Vyhláška č. 44/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 147/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.

Čiastka 22/2003
Platnosť od 15.02.2003 do14.06.2005
Účinnosť od 15.02.2003 do14.06.2005
Zrušený 231/2005 Z. z.

44

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 23. januára 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 147/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 147/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

㤠3

Technologické postupy a látky používané pri výrobe vína

Pri spracúvaní čerstvého hrozna, muštu, zahusteného muštu alebo produktov v procese ich kvasenia možno používať tieto látky, a najmä tieto technologické postupy:

a) prevzdušňovanie alebo pridávanie kyslíka,

b) tepelné ošetrovanie,

c) odstreďovanie,

d) filtráciu inertnými filtračnými materiálmi, ak nezanechajú nežiaduce rezíduá, alebo filtráciu bez filtračných materiálov,

e) oxid uhličitý, argón alebo dusík jednotlivo alebo ich zmesi na vytvorenie inertného prostredia a na manipulovanie s vínom bez prítomnosti vzduchu,

f) vínne kvasinky, najviac 40 g.hl-1,

g) na podporu tvorby kvasiniek jednu alebo viac z týchto látok:

1. hydrogenfosforečnan amónny alebo síran amónny, najviac 0,3 g.l-1,

2. siričitan amónny alebo kyslý siričitan amónny, najviac 0,2 g.l-1,

3. tiamínhydrochlorid, najviac 0,6 mg.l-1, vyjadrený ako tiamín,

h) oxid siričitý, kyslý siričitan draselný alebo pyrosiričitan draselný,

i) odstránenie oxidu siričitého fyzikálnymi postupmi,

j) ošetrenie muštu z bielych odrôd hrozna alebo ešte kvasiaceho vína z bielych odrôd hrozna aktívnym uhlím určeným na enologické účely, najviac 100 g.hl-1,

k) čírenie prostredníctvom týchto látok:

1. želatíny jedlej,

2. viziny,

3. kazeínu a kazeinátu draselného,

4. vaječného bielka,

5. bentonitu,

6. oxidu kremičitého vo forme gélu alebo koloidného roztoku,

7. kaolínu,

8. tanínu,

9. pektolytických enzýmov,

10. enzýmových prípravkov obsahujúcich betaglukanázy,

l) kyselinu sorbovú alebo sorban draselný,

m) na okyslenie kyselinu vínnu,

n) na odkyslenie tieto látky:

1. neutrálny vínan draselný, kyslý uhličitan draselný, uhličitan vápenatý, ktorý môže obsahovať aj malé množstvo podvojnej vápenatej soli kyseliny L(+) vínnej a kyseliny L(-) jablčnej,

2. vínan vápenatý, najviac 200 g.hl-1,

3. kyselinu vínnu,

4. homogénny prípravok kyseliny vínnej a uhličitanu vápenatého v rovnakom pomere,

o) preparát z bunkových stien, najviac 40 g.hl-1,

p) polyvinylpyrolidon, najviac 80 g.hl-1,

r) mliečne baktérie a vínnu suspenziu,

s) lyzozým.

§ 4

Technologické postupy a látky používané pri ošetrovaní vína

(1) Na ošetrovanie vína možno používať tieto technologické postupy a látky:

a) ak ide o suché vína, čerstvé vínne kaly, ktoré sú zdravé a neriedené, obsahujúce kvasnice pochádzajúce z nedávnej výroby suchých vín, v množstve nepresahujúcom 5 %,

b) prevzdušnenie alebo prebublávanie argónom alebo dusíkom,

c) ošetrovanie teplom,

d) odstreďovanie,

e) filtráciu inertnými filtračnými materiálmi, ak nezanecháva nežiaduce rezíduá, alebo filtráciu bez filtračných materiálov,

f) oxid uhličitý, argón alebo dusík jednotlivo alebo aj ich zmesi na vytvorenie inertného prostredia a na manipulovanie s vínom v prostredí bez prítomnosti vzduchu,

g) oxid uhličitý v množstve najviac 2 g.l-1,

h) oxid siričitý, kyslý siričitan draselný alebo pyrosiričitan draselný, ak konečný obsah oxidu siričitého v ošetrenom víne v okamihu jeho uvedenia do obehu na účely priamej spotreby nepresiahne,

1. ak ide o červené vína, 160 mg.l-1, a ak ide o biele vína, 210 mg.l-1,

2. ak ide o víno s obsahom zvyškového cukru vyjadrenom ako invertný cukor, najmenej 5 g.l-1, možno zvýšiť na 210 mg.l-1, ak ide o červené vína, a na 260 mg.l-1, ak ide o biele vína,

3. ak ide o víno s prívlastkom „neskorý zber" [§ 12 ods. 2 písm. b) zákona], 300 mg.l-1,

4. ak ide o víno s prívlastkom „výber z hrozna" [§ 12 ods. 2 písm. c) zákona], 350 mg.l-1,

