Oznámenie č. 385/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v poľnohospodárstve č. 184 z roku 2001

Čiastka 167/2003
Platnosť od 20.09.2003
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudne platnosť 20. septembra 2003 v súlade s článkom 23 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň

385

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. júna 2001 bol v Ženeve prijatý Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v poľnohospodárstve č. 184 z roku 2001.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 2127 zo 16. mája 2002 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 27. mája 2002. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce v Ženeve 14. júna 2002.

Dohovor nadobudne platnosť 20. septembra 2003 v súlade s článkom 23 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň.

K oznámeniu č. 385/2003 Z. z.

DOHOVOR 184

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v poľnohospodárstve č. 184 z roku 2001

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú do Ženevy zvolala Správna rada Medzinárodného úradu práce a ktorá sa zišla 5. júna 2001 na svojom 89. zasadnutí,

berúc do úvahy zásady obsiahnuté v príslušných medzinárodných pracovných dohovoroch a odporúčaniach, osobitne v Dohovore a Odporúčaní o plantážach z roku 1958, Dohovore a Odporúčaní o dávkach pri pracovných úrazoch z roku 1964, Dohovore a Odporúčaní o inšpekcii práce v poľnohospodárstve z roku 1969, Dohovore a Odporúčaní o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci z roku 1981, Dohovore a Odporúčaní o službách pracovného lekárstva z roku 1985 a Dohovore a Odporúčaní o chemikáliách z roku 1990,

zdôrazňujúc potrebu celistvého prístupu k poľnohospodárstvu a zohľadňujúc širší rámec zásad obsiahnutých v iných dokumentoch Medzinárodnej organizácie práce aplikovateľných na odvetvie, najmä v Dohovore o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa z roku 1948, Dohovore o práve organizovať sa a o kolektívnom vyjednávaní z roku 1949, Dohovore o minimálnom veku z roku 1973 a Dohovore o najhorších formách detskej práce z roku 1999,

berúc do úvahy Trojstrannú deklaráciu zásad o mnohonárodných podnikoch a sociálnej politike, ako aj príslušné praktické zásady a pravidlá, osobitne Sústavu praktických zásad a pravidiel o registrácii a oznamovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania z roku 1996 a Sústavu praktických zásad a pravidiel o bezpečnosti a zdraví pri lesných prácach z roku 1998,

rozhodnúc prijať určité návrhy, pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie v poľnohospodárstve, čo je štvrtý bod programu zasadnutia,

určujúc, že tieto návrhy majú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 21. júna 2001 tento dohovor, ktorý sa môže uvádzať ako Dohovor o bezpečnosti a zdraví v poľnohospodárstve z roku 2001.

I. ROZSAH

Článok 1

Na účely tohto dohovoru výraz „poľnohospodárstvo“ zahŕňa poľnohospodárske a lesnícke činnosti vykonávané v poľnohospodárskych podnikoch vrátane pestovania plodín, lesníckej činnosti, chovu hospodárskych zvierat a insektu, prvotného spracovania poľnohospodárskych produktov a živočíšnych produktov prevádzkovateľom podniku alebo v mene prevádzkovateľa podniku, ako aj používanie a údržbu strojov, zariadení, prístrojov, náradia a poľnohospodárskych stavieb vrátane akýchkoľvek postupov, uskladnenia, prevádzky alebo dopravy v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sa priamo vzťahujú k poľnohospodárskej výrobe.

Článok 2

Na účely tohto dohovoru výraz „poľnohospodárstvo“ nezahŕňa

a) poľnohospodársku činnosť vykonávanú pre vlastnú spotrebu,

b) priemyselné postupy, ktoré využívajú poľnohospodárske výrobky ako suroviny, a s nimi spojené služby a

c) priemyselné hospodárenie v lesoch.

Článok 3

1. Príslušný úrad člena, ktorý dohovor ratifikuje, po konzultácii s príslušnými reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a s príslušnými reprezentatívnymi organizáciami pracovníkov

a) môže z aplikovania tohto dohovoru alebo jeho určitých ustanovení vylúčiť určité poľnohospodárske podniky alebo obmedzené kategórie pracovníkov, ak sa vyskytnú osobitné problémy podstatnej povahy, a

b) vytvorí v prípade takéhoto vylúčenia plány postupne pokryť všetky podniky a všetky kategórie pracovníkov.

