Oznámenie č. 371/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o leteckej doprave

Čiastka 161/2003
Platnosť od 04.09.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 12. júna 2003 na základe článku 25.

371

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júna 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o leteckej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť 12. júna 2003 na základe článku 25.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou skončila platnosť Dohody o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalska podpísanej v Prahe 15. januára 1976 (vyhláška č. 109/1977 Zb.).

Medzinárodní smlouva č. 34

K oznámeniu č. 371/2003 Z. z.

DOHODA

medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o leteckej doprave

Slovenská republika a Portugalská republika (ďalej len „zmluvné strany“)

ako zmluvné štáty Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis 7. decembra 1944 v Chicagu,

želajúc si rozvinúť spoluprácu v oblasti leteckej dopravy a vytvoriť nevyhnutný základ na vykonávanie pravidelných leteckých dopravných služieb,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

1. Na účely tejto dohody, ak nie je v texte uvedené inak,

a) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekciu civilného letectva a v prípade Portugalskej republiky Národný ústav civilného letectva, alebo v obidvoch prípadoch akúkoľvek osobu alebo orgán oprávnený vykonávať všetky alebo obdobné funkcie uvedených vládnych orgánov;

b) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis 7. decembra 1944 v Chicagu a každý dodatok prijatý podľa článku 90 tohto Dohovoru, ako aj každú zmenu dodatkov alebo Dohovoru podľa článkov 90 a 94 Dohovoru, ak také dodatky alebo zmeny prijali obidve zmluvné strany;

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená akúkoľvek leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a oprávnená podľa článku 3 tejto dohody;

d) pojem „územie“ má význam podľa článku 2 Dohovoru;

e) pojmy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“ „letecká spoločnosť“ a „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam podľa článku 96 Dohovoru;

f) pojem „tarifa“ znamená ceny účtované za prepravu cestujúcich, batožiny alebo nákladu a podmienky, pri ktorých sú tieto ceny platné, vrátane cien a podmienok pre sprostredkovateľa a za iné pomocné služby s výnimkou úhrady alebo podmienok za prepravu pošty;

g) pojem „Príloha“ znamená Plán trás pripojený k tejto dohode a všetky klauzuly alebo poznámky v takej Prílohe.

2. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 2

Prepravné práva

1. Každá zmluvná strana udelí určeným leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany na vykonávanie pravidelných medzinárodných leteckých dopravných služieb a nepravidelných služieb nasledujúce práva:

a) prelietať nad územím jej štátu bez pristátia;

b) pristávať na území jej štátu nie na účely leteckej dopravy.

2. Každá zmluvná strana udelí určeným leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany práva ďalej stanovené v tejto dohode na účely vykonávania pravidelných medzinárodných leteckých dopravných služieb na trasách určených v príslušnej časti Plánu trás v Prílohe tejto dohody. Takéto služby a trasy sú ďalej len „dohodnuté služby“ a „určené trasy“. Pri vykonávaní dohodnutých služieb na určených trasách budú mať letecké spoločnosti určené jednou zmluvnou stranou okrem práv uvedených v odseku 1 tohto článku a podľa ustanovení tejto dohody aj právo pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany v bodoch určených na trase v Pláne trás tejto dohody na účely nastúpenia a vystúpenia cestujúcich a naloženia alebo vyloženia nákladu a pošty.

3. Ustanovenia odseku 2 tohto článku nebudú považované za udelenie práva určeným leteckým spoločnostiam štátu jednej zmluvnej strany na nastúpenie cestujúcich, naloženie batožiny, nákladu a pošty na území štátu druhej zmluvnej strany, ich prepravu za úhradu alebo nájomné s cieľom ich vyloženia v inom bode na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.

4. Letecké spoločnosti jednej zmluvnej strany, iné než tie, ktoré sú určené podľa článku 3 tejto dohody, budú mať rovnaké práva podľa odseku 1 písm. a) a b) tohto článku.