5. ak ide o vína s prívlastkom „bobuľový výber", „hrozienkový výber" a „ľadový zber" [§ 12 ods. 2 písm. d), e) a f) zákona], 400 mg.l-1,

i) kyselinu sorbovú alebo sorban draselný, ak konečný obsah kyseliny sorbovej obsiahnutej v ošetrenom víne nepresiahne v okamihu jeho uvedenia do obehu na účely priamej spotreby 200 mg.l-1,

j) kyselinu L(-) askorbovú, najviac 150 mg.l-1,

k) kyselinu citrónovú na stabilizáciu vína v množstve najviac 1g.l-1,

l) na okyslenie kyselinu vínnu,

m) na odkyslenie niektorú z týchto látok:

1. neutrálny vínan draselný, kyslý uhličitan draselný, uhličitan vápenatý, ktorý môže obsahovať aj malé množstvo podvojnej vápenatej soli kyseliny L(+) vínnej a kyseliny L(-) jablčnej,

2. vínan vápenatý, najviac 200 g. hl-1,

3. kyselinu vínnu,

4. homogénny prípravok kyseliny vínnej a uhličitanu vápenatého v rovnakom pomere a jemne rozprášený,

n) čírenie prostredníctvom niektorej z týchto látok:

1. želatíny jedlej,

2. viziny,

3. kazeínu a kazeinátu draselného,

4. vaječného bielka,

5. bentonitu,

6. oxidu kremičitého vo forme gélu alebo koloidného roztoku,

7. kaolínu,

8. tanínu,

9. pektolytických enzýmov,

10. enzýmových prípravkov obsahujúcich betaglukanázy,

o) ošetrenie bieleho vína aktívnym uhlím určeným na technologické účely, najviac 100 g.hl-1,

p) hexakyanoželeznatan draselný, pričom vo víne musí zostať obsah železa najmenej 3 mg.l-1,

r) kyselinu metavínnu, najviac 100 mg.l-1,

s) arabskú gumu,

t) kyselinu DL vínnu alebo jej neutrálnu draselnú soľ na vyzrážanie prebytočného vápnika,

u) na podporu vyzrážania vínneho kameňa

1. kyslý vínan draselný,

2. vínan vápenatý, najviac 200 g.hl-1,

v) síran meďnatý na odstránenie chuťových alebo vôňových nedostatkov vína, najviac 1 g.hl-1, obsah medi v ošetrenom víne nesmie prekročiť 1 mg.l-1,

w) preparát z bunkových stien, najviac 40 g.hl-1,

x) polyvinylpyrolidon,

y) mliečne baktérie a vínnu suspenziu,

z) karamel a farbivá na prifarbovanie dezertného a aromatizovaného vína.

(2) Na ošetrovanie šumivých vín možno používať okrem postupov a látok uvedených v odseku 1 aj tieto látky:

a) pri šumivých vínach kvasených vo fľašiach, ak sa kaly odstránia priamo z ich hrdiel, alginát vápenatý alebo alginát draselný,

b) vínne kvasinky suché alebo vínne kvasinky ako suspenziu,

c) amóniovú soľ alebo tiamínovú soľ ako diamóniumfosfát alebo síran amónny, najviac 0,3 g.l-1, alebo tiamíndichlórhydrát, najviac 0,6 mg.l-1, vyjadrený ako tiamín.

(3) Na úpravu vína pre diabetikov možno používať povolené nízkoenergetické alebo neenergetické sladidlá.".

2. V § 6 ods. 1 a v celom texte vyhlášky sa vypúšťa slovo „hroznový" vo všetkých tvaroch.

3. V § 7 ods. 2 sa na konci prvej vety vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „(ďalej len „obj. %").".

4. V § 7 odsek 3 znie:

(3) Zvyškový cukor možno v stolovom víne upraviť iba tak, aby sa nepresiahol celkový obsah 15,0 obj. % alkoholu.".

5. V § 7 ods. 5 sa číslo „12,0" nahrádza číslom „12,8" a číslo „12,5" sa nahrádza číslom „13,6".

6. V § 7 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

7. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Upravovanie kyslosti vo víne

(1) Upravovanie kyslosti je technologický postup, ktorým sa obsah kyselín vo víne znižuje (ďalej len „odkysľovanie") alebo zvyšuje (ďalej len „okysľovanie").

(2) Odkysľovanie možno vykonať v mušte, v kvasiacom mušte, v mladom alebo ešte kvasiacom mladom víne, vo víne, ako aj v mušte určenom na zahusťovanie.

(3) Odkysľovanie vína možno vykonať iba do hodnoty 1 g.l-1 vyjadrenej ako kyselina vínna.

(4) Okysľovanie šumivých vín možno vykonať iba do hodnoty 1,5 g.l-1 vyjadrenej ako kyselina vínna.

(5) Súčasné použitie odkysľovania vína a okysľovania vína nie je povolené.".

