Oznámenie č. 405/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o Dominické spoločenstvo a Svätý Vincent a Grenadíny

Čiastka 174/2003
Platnosť od 04.10.2003
Redakčná poznámka

Dohovor pre Dominické spoločenstvo nadobudol platnosť 3. novembra 1978. Dohovor pre Svätý Vincent a Grenadíny nadobudol platnosť 27. októbra 1979.

405

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Dominické spoločenstvo a Svätý Vincent a Grenadíny, na ktoré bola platnosť Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) rozšírená Veľkou Britániou v čase, keď tieto štáty boli jej závislými územiami, urobili depozitárovi dohovoru vyhlásenie o viazanosti dohovorom a oznámili svoje príslušné orgány podľa článku 6 dohovoru. Vyhlásenia o viazanosti majú u oboch štátov spätný účinok ku dňu ich nezávislosti, t. j. k 3. novembru 1978 pre Dominické spoločenstvo a k 27. októbru 1979 pre Svätý Vincent a Grenadíny.

V dôsledku uvedeného sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru, uverejnený ako dodatok k č. 213/2002 Z. z., dopĺňa takto:

Dominika (Dominické spoločenstvo)

1. „the Attorney General“,

2. „the Solicitor General“,

3. „the Registrar“,

4. „the Deputy Registrar“.

Svätý Vincent a Grenadíny

1. „The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs“,

2. „The Registrar, High Court“.