Oznámenie č. 401/2003 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien v tepelnom hospodárstve a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku

Čiastka 173/2003
Platnosť od 03.10.2003
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 3. októbra 2003.

401

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 30. júla 2003 č. 3/2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien v tepelnom hospodárstve a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

Výnos upravuje detaily postupu pri regulácii cien v tepelnom hospodárstve, pri určovaní ekonomicky oprávnených nákladov a pri určovaní primeraného zisku.

Výnos nadobúda účinnosť 3. októbra 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 1/2003 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.