2. Každý člen vo svojej prvej správe o aplikácii dohovoru, predkladanej podľa článku 22 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce, uvedie každé vylúčenie, ktoré urobil podľa odseku 1 písm. a) tohto článku, a dôvody takéhoto vylúčenia. V následných správach popíše opatrenia prijaté na postupné rozšírenie uplatňovania ustanovení dohovoru na príslušných pracovníkov.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 4

1. Podľa vnútroštátnych podmienok a praxe a po konzultácii s príslušnými reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a s príslušnými reprezentatívnymi organizáciami pracovníkov členovia naformulujú, vykonávajú a pravidelne posudzujú celistvú vnútroštátnu politiku o bezpečnosti a zdraví v poľnohospodárstve. Táto politika sa zameria na predchádzanie úrazom a poškodeniam zdravia v dôsledku práce, v spojitosti s prácou alebo vyskytujúcim sa v priebehu práce odstránením, minimalizáciou alebo zvládnutím rizík v poľnohospodárskom pracovnom prostredí.

2. Na tento účel sa vnútroštátnymi zákonmi a predpismi

a) určí príslušný úrad zodpovedný za uplatňovanie tejto politiky a presadzovanie vnútroštátnych zákonov a predpisov o bezpečnosti a zdraví v poľnohospodárstve,

b) špecifikujú práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov, pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie v poľnohospodárstve, a

c) vytvoria mechanizmy medziodvetvovej koordinácie medzi príslušnými úradmi a orgánmi v odvetví poľnohospodárstva a definujú ich funkcie a zodpovednosť pri zohľadnení ich vzájomného dopĺňania sa, ako aj vnútroštátnych podmienok a praxe.

3. Určený príslušný úrad zavedie nápravné opatrenia a primerané postihy v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a predpismi a vrátane, ak je to vhodné, pozastavenia alebo obmedzenia takých poľnohospodárskych činností, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie bezpečnosti a zdravia pracovníkov, kým sa okolnosti, ktoré spôsobili pozastavenia alebo obmedzenia takých poľnohospodárskych činností, neodstránia.

Článok 5

1. Členovia zabezpečia na poľnohospodárskych pracoviskách dostatočný a primeraný systém inšpekcie vybavený primeranými prostriedkami.

2. V súlade s vnútroštátnym zákonodarstvom môže príslušný úrad zveriť určité inšpekčné činnosti na regionálnej alebo miestnej úrovni na výpomocnom základe vhodným orgánom verejnej správy, verejným inštitúciám alebo súkromným inštitúciám pod kontrolou vlády alebo môže zapojiť tieto služby alebo inštitúcie do výkonu takýchto činností.

III. PREVENTÍVNE A OCHRANNÉ OPATRENIA VŠEOBECNE

Článok 6

1. Pokiaľ je to zlučiteľné s vnútroštátnymi zákonmi a predpismi, zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť bezpečnosť a zdravie pracovníkov v každom ohľade, ktorý sa vzťahuje na prácu.

2. Vnútroštátne zákony a predpisy alebo príslušný úrad ustanovia, že ak na poľnohospodárskom pracovisku vykonávajú činnosti dvaja alebo viacerí zamestnávatelia alebo ak jeden alebo viac zamestnávateľov a jeden alebo viac samostatne zárobkovo činných osôb vykonávajú činnosti, spolupracujú pri aplikovaní požiadaviek na zdravie a bezpečnosť. Ak je to vhodné, príslušný úrad ustanoví všeobecné postupy tejto spolupráce.

Článok 7

Na účely dodržiavania vnútroštátnej politiky uvedenej v článku 4 dohovoru vnútroštátne zákony a predpisy alebo príslušný úrad pri zohľadnení veľkosti podniku a povahy jeho činnosti ustanovia, že zamestnávateľ

a) vykoná príslušné hodnotenia rizík vo vzťahu k bezpečnosti a k zdraviu pracovníkov a na základe týchto výsledkov prijme preventívne a ochranné opatrenia tak, aby zaistil, že na základe všetkých podmienok ich zamýšľaného použitia všetky poľnohospodárske činnosti, pracoviská, stroje, zariadenia, chemikálie, náradie a postupy patriace pod jeho kontrolu sú bezpečné a vyhovujú predpísaným normám pre bezpečnosť a zdravie,

b) zaistí, aby pracovníci v poľnohospodárstve dostali vhodnú a primeranú odbornú prípravu a zrozumiteľné pokyny o bezpečnosti a o zdraví a akékoľvek potrebné vedenie alebo dozor vrátane informácií o nebezpečenstvách a rizikách spojených s ich prácou a aby sa prijali opatrenia na ich ochranu pri zohľadnení úrovne ich vzdelania a jazykových odlišností, a

c) prijme okamžité kroky na zastavenie akejkoľvek prevádzky, ak je tam bezprostredné a vážne ohrozenie bezpečnosti a zdravia, a podľa potreby premiestni pracovníkov.