8. V § 8 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

9. § 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9

Výroba šumivého vína

(1) Na výrobu šumivého vína možno používať stolové víno s celkovým obsahom alkoholu najmenej 8,5 obj. %, ak

a) pretlak oxidu uhličitého vo fľaši pri teplote 20 oC je najmenej 3 bary,

b) celkový čas jeho výroby je najmenej 60 dní,

c) skutočný obsah alkoholu vrátane alkoholu v pridanom expedičnom likéri je najmenej 9,5 obj. %.

(2) Na výrobu akostného šumivého vína (sekt) sa používa akostné víno vyrobené z domáceho hrozna, s celkovým obsahom alkoholu najmenej 9 obj. %, pri použití iba jednej odrody, najmenej 8,5 obj. %, ak

a) pretlak oxidu uhličitého vo fľaši pri teplote 20 oC je najmenej 3,5 baru,

b) čas kvasenia je najmenej 90 dní a pri použití miešacích zariadení v tankoch najmenej 30 dní,

c) celkový čas výroby je

1. najmenej 120 dní pri kvasení v tankoch,

2. najmenej 270 dní pri kvasení vo fľašiach,

d) skutočný obsah alkoholu vo víne uvádzanom do obehu je najmenej 10 obj. %.

(3) Na výrobu aromatického šumivého vína možno používať víno vyrobené z aromatických muštových odrôd [§ 16 ods. 2 písm. c) zákona], ak

a) pretlak oxidu uhličitého vo fľašiach pri teplote 20 oC je najmenej 3 bary,

b) celkový čas výroby je najmenej 30 dní,

c) regulácia teploty pri kvasení sa uskutočňuje chladením alebo inými fyzikálnymi procesmi.

(4) Na výrobu akostného aromatického šumivého vína - aromatického sektu možno používať víno vyrobené z domácich aromatických muštových odrôd [§ 16 ods. 2 písm. d) zákona], ak

a) pretlak oxidu uhličitého vo fľaši pri teplote 20 oC je najmenej 3,5 baru,

b) regulácia teploty pri kvasení sa uskutočňuje iba chladením alebo inými fyzikálnymi procesmi,

c) celkový čas trvania výroby je najmenej 30 dní,

d) skutočný obsah alkoholu vo víne uvádzanom do obehu je najmenej 6 obj. %.

(5) Pri výrobe aromatických šumivých vín a aromatických akostných šumivých vín nemožno pridávať expedičný likér.

(6) Na prípravu tirážneho likéru používaného pri výrobe šumivého vína možno používať okrem vína alebo muštu aj cukor a rektifikovaný koncentrovaný mušt. Tirážnym likérom sa nesmie zvýšiť obsah celkového alkoholu o viac ako 1,5 obj. %. Takéto zvýšenie sa meria výpočtom rozdielu medzi celkovým obsahom alkoholu vína a celkovým obsahom alkoholu príslušného šumivého vína pred pridaním expedičného likéru.

(7) Na prípravu expedičného likéru možno používať okrem vína alebo muštu rovnakej kvality (§ 9 zákona) aj víno alebo mušt vyššej kvality, ako má víno alebo mušt, ktorý sa použil na výrobu šumivého vína. Expedičný likér môže obsahovať výhradne mušt alebo kvasiaci mušt, alebo zahustený mušt, alebo rektifikovaný koncentrovaný mušt, alebo cukor, alebo víno, alebo ich zmes, alebo vínny destilát. Prídavkom expedičného likéru nemožno zvýšiť celkový obsah alkoholu v šumivom víne o viac ako 0,5 obj. %.".

10. V § 10 ods. 2 a v celom texte vyhlášky sa slová „výberové víno s prívlastkom" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „víno s prívlastkom" v príslušnom tvare.

11. V § 11 odsek 2 znie:

(2) Pri výrobe vína sú podľa jednotlivých technologických operácií prípustné tieto technologické straty:

