Oznámenie č. 384/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 166/2003
Platnosť od 13.09.2003
Redakčná poznámka

Na základe článku 14 ods. 1 dohoda nadobudne platnosť 28. októbra 2003.

384

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júla 2002 bola v Starej Ľubovni podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Na základe článku 14 ods. 1 dohoda nadobudne platnosť 28. októbra 2003.

Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.