37

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. mája 2002 bolo v Bratislave prijaté Rozhodnutie č. 2/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 3 týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce.

V súlade s článkom 12 ods. 2 Rozhodnutie č. 2/2001 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 15. júla 2002.

Medzinárodní smlouva č. 06

K oznámeniu č. 37/2003 Z. z.

ROZHODNUTIE č. 2/2001

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 3 týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

Spoločný výbor,

majúc na mysli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou podpísanú v Ankare 20. októbra 1997 a Protokol 3 k tejto dohode týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce, pozmenený Rozhodnutiami Spoločného výboru č. 1/1998, č. 1/1999 a č. 1/2000,

majúc na mysli ustanovenia článkov 33, 34 a 36 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou,

vzhľadom na to, že článok 38 Protokolu 3 k dohode umožňuje Spoločnému výboru meniť ustanovenia tohto protokolu,

berúc do úvahy vyhlásenie zmluvných strán stanovené v Spoločnej deklarácii Protokolu 3, ktoré tvorí prílohu k dohode,

majúc na mysli zmeny Harmonizovaného systému uplatňované od 1. januára 2002, týkajúce sa zmien, ktoré by mali byť zapracované v texte Protokolu 3,

berúc do úvahy skutočnosť, že prípadné zmeny, ktoré by mohli byť uskutočnené po prehodnotení Protokolu o pôvode tovaru zo strany Rady EÚ, budú premietnuté do Protokolu 3 formou výmeny listov medzi stranami,

rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 3 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce s prílohami bol od 1. januára 2002 zrušený a nahradený novým Protokolom 3 s prílohami, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej diplomatickej nóty potvrdzujúcej jeho schválenie vládou príslušnej zmluvnej strany.

Potvrdzujúc týmto podpísaní splnomocnenci, na tento úkon plne oprávnení, podpísali toto rozhodnutie.

Dané v Bratislave 3. mája 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Tureckú republiku:

Cemalettin Damlaci v. r.

PROTOKOL 3

týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

OBSAH:

HLAVA IV ŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Definície

HLAVA II DEFINÍCIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2 Všeobecné požiadavky

Článok 3 Kumulácia v Turecku

Článok 4 Kumulácia v Slovenskej republike

Článok 5 Úplne získané výrobky

Článok 6 Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

Článok 7 Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

Článok 8 Určujúca jednotka

Článok 9 Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Článok 10 Súpravy

Článok 11 Neutrálne prvky

HLAVA III ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12 Územný princíp

Článok 13 Priama doprava

Článok 14 Výstavy

HLAVA IV VRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15 Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

HLAVA V DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16 Všeobecné požiadavky

Článok 17 Postup na vydávanie sprievodného osvedčenia EUR. 1

Článok 18 Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne

Článok 19 Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1

Článok 20 Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Článok 20a Účtovné delenie

Článok 21 Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

Článok 22 Schválený vývozca

Článok 23 Platnosť dôkazu o pôvode

Článok 24 Predkladanie dôkazu o pôvode

Článok 25 Dovoz po častiach

Článok 26 Oslobodenie od dôkazu o pôvode

Článok 27 Podporné dokumenty

Článok 28 Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentov

Článok 29 Nezrovnalosti a formálne chyby

Článok 30 Sumy vyjadrené v eure

HLAVA VI DOHODA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI

Článok 31 Vzájomná spolupráca

Článok 32 Overovanie dôkazov o pôvode

Článok 33 Riešenie sporov

Článok 34 Sankcie

Článok 35 Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

HLAVA VII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36 Colný podvýbor

Článok 37 Prílohy

Článok 38 Zmeny protokolu

Zoznam príloh

Príloha I Úvodné poznámky k zoznamu v Prílohe II

Príloha II Zoznam opracovania alebo spracovania, ktoré treba vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok získal štatút pôvodného výrobku

Príloha III Vzor sprievodného osvedčenia EUR. 1 a žiadosti o sprievodné osvedčenie EUR. 1

Príloha IV Text vyhlásenia na faktúre

Príloha V Zoznam výrobkov pôvodných v Európskom spoločenstve, na ktoré sa neuplatňujú ustanovenia článkov 3 a 4 uvedené v poradí podľa kapitol a položiek HS

Spoločné vyhlásenia

Spoločné vyhlásenie týkajúce sa revízie zmien pravidiel pôvodu v dôsledku zmien Harmonizovaného systému.

