Vyhláška č. 41/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1988 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie

Čiastka 22/2003
Platnosť od 15.02.2003 do14.06.2005
Účinnosť od 15.02.2003 do14.06.2005
Zrušený 232/2005 Z. z.

41

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 23. januára 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1998 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1998 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „na účely osvedčenia tohto hrozna.".

2. V § 2 ods. 3 sa číslica „21" nahrádza číslicou „19".

3. V § 2 odsek 7 znie:

(7) Výnos hrozna z jedného hektára vinohradu, z ktorého sa má vyrobiť tokajské víno, nesmie presiahnuť 9 500 kg.".

4. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) tokajský Muškát žltý,

f) tokajské výbery dvojputňové až šesťputňové.".

5. § 4 znie:

㤠4

(1) Tokajské samorodné suché víno sa vyrába z hrozna, ak nie sú priaznivé podmienky na tvorbu cibéb. Cibéby sa zo strapcov nevyberajú, spracúvajú sa spolu s ostatným hroznom. Odzrnené a rozomleté bobule hrozna nakvášajú v kadi 10 až 20 hodín. Po nakvasení sa mušt scedí a zvyšok rmutu sa vylisuje. Víno dozrievaním v drevených sudoch v tufových pivniciach získava zlatožltú farbu s hnedastým odtieňom, typickú vôňu a chuť tokajského charakteru; do obehu ho možno uvádzať najskôr po dvoch rokoch vyzrievania.

(2) Tokajské samorodné sladké víno sa vyrába z hrozna, ak sú priaznivé podmienky na tvorbu cibéb. Cibéby sa zo strapcov nevyberajú, spracúvajú sa zaužívanou technológiou spolu s ostatným hroznom. Postup výroby tokajského samorodného sladkého vína je rovnaký ako pri výrobe tokajského samorodného suchého vína. Víno dozrievaním získava zlatožltú farbu s hnedastým až jantárovým odtieňom, typickú vôňu a chuť tokajského charakteru; do obehu ho možno uvádzať najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho najmenej dva roky v drevených sudoch.

(3) Tokajská Lipovina je víno vyrobené z hrozna odrody Lipovina s možnou prímesou hrozna odrody Furmint a hrozna odrody Muškát žltý, spolu najviac 15 %. Postup spracovania hrozna a výroby tohto vína je rovnaký ako pri výrobe tokajského samorodného suchého vína. Má zlatožltú až jantárovú farbu s vôňou a chuťou tokajského charakteru.

(4) Tokajský Furmint je víno vyrobené z hrozna odrody Furmint s možnou prímesou hrozna odrody Lipovina a hrozna odrody Muškát žltý, spolu najviac 15 %. Postup spracovania hrozna a výroby tohto vína je rovnaký ako pri výrobe tokajského samorodného suchého vína. Má zlatožltú farbu s miernym odtieňom jantárovej farby a s vôňou a chuťou tokajského charakteru.

(5) Tokajský Muškát žltý je víno vyrobené z hrozna odrody Muškát žltý s možnou prímesou hrozna odrody Lipovina a hrozna odrody Furmint, spolu najviac 15 %. Postup spracovania hrozna a výroby tohto vína je rovnaký ako pri výrobe tokajského samorodného suchého vína. Má zlatožltú až svetlojantárovú farbu s výraznou vôňou a chuťou tokajského charakteru.".

6. V § 5 odsek 2 znie:

(2) Cibéby možno nahradiť aj šťavou získanou lisovaním

a) scibébovatených strapcov hrozna (tokajská výberová esencia), ktorá má svetlohnedú farbu s vôňou a chuťou tokajského charakteru a obsahuje najmenej 180 g.l-1 prirodzeného cukru, najmenej 6 objemových percent alkoholu a najmenej 45 g.kg-1 bezcukrového extraktu,

b) cibéb vlastným tlakom (tokajská esencia - nektár), ktorá má svetlohnedú farbu s vôňou a chuťou tokajského charakteru a obsahuje najmenej 450 g.l-1 prirodzeného cukru, najmenej 6 objemových percent alkoholu a najmenej 50 g.kg-1 bezcukrového extraktu.".

7. V § 5 odsek 4 znie:

(4) Počet pridaných putní cibéb na 136 litrov tokajského samorodného suchého vína určuje, či víno je dvojputňové až šesťputňové. Tokajské výbery vyzrievajú najmenej štyri roky, z toho najmenej dva roky v drevených sudoch. Víno dozrievaním získava zlatožltú farbu s tmavojantárovým odtieňom a výraznú vôňu a chuť tokajského charakteru.".

8. V prílohe č. 1 sa pod slová „Tokajský Furmint" dopĺňajú slová „Tokajský Muškát žltý".

9. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 145/1998 Z. z.

Požiadavky na chemické a fyzikálne zloženie tokajských vín

Tokajská Lipovina Tokajský FurmintTokajský Muškát žltýTokajské samorodné suchéTokajské samorodné sladkéTokajský výber
Ukazovateľ1234
Objemové percento alkoholu najmenej12,012,012,09,0
Prchavé kyseliny (ako kyselina octová) v g.1-11,22,02,02,0
Nespáliteľný zvyšok v g.l-1 najmenej1,51,51,62,0
Bezcukrový extrakt v g.l-1 najmenej22,023,023,0 dvojputňový   23,0trojputňový    25,0štvorputňový 30,0päťputňový   35,0šesťputňový 40,0
Cukor v g.l-1hraničná hodnota sa neurčujenajviac 10,0nad 10,0 dvojputňový  najmenej  40,0trojputňový najmenej     60,0štvorputňový najmenej  90,0päťputňový najmenej   120,0šesťputňový najmenej 150,0

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2003.


Zsolt Simon v. r.