Oznámenie č. 407/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti

Čiastka 175/2003
Platnosť od 07.10.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 2. septembra 2003 na základe článku 13 ods. 1.

407

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. novembra 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 2. septembra 2003 na základe článku 13 ods. 1.

K oznámeniu č. 407/2003 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bieloruskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

s cieľom prehĺbiť a upevniť doterajšiu priateľskú spoluprácu v zmysle príslušných ustanovení medzinárodného práva a spoločného pohľadu na boj proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti,

s ohľadom na Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961, Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988,

berúc do úvahy, že organizovaná trestná činnosť vytvára vážnu hrozbu pre celú spoločnosť,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Zmluvné strany potvrdzujú odhodlanie aktívne spolupracovať a vyvíjať činnosť na intenzifikáciu spoločného úsilia v boji proti všetkým formám organizovanej trestnej činnosti.

(2) Zmluvné strany budú vzájomne spolupracovať a poskytovať si čo najširšiu pomoc pri predchádzaní trestným činom patriacim do organizovanej trestnej činnosti a pri ich odhaľovaní a vyšetrovaní, najmä

a) terorizmu,

b) nedovolenej výroby, distribúcie a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi.

(3) Zmluvné strany budú spolupracovať a poskytovať si pomoc aj pri iných formách organizovanej trestnej činnosti, ktorá si vyžaduje spoluprácu policajných orgánov.

Článok 2

Zmluvné strany splnomocňujú Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Bieloruskej republiky na vykonávanie dohody.

Článok 3

V boji proti terorizmu budú zmluvné strany spolupracovať najmä týmito formami:

a) systematické a včasné poskytovanie informácií a údajov o teroristických skupinách, ich činnosti a používaných technikách, ktoré môžu pôsobiť na chránené záujmy štátu druhej zmluvnej strany, a to či už na základe požiadavky druhej zmluvnej strany alebo z vlastnej iniciatívy,

b) priebežná a vzájomná výmena informácií o možnom stave ohrozenia spôsobeného terorizmom, ako aj o organizácii boja proti nemu prostredníctvom dohodnutých výmen expertov a plánovaním spoločných výcvikových kurzov so zameraním na špecifické vyšetrovacie a operatívne techniky,

c) periodická výmena technických skúseností a znalostí v oblasti bezpečnosti leteckej, lodnej a železničnej dopravy na účely skvalitnenia bezpečnostných štandardov na letiskách, v prístavoch a železničných staniciach, stále ich prispôsobujúc teroristickému ohrozeniu.

Článok 4

V boji proti nedovolenej výrobe, distribúcii a obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi budú zmluvné strany spolupracovať najmä týmito formami:

a) výmena informácií a údajov o osobách a skupinách zúčastnených na týchto trestných činoch, o spôsoboch páchania trestných činov, úkrytoch, používaných dopravných prostriedkoch, trasách prepravy, miestach pôvodu a určenia dodávok omamných a psychotropných látok, spojeniach a ďalších údajov, ktoré sú nevyhnutné na odhaľovanie takejto trestnej činnosti,

b) výmena informácií o vnútroštátnych právnych predpisoch na boj s touto trestnou činnosťou, ktoré možno využiť pri tvorbe právnych predpisov druhou zmluvnou stranou,

c) výmena výsledkov kriminalistických výskumov vzťahujúcich sa na nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami a ich prekurzormi a na žiadosť poskytnúť ich vzorky,

d) výmena skúseností získaných kontrolou zákonného obehu omamných a psychotropných látok a prekurzorov vzhľadom na možnosti ich zneužívania na páchanie trestnej činnosti.