5. Ak z dôvodu ozbrojeného konfliktu, politických rušivých udalostí alebo ich vývoja, alebo osobitných a neobvyklých okolností nemôže určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany vykonávať služby na svojich obvyklých trasách, vyvinie druhá zmluvná strana čo najväčšiu snahu na umožnenie pokračovania vykonávania takých služieb prostredníctvom vhodného nového usporiadania trás vrátane udelenia práv na taký čas, ktorý je nevyhnutný na umožnenie plynulej prevádzky. Ustanovenia tohto odseku budú pre určené letecké spoločnosti použité nediskriminačne.

Článok 3

Určenie leteckých spoločností a prevádzkové povolenie

1. Každá zmluvná strana má právo určiť jednu alebo viacero leteckých spoločností na účely vykonávania dohodnutých služieb na určených trasách. Také určenie sa uskutoční písomným oznámením vládnych orgánov civilného letectva, ktoré leteckú spoločnosť určili, vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany.

2. Po prijatí takého určenia vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany udelia bezodkladne, podľa ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku určeným leteckým spoločnostiam príslušné prevádzkové povolenia.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu od leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou vyžadovať, aby preukázala svoju spôsobilosť plniť podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi obvykle a primerane uplatňovanými týmito vládnymi orgánmi civilného letectva na vykonávanie medzinárodných leteckých dopravných služieb podľa ustanovení Dohovoru.

4. Každá zmluvná strana má právo odmietnuť udeliť prevádzkové povolenie podľa odseku 2 tohto článku, alebo uložiť také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné na vykonávanie práv leteckou spoločnosťou uvedených v článku 2 tejto dohody vždy, keď uvedená zmluvná strana nie je presvedčená, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti patrí zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Ak bola letecká spoločnosť takto určená a oprávnená, môže kedykoľvek začať vykonávať dohodnuté služby s podmienkou, že letové poriadky boli schválené a tarify pre tieto služby nadobudli platnosť podľa článkov 14 a 18 tejto dohody.

6. Každá zmluvná strana má právo písomne oznámiť druhej zmluvnej strane zrušenie určenia svojej leteckej spoločnosti a nahradiť ju určením inej leteckej spoločnosti.

Článok 4

Odobratie, pozastavenie alebo obmedzenie výkonu práv

1. Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany majú právo odobrať prevádzkové povolenie alebo pozastaviť vykonávanie práv uvedených v článku 2 tejto dohody leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, alebo uložiť také podmienky, ktoré považujú za nevyhnutné na vykonávanie týchto práv:

a) ak nie sú presvedčené, že podstatná časť vlastníctva a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti patria zmluvnej strane, ktorá určila leteckú spoločnosť, alebo štátnym príslušníkom takej zmluvnej strany, alebo

b) ak taká letecká spoločnosť nespĺňa vnútroštátne právne predpisy zmluvnej strany, ktorá jej udelila tieto práva, alebo

c) ak letecká spoločnosť nevykonáva dohodnuté služby podľa podmienok stanovených v tejto dohode.

2. Ak okamžité odobratie, pozastavenie alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku bude nevyhnutné z hľadiska zabránenia ďalším porušeniam vnútroštátnych právnych predpisov, takéto právo bude vykonané iba po konzultácii s druhou zmluvnou stranou. Také konzultácie sa uskutočnia v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia návrhu na ich uskutočnenie, ak nebolo dohodnuté inak.

Článok 5

Uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa vstupu a colného vybavenia

1. Vnútroštátne právne predpisy jednej zmluvnej strany týkajúce sa príletu, pobytu alebo odletu lietadla prevádzkovaného v medzinárodnej leteckej navigácii, alebo prevádzky a navigácie takého lietadla na území jej štátu platia pre lietadlo druhej zmluvnej strany na území štátu prvej zmluvnej strany od príletu až do odletu takého lietadla.

2. Vnútroštátne právne predpisy jednej zmluvnej strany týkajúce sa príletu, pobytu alebo odletu cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu a pošty na palube lietadla z územia jej štátu, ako sú právne predpisy upravujúce vstup, colné vybavenie, imigráciu, pasy, clá a sanitárnu kontrolu, sú platné pre cestujúcich, posádku, batožinu, náklad alebo poštu leteckej spoločnosti druhej zmluvnej strany od príletu až do odletu z územia štátu tejto zmluvnej strany.