a) výroba vína bez odkalenia muštu

1. prvé stáčanie

1.1 bez použitia bentonitu 6,0 %,

1.2 s použitím bentonitu 6,5 %,

2. druhé stáčanie

2.1 bez použitia bentonitu 1,2 %,

2.2 s použitím bentonitu 2,0 %,

3. čírenie

3.1 bez použitia bentonitu 0,5 %,

3.2 s použitím bentonitu 1,0 %,

4. filtrácia 0,1 %,

5. tangenciálna filtrácia 0,6 %,

6. plnenie cisterien 0,1 %,

7. plnenie nádob pri expedícii 0,3 %,

8. manipulačné straty 0,1 %,

9. skladovacie straty (odparné) za mesiac

9.1 v drevených sudoch 0,3 %,

9.2 v ostatných nádobách 0,1 %,

10. fľašovanie

10.1 sýtené a šumivé 1,0 %,

10.2 ostatné 0,5 %,

b) výroba vína s odkalením alebo odstredením muštu

1. odkalenie alebo odstredenie muštu 5,5 %,

2. prvé stáčanie

2.1 bez použitia bentonitu 2,0 %,

2.2 s použitím bentonitu 2,5 %,

3. druhé stáčanie

3.1 bez použitia bentonitu 1,2 %,

3.2 s použitím bentonitu 2,0 %,

4. čírenie

4.1 bez použitia bentonitu 0,5 %,

4.2 s použitím bentonitu 1,0 %,

5. filtrácia 0,1 %,

6. tangenciálna filtrácia 0,6 %,

7. plnenie cisterien 0,1 %,

8. plnenie nádob pri expedícii 0,3 %,

9. manipulačné straty 0,1 %,

10. skladovacie straty

10.1 v drevených sudoch 0,3 %,

10.2 v ostatných nádobách 0,1 %,

11. fľašovanie

11.1 sýtené a šumivé 1,0 %,

11.2 ostatné 0,5 %.".

12. V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) spôsob nakladania s vedľajšími produktmi spracovania hrozna a pri výrobe vína.".

13. V § 13 odsek 3 znie:

(3) Vzor vedenia evidencie o výrobe hrozna a o jeho použití je uvedený v prílohe č. 5.".

14. V § 13 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.

15. V § 13 ods. 5 sa číslica „9" nahrádza číslicou „7".

16. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťajú slová „Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 186/1994 Z. z. o spôsobe použitia dokladov a vedení evidencií spojených s výrobou a obehom vína.".

17. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Hlásenie o výrobe hrozna, vína a muštov a o zásobách vína a muštov

(1) Vinársky hospodársky rok pre vinárske výrobky sa začína 1. augusta a končí sa 31. júla nasledujúceho roka.

(2) Vinohradníci a vinári každoročne oznamujú Výskumnému ústavu vinohradníckemu a vinárskemu do

a) 7. septembra stav zásob vína a muštov k 31. júlu,

b) 10. decembra údaje o výrobe hrozna a o jeho použití od 1. augusta k 30. novembru,

c) 10. decembra údaje o výrobe vína a muštov od 1. augusta k 30. novembru,

d) 10. decembra stav zásob vína a muštov od 1. augusta k 30. novembru.

(3) Vzor hlásenia o výrobe hrozna a o jeho použití je uvedený v prílohe č. 8.

(4) Vzor hlásenia o stave zásob vína a muštov je uvedený v prílohách č. 9 a 10.

(5) Vzor hlásenia o výrobe vína a muštov je uvedený v prílohách č. 11 a 12.".

18. Prílohy č. 1 až 11 sa nahrádzajú prílohami č. 1 až 12, ktoré znejú:

Príloha č. 1 k vyhláške č. 147/1998 Z. z.

Teplotné opravy cukornatosti na muštomere

Teplota °C Odpočítaná hodnota v kg/hl
10 15 20 25 30
Teplotné opravy v 0,01 kg/hl
0 -48 -54 -63 -73 -84
1 -46 -53 -62 -71 -82
2 -44 -51 -60 -68 -79
3 -42 -49 -57 -64 -74
4 -39 -46 -53 -60 -68
5 -37 -43 -50 -54 -63
6 -34 -40 -46 -51 -57
7 -31 -36 -41 -46 -50
8 -28 -32 -37 -40 -43
9 -25 -28 -32 -33 -37
10 -22 -24 -27 -27 -31
11 - 18 -20 -22 -23 -25
12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19
13 -9 - 10 - 12 - 12 - 13
14 -5 -5 -6 -6 -7
15 0 0 0 0 0
16 5 6 6 7 7
17 10 11 12 13 14
18 16 17 18 23 21
19 22 23 25 27 29
20 28 30 32 34 36
21 34 37 39 41 43
22 41 43 46 49 51
23 47 50 53 57 59
24 54 57 60 64 67
25 61 64 67 71 74

Príloha č. 2 k vyhláške č. 147/1998 Z. z.

