456

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. septembra 2003 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vojnových hroboch.

Dohoda nadobudla platnosť 23. septembra 2003 na základe článku 12 ods. 1.

K oznámeniu č. 456/2003 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vojnových hroboch

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky

(ďalej len „zmluvné strany“) vedené prianím rozvíjať a prehlbovať všestrannú spoluprácu prostredníctvom ďalšieho rozvoja dvojstranných kontaktov a posilnenia vzájomného porozumenia,

nadväzujúc na dlhoročné skúsenosti zo spolupráce svojich národov,

riadiac sa princípmi humanity a ustanoveniami Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 a Dodatkových protokolov k nim z 8. júna 1977,

vychádzajúc z článku 15 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci, podpísanej dňa 23. novembra 1992 v Bratislave,

berúc do úvahy existenciu vojnových hrobov na území oboch štátov, ako aj existenciu vojnových hrobov občanov bývalého spoločného štátu, ktoré sa nachádzajú na území tretích štátov, s cieľom zabezpečiť ich zachovanie a dôstojné udržovanie,

dohodli sa takto:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody uvedené pojmy znamenajú:

a) „vojnové hroby“ miesta, na ktorých sú pochované pozostatky osôb, ktoré zahynuli v dôsledku vojenských operácií, ktorých sa aktívne zúčastnili, alebo v dôsledku vojnového zajatia, zahŕňajúc do toho hroby jednotlivcov i hromadné hroby a osáriá, ako aj pomníky, mohyly, pamätné tabule a pamätníky pripomínajúce miesta významných vojnových udalostí od začiatku 1. svetovej vojny,

b) „české vojnové hroby“ vojnové hroby, kde sú pochované pozostatky osôb, ktoré v čase svojej smrti boli

1. občanmi Českej republiky v období od 1. januára 1993,

2. príslušníkmi Armády Českej republiky v období od 1. januára 1993 alebo

3. príslušníkmi ozbrojených síl podriadených veleniu vládnych orgánov tzv. Protektorátu Čechy a Morava v období od 16. marca 1939 do 12. mája 1945,

c) „slovenské vojnové hroby“ vojnové hroby, kde sú pochované pozostatky osôb, ktoré v čase svojej smrti boli

1. občanmi Slovenskej republiky v období od 1. januára 1993,

2. príslušníkmi Armády Slovenskej republiky v období od 1. januára 1993 alebo

3. príslušníkmi ozbrojených síl podriadených veleniu vládnych orgánov Slovenského štátu alebo Slovenskej republiky v období od 14. marca 1939 do 12. mája 1945,

d) „spoločné vojnové hroby“ vojnové hroby, ktoré nie sú slovenskými alebo českými vojnovými hrobmi, v ktorých sú pochované pozostatky osôb, ktoré v čase svojej smrti boli

1. občanmi Rakúsko-Uhorska s domovským právom v obci, ktorá sa neskoršie stala súčasťou Československa,

2. občanmi Republiky Československej či Československej republiky, alebo

3. príslušníkmi československého zahraničného vojska,

e) „poznateľný stav vojnového hrobu“ taký stav vojnového hrobu, z ktorého možno zreteľne rozpoznať skutočnosť, že ide o vojnový hrob a prípadne ďalšie údaje, ako sú napríklad mená osôb, ktorých pozostatky sú tu pochované, ich hodnosť a štátnu príslušnosť, dátum narodenia a úmrtia a miesto smrti,

f) „úprava vojnových hrobov“ vyznačenie hraníc pohrebiska a umiestnenie pamätných symbolov, pomníkov a iných pamätných objektov alebo ich rekonštrukcia,

g) „udržiavanie vojnových hrobov“ zachovanie vojnových hrobov v dôstojnom a poznateľnom stave.

Článok 2

Účel

Účelom tejto dohody je

a) zabezpečiť starostlivosť o slovenské, české a spoločné vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú na území štátov zmluvných strán,

b) upraviť vzťahy zmluvných strán súvisiace so starostlivosťou o spoločné vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú mimo územia ich štátov.

Článok 3

Starostlivosť o vojnové hroby na území štátov zmluvných strán

(1) Zmluvné strany budú pomáhať vyhľadávať, evidovať a udržiavať vojnové hroby nachádzajúce sa na území ich štátov, ako aj riešiť otázky spojené s exhumáciou, prevozom a opätovným pochovaním.

(2) Zmluvné strany si budú vymieňať informácie o výskyte, umiestnení a stave vojnových hrobov nachádzajúcich sa na území ich štátov a vymenia si zoznamy osôb, ktorých pozostatky sú v nich pochované. Dodatočný zápis novoobjavených vojnových hrobov do týchto zoznamov sa uskutoční so súhlasom zmluvných strán.

(3) Zmluvné strany zabezpečia udržiavanie a ochranu vojnových hrobov na území svojich štátov a pietne nakladanie s nimi. Pri udržiavaní a ochrane vojnových hrobov a pri úprave nových vojnových hrobov budú zmluvné strany postupovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojho štátu a budú dodržiavať národné, náboženské a iné tradície svojich štátov.

(4) Každá zmluvná strana v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojho štátu umožní druhej zmluvnej strane prístup k vojnovým hrobom na účely ich údržby a úpravy.

(5) Každá zmluvná strana v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojho štátu umožní občanom štátu druhej zmluvnej strany prístup k vojnovým hrobom na účel vzdania úcty padlým.

(6) Zmluvné strany si vzájomne zaručujú právo dohľadu nad stavom vojnových hrobov prostredníctvom diplomatických a konzulárnych úradov.