3. Žiadna zmluvná strana pri uplatňovaní vnútroštátnych právnych predpisov podľa tohto článku nezvýhodní svoje letecké spoločnosti pred určenými leteckými spoločnosťami štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Oslobodenie od cla, daní a iných platieb

1. Lietadlá určených leteckých spoločností štátu každej zmluvnej strany prevádzkované v medzinárodných leteckých dopravných službách, ako aj ich obvyklé vybavenie, náhradné dielce, zásoby palív a mazív, iné spotrebné technické zásoby a zásoby lietadla (vrátane potravín, nápojov a tabaku) nachádzajúce sa na palube takého lietadla sú oslobodené od cla, inšpekčných poplatkov, daní a iných platieb za predpokladu, že po prílete na územie štátu druhej zmluvnej strany ostáva takéto vybavenie, zásoby a zásoby lietadla na jeho palube dovtedy, kým sa opäť nevyvezú alebo nespotrebujú na časti cesty vykonanej nad územím tohto štátu.

2. Bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú položky podľa odseku 1 tohto článku použité alebo spotrebované úplne alebo čiastočne na území štátu zmluvnej strany udeľujúcej oslobodenie, za predpokladu, že také položky nie sú odcudzené na území štátu uvedenej zmluvnej strany, budú oslobodenia podľa tohto článku uplatňované na položky

a) dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany alebo v jej zastúpení;

b) ponechané na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany po prílete alebo pri odlete z územia štátu druhej zmluvnej strany;

c) naložené na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany a určené na použitie na palube odchádzajúceho lietadla prevádzkovaného v leteckých dopravných službách.

Materiály podľa písm. a), b) a c) tohto odseku môžu podliehať colnému dohľadu alebo môžu byť podrobené colnej kontrole.

3. Obvyklé vybavenie lietadla, ako aj materiály a zásoby obvykle ostávajúce na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti jednej zmluvnej strany môžu byť vyložené na území štátu druhej zmluvnej strany iba so súhlasom colných orgánov tejto zmluvnej strany. V takom prípade sa môžu uskladniť pod dohľadom uvedených orgánov, kým sa opäť nevyvezú alebo sa s nimi podľa colných predpisov nenaloží inak.

4. Oslobodenia, ktoré umožňuje tento článok, budú aj v situáciách, keď sa určené letecké spoločnosti jednej zmluvnej strany dohodnú s ďalšou leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami na prenájme alebo presune položiek uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku na území štátu druhej zmluvnej strany tak, že takáto ďalšia letecká spoločnosť alebo letecké spoločnosti majú podobné oslobodenia od tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Užívateľské poplatky

Poplatky za používanie letiska a zariadení a služieb leteckej navigácie účtované jednou zmluvnou stranou určeným leteckým spoločnostiam druhej zmluvnej strany nesmú prevyšovať poplatky platené domácim lietadlom vykonávajúcim podobné pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby. Takéto poplatky musia byť spravodlivé a primerané a budú založené na osvedčených ekonomických princípoch.

Článok 8

Cestujúci a náklad v priamom tranzite

Cestujúci, batožina a náklad, ktorí sa nachádzajú v tranzite cez územie štátu zmluvnej strany a neopúšťajú priestory letiska na to určené, podrobia sa zjednodušenej kontrole s výnimkou bezpečnostných opatrení proti činom protiprávneho zasahovania, ako sú násilné činy a vzdušné pirátstvo. Batožina a náklad v priamom tranzite sú oslobodené od cla, dane a iných platieb.

Článok 9

Uznanie osvedčení a licencií

1. Osvedčenia o letovej spôsobilosti lietadla, osvedčenia o spôsobilosti prevádzkovateľov a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, počas ich platnosti sú uznané za platné aj druhou zmluvnou stranou na účely vykonávania dohodnutých služieb na určených trasách za predpokladu, že také osvedčenia alebo licencie boli vydané alebo vyhlásené za platné podľa noriem stanovených podľa Dohovoru.

2. Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo na účel preletu nad územím jej štátu odmietnuť uznať osvedčenia o spôsobilosti prevádzkovateľov a licencie, ktoré ktorémukoľvek príslušníkovi jej štátu udelila druhá zmluvná strana.

Článok 10

Zabezpečenie ochrany v leteckej doprave

1. V súlade so svojimi právami a povinnosťami podľa medzinárodného práva zmluvné strany potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na ochranu bezpečnosti civilného letectva proti činom protiprávneho zasahovania predstavujú neoddeliteľnú časť tejto dohody. Bez obmedzenia vykonávania svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva budú zmluvné strany postupovať predovšetkým podľa ustanovení Dohovoru o trestných činoch a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadiel podpísaného 14. septembra 1963 v Tokiu, Dohovoru o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného 16. decembra 1970 v Haagu a Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného 23. septembra 1971 v Montreale alebo akejkoľvek inej dohody o leteckej bezpečnosti, ktorá sa stane pre zmluvné strany záväznou.

2. Zmluvné strany si na požiadanie poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc na zabránenie protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným protiprávnym činom proti bezpečnosti takého lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk a leteckých navigačných zariadení a akýmkoľvek iným útokom na bezpečnosť civilného letectva.

3. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať podľa ustanovení o bezpečnosti letectva, ktoré boli prijaté Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo a zaradené ako dodatky k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve do tej miery, do akej sú tieto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany použiteľné; môžu vyžadovať, aby u nich registrovaní dopravcovia alebo prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť alebo majú svoje stále sídlo na území ich štátu, a prevádzkovatelia letísk na území ich štátu konali podľa týchto ustanovení o bezpečnosti letectva.

4. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od takýchto prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti letectva uvedených v odseku 3 tohto článku, požadovaných druhou zmluvnou stranou pri prílete, odlete alebo zotrvaní na území štátu tejto druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana zaručuje, že na území jej štátu sa budú účinne uplatňovať primerané opatrenia na ochranu lietadla a kontrolu cestujúcich, posádky, prevážaných predmetov, batožiny, nákladu a zásob lietadla pred nástupom a počas nástupu na palubu alebo nakladania. Každá zmluvná strana v prípade konkrétnej hrozby vykoná na základe požiadavky druhej zmluvnej strany mimoriadne bezpečnostné opatrenia.

5. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba protiprávneho zmocnenia sa civilného lietadla alebo iný protiprávny postup proti bezpečnosti takého lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letiska alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom podľa okolností čo najviac pomáhať prostredníctvom komunikačných prostriedkov a iných vhodných opatrení na rýchle a bezpečné skončenie takého prípadu alebo hrozby.

Článok 11

Zastúpenie a obchodná činnosť

1. Určené letecké spoločnosti každej zmluvnej strany môžu

a) zriadiť na území štátu druhej zmluvnej strany kancelárie na propagáciu leteckej prepravy a predaj leteniek, ako aj iné technické prostriedky nevyhnutné na poskytovanie leteckej prepravy;

b) v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tejto druhej zmluvnej strany upravujúcimi vstup, pobyt a zamestnávanie doviezť a udržiavať na území štátu druhej zmluvnej strany riadiaci, obchodný, technický, prevádzkový a iný odborný personál nevyhnutný na zabezpečovanie leteckej prepravy;

c) na území štátu druhej zmluvnej strany vykonávať predaj leteckej prepravy podľa rozhodnutia týchto leteckých spoločností priamo alebo prostredníctvom svojich agentov.

2. Každá letecká spoločnosť má právo predávať takú prepravu a každá osoba si môže voľne kúpiť takú prepravu v mene, ktorá je na území tohto štátu, alebo vo voľne zameniteľných menách iných štátov podľa platných devízových predpisov.

3. Pre určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán budú uplatňované pri obchodnej činnosti rovnaké zásady. Príslušné orgány každej zmluvnej strany prijmú nevyhnutné kroky na zaistenie toho, aby zastúpenie leteckých spoločností určených druhou zmluvnou stranou mohlo vykonávať svoju činnosť riadnym spôsobom.

