Oznámenie č. 414/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 178/2003
Platnosť od 15.10.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 24. novembra 2003 na základe článku 21 ods. 1.

414

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. marca 2003 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudne platnosť 24. novembra 2003 na základe článku 21 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.