Oznámenie č. 413/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 177/2003
Platnosť od 10.10.2003

413

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 25. septembra 2003 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2003 z 8. augusta 2003 pre sekciu technických služieb, biologických služieb a prvovýroby uzavretá medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

2. Dodatok č. 5 z 30. júna 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 13. marca 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 1 zo 17. júla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2003 z 24. februára 2003 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva

a

Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

4. Dodatok č. 2 z 29. júla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

5. Dodatok č. 1 z 31. júla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2003 z 20. marca 2003 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretej medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

6. Dodatok č. 2 z 3. septembra 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 30. mája 2002 uzavretej medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

7. Dodatok č. 4 z 8. septembra 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2003 z 11. marca 2002 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.