Tabuľka na zisťovanie cukornatosti muštu refraktometrickou metódou

Sacharóza hmot. % Index lomu pri 20 °C Hustota pri 20 °C Obsah cukru Obsah alkoholu obj. % pri 20 °C
g.l-1 g.kg-1
10,0 1,34781 1,0390 82,3 79,2 4,89
10,1 1,34798 1,0394 83,4 80,2 4,95
10,2 1,34814 1,0398 84,5 81,3 5,02
10,3 1,34830 1,0402 85,6 82,2 5,09
10,4 1,34845 1,0406 86,6 83,2 5,14
10,5 1,34860 1,0410 87,6 84,1 5,20
10,6 1,34875 1,0414 88,6 85,1 5,26
10,7 1,34890 1,0419 89,7 86,1 5,33
10,8 1,34906 1,0423 90,8 87,1 5,39
10,9 1,34921 1,0427 91,8 88,1 5,45
11,0 1,34936 1,0431 92,9 89,1 5,52
11,1 1,34952 1,0435 94,0 90,0 5,58
11,2 1,34968 1,0439 95,0 91,0 5,64
11,3 1,34984 1,0443 96,1 92,0 5,71
11,4 1,34999 1,0447 97,1 92,9 5,77
11,5 1,35015 1,0452 98,2 94,0 5,83
11,6 1,35031 1,0456 99,3 95,0 5,90
11,7 1,35046 1,0460 100,3 95,9 5,96
11,8 1,35062 1,0464 101,4 96,9 6,02
11,9 1,35077 1,0468 102,5 97,9 6,09
12,0 1,35092 1,0473 103,6 98,9 6,15
12,1 1,35108 1,0477 104,7 99,9 6,22
12,2 1,35124 1,0481 105,7 100,8 6,28
12,3 1,35140 1,0485 106,8 101,9 6,35
12,4 1,35156 1,0489 107,9 102,9 6,41
12,5 1,35172 1,0494 109,0 103,8 6,47
12,6 1,35187 1,0498 110,0 104,8 6,53
12,7 1,35203 1,0502 111,1 105,8 6,60
12,8 1,35219 1,0506 112,2 106,8 6,66
12,9 1,35234 1,0510 113,2 107,8 6,73
13,0 1,35249 1,0514 114,3 108,7 6,79
13,1 1,35266 1,0519 115,4 109,7 6,86
13,2 1,35282 1,0523 116,5 110,7 6,92
13,3 1,35298 1,0527 117,6 111,7 6,99
13,4 1,35313 1,0531 118,6 112,6 7,05
13,5 1,35329 1,0536 119,7 113,6 7,11
13,6 1,35345 1,0540 120,8 114,6 7,18
13,7 1,35360 1,0544 121,8 115,6 7,24
13,8 1,35376 1,0548 122,9 116,5 7,30
13,9 1,35391 1,0552 124,0 117,5 7,37
14,0 1,35407 1,0557 125,1 118,5 7,43
14,1 1,35424 1,0561 126,2 119,5 7,50
14,2 1,35440 1,0565 127,3 120,5 7,56
14,3 1,35456 1,0569 128,4 121,5 7,63
14,4 1,35472 1,0574 129,5 122,5 7,69
14,5 1,35488 1,0578 130,6 123,4 7,76
14,6 1,35503 1,0582 131,6 124,4 7,82
14,7 1,35519 1,0586 132,7 125,4 7,88
14,8 1,35535 1,0591 133,8 126,3 7,95
14,9 1,35551 1,0595 134,9 127,3 8,01
15,0 1,35567 1,0599 136,0 128,3 8,08
15,1 1,35583 1,0603 137,1 129,3 8,15
15,2 1,35599 1,0608 138,2 130,3 8,21
15,3 1,35615 1,0612 139,3 131,3 8,27
15,4 1,35631 1,0616 140,4 132,3 8,34
15,5 1,35648 1,0621 141,5 133,2 8,41
15,6 1,35664 1,0625 142,6 134,2 8,47
15,7 1,35680 1,0629 143,7 135,2 8,54
15,8 1,35696 1,0633 144,8 136,2 8,60
15,9 1,35712 1,0638 145,9 137,2 8,67
16,0 1,35728 1,0642 147,0 138,1 8,73
16,1 1,35744 1,0646 148,1 139,1 8,80
16,2 1,35760 1,0651 149,2 140,1 8,86
16,3 1,35776 1,0655 150,3 141,1 8,93
16,4 1,35793 1,0660 151,5 142,1 9,00
16,5 1,35809 1,0664 152,6 143,1 9,06
16,6 1,35825 1,0668 153,7 144,1 9,13
16,7 1,35842 1,0672 154,8 145,0 9,20
16,8 1,35858 1,0677 155,9 146,0 9,26
16,9 1,35874 1,0681 157,0 147,0 9,33
17,0 1,35890 1,0685 158,1 148,0 9,39
17,1 1,35907 1,0690 159,3 149,0 9,46
17,2 1,35923 1,0694 160,4 150,0 9,53
17,3 1,35939 1,0699 161,5 151,0 9,59
17,4 1,35955 1,0703 162,6 151,9 9,66
17,5 1,35972 1,0707 163,7 152,9 9,73
17,6 1,35988 1,0711 164,8 153,9 9,79
17,7 1,36004 1,0716 165,9 154,8 9,86
17,8 1,36020 1,0720 167,0 155,8 9,92
17,9 1,36036 1,0724 168,1 156,8 9,99
18,0 1,36053 1,0729 169,3 157,8 10,06
18,1 1,36070 1,0733 170,4 158,8 10,12
18,2 1,36086 1,0738 171,5 159,7 10,19
18,3 1,36102 1,0742 172,6 160,7 10,25
18,4 1,36119 1,0746 173,7 161,6 10,32
18,5 1,36136 1,0751 174,9 162,6 10,39
18,6 1,36152 1,0755 176,0 163,6 10,46
18,7 1,36169 1,0760 177,2 164,6 10,53
18,8 1,36185 1,0764 178,3 165,6 10,59
18,9 1,36201 1,0768 179,4 166,6 10,66
19,0 1,36217 1,0773 180,5 167,6 10,72
19,1 1,36234 1,0777 181,7 168,6 10,80
19,2 1,36251 1,0782 182,8 169,5 10,86
19,3 1,36267 1,0786 183,9 170,5 10,93
19,4 1,36284 1,0791 185,1 171,5 11,00
19,5 1,36301 1,0795 186,3 172,5 11,07
19,6 1,36318 1,0800 187,4 173,5 11,13
19,7 1,36335 1,0804 188,6 174,5 11,21
19,8 1,36351 1,0809 189,7 175,5 11,27
