzoru 19931) a mincí v nominálnej hodnote 20 halierov vzoru 1993.2)

§ 2

(1) Výmenu mincí uvedených v § 1 uskutočňujú bezodplatne

a) Národná banka Slovenska, banky3) a pobočky zahraničných bánk4) od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004,

b) Národná banka Slovenska od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008.

(2) Výmena mincí sa vykonáva v pokladniciach Národnej banky Slovenska a v pokladniciach bánk a pobočiek zahraničných bánk v hotovosti alebo vložením na účet vedený v Národnej banke Slovenska alebo v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky.

(3) V hotovosti sa vymieňajú mince uvedené v § 1, ktorých úhrnná suma nominálnych hodnôt je deliteľná číslom 50 bezo zvyšku. Pri vklade mincí na účet sa úhrnná suma nominálnych hodnôt pripíše na účet v plnej výške.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2003.


Marián Jusko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 223/1993 Z. z. o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1993 do obehu a o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1974 a 1991 z obehu

2) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 210/1993 Z. z. o vydaní mincí po 20 halieroch vzoru 1993 a o stiahnutí mincí po 20 halieroch vzoru 1972 a 1991 z obehu.

3) § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.