Článok 12

Zámena a prevod výnosov

Každá zmluvná strana udelí určeným leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany právo voľne previesť v oficiálnom devízovom kurze prebytok príjmov nad výdavkami, dosiahnutý v súvislosti s prepravou cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty. Ak neexistujú príslušné ustanovenia platobnej dohody, uskutoční sa uvedený prevod vo voľne zameniteľných menách a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a platnými devízovými predpismi.

Článok 13

Kapacita

1. Určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán budú mať spravodlivé a rovnaké podmienky na vykonávanie dohodnutých služieb na určených trasách medzi územiami ich štátov.

2. Pri vykonávaní dohodnutých služieb budú určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany tak, aby nedochádzalo k nevhodnému zasahovaniu do služieb, ktoré tieto letecké spoločnosti zabezpečujú, na celej trase alebo na časti rovnakých trás.

3. Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán budú v úzkom vzťahu k požiadavkám verejnosti na prepravu na určených trasách a budú mať ako prvotný cieľ poskytovanie kapacity primeranej súčasným a odôvodnene predpokladaným prepravným požiadavkám vrátane sezónnych odchýlok, na prepravu cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty naložených alebo vyložených na území štátu zmluvnej strany, ktorá letecké spoločnosti určila.

4. Vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán si oznámia frekvenciu a kapacitu poskytovanú na prepravu medzi územiami ich štátov.

5. Poskytovanie prepravy cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty naloženej na území štátu druhej zmluvnej strany a vyloženej na území tretích štátov v bodoch na určených trasách alebo naopak bude sa uskutočňovať podľa všeobecných zásad, že kapacita zodpovedá

a) požiadavkám na prepravu naloženú alebo vyloženú na území štátu tej zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila;

b) požiadavkám na prepravu oblasti, ponad ktorou letecká spoločnosť prelieta po vzatí do úvahy iných leteckých dopravných služieb vykonávaných leteckými spoločnosťami štátov, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti;

c) ekonomickým požiadavkám vyplývajúcim z letovej prevádzky leteckých spoločností.

6. Frekvencia a kapacita na prepravu cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty uvedená v odseku 5 tohto článku podlieha schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán.

7. Ak sa vládne orgány civilného letectva zmluvných strán nedohodnú na kapacite, ktorá im bola predložená podľa odseku 6 tohto článku, vec sa bude riešiť podľa článku 19 tejto dohody.

8. Ak sa po preskúmaní vládne orgány civilného letectva nedohodnú na kapacite poskytovanej podľa odseku 5 tohto článku, kapacita, ktorá má byť poskytovaná určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán, nesmie prekročiť celkovú kapacitu vrátane sezónnych odchýlok, ktorá už bola dohodnutá.

Článok 14

Schválenie letových poriadkov a iných podmienok prevádzky

1. Letové poriadky dohodnutých služieb a všeobecné podmienky ich vykonávania predložia určené letecké spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany najneskôr tridsať (30) dní pred ich zavedením. Akákoľvek zmena takých letových poriadkov alebo podmienok ich vykonávania bude predložená na schválenie vládnym orgánom civilného letectva. V osobitných prípadoch môže byť na základe dohody uvedených orgánov táto lehota skrátená.

2. Pri menších ad hoc zmenách alebo v prípade ad hoc dodatočných letoch určené letecké spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany požiadajú vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany o predchádzajúce povolenie najneskôr štyri pracovné dni pred uvažovanou prevádzkou. V osobitných prípadoch môže byť na základe dohody uvedených orgánov táto lehota skrátená.

Článok 15

Bezpečnosť leteckej prevádzky

1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie týkajúce sa bezpečnostných noriem v oblasti vzťahujúcej sa na posádku lietadla, na lietadlá alebo na ich prevádzkovanie uplatňované druhou zmluvnou stranou. Také konzultácie sa uskutočnia do tridsiatich (30) dní od podania takejto žiadosti.