19,9 1,36367 1,0813 190,8 176,5 11,34
20,0 1,36383 1,0817 191,9 177,4 11,40
20,1 1,36400 1,0822 193,1 178,4 11,47
20,2 1,36417 1,0826 194,2 179,4 11,54
20,3 1,36434 1,0831 195,3 180,4 11,60
20,4 1,36451 1,0835 196,5 181,4 11,67
20,5 1,36468 1,0840 197,7 182,3 11,75
20,6 1,36484 1,0844 198,8 183,3 11,81
20,7 1,36501 1,0849 200,0 184,3 11,88
20,8 1,36518 1,0853 201,1 185,3 11,96
20,9 1,36534 1,0857 202,2 186,2 12,01
21,0 1,36550 1,0862 203,3 187,2 12,08
21,1 1,36568 1,0866 204,5 188,2 12,15
21,2 1,36585 1,0871 205,7 189,2 12,22
21,3 1,36601 1,0875 206,8 190,2 12,29
21,4 1,36618 1,0880 207,9 191,1 12,35
21,5 1,36635 1,0884 209,1 192,1 12,42
21,6 1,36652 1,0889 210,3 193,1 12,49
21,7 1,36669 1,0893 211,4 194,1 12,56
21,8 1,36685 1,0897 212,5 195,0 12,63
21,9 1,36702 1,0902 213,6 196,0 12,69
22,0 1,36719 1,0906 214,8 196,9 12,76
22,1 1,36736 1,0911 216,0 198,0 12,83
22,2 1,36753 1,0916 217,2 199,0 12,90
22,3 1,36770 1,0920 218,3 199,9 12,97
22,4 1,36787 1,0925 219,5 200,9 1304
22,5 1,36804 1,0929 220,6 201,8 13,11
22,6 1,36820 1,0933 221,7 202,8 13,17
22,7 1,36837 1,0938 222,9 203,8 13,24
22,8 1,36854 1,0943 224,1 204,3 13,31
22,9 1,36871 1,0947 225,2 205,8 13,38
23,0 1,36888 1,0952 226,4 206,7 13,45
23,1 1,36905 1,0956 227,6 207,7 13,52
23,2 1,36922 1,0961 228,7 208,7 13,59
23,3 1,36939 1,0965 229,9 209,7 13,66
23,4 1,36956 1,0970 231,1 210,7 13,73
23,5 1,36973 1,0975 232,3 211,6 13,80
23,6 1,36991 1,0979 233,4 212,6 13,87
23,7 1,37008 1,0984 234,6 213,6 13,94
23,8 1,37025 1,0988 235,8 214,6 14,01
23,9 1,37042 1,0993 237,0 215,6 14,08
24,0 1,37059 1,0998 238,2 216,6 14,15
24,1 1,37076 1,1007 239,3 217,4 14,22
24,2 1,37093 1,1011 240,3 218,2 14,28
24,3 1,37110 1,1016 241,6 219,4 14,35
24,4 1,37128 1,1022 243,0 220,5 14,44
24,5 1,37145 1,1026 244,0 221,3 14,50
24,6 1,37162 1,1030 245,0 222,1 14,56
24,7 1,37180 1,1035 246,4 223,2 14,64
24,8 1,37197 1,1041 247,7 224,4 14,72
24,9 1,37214 1,1045 248,7 225,2 14,78
25,0 1,37232 1,1049 249,7 226,0 14,84
25,1 1,37249 1,1053 250,7 226,8 14,90
25,2 1,37266 1,1057 251,7 227,6 14,96
25,3 1,37283 1,1062 253,0 228,7 15,03
25,4 1,37300 1,1068 254,4 229,9 15,11
25,5 1,37317 1,1072 255,4 230,7 15,17
25,6 1,37335 1,1076 256,4 231,5 15,23
25,7 1,37353 1,1081 257,8 232,6 15,32
25,8 1,37370 1,1087 259,1 233,7 15,39
25,9 1,37387 1,1091 260,1 234,5 15,45
26,0 1,37405 1,1095 261,1 235,3 15,51
26,1 1,37423 1,1100 262,5 236,4 15,60
26,2 1,37440 1,1106 263,8 237,5 15,67
26,3 1,37457 1,1110 264,8 238,3 15,73
26,4 1,37475 1,1114 265,8 239,2 15,79
26,5 1,37493 1,1119 267,2 240,3 15,88
26,6 1,37510 1,1125 268,5 241,4 15,95
26,7 1,37528 1,1129 269,5 242,2 16,01
26,8 1,37545 1,1133 270,5 243,0 16,07
26,9 1,37562 1,1138 271,8 244,1 16,15
27,0 1,37580 1,1144 283,2 245,2 16,23
27,1 1,37598 1,1148 274,2 246,0 16,29
27,2 1,37615 1,1152 275,2 246,8 16,35
27,3 1,37632 1,1157 276,5 247,9 16,43
27,4 1,37650 1,1163 277,9 249,0 16,51
27,5 1,37667 1,1167 278,9 249,8 16,57
27,6 1,37685 1,1171 279,9 250,6 16,63
27,7 1,37703 1,1176 281,3 251,6 16,71
27,8 1,37721 1,1182 282,6 252,7 16,79
27,9 1,37739 1,1186 283,6 253,5 16,85
28,0 1,37757 1,1190 284,6 254,3 16,91
28,1 1,37775 1,1195 286,0 255,4 16,99
28,2 1,37793 1,1201 287,3 256,5 17,07
28,3 1,37810 1,1205 288,3 257,3 17,13
28,4 1,37828 1,1209 289,3 258,1 17,19
28,5 1,37846 1,1214 290,7 259,2 17,27
28,6 1,37863 1,1220 292,0 260,3 17,35
28,7 1,37881 1,1224 293,0 261,0 17,41
28,8 1,37899 1,1228 294,0 261,8 17,47
28,9 1,37917 1,1233 295,3 262,9 17,55
29,0 1,37935 1,1239 296,7 264,0 17,63
29,1 1,37953 1,1244 298,1 265,1 17,71
29,2 1,37971 1,1250 299,4 266,1 17,79
29,3 1,37988 1,1254 300,4 266,9 17,85
29,4 1,38006 1,1258 301,4 267,7 17,91
29,5 1,38024 1,1263 302,8 268,8 17,99
29,6 1,38042 1,1269 304,1 269,9 18,07
29,7 1,38060 1,1273 305,1 270,6 18,13
29,8 1,38078 1,1277 306,1 271,4 18,19
29,9 1,38096 1,1282 307,4 272,5 18,26