Článok 8

1. Pracovníci v poľnohospodárstve majú právo

a) byť informovaní a konzultovať v záležitostiach bezpečnosti a zdravia vrátane rizík vyplývajúcich z nových technológií,

b) zúčastniť sa na aplikovaní a kontrole opatrení zameraných na bezpečnosť a zdravie a v súlade s vnútroštátnym právom a praxou vybrať si zástupcov pre bezpečnosť a zdravie a zástupcov do výborov pre bezpečnosť a zdravie,

c) vyhnúť sa nebezpečenstvu vyplývajúcemu z ich pracovnej činnosti, ak po rozumnom posúdení majú dôvod domnievať sa, že existuje bezprostredné a vážne riziko pre ich bezpečnosť a zdravie, o čom bezodkladne informujú svojho nadriadeného. Voči uvedeným pracovníkom sa v dôsledku takejto činnosti nevyvodí žiaden postih.

2. Pracovníci v poľnohospodárstve a ich zástupcovia majú povinnosť dodržať predpísané opatrenia pre bezpečnosť a zdravie a spolupracovať so zamestnávateľmi na tom, aby títo mohli dodržať svoje vlastné povinnosti a zodpovednosť.

3. Postupy výkonu práv a povinností podľa odsekov 1 a 2 ustanovia vnútroštátne zákony a predpisy, príslušný úrad, kolektívne zmluvy alebo akékoľvek iné vhodné prostriedky.

4. Ak sa ustanovenia tohto dohovoru uplatňujú, ako je ustanovené v odseku 3, uskutoční sa predchádzajúca konzultácia s príslušnými reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a s príslušnými reprezentatívnymi organizáciami pracovníkov.

BEZPEČNOSŤ POUŽITIA STROJOV A ERGONÓMIA

Článok 9

1. Vnútroštátne zákony a predpisy ustanovia alebo príslušný úrad ustanoví, že stroje, zariadenia vrátane osobných ochranných prostriedkov, prístrojov a ručného náradia používaného v poľnohospodárstve vyhovujú vnútroštátnym alebo iným uznávaným normám bezpečnosti a zdravia a sú vhodne namontované, udržiavané a zaistené.

2. Príslušný úrad prijme opatrenia na zaistenie, aby výrobcovia, dovozcovia a dodávatelia spĺňali normy uvedené v odseku 1 a poskytovali vhodné a postačujúce informácie vrátane výstražných značiek upozorňujúcich na nebezpečenstvo v úradnom jazyku alebo v jazykoch dovážajúcej krajiny pre používateľov a na požiadanie aj pre príslušný úrad.

3. Zamestnávatelia zabezpečia, aby pracovníci dostali a porozumeli informáciám o bezpečnosti a zdraví poskytnutým výrobcami, dovozcami a dodávateľmi.

Článok 10

Vnútroštátnymi zákonmi a predpismi sa ustanoví, že poľnohospodárske stroje a zariadenia

a) sa použijú len na účely, na ktoré boli skonštruované, okrem prípadov, keď sa použitie mimo prvotného účelu ich konštrukcie posúdilo za bezpečné v súlade s vnútroštátnym právom a praxou, a najmä sa nepoužijú na prepravu osôb, ak nie sú na tento účel skonštruované alebo prispôsobené,

b) obsluhujú osoby odborne pripravené v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

MANIPULÁCIA A PREPRAVA MATERIÁLOV

Článok 11

1. Príslušný úrad po konzultácii s reprezentatívnymi organizáciami príslušných zamestnávateľov a s reprezentatívnymi organizáciami príslušných pracovníkov ustanoví požiadavky na bezpečnosť a zdravie pri manipulácii a doprave materiálov, najmä pri ručnej manipulácii. Takéto požiadavky sú založené na hodnotení rizík, na technických normách, na lekárskom posudku, berúc do úvahy príslušné podmienky, na základe ktorých sa práca vykonáva v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

2. Od pracovníkov sa nevyžaduje alebo im nie je dovolené, aby vykonávali manipuláciu alebo prepravu bremien, ktorých hmotnosť alebo povaha predstavuje možné riziko ohrozenia ich bezpečnosti alebo zdravia.

