Oznámenie č. 399/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Čiastka 171/2003
Platnosť od 01.10.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.

399

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2000 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 9. septembra 2003 č. 17 599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. septembra 1994 č. 65/421/1994, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo politických strán, hnutí, občianskych združení a iných nezárobkových organizácií (oznámenie č. 33/1995 Z. z.), opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. septembra 1994 č. 65/422/1994, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo politických strán, hnutí, občianskych združení a iných nezárobkových organizácií (oznámenie č. 34/1995 Z. z.), opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 1999 č. 21 955/99-92, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (oznámenie č. 5/2000 Z. z.), opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 1999 č. 21 956/99-92, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (oznámenie č. 6/2000 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.