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu pojem

a) „výroba“ znamená akékoľvek opracovanie alebo spracovanie vrátane zostavovania alebo špecifických pracovných postupov,

b) „materiál“ znamená akékoľvek prímesi, suroviny, súčasti, časti a podobne, ktoré sa používajú na výrobu výrobku,

c) „výrobkom“ sa rozumie práve vyrobený výrobok, i keď je zamýšľané jeho neskoršie použitie v inej výrobnej operácii,

d) „tovar“ znamená oboje, materiály i výrobky,

e) „colnou hodnotou“ sa rozumie hodnota určená podľa Dohody o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o colnej hodnote),

f) „cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok výrobcovi v strane, v ktorej podniku sa uskutočňuje posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov zníženú o všetky vnútorné dane, ktoré sa vracajú alebo sa môžu vracať, ak sa získaný výrobok vyváža,

g) „hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu, alebo - ak nie je táto hodnota známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v strane,

h) „hodnota pôvodných materiálov“ znamená hodnotu týchto materiálov určenú podľa písmena g), uplatňovanú mutatis mutandis,

i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článkoch 3 a 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za materiály v strane,

j) „kapitoly“ a „položky“ znamenajú kapitoly a položky (štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovarov, ďalej nazývaného v tomto protokole „Harmonizovaný systém“ alebo „HS“,

k) „zaradenie“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do príslušnej položky,

l) „zásielkou“ sa rozumejú výrobky, ktoré sú súčasne zasielané tým istým vývozcom tomu istému príjemcovi, alebo sa prepravujú od vývozcu k príjemcovi, kryté jediným prepravným dokladom, alebo ak neexistuje taký doklad, sú uvedené na jedinej faktúre,

m) „územia“ zahŕňajú teritoriálne vody.

HLAVA II

DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

Na účely vykonávania tejto dohody sa za výrobky pôvodné v strane pokladajú

a) výrobky úplne získané v strane v zmysle článku 5,

b) výrobky získané v strane obsahujúce materiály, ktoré tu neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v strane v zmysle článku 6.

Článok 3

Kumulácia v Turecku

1. Výrobky sa považujú za pôvodné v Turecku, ak tam boli získané, obsahujúce materiály pôvodné v Bulharsku, vo Švajčiarsku [vrátane Lichtenštajnska1)], v Českej republike, Estónsku, Európskom spoločenstve,2) Maďarsku, Islande, Litve, Lotyšsku, Nórsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenskej republike a Turecku v súlade s ustanoveniami protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu k dohode medzi Tureckom a každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Turecku presahuje operácie uvedené v článku 7. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 tým nie sú dotknuté.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Turecku nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Turecku, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Turecku predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Turecku, si zachovajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia uvedená v tomto článku sa smie uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.

Článok 4

Kumulácia v Slovenskej republike

1. Výrobky sa považujú za pôvodné v Slovenskej republike, ak tam boli získané, obsahujúce materiály pôvodné v Bulharsku, vo Švajčiarsku [vrátane Lichtenštajnska1)], v Českej republike, Estónsku, Európskom spoločenstve,2) Maďarsku, Islande, Litve, Lotyšsku, Nórsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenskej republike a Turecku v súlade s ustanoveniami protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu k dohode medzi Slovenskou republikou a každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike presahuje operácie uvedené v článku 7. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 tým nie sú dotknuté.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Slovenskej republike, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Slovenskej republike predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Slovenskej republike, si zachovajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia uvedená v tomto článku sa smie uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.