2. Ak po takých konzultáciách jedna zmluvná strana zistí, že druhá zmluvná strana efektívne nezabezpečuje dodržiavanie a uplatňovanie bezpečnostných noriem v týchto oblastiach tak, aby zodpovedali minimálnym normám stanoveným podľa Dohovoru, oznámi to spolu s krokmi nevyhnutnými na zabezpečenie súladu s minimálnymi normami druhej zmluvnej strane, ktorá prijme príslušné nápravné opatrenie. Ak druhá zmluvná strana neprijme príslušné opatrenie v lehote pätnástich (15) dní alebo v dlhšej lehote, ktorá môže byť dohodnutá, bude sa uplatňovať článok 4 tejto dohody.

3. Bez ohľadu na záväzky podľa článku 33 Dohovoru sa dohodlo, že ktorékoľvek lietadlo leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností štátu jednej zmluvnej strany používané na vykonávanie služieb na území alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany môže byť podrobené na území štátu druhej zmluvnej strany prešetreniu oprávnenými zástupcami druhej zmluvnej strany na palube a okolo lietadla, na kontrolu platnosti dokumentov lietadla a jeho posádky, ako i zjavného stavu lietadla a jeho vybavenia (ďalej len „inšpekcia na ploche“) tak, aby to neviedlo k neodôvodnenému zdržaniu.

4. Ak taká inšpekcia na ploche alebo séria inšpekcií bude viesť

a) k vážnemu podozreniu, že lietadlo alebo prevádzkovanie lietadla nespĺňa minimálne normy stanovené v danom čase podľa Dohovoru, alebo

b) k vážnemu podozreniu, že nie je zabezpečené efektívne dodržiavanie a uplatňovanie bezpečnostných noriem stanovených v danom čase podľa Dohovoru,

zmluvná strana vykonávajúca inšpekciu na ploche môže podľa článku 33 Dohovoru rozhodnúť, že požiadavky, na ktorých základe boli osvedčenia alebo licencie pre toto lietadlo alebo jeho posádku vydané alebo uznané za platné, alebo že požiadavky, na ktorých základe je lietadlo prevádzkované, nezodpovedajú minimálnym normám stanoveným podľa Dohovoru, ani ich nepresahujú.

5. V prípade, že prístup k vykonaniu inšpekcie lietadla na ploche prevádzkovaného leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami štátu jednej zmluvnej strany podľa odseku 3 tohto článku je zástupcami leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností odopretý, druhá zmluvná strana môže usúdiť, že vznikli odôvodnené pochybnosti porušenia ustanovení podľa odseku 4, a prijme potrebné rozhodnutie podľa ustanovení tohto článku.

6. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo okamžite pozastaviť alebo zmeniť leteckej spoločnosti alebo leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany prevádzkové povolenie v prípade, ak prvá zmluvná strana uváži, že takéto bezodkladné opatrenie je nevyhnutné pre bezpečnosť prevádzky leteckej spoločnosti, v dôsledku vykonanej inšpekcie na ploche alebo série inšpekcií na ploche, odopretia prístupu na vykonanie inšpekcie na ploche, v dôsledku konzultácie alebo podobne.

7. Akékoľvek opatrenie jednej zmluvnej strany podľa odseku 2 alebo 6 tohto článku prestane sa uplatňovať, ak pominú dôvody tohto opatrenia.

Článok 16

Počítačové rezervačné systémy

Každá zmluvná strana bude na území svojho štátu uplatňovať Zásady používania počítačových rezervačných systémov na účely regulácie a ich prevádzky spolu s ďalšími použiteľnými predpismi a záväzkami týkajúcimi sa počítačového rezervačného systému.

Článok 17

Poskytnutie štatistík

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany na požiadanie poskytnú vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany také štatistické údaje, ktoré môžu byť oprávnene požadované na informačné účely.

Článok 18

Tarify

1. Tarify účtované určenými leteckými spoločnosťami jednej zmluvnej strany za prepravu na území alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany budú stanovené na primeraných úrovniach, aby zohľadňovali všetky dôležité faktory vrátane prevádzkových nákladov, primeraného zisku a tarify iných leteckých spoločností zabezpečujúcich celú trasu alebo časť rovnakej trasy.

