Vyhláška č. 373/2003 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 89/2002 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov

Čiastka 162/2003
Platnosť od 10.09.2003
Účinnosť od 30.09.2003

OBSAH

373

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 28. augusta 2003,

ktorou sa mení vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 89/2002 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov

Národný bezpečnostný úrad podľa § 50 ods. 7 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 89/2002 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov sa mení takto:

V § 6 sa slová „1. októbra 2003“ nahrádzajú slovami „1. januára 2005“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. septembra 2003.


Ján Mojžiš v. r.