RIADNE HOSPODÁRENIE S CHEMIKÁLIAMI

Článok 12

Príslušný úrad prijme opatrenia v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou na zaistenie toho, aby

a) existoval primeraný vnútroštátny systém alebo akýkoľvek iný systém schválený príslušným úradom ustanovujúci osobitné kritériá uplatniteľné pri dovoze, klasifikácii, balení a označovaní chemikálií používaných v poľnohospodárstve a na ich zákaz alebo obmedzenie,

b) tí, ktorí vyrábajú, dovážajú, dodávajú, predávajú, prepravujú, skladujú alebo nakladajú s chemikáliami v poľnohospodárstve, dodržiavali vnútroštátne normy alebo iné uznávané normy bezpečnosti a zdravia a poskytovali postačujúce a primerané informácie v úradnom jazyku alebo v jazykoch krajiny používateľom a na požiadanie aj príslušnému úradu a

c) existoval vhodný systém na bezpečný zber, recyklovanie a nakladanie s chemickým odpadom, chemikáliami po záručnej lehote a s prázdnymi obalmi od chemikálií tak, aby sa vyhlo ich použitiu na iné účely a aby sa odstránili alebo minimalizovali riziká bezpečnosti a zdravia a životného prostredia.

Článok 13

1. Vnútroštátne zákony a predpisy alebo príslušný úrad zaistia existenciu preventívnych a ochranných opatrení týkajúcich sa používania chemikálií a manipulácie s chemickým odpadom na úrovni podniku.

2. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú

a) prípravu, manipuláciu, použitie, skladovanie a prepravu chemikálií,

b) poľnohospodárske činnosti smerujúce k rozptylu chemikálií,

c) údržbu, opravu a čistenie zariadení a obalov použitých na chemikálie a

d) nakladanie s prázdnymi obalmi a zaobchádzanie a nakladanie s chemickým odpadom a chemikáliami po záručnej lehote.

ZAOBCHÁDZANIE SO ZVIERATAMI A OCHRANA PRED BIOLOGICKÝMI RIZIKAMI

Článok 14

Vnútroštátnymi zákonmi a predpismi sa zaistí, aby sa zabránilo rizikám z nákazy, alergie, otravy a aby sa tieto riziká obmedzili na najmenšiu mieru v prípade manipulácie s biologickými látkami a pri činnostiach vzťahujúcich sa na zvieratá, chov dobytka a v chovných priestoroch pri dodržaní vnútroštátnych alebo iných uznávaných noriem zdravia a bezpečnosti.

POĽNOHOSPODÁRSKE STAVBY

Článok 15

Výstavba, údržba a opravy poľnohospodárskych stavieb sú v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a predpismi a požiadavkami na bezpečnosť a zdravie.

IV. OSTATNÉ USTANOVENIA

MLADÍ PRACOVNÍCI A NEBEZPEČNÉ PRÁCE

Článok 16

1. Minimálny vek na výkon práce v poľnohospodárstve, ktorá svojou povahou alebo okolnosťami, za ktorých sa vykonáva, môže poškodiť zdravie a bezpečnosť mladých pracovníkov, nie je nižší ako 18 rokov.

2. Druhy zamestnania alebo práce, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, určia vnútroštátne zákony a predpisy alebo príslušný úrad po konzultáciách s príslušnými reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a s príslušnými reprezentatívnymi organizáciami pracovníkov.

3. Napriek ustanoveniu odseku 1 môžu vnútroštátne zákony alebo predpisy, alebo príslušný úrad po konzultácii s príslušnými reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a s príslušnými reprezentatívnymi organizáciami pracovníkov povoliť výkon práce uvedenej v odseku 1 tohto článku od veku 16 rokov za podmienky uskutočnenia primeranej predchádzajúcej odbornej prípravy a úplnej ochrany bezpečnosti a zdravia mladých pracovníkov.

DOČASNÍ A SEZÓNNI PRACOVNÍCI

Článok 17

Opatreniami sa zaistí rovnaká úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia dočasných a sezónnych pracovníkov, ako je tá, ktorá sa prizná stálym pracovníkom v poľnohospodárstve v porovnateľnom postavení.

PRACOVNÍČKY

Článok 18

Opatreniami sa zabezpečia osobitné potreby poľnohospodárskych pracovníčok, pokiaľ ide o tehotenstvo, dojčenie a reprodukčné zdravie.