Článok 5

Úplne získané výrobky

1. Za úplne získané v strane sa považujú tieto výrobky:

a) nerastné produkty ťažené z jej pôdy alebo dna morí alebo oceánov,

b) rastlinné produkty v nej zbierané,

c) živé zvieratá v nej narodené a chované,

d) výrobky zo živých zvierat v nej chovaných,

e) produkty získané lovom alebo rybolovom v nej uskutočňovanom,

f) produkty morského rybolovu a iné produkty pochádzajúce z mora mimo teritoriálnych vôd strany, získané jej plavidlami,

g) výrobky zhotovené na jej rybárskych spracovateľských lodiach výhradne z produktov uvedených v písmene f),

h) použité predmety v nej zozbierané, ktoré možno využiť iba na získanie surovín, vrátane použitých pneumatík vhodných na protektorovanie alebo ako odpad,

i) odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií v nej uskutočňovaných,

j) produkty vyťažené z morského dna alebo podložia mimo jej teritoriálnych vôd za predpokladu, že má výhradné práva toto morské dno alebo podložie využívať,

k) tovar v nej vyrábaný výhradne z výrobkov uvedených v písmenách a) až j).

2. Pojmy „jej plavidlá“ a „jej rybárske spracovateľské lode“ uvedené v odseku 1 písm. f) a g) sa dajú aplikovať iba na lode,

a) ktoré sú registrované alebo zaznamenané v strane,

b) ktoré plávajú pod vlajkou tejto strany,

c) ktoré sú vlastnené najmenej z 50 percent štátnymi príslušníkmi tejto strany alebo spoločnosťou s ústredím v jednej zo strán, ktorých riaditeľ alebo riaditelia, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci tejto strany, a navyše, v prípade akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí tejto strane, verejným inštitúciám alebo štátnym príslušníkom tejto strany,

d) ktorých kapitán a dôstojníci sú štátni príslušníci tejto strany a

e) ktorých posádku tvoria aspoň zo 75 percent štátni príslušníci tejto strany.

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1. Na účely vykonávania článku 2 sa výrobky, ktoré neboli úplne získané, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky uvedené v zozname Prílohy II.

Uvedené podmienky ustanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie alebo spracovanie, ktoré musí byť uskutočnené na nepôvodných materiáloch použitých pri výrobe a uplatňujú sa iba vo vzťahu k takým materiálom. Z toho vyplýva, že ak je pri výrobe iného výrobku použitý medziprodukt, ktorý získal štatút pôvodu splnením podmienok uvedených v Prílohe II, potom sa naň nevzťahujú podmienky platné pre výrobok, v ktorom je tento medziprodukt obsiahnutý, a žiadne nepôvodné materiály použité pri jeho výrobe sa neberú do úvahy.

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok uvedených v Prílohe II nemôžu použiť na výrobu výrobku, môžu sa použiť za predpokladu, že

a) ich celková hodnota nepresahuje 10 percent ceny výrobku zo závodu,

b) žiadne percentuálne vyjadrenie najvyššej hodnoty nepôvodných materiálov ustanovené v Prílohe II nie je prekročené uplatnením tohto odseku.

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky zaradené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odseky 1 a 2 sa uplatnia podľa ustanovení článku 7.

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. Bez dotknutia ustanovenia odseku 2 sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu výrobkov počas prepravy a skladovania,

b) delenie a zostavovanie zásielok,

c) pranie, čistenie; odstraňovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov,

d) žehlenie alebo mangľovanie textilu,

e) operácie jednoduchého natierania a leštenia,

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazúrovanie obilnín a ryže,

g) operácie farbenia cukru alebo formovania do kociek,

h) šúpanie, vylupovanie kôstok a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny,

i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie,

j) osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov),

k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, demižónov, vriec, debien, škatúľ, upevnenie na karty alebo dosky a všetky iné jednoduché baliace operácie,

l) pripájanie alebo otlačenie značiek, štítkov, loga a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,

m) jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu,

n) jednoduché skladanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku na časti,

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n),

p) porážka zvierat.