2. Tarify podľa odseku 1 tohto článku budú, ak je to možné, dohodnuté určenými leteckými spoločnosťami štátov oboch zmluvných strán po konzultácii, ak je to potrebné, s inými leteckými spoločnosťami zabezpečujúcimi celú trasu alebo časť rovnakej trasy a taká dohoda bude, kdekoľvek je to možné, dosiahnutá použitím mechanizmov na stanovenie taríf Medzinárodným združením leteckých dopravcov (IATA).

3. Tarify takto dohodnuté budú predložené na schválenie vládnym orgánom civilného letectva obidvoch zmluvných strán najneskôr tridsať (30) dní pred ich navrhovaným zavedením. V osobitných prípadoch môže byť na základe dohody uvedených orgánov lehota skrátená.

4. Takéto schválenie bude vykonané bezodkladne. Ak žiaden z vládnych orgánov civilného letectva nevyjadrí podľa odseku 3 tohto článku neschválenie navrhovaných taríf v lehote dvadsaťjeden (21) dní odo dňa ich predloženia, budú tieto tarify považované za schválené. V prípade, že lehota na predloženie bude podľa odseku 3 tohto článku skrátená, môžu sa vládne orgány civilného letectva dohodnúť, že lehota na oznámenie neschválenia taríf bude kratšia než dvadsaťjeden (21) dní.

5. Ak nemôže byť dohodnutá tarifa podľa odseku 2 tohto článku alebo ak počas lehoty uplatňovanej podľa odseku 4 tohto článku oznámia vládne orgány civilného letectva svoje neschválenie ktorejkoľvek tarify dohodnutej podľa ustanovení odseku 2, vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán sa vynasnažia určiť tarifu vzájomnou dohodou.

6. Ak sa vládne orgány civilného letectva nemôžu dohodnúť na tarife, ktorá im bola predložená podľa odseku 3 tohto článku, alebo na určení ktorejkoľvek tarify podľa odseku 5 tohto článku, spor bude riešený podľa ustanovení článku 22 tejto dohody na riešenie sporov.

7. Tarifa stanovená podľa ustanovení tohto článku ostane v platnosti dovtedy, kým nebude stanovená nová tarifa. Ak sa však zmluvné strany nedohodnú inak, tarifa nebude predĺžená na základe tohto odseku o viac ako dvanásť (12) mesiacov odo dňa, ktorým by sa inak skončila jej platnosť.

Článok 19

Konzultácie

1. V záujme zaistenia úzkej spolupráce vo všetkých otázkach týkajúcich sa uplatňovania a vykonávania tejto dohody budú vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán vzájomne konzultovať, kedykoľvek sa to stane potrebným, na požiadanie jednej zo zmluvných strán.

2. Také konzultácie sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti druhou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 20

Zmeny dohody

1. Ak ktorákoľvek zmluvná strana usúdi, že je potrebné zmeniť ktorékoľvek z ustanovení tejto dohody, môže kedykoľvek požiadať o konzultácie druhú zmluvnú stranu. Také konzultácie sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti druhou zmluvnou stranou, ak sa nedohodlo inak.

2. Každý doplnok alebo zmena tejto dohody bude riešená medzi zmluvnými stranami v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a nadobudne platnosť po jej potvrdení výmenou diplomatických nót.

3. Zmena Prílohy nadobudne platnosť priamou písomnou dohodou medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán.

Článok 21

Súlad s mnohostranným dohovorom

Táto dohoda a jej Príloha budú považované za zmenené bez ďalšej dohody, ktorá by bola nevyhnutná na ich zosúladenie s každým mnohostranným dohovorom alebo dohodou, ktorou sa môžu viazať obidve zmluvné strany.

Článok 22

Riešenie sporov

1. Ak medzi vládnymi orgánmi civilného letectva vznikne akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody, zmluvné strany sa najprv vynasnažia riešiť spor priamym rokovaním.

