Oznámenie č. 411/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o hlásení predkladanom bankou kontrolujúcou bankový konsolidovaný celok alebo bankový subkonsolidovaný celok Národnej banke Slovenska

Čiastka 176/2003
Platnosť od 07.10.2003 do31.03.2005
Zrušený 98/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.

411

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 47 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 11. septembra 2003 č. 5/2003 o hlásení predkladanom bankou kontrolujúcou bankový konsolidovaný celok alebo bankový subkonsolidovaný celok Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania hlásenia Národnej banke Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 37/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.