Vyhláška č. 42/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 150/1998 Z. z. o preskúšavaní a zatrieďovaní vína a o štátnej kontrolnej známke

Čiastka 22/2003
Platnosť od 15.02.2003 do14.06.2005
Účinnosť od 15.02.2003 do14.06.2005
Zrušený 231/2005 Z. z.

42

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 23. januára 2003,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 150/1998 Z. z. o preskúšavaní a zatrieďovaní vína a o štátnej kontrolnej známke

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3 a § 19 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 150/1998 Z. z. o preskúšavaní a zatrieďovaní vína a o štátnej kontrolnej známke sa mení takto:

1. § 2 znie:

㤠2

Preskúšavaniu a zatrieďovaniu podlieha

a) akostné víno odrodové a akostné víno značkové,

b) víno s prívlastkom kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber a ľadový zber,

c) akostné víno psr,

d) tokajské víno samorodné suché, tokajské víno samorodné sladké, tokajská Lipovina, tokajský Furmint, tokajský Muškát žltý a tokajské výbery dvojputňové až šesťputňové,

e) upravované víno šumivé, akostné šumivé, aromatické šumivé, akostné aromatické šumivé, perlivé, sýtené, dezertné, aromatizované a likérové,

f) víno z dovozu určené na ďalšie spracovanie alebo na účely uvádzania do obehu.".

2. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa slovo „Komplexnému".

3. V § 4 ods. 2 a v celom texte vyhlášky sa slová „výberové víno s prívlastkom" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „víno s prívlastkom" v príslušnom tvare.

4. V § 6 ods. 8 sa slová „kontrolnému ústavu" nahrádzajú slovami „Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav")".

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z. o registri trestov" nahrádza citáciou „Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov".

6. Príloha č. 1 znie:

Vzor 01

7. Príloha č. 3 znie:

Vzor 02


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2003.


Zsolt Simon v. r.