2. Všetky operácie uskutočnené na danom výrobku v strane sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom uskutočnené považuje za nedostatočné v zmysle odseku 1.

Článok 8

Určujúca jednotka

1. Určujúcou jednotkou na účely tohto protokolu sa rozumie konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku na určenie zaradenia podľa Harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva:

a) ak je výrobok skladajúci sa zo súpravy alebo zostavy predmetov zaradený podľa pravidiel Harmonizovaného systému do jednej položky, tvorí celok určujúcu jednotku,

b) ak sa zásielka skladá z množstva rovnakých výrobkov zaradených v rovnakej položke Harmonizovaného systému, musí sa pri uplatnení pravidiel tohto protokolu posúdiť každý výrobok jednotlivo.

2. Ak je podľa všeobecného pravidla 5 pre interpretáciu Harmonizovaného systému zaradený spolu s výrobkom aj obal, tak je zahrnutý ako jeden celok s výrobkom do rovnakej položky aj na účely určenia pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté do ceny, alebo nie sú osobitne fakturované, sa pokladajú za celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 10

Súpravy

Súpravy definované v súlade so všeobecným pravidlom 3 na interpretáciu Harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, tak sa celok považuje za pôvodný, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 percent ceny súpravy zo závodu.

Článok 11

Neutrálne prvky

Na účely určenia, či je výrobok pôvodný, nie je nevyhnutné určovať pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť na jeho výrobu:

a) elektrická energia a palivo,

b) zariadenia a vybavenie,

c) stroje a nástroje,

d) tovary, ktoré nie sú alebo nemajú byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v stranách splnené po celý čas bez prerušenia s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený z jednej zo strán do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4 za nepôvodný, ak colným orgánom nemožno uspokojivo preukázať, že

a) tovar, ktorý sa vracia späť, je totožný s vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním alebo spracovaním vykonaným mimo územia strán na materiáloch vyvezených z jednej zo strán a následne tam späť dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sú úplne získané v jednej zo strán alebo boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec nedostatočných operácií uvedených v článku 7 predtým, ako boli vyvezené, a

b) colným orgánom možno uspokojivo preukázať, že

i) späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a

ii) celková pridaná hodnota získaná mimo strán uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 percent ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie alebo spracovanie vykonané mimo strán. Ak však pravidlo v Prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa „celkovou pridanou hodnotou“ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo strán vrátane hodnoty materiálov tam použitých.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v zozname v Prílohe II alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecnej tolerancie uvedenej v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku vykonané mimo strany sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.

Článok 13

Priama doprava

1. Preferenčné zaobchádzanie ustanovené dohodou sa týka iba výrobkov spĺňajúcich požiadavky tohto protokolu, ktoré sa prepravujú priamo medzi stranami alebo cez územia iných krajín uvedených v článkoch 3 a 4. Výrobky tvoriace jednu jedinú zásielku sa však môžu prepravovať cez iné územia vrátane preloženia alebo dočasného uskladnenia na takýchto územiach, ak sú pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak sa s nimi neuskutočňujú iné operácie ako vykladanie, opätovné nakladanie alebo akékoľvek operácie určené na ich uchovanie v dobrom stave.

Pôvodné výrobky sa môžu dopravovať potrubím cez iné územie ako územie strán.

2. Colným orgánom dovážajúcej krajiny treba preukázať, že boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1, a to vo forme

a) jednotného prepravného dokumentu, ktorý sa vzťahuje na dopravu cez krajinu tranzitu, alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré obsahuje

i) presný opis výrobkov,

ii) dátum vyloženia a opätovného naloženia výrobkov a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

iii) potvrdenie podmienok, za ktorých sa výrobky nachádzali v krajine tranzitu, alebo

c) iných preukazných dokladov, ak nemožno predložiť uvedené doklady.

