Zákon č. 424/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

Čiastka 182/2003
Platnosť od 23.10.2003
Účinnosť od 01.01.2004

OBSAH

424

ZÁKON

z 23. septembra 2003,

ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a zákona č. 666/2002 Z. z. sa mení takto:

1. V § 23 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

2. V § 69 odsek 5 znie:

(5) Príslušník nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť v hasičskom odbore ani obchodovať s hasičskými komoditami a nesmie byť členom správnych, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť.“.

3. V § 103 ods. 1 sa vypúšťa písmeno l).

Doterajšie písmená m) a n) sa označujú ako písmená l) a m).

4. V § 103 ods. 2 sa slová „j) a l)“ nahrádzajú slovami „a j)“.

5. § 119 sa vypúšťa.

6. V § 123 ods. 1 sa za slovom „riadenie“ vypúšťa čiarka, vkladá sa slovo „a“ a vypúšťajú sa slová „a príplatku za prípravu čakateľa“.

7. V § 123 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

8. V § 128 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.