Článok 5

V boji proti inej organizovanej trestnej činnosti budú zmluvné strany spolupracovať najmä týmito formami:

a) výmena informácií o boji proti zvlášť nebezpečným druhom trestnej činnosti ohrozujúcim záujmy zmluvných strán, najmä o nedovolenom obchode so zbraňami, výbušnými a strategickými materiálmi, o ekologických trestných činoch vrátane nedovoleného obchodu s toxickými a rádioaktívnymi materiálmi, o obchode s ľuďmi, korupcii, sexuálnom zneužívaní žien a detí, ako aj o sietiach nezákonnej migrácie,

b) systematické, detailné a včasné poskytovanie informácií a údajov o rôznych formách organizovanej trestnej činnosti a boja proti nej, či už na základe požiadavky druhej zmluvnej strany alebo z vlastnej iniciatívy,

c) priebežná a vzájomná výmena informácií o možnom stave ohrozenia záujmov štátov zmluvných strán spôsobeného zvlášť nebezpečnou trestnou činnosťou, ako aj o technike a organizácii boja proti nej, dohodnuté výmeny expertov a plánovanie spoločných výcvikových kurzov so zameraním na špecifické vyšetrovacie a operatívne techniky,

d) spoločné štúdie problematiky rozvoja kontaktov kriminálnych skupín, miest ich pobytu a zamerania s cieľom vypracovania analýz a účinných opatrení,

e) vzájomná výmena legislatívnych a právnych nástrojov, vedeckých, odborných a vzdelávacích publikácií o boji proti organizovanej trestnej činnosti, ako aj vzoriek technických prostriedkov osobnej ochrany používaných pri policajných zásahoch,

f) vyhľadávanie príčin, štruktúry, pôvodu a dynamiky organizovanej trestnej činnosti a jej foriem.

Článok 6

(1) Priamu a operatívnu spoluprácu podľa tejto dohody budú vykonávať príslušné útvary ministerstiev vnútra zmluvných strán, ktoré môžu podľa potreby uzavierať vykonávacie protokoly a programy spolupráce patriace do ich vecnej pôsobnosti.

(2) Zmluvné strany si čo najskôr po nadobudnutí platnosti tejto dohody vzájomne diplomatickou cestou oznámia príslušné orgány podľa odseku 1 s uvedením ich kontaktných adries, telefónnych a faxových čísiel.

Článok 7

(1) Náklady vzniknuté realizáciou spolupráce podľa tejto dohody hradia zmluvné strany na základe princípu vzájomnej výhodnosti, ak sa nedohodnú inak.

(2) Pri organizovaní praktických kurzov podľa tejto dohody vysielajúca zmluvná strana hradí cestovné a prijímajúca zmluvná strana hradí výdavky spojené s ubytovaním a stravovaním.

Článok 8

(1) Zmluvná strana môže odmietnuť akúkoľvek požiadavku na spoluprácu alebo pomoc, ak by to ohrozilo suverenitu alebo bezpečnosť jej štátu, iné dôležité záujmy alebo ak by to bolo v rozpore s právnym poriadkom daného štátu.

(2) Pri odmietnutí akejkoľvek požiadavky na spoluprácu alebo pomoc požiadaná zmluvná strana odmietnutie s odôvodnením neodkladne oznámi žiadajúcej zmluvnej strane.

Článok 9

(1) Zmluvná strana, ktorá žiada o poskytnutie informácií, bude rešpektovať podmienky, ktoré majú byť zachované pri manipulácii s informáciami, najmä pri manipulácii s dôvernými informáciami, s prihliadnutím na vnútroštátne právne predpisy zaručujúce ochranu údajov o občanoch štátu zmluvnej strany poskytujúcej informácie.

(2) Materiály a informácie získané v súlade s ustanoveniami tejto dohody môžu byť poskytnuté tretej strane len s písomným súhlasom zmluvnej strany, ktorá ich poskytla.

Článok 10

Na koordináciu a vyhodnocovanie spolupráce podľa tejto dohody sa môže zriadiť spoločný výbor zložený zo zástupcov ministerstiev vnútra zmluvných strán, ktorého činnosť sa bude riadiť osobitným štatútom.

Článok 11

Zmluvné strany budú podľa možností konzultovať prijatie spoločných stanovísk a krokov na medzinárodných fórach zaoberajúcich sa stratégiami boja proti terorizmu, obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a inej organizovanej trestnej činnosti.

Článok 12

Táto dohoda sa netýka záväzkov, ktorými sú zmluvné strany viazané v iných medzinárodných zmluvách.

Článok 13

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas a zostane platná až do uplynutia troch (3) mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpovedi jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 14. novembra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ivan Šimko v. r.

Za vládu

Bieloruskej republiky:

Uladzimir Belski v. r.