Článok 4

(1) Každá zmluvná strana bezplatne a časovo neobmedzene zabezpečí pozemky pre vojnové hroby.

(2) Ak zmluvná strana bude potrebovať taký pozemok na iné účely, zabezpečí druhej zmluvnej strane iný pozemok.

(3) Výber nového pozemku a opätovné zriadenie vojnového hrobu sa uskutoční iba so súhlasom druhej zmluvnej strany.

Článok 5

(1) Exhumácia na účel prevozu pozostatkov na územie štátu druhej zmluvnej strany sa uskutočňuje výlučne na žiadosť príslušnej zmluvnej strany a so súhlasom zmluvnej strany, na území ktorej sa pozostatky nachádzajú.

(2) Zástupcovia štátu druhej zmluvnej strany majú právo zúčastniť sa exhumácie pozostatkov vykonanej z dôvodov zmeny miesta vojnového hrobu.

Článok 6

Starostlivosť o vojnové hroby na území tretích štátov

(1) Každá zmluvná strana vypracuje zoznam spoločných vojnových hrobov na území tretích štátov, ktorých existencia je už známa, a poskytne ho do jedného roku od podpísania tejto dohody druhej zmluvnej strane.

(2) Ak jedna zo zmluvných strán zistí existenciu spoločného vojnového hrobu, ktorý nie je uvedený v zozname, oznámi túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.

(3) Žiadna zo zmluvných strán nevykoná bez súhlasu druhej zmluvnej strany žiadne opatrenie smerujúce k exhumácii pozostatkov zo spoločného vojnového hrobu.

(4) Žiadna zo zmluvných strán nevykoná bez súhlasu druhej zmluvnej strany žiadne opatrenie smerujúce k premiestneniu, prestavbe alebo inej úprave spoločného vojnového hrobu.

(5) Zmluvné strany budú koordinovať svoj postup pri spolupráci s tretími štátmi v oblasti starostlivosti o spoločné vojnové hroby.

(6) Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o všetkých medzinárodných zmluvách týkajúcich sa starostlivosti o spoločné vojnové hroby, ktorými sú viazané, o objavení nového spoločného vojnového hrobu, ako aj o plánovaných oficiálnych akciách na miestach spoločných vojnových hrobov.

Článok 7

Náklady

(1) Každá zmluvná strana uhradí náklady na udržiavanie vojnových hrobov na území svojho štátu.

(2) Každá zmluvná strana môže na vlastné náklady vykonávať úpravu a udržiavanie svojich vojnových hrobov na území štátu druhej zmluvnej strany; vykonávacie protokoly môžu v jednotlivých prípadoch ustanoviť odlišný spôsob úhrady nákladov.

(3) Náklady spojené s úpravou a udržiavaním spoločných vojnových hrobov na území tretích štátov uhradia zmluvné strany spoločne; vykonávacie protokoly môžu v jednotlivých prípadoch ustanoviť odlišný spôsob úhrady nákladov.

(4) Náklady na exhumáciu, prevoz a opätovné uloženie pozostatkov alebo úpravu nového vojnového hrobu uhrádza zmluvná strana, ktorá tieto úkony navrhla.

Článok 8

Colné otázky

Tovar akéhokoľvek druhu dovezený na účely vykonania prác vyplývajúcich z tejto dohody na území štátu druhej zmluvnej strany prepustia colné orgány tejto zmluvnej strany na základe platných vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 9

Vykonávacie orgány

(1) Orgánmi príslušnými na vykonávanie tejto dohody sú v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v Českej republike Ministerstvo obrany Českej republiky. Prípadné zmeny príslušných orgánov si zmluvné strany oznámia diplomatickou cestou.

(2) Orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody môžu uzatvárať vykonávacie protokoly.

(3) Orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody môžu poveriť vykonávaním konkrétnych prác vyplývajúcich z tejto dohody tretiu osobu.

Článok 10

Komisia

(1) Na vykonávanie tejto dohody sa zriaďuje spoločná medzivládna komisia (ďalej len „Komisia“), v ktorej obe zmluvné strany budú mať rovnaké zastúpenie.

(2) Komisii budú spoločne predsedať osoby menované zmluvnými stranami.

(3) Spolupredsedovia predložia do šiestich mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto dohody zmluvným stranám na schválenie návrh štatútu Komisie.

Článok 11

Riešenie sporov

(1) Akékoľvek spory vzniknuté pri vykonávaní tejto dohody sa budú riešiť vzájomným rokovaním a nebudú sa predkladať na rozhodnutie medzinárodnému súdu alebo tretej strane.

(2) Ak by rokovanie nebolo úspešné, bude ustanovená rozhodcovská komisia pozostávajúca z troch rozhodcov. Každá zmluvná strana menuje jedného rozhodcu, tretí bude menovaný na základe dohody týchto dvoch rozhodcov. Ak by tretí rozhodca týmto spôsobom nebol menovaný do 60 dní od menovania druhého rozhodcu, bude menovaný Komisiou uvedenou v článku 10 tejto dohody.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu. Uzatvára sa na dobu neurčitú.

(2) Zmluvné strany môžu túto dohodu písomne kedykoľvek zmeniť alebo doplniť.

(3) Každá zmluvná strana môže túto dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody skončí uplynutím šiestich (6) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(4) Po doručení oznámenia o výpovedi sa zmluvné strany bezodkladne dohodnú na začatí rokovania o záležitostiach súvisiacich s vykonávaním tejto dohody, ktoré ostali neusporiadané.

Dané v Bratislave 23. septembra 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Vladimír Palko v. r.

Za vládu Českej republiky:

Rudolf Slánský v. r.