Oznámenie č. 435/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

Čiastka 189/2003
Platnosť od 08.11.2003

435

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 1998 bol v Aarhuse prijatý Protokol o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

Listina o prijatí protokolu Slovenskou republikou bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu, 30. decembra 2002.

Protokol nadobudne platnosť 29. decembra 2003 na základe článku 17 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň.

Slovenská republika uplatnila pri uložení listiny o prijatí toto vyhlásenie:

„Podľa článku 3 ods. 1 a prílohy I protokolu Slovenská republika týmto vyhlasuje, že jej základným rokom bude rok 1990.“

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.