Príloha č. 3 k vyhláške č. 147/1998 Z. z.

Požiadavky na zmyslové vlastnosti vína

Znak
kvality
VÍNO S PRÍVLASTKOM AKOSTNÉ VÍNO
ľadový zber hrozienkový
výber
bobuľový výber výber
z hrozna
neskorý zber kabinetné odrodové značkové
Čírosť ČÍRE S ISKROU
Môžu sa vyskytovať ojedinelé jemné kryštáliky vínneho kameňa a v červených vinách slabo vyzrážané farbivo
Farba ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU VÍNA
BIELA, RUŽOVÁ A ČERVENÁ ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, ROČNÍKU A PRÍVLASTKU VÍNA BIELA, RUŽOVÁ A ČERVENÁ
ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, ROČNÍKU
A ZNAČKE
Pripúšťajú sa menšie odchýlky v odtieni farby Pripúšťajú sa menšie odchýlky v odtieni
farby
Vôňa VÝRAZNÁ, ČISTÁ A TYPICKÁ PRE ODRODU A PRÍVLASTOK VÍNA VÝRAZNÁ, ČISTÁ A
TYPICKÁ
PRE ODRODU
ALEBO ZNAČKU
+
Pripúšťajú sa menšie odchýlky vo výraznosti Pripúšťajú sa menšie odchýlky vo
výraznosti
Chuť TYPICKÁ PRE ODRODU A PRÍVLASTOK, PLNÁ A HARMONICKÁ TYPICKÁ PRE
ODRODU
A ZNAČKU A
HARMONICKÁ
+
Pripúšťajú sa menšie odchýlky v typickosti Pripúšťa sa menej harmonická, avšak
zodpovedajúca označeniu a čistá

(pokračovanie prílohy č. 3)

