4

OPATRENIE

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 11. decembra 2002

o zaradení obuvi pre deti medzi určené výrobky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 7 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky zaraďuje tieto výrobky medzi určené výrobky a ustanovuje postup posudzovania zhody:

Číselný kód colného sadzobníka Názov položky Minimálny postup posudzovania zhody podľa § 12 ods. 3
ex 6401ex 6402ex 6403ex 6404ex 6405 Obuv pre deti s dĺžkou chodidla do 165 mm písm. a)

(2) Ďalší postup posudzovania zhody možno dohodnúť s autorizovanou osobou.

§ 2

Základné technické požiadavky na obuv pre deti s dĺžkou chodidla do 165 mm

(1) Obuv uzatvoreného strihu nesmie byť zhotovená výlučne zo syntetických materiálov (poroméry, koženky, plasty a podobne) okrem účelovej obuvi (napr. gumová a nepriepustná zimná obuv). Tieto materiály môžu tvoriť na obuvi 20 % z plochy zvršku.

(2) Na výrobu vrchových a podšívkových súčastí obuvi sa musia používať iba usne, textilné a syntetické materiály s priepustnosťou pre vodné pary najmenej 2,0 mg . cm-2 . h-1 podľa príslušnej slovenskej technickej normy.1)

(3) Na výrobu stielok (prichádzajúcich do styku s pokožkou) detskej obuvi sa musia používať iba usne, textilné a syntetické materiály, ktoré majú absorpciu vody minimálne 35 % a desorpciu vody minimálne 40 % podľa príslušnej slovenskej technickej normy.2)

(4) Jednotlivé druhy materiálov používaných na výrobu stielok, podšívok a kovových súčastí obuvi nesmú prekročiť hygienické požiadavky uvedené v § 3. V prípade nepodšívkovanej obuvi sa hodnotí vrchový materiál. Skúšobné metódy na stanovenie jednotlivých vlastností sú uvedené v príslušnej slovenskej technickej norme.3)

§ 3

Hygienické požiadavky na jednotlivé druhy materiálov používaných na výrobu stielok a podšívok obuvi

Por. č. Vlastnosť Súčasti
z usní z textilu z plastov, gumy, syntetických usní
1. PH vodného výluhu: od 3,5 do 8,5 od 4,0 do 7,5 -
2. Voľný formaldehyd, mg/kg: 50 50 -
3. Pentachlórfenol, mg/kg: 0,5 0,5 -
4. Farbivá, ktoré môžu uvoľňovať karcinogénne arylamíny nesmie sa dokázať ich prítomnosť nesmie sa dokázať ich prítomnosť nesmie sa dokázať ich prítomnosť
5. Celkový obsah vyluhovateľného chrómu (Cr) (len hodnotenie usní, pri ktorých sa použili činiace látky na základe Cr), mg/kg: 50 - -
6. Šesťmocný chróm (Cr6+), mg/kg: musí byť pod detekčným limitom metódy (2 mg/kg) - -
7. Extrahovateľné ťažké kovy, mg/kg:
- kadmium Cd 0,1 0,1 0,1
- ortuť Hg 0,02 0,02 0,02
- olovo Pb 0,8 0,8 0,8
- arzén As 0,2 0,2 0,2
- chróm Cr 1,0 1,0
8. Odolnosť kovania proti stieraniu niklu (len hodnotenie kovania použitého na súčasť) bez farebnej reakcie

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2003 a stráca účinnosť 31. decembra 2003.


Dušan Podhorský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Článok 5.13 STN EN 344-1.

2) Článok 5.15 STN EN 344-1.

3) STN 79 0055.