Oznámenie č. 40/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 21/2003
Platnosť od 14.02.2003

40

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 22. januára 2003 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2003 - 2004 zo 16. decembra 2002 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2003 - 2006 zo 16. januára 2003 uzavretá medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov autoopravárenstva a služieb.

3. Dodatok č. 1 z 8. januára 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.