ZARIADENIA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI A UBYTOVACIE ZARIADENIA

Článok 19

Vnútroštátne zákony a predpisy alebo príslušný úrad po konzultácii s reprezentatívnymi organizáciami príslušných zamestnávateľov a s reprezentatívnymi organizáciami príslušných pracovníkov ustanovia

a) poskytnutie primeraných zariadení sociálnej starostlivosti bez výdavkov pre pracovníka,

b) minimálnu normu úrovne ubytovania pre pracovníkov, od ktorých sa vyžaduje pre povahu ich práce dočasne alebo nepretržite sa zdržiavať v podniku.

ÚPRAVY PRACOVNÉHO ČASU

Článok 20

Pracovný čas, nočná práca a doby odpočinku po práci pre pracovníkov v poľnohospodárstve sú v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a predpismi alebo kolektívnymi zmluvami.

POISTENIE PROTI PRACOVNÝM ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA

Článok 21

1. V súlade s vnútroštátnym právom a praxou sú pracovníci v poľnohospodárstve krytí systémom poistenia alebo systémom sociálneho zabezpečenia proti pracovným úrazom so smrteľnými následkami alebo bez smrteľných následkov a proti chorobám, ako aj invalidite a iným zdravotným rizikám vzťahujúcim sa na prácu a poskytujúcim najmenej takú ochranu, akú požívajú pracovníci v iných odvetviach.

2. Takýto systém môže byť buď časťou vnútroštátneho systému, alebo sa môže vytvoriť akákoľvek iná primeraná forma v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 22

Formálne ratifikácie tohto dohovoru sa oznámia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce na registráciu.

Článok 23

1. Tento dohovor zaväzuje len tých členov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie zaregistroval generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce.

2. Dohovor nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ zaregistroval ratifikácie dohovoru dvoma členmi.

3. Potom tento dohovor nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď sa jeho ratifikácia zaregistrovala.

Článok 24

1. Člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď dohovor prvýkrát nadobudol platnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý túto skutočnosť zaregistruje. Takéto vypovedanie nadobudne platnosť rok po dni jeho zaregistrovania.

2. Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor a nepoužije právo vypovedať ho v priebehu roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov uvedeného v predchádzajúcom odseku, bude viazaný dohovorom na obdobie ďalších desiatich rokov a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 25

1. Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členom Medzinárodnej organizácie práce registráciu všetkých ratifikácií a vypovedaní, ktoré mu oznámili členovia organizácie.

2. Pri upovedomení členov organizácie o registrácii druhej ratifikácie generálny riaditeľ upozorní členov organizácie na dátum, od ktorého dohovor nadobudne platnosť.

Článok 26

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov na registráciu podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov úplné podrobnosti o všetkých ratifikáciách a aktoch vypovedania, ktoré zaregistroval podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 27

Vždy, keď to Správna rada Medzinárodného úradu práce považuje za potrebné, predloží generálnej konferencii správu o pôsobení tohto dohovoru a preskúma vhodnosť zaradenia otázky jeho čiastočného alebo úplného revidovania do programu konferencie.

Článok 28

1. Ak konferencia prijme nový dohovor, ktorý reviduje tento dohovor úplne alebo sčasti, potom, ak nový dohovor neustanoví inak,

a) ratifikácia nového revidovaného dohovoru členom má ipso iure za následok okamžité vypovedanie tohto dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 24, ak a keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť,

b) odo dňa, keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť, tento dohovor prestane byť prístupný ratifikácii zo strany členov.

2. Tento dohovor ostane v každom prípade v platnosti v jeho terajšej forme a v terajšom obsahu pre tých členov, ktorí ho ratifikovali, ale neratifikovali revidovaný dohovor.

Článok 29

Anglické a francúzske znenia textu tohto dohovoru sú rovnako rozhodujúce.

Uvedený text dohovoru je pôvodný a riadne sa prijal v priebehu osemdesiateho deviateho zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa konalo v Ženeve a bolo vyhlásené za skončené 21. júna 2001.

Na dôkaz toho sme pripojili svoje podpisy 22. júna 2001:

prezidentka konferencie

PATRICIA A. STO. TOMAS

generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce

JUAN SOMAVIA

Text dohovoru, ako je tu uvedený, je presnou kópiou pôvodného textu, ktorý podpísal prezident Medzinárodnej konferencie práce a generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce.

Overená, presná a kompletná kópia.

Za generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce:

DOMINICK DEVLIN v. r.

právny poradca Medzinárodného úradu práce

Anglické znenie textu