Článok 14

Výstavy

1. Pôvodné výrobky odoslané na výstavu do inej krajiny, než sú krajiny uvedené v článkoch 3 a 4, a následne predané a dovezené do strany majú nárok na uplatnenie preferencií podľa tejto dohody za predpokladu, že colným orgánom sa uspokojivým spôsobom preukáže, že

a) vývozca odoslal tieto výrobky zo strany do krajiny, kde sa koná výstava a vystavil ich v tejto krajine,

b) vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v strane,

c) výrobky boli odoslané v priebehu výstavy alebo bezprostredne po nej v tom istom stave, v akom boli odoslané na výstavu, a

d) výrobky neboli od okamihu odoslania na výstavu použité na iný účel než na predvádzanie na výstave.

2. Dôkaz pôvodu sa musí vystaviť alebo vyhotoviť v súlade s ustanoveniami hlavy V a obvyklým spôsobom predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny. Na dôkaze pôvodu treba uviesť názov a adresu výstavy. V prípade potreby možno požadovať ďalšie písomné doklady o povahe výrobkov a o podmienkach, za ktorých boli vystavené.

3. Odsek 1 platí pre akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh, alebo podobnú verejnú akciu, ktorá nie je organizovaná na súkromné účely v obchodoch alebo podnikateľských prevádzkach s úmyslom predaja zahraničných výrobkov a v ktorých priebehu výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

HLAVA IV

VRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1. Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov pôvodných v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4, pre ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V, nepodliehajú v tejto strane vráteniu cla alebo oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akékoľvek opatrenia týkajúce sa vrátenia, oslobodenia alebo neplatenia, čiastočného alebo úplného, cla alebo poplatkov majúcich rovnocenný účinok, uplatňovaných v strane na materiály použité na výrobu, za predpokladu, že sa toto vrátenie, oslobodenie alebo neplatenie uplatňuje výslovne vtedy, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané, a v žiadnom prípade nie sú určené na domáce použitie.

3. Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze o pôvode je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie colných orgánov všetky doklady preukazujúce, že za nepôvodné materiály použité na výrobu príslušných výrobkov nebolo vrátené žiadne clo a že všetky clá a poplatky majúce rovnocenný účinok, ktoré sa vzťahujú na tieto materiály, boli skutočne zaplatené.

4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa uplatňujú rovnako na obaly podľa článku 8 ods. 2, na príslušenstvo, náhradné dielce a náradie v zmysle článku 9 a na výrobky v súpravách v zmysle článku 10, ak sú nepôvodné.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatnia len na materiály, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Tieto ustanovenia však nevylučujú použitie systému vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky, ak sa uplatňujú pri vývoze v súlade s dohodou.

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1. Výrobky pôvodné v jednej strane majú pri dovoze do druhej strany nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody, ak sa predloží

a) sprievodné osvedčenie EUR. 1, ktorého vzor je uvedený v Prílohe III, alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 1 vyhlásenie, ďalej uvádzané ako „vyhlásenie na faktúre“ vystavené vývozcom na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade, ktorý opisuje výrobky tak podrobne, aby ich bolo možné identifikovať; text vyhlásenia na faktúre sa uvádza v Prílohe IV.

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 majú výrobky pôvodné v zmysle tohto protokolu nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody v prípadoch ustanovených v článku 26 bez toho, aby bol predložený ktorýkoľvek z uvedených dokladov.

Článok 17

Postup na vydávanie sprievodného osvedčenia EUR. 1

1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo na zodpovednosť vývozcu, alebo ním splnomocneného zástupcu.