2. Ak zmluvné strany nevyriešia spor rokovaním, môžu sa dohodnúť na prenesení rozhodnutia o spore na niektorú osobu alebo orgán, alebo môže byť spor na žiadosť jednej zmluvnej strany predložený na rozhodnutie rozhodcovskému orgánu zloženému z troch členov, jedného vymenuje každá zmluvná strana a tretí bude vymenovaný dvoma už vymenovanými. Každá zmluvná strana vymenuje člena v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia oznámenia ktoroukoľvek zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany diplomatickou cestou požadujúcej riešenie sporu a tretí člen bude vymenovaný v lehote ďalších šesťdesiatich (60) dní. Ak jedna zmluvná strana nevymenuje člena v určenej lehote alebo nie je vymenovaný tretí člen, môže každá zmluvná strana v prípade potreby požiadať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva o vymenovanie člena alebo členov. V takom prípade bude tretí člen štátnym príslušníkom tretieho štátu a bude konať ako predseda rozhodcovského orgánu.

3. Zmluvné strany budú rešpektovať akékoľvek rozhodnutie prijaté podľa odseku 2 tohto článku.

4. Ak jedna zmluvná strana alebo určené letecké spoločnosti jednej zmluvnej strany nerešpektujú rozhodnutie podľa odseku 2 tohto článku, druhá zmluvná strana môže obmedziť, pozastaviť alebo odobrať výkon všetkých práv a výhody, ktoré udelila na základe tejto dohody zmluvnej strane, ktorá sa nepodriadila rozhodnutiu.

5. Každá zmluvná strana bude hradiť výdavky na svojho člena. Na ostatných výdavkoch sa budú podieľať zmluvné strany rovnakým dielom.

Článok 23

Vypovedanie dohody

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek písomne oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie o vypovedaní dohody; také oznámenie bude súčasne zaslané Medzinárodnej organizácii civilného letectva. V takom prípade sa skončí platnosť dohody dvanásť (12) mesiacov po dni prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, ak toto oznámenie o vypovedaní nebolo po dohode zrušené pred uplynutím tejto lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí prijatie oznámenia o výpovedi, bude sa považovať za prijaté štrnástym (14) dňom odo dňa jeho prijatia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

3. V prípade, že ktorékoľvek letecké spoločnosti vykonávajú dohodnuté služby, platnosť dohody bude predĺžená do konca lehoty schválených letových poriadkov.

Článok 24

Registrácia

Táto dohoda a všetky jej zmeny budú registrované v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Článok 25

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót, ktorými si zmluvné strany navzájom oznámia splnenie vnútroštátnych právnych predpisov potrebných na nadobudnutie platnosti dohody.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou skončí platnosť Dohody o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky podpísanej 15. januára 1976 v Prahe.

Dolupodpísaní, náležite na to splnomocnení svojimi vládami túto dohodu podpísali.

Dané v Bratislave 5. júna 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, portugalskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku: Jozef Macejko v. r.

Za Portugalskú republiku:

Mário C. de Sousa v. r.

Príloha

PLÁN TRÁS

Časť 1

Trasy, ktoré môžu prevádzkovať v oboch smeroch určené letecké spoločnosti Portugalskej republiky:

body
v Portugalsku
medziľahlé
body
Bratislava body za

Časť 2

Trasy, ktoré môžu prevádzkovať v oboch smeroch určené letecké spoločnosti Slovenskej republiky:

body
na Slovensku
medzil'ahlé
body
Lisabon body za

Poznámky:

1. Určené letecké spoločnosti každej zmluvnej strany môžu na ktoromkoľvek lete alebo na všetkých letoch vynechať ktorékoľvek medziľahlé body alebo body za s výhradou, že dohodnuté služby na trasách sa začínajú a končia na území štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila.

2. Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany si môžu vybrať ktorékoľvek medziľahlé body alebo body za podľa vlastnej voľby a môžu svoj výber zmeniť v ďalšej sezóne za podmienky, že medzi týmito bodmi a územím štátu druhej zmluvnej strany nie sú vykonávané žiadne prepravné práva.

3. Vykonávanie práv piatej leteckej slobody vzduchu na určených medziľahlých bodoch alebo bodoch za podlieha dohode medzi vládnymi orgánmi civilného letectva obidvoch zmluvných strán.