Opatrenie č. 422/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

(v znení č. 78/2007 Z. z., 26/2009 Z. z.)

Čiastka 181/2003
Platnosť od 22.10.2003
Účinnosť od 15.02.2009 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.

422

OPATRENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 9. októbra 2003

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca") v zriaďovateľskej a vecnej pôsobnosti ministerstva, ktorými na účely tohto opatrenia sú

a) štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom,1)

b) Štátna školská inšpekcia,2)

c) Agentúra na podporu výskumu a vývoja,3)

d) krajské školské úrady,4)

e) školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu.4)

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu

(k § 8a ods. 6 písm. h) zákona)

Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje, ak

a) predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky a dopravné prostriedky s výnimkou prevodu na účely uvedené v § 11 ods. 7 zákona a v § 18i zákona a

b) neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu nadobudnutia vecí uvedených v písmene a).

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu

(k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu

(k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu

(k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu

(k § 11 ods. 8 a 10 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia; to neplatí, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia a súčasne výmenou prijímajú nové nepoužívané hnuteľné veci do vlastníctva štátu.

§ 8

Výpožička majetku štátu

(k § 13 ods. 10 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzatvorenej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sa zmluva uzatvára s osobami uvedenými v § 13 ods. 8 písm. a) a d) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným vypožičiavateľom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.


§ 9

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 341/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.


Martin Fronc v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 12 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4) § 10 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.