2. Na tieto účely je vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca povinný vyplniť sprievodné osvedčenie EUR. 1 a žiadosť, ktorých vzory sú uvedené v Prílohe III. Tieto tlačivá musia byť vyplnené v jednom z jazykov použitých v tomto protokole a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vyvážajúcej krajiny. Ak sú vyplnené ručne, treba použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom. Opis výrobkov sa musí uviesť v príslušnom odseku takým spôsobom, aby neboli ponechané prázdne riadky. Ak nie je celý tento odsek vyplnený, musí sa posledný riadok opisu podčiarknuť vodorovnou čiarou a prázdny priestor prečiarknuť.

3. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej krajiny, v ktorej je sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávané, predložiť všetky potrebné doklady preukazujúce pôvod predmetných výrobkov a splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány strany v prípade, ak vyvážané výrobky možno považovať za výrobky pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

5. Colné orgány vydávajúce sprievodné osvedčenia EUR. 1 prijmú všetky opatrenia nevyhnutné na kontrolu pôvodu výrobkov a overenie splnenia všetkých ostatných podmienok tohto protokolu. Na tieto účely majú právo požadovať akékoľvek podklady a vykonať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu či akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú. Tiež zaručia, aby tlačivá uvedené v odseku 2 boli správne vyplnené. Skontrolujú predovšetkým, či je priestor určený na opis výrobkov vyplnený takým spôsobom, aby bola vylúčená možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.

6. Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa uvádza v odseku 11 osvedčenia.

7. Vydané sprievodné osvedčenie EUR. 1 odovzdajú colné orgány vývozcovi, len čo sa vlastný vývoz uskutočňuje alebo zabezpečuje.

Článok 18

Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne

1. Napriek ustanoveniu článku 17 ods. 7 možno za výnimočných okolností vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 po uskutočnení vývozu výrobkov, ktorých sa osvedčenie týka, ak

a) v čase vývozu nebolo vydané pre chyby alebo neúmyselné zabudnutie alebo zvláštne okolnosti, alebo

b) je náležite colným orgánom preukázané, že sprievodné osvedčenie EUR. 1 bolo vydané, ale nebolo pri dovoze prijaté z technických príčin.

2. Na účely uplatnenia odseku 1 musí vývozca v žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, ktorých sa sprievodné osvedčenie EUR. 1 týka, a odôvodnenie tejto žiadosti.

3. Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 dodatočne iba po overení, či informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s údajmi príslušného záznamu.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne musí obsahovať jedno z týchto označení:

TR „SONRADAN VERILMISTIR“,

SK „VYSTAVENÉ DODATOČNE“,

CZ „VYSTAVENO DODATEČNĚ“,

EN „ISSUED RETROSPECTIVELY“.

5. Fráza ustanovená v odseku 4 sa uvedie do odseku „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR. 1.

Článok 19

Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1

1. V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR. 1 môže vývozca písomne požiadať colné orgány, ktoré pôvodné osvedčenie vydali, o duplikát vystavený na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastnia.

2. Duplikát vystavený týmto spôsobom musí obsahovať jedno z týchto označení:

TR „IKINCI NÜSHADIR“,

SK, CZ „DUPLIKÁT“,

EN „DUPLICATE“.

3. Označenie uvedené v odseku 2 sa uvedie do odseku „Poznámky“ duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1.

4. Duplikát, na ktorom musí byť opäť uvedený dátum vystavenia pôvodného sprievodného osvedčenia EUR. 1, je platný od toho dátumu.

Článok 20

Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Ak sú pôvodné výrobky pod dohľadom colných orgánov strany, možno nahradiť pôvodný dôkaz o pôvode jedným alebo viacerými osvedčeniami EUR. 1 na účely odoslania všetkých alebo časti výrobkov na iné územie v rámci strán. Náhradu sprievodného (sprievodných) osvedčenia (osvedčení) EUR. 1 vydá colný úrad, pod ktorého dohľadom sa tovar nachádza.