Znak kvality STOLOVÉ VÍNO VÍNO DEZERTNÉ,
AROMATIZOVANÉ A LIKÉROVÉ
VÍNO S PRETLAKOM CO2
ŠUMIVÉ PERLIVÉ SÝTENÉ
Čírosť ČÍRE S ISKROU ČÍRE S ISKROU ČÍRE S ISKROU
Pripúšťajú sa ojedinelé vlákna
filtračnej hmoty a ojedinelé
výdrobky z korku, jemné
kryštáliky vínneho kameňa a pri
červených vinách slabo vyzrážané
farbivo
Pripúšťajú sa ojedinelé vlákna
filtračnej hmoty, jemné kryštáliky
vínneho kameňa a pri červených
vinách slabo vyzrážané farbivo
Perlenie jemné, dlhotrvajúce
Pripúšťa sa
hrubšie a krátko
trvajúce
Farba ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU
Pripúšťa sa v bielych vinách slabší
hnedožltý alebo ružovkastý odtieň
a v červených vinách hnedastý
odtieň
Pripúšťajú sa menšie odchýlky
odtieňa a intenzity farby
Pripúšťa sa
žltkastý odtieň
v bielom víne
Vôňa ČISTÁ, VÍNOVÁ VÝRAZNÁ ZODPOVEDAJÚCA
OZNAČENIU
VÝRAZNÁ, SVIEŽA A ZODPOVEDAJÚCA DRUHU A ZNAČKE
Pripúšťa sa menej výrazná vôňa Pripúšťa sa menej výrazná vôňa Pripúšťa sa menej
výrazná vôňa
Chuť PRIMERANE PLNÁ
A HARMONICKÁ
VÝRAZNÁ, PLNÁ A HARMONICKÁ
ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU
VÝRAZNÁ, SVIEŽA A HARMONICKÁ ZODPOVEDAJÚCA DRUHU A ZNAČKE
Pripúšťa sa menej plná a menej
harmonická, avšak čistá
Pripúšťajú sa menšie odchýlky
v plnosti a typickosti
Pripúšťa sa menej
výrazná a menej
harmonická chuť

Príloha č. 4 k vyhláške č. 147/1998 Z. z.

Požiadavky na fyzikálne a chemické vlastnosti vína

Ukazovateľ VÍNO S PRÍVLASTKOM
ľadový zber hrozienkový výber bobuľový výber výber z hrozna neskorý zber kabinetné +
biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené
Alkohol v obj. %
skutočný najmenej
celkový najviac
11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0
Prchavé kyseliny
v g/1 najviac
1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 0,9 1,0
Popol v g/1
najmenej
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4
Obsah cukru v g/1 podľa označenia vína do 15,0 do 15,0
Bezcukorný extrakt
v g/1 najmenej
21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 20,0 20,0 19,0 20,0 18,0 20,0
Ukazovateľ AKOSTNÉ VÍNOSTOLOVÉ
VÍNO
DEZERTNÉ
VÍNO
AROMATIZOVANÉ
VÍNO
LIKÉROVÉ VÍNO
odrodové značkové
biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené
Alkohol v obj. %
skutočný najmenej
celkový najviac *
9,5 9,5 9,5 9,5 8,5
15,0
8,5
15,0
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
22,0
15,0
22,0
Prchavé kyseliny
v g/l najviac
0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,1 1,2
Popol
v g/l najmenej
1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 - - 1,1 1,4 - -
Obsah cukru
v g/l najviac
15,0 15,0 15,0 15,0 35,0 35,0 podľa označenia vína
Bezcukorný extrakt
v g/l najmenej
17,0 19,0 17,0 19,0 16,0 18,0 - - - - 17,0 17,0
* bez úpravy cukornatosti

(pokračovanie prílohy č. 4)

Ukazovateľ VÍNO S PRETLAKOM CO2
ŠUMIVÉAKOSTNÉ ŠUMIVÉ AROMATICKÉ ŠUMIVÉ
A AKOSTNÉ
AROMATICKÉ ŠUMIVÉ
PERLIVÉ SÝTENÉ
biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené
Alkohol v obj. %
skutočný najmenej
celkový najviac
9,5 9,5 10,0 10,0 6,0 9,5 9,5 8,5 8,5
Prchavé kyseliny
v g/l najviac
1,0 1,1 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1
Popol
v g/l najmenej
1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3
Obsah cukru podľa označenia vína
Bezcukorný extrakt
v g/l najmenej
17,0 18,0 17,0 18,0 17,0 16,0 18,0 16,0 18,0

Príloha č. 5 k vyhláške č. 147/1998 Z. z.

Evidencia o výrobe hrozna a jeho použití

vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 147/1998 Z. z.

Evidencia o spotrebe cukru na úpravu cukornatosti muštu

vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 147/1998 Z. z.

vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 147/1998 Z. z.

Hlásenie o výrobe hrozna a o jeho použití k 30. 11. ...

vzor 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 147/1998 Z. z.

Hlásenie o stave zásob vína a muštov

vzor 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 147/1998 Z. z.

Hlásenie o stave zásob tokajského vína a muštov

vzor 10

Príloha č. 11 k vyhláške č. 147/1998 Z. z.

Hlásenie o výrobe vína a muštov

vzor 11

Príloha č. 12 k vyhláške č. 147/1998 Z. z.

Hlásenie o výrobe tokajského vína a muštov

vzor 12


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2003.


Zsolt Simon v. r.