Článok 20a

Účtovné delenie

1. Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájomne zameniteľné, vzniknú značné náklady alebo materiálové problémy, môžu colné orgány na základe písomnej žiadosti toho, koho sa to týka, povoliť používanie metódy takzvaného „účtovného delenia“ na spravovanie takýchto zásob.

2. Takáto metóda musí zabezpečiť, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré sa môžu považovať za „pôvodné“, bude rovnaké ako to, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.

3. Colné orgány môžu podmieniť udelenie takéhoto povolenia akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za účelné.

4. Táto metóda sa zaznamenáva a uplatňuje na základe všeobecných účtovníckych princípov uplatňovaných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.

5. Držiteľ takéhoto povolenia môže požiadať o dôkaz o pôvode, prípadne, ak je to možné, vystaviť takýto dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré sa môžu považovať za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad, ako boli množstvá spravované.

6. Colné orgány budú monitorovať používanie povolenia a môžu ho kedykoľvek odobrať, ak držiteľ toto oprávnenie akokoľvek nesprávne použije alebo neplní akékoľvek iné podmienky uvedené v tomto protokole.

Článok 21

Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

1. Vyhlásenie na faktúre uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b) môže vystaviť

a) schválený vývozca podľa článku 22 alebo

b) ktorýkoľvek vývozca na akúkoľvek zásielku skladajúcu sa z jedného alebo viacerých nákladových kusov a obsahujúcu pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.

2. Vyhlásenie na faktúre sa môže vystaviť, ak sa príslušné výrobky môžu považovať za pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

3. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej krajiny predložiť všetky nevyhnutné doklady preukazujúce pôvod výrobkov a splnenie všetkých ostatných podmienok tohto protokolu.

4. Vyhlásenie na faktúre vyhotoví vývozca na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade. Vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v Prílohe IV, je vystavené v jednej z jazykových verzií použitých v tejto prílohe a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyvážajúcej krajiny. Ak je vyhlásenie napísané rukou, je potrebné použiť atramentové pero a písať tlačenými písmenami.

5. Vyhlásenie na faktúre musí vývozca vlastnoručne podpísať. Ale schválený vývozca podľa článku 22 nie je povinný toto vyhlásenie podpísať za predpokladu, že písomne potvrdí colným orgánom vyvážajúcej krajiny, že na seba berie všetku zodpovednosť za vyhlásenie na faktúre, na ktorej je uvedené jeho meno tak, akoby ho vlastnoručne podpísal.

6. Vyhlásenie na faktúre je vystavené vývozcom v okamihu, keď sa výrobky, ktorých sa osvedčenie týka, vyvážajú, alebo po vývoze, ak je vyhlásenie v dovážajúcej krajine predložené do dvoch rokov po uskutočnení dovozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 22

Schválený vývozca

1. Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávniť vývozcu (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý uskutočňuje časté vývozy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a ktorý k spokojnosti colných úradov poskytuje dostatočnú záruku kontroly charakteru pôvodu výrobkov a dodržiavanie ostatných podmienok tohto protokolu, aby vystavoval vyhlásenie na faktúre bez ohľadu na hodnotu týchto výrobkov.

2. Colné orgány majú právo podmieniť udelenie štatútu schválenému vývozcovi splnením akýchkoľvek požiadaviek, ktoré považujú za účelné.

3. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré bude uvedené vo vyhlásení na faktúre.

4. Colné orgány kontrolujú využívanie tohto colného povolenia schváleným vývozcom.

5. Colné orgány môžu toto povolenie kedykoľvek odobrať. Musia tak urobiť, ak schválený vývozca už naďalej neposkytuje všetky záruky uvedené v odseku 1, naďalej nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo ak zneužíva svoje oprávnenie akýmkoľvek spôsobom.

Článok 23

Platnosť dôkazu o pôvode

1. Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace od dátumu jeho vystavenia vo vyvážajúcej krajine a musí sa predložiť v tejto lehote colným orgánom dovážajúcej krajiny.

2. Dôkazy o pôvode, predkladané colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 1, možno prijať na účely uplatnenia preferenčného zaobchádzania v prípadoch, keď je nepredloženie týchto osvedčení v ustanovenej lehote zapríčinené výnimočnými okolnosťami.

3. Okrem týchto prípadov oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať dôkazy o pôvode za predpokladu, že im boli pred uplynutím tejto lehoty predložené výrobky.

Článok 24

Predkladanie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej krajiny v súlade s postupmi platnými v tejto krajine. Colné orgány môžu požadovať preklad dôkazu o pôvode a môžu taktiež požadovať, aby k dovoznému colnému vyhláseniu bolo priložené vyhlásenie dovozcu, v ktorom potvrdí, že výrobky spĺňajú podmienky vyžadované na účely vykonávania tejto dohody.

Článok 25

Dovoz po častiach

V prípade, keď sa na žiadosť dovozcu a za podmienok určených colnými orgánmi dovážajúcej krajiny dovážajú po častiach rozobrané alebo nezostavené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písmena a) Harmonizovaného systému, zaradené do triedy XVI a XVII alebo čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, jediný dôkaz o pôvode sa colným orgánom predkladá pri dovoze prvej časti.

Článok 26

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

1. Výrobky zasielané ako malé zásielky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace časť osobnej batožiny cestujúcich, pokladajú sa za pôvodné výrobky bez predloženia dôkazu o pôvode za predpokladu, že tieto výrobky nie sú dovážané na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tohto protokolu a neexistujú žiadne pochybnosti o pravdivosti takého vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou môže byť toto vyhlásenie uvedené na colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na liste, ktorý sa pripojí k tomuto dokladu.

2. Dovozy, ktoré sú príležitostné a skladajú sa výhradne z výrobkov na uspokojenie osobných potrieb príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich rodín, nepovažujú sa za obchodné, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nejde o obchodný účel dovozu.

3. Celková hodnota týchto výrobkov okrem toho nesmie presiahnuť 500 EUR v prípade malých zásielok a 1 200 EUR v prípade výrobkov tvoriacich časť osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 27

Podporné dokumenty

Dokladmi uvedenými v článku 17 ods. 3 a v článku 21 ods. 3, ktoré preukazujú, že výrobky uvedené v sprievodnom osvedčení EUR. 1 alebo na faktúre s vyhlásením vývozcu sa môžu považovať za výrobky pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a že spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, inter alia môžu byť

a) priame dôkazy o činnostiach vykonávaných vývozcom alebo dodávateľom pri získavaní tovarov tvoriace napríklad súčasť jeho účtovníctva,

b) doklady preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v strane, kde sa takéto doklady používajú v súlade s národným právom,

c) doklady preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v strane, vydané alebo vystavené v strane, kde sa také doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,

d) sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo vyhlásenia na faktúre preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v strane v súlade s týmto protokolom alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4, v súlade s pravidlami pôvodu, ktoré sú zhodné s pravidlami pôvodu tohto protokolu.

Článok 28

Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentov

1. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný uchovať najmenej počas troch rokov dokumenty uvedené v článku 17 ods. 3.

2. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný uchovať najmenej počas troch rokov kópie týchto vyhlásení na faktúre a dokumenty uvedené v článku 21 ods. 3.

3. Colné orgány vyvážajúcej krajiny, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR. 1, sú povinné uchovať najmenej počas troch rokov žiadosti uvedené v článku 17 ods. 2.

4. Colné orgány dovážajúcej krajiny sú povinné uchovať najmenej počas troch rokov sprievodné osvedčenia EUR. 1 a vyhlásenia na faktúre, ktoré im boli predložené.

Článok 29

Nezrovnalosti a formálne chyby

1. Zistenie drobných nezhôd medzi údajmi uvedenými na dôkaze o pôvode a v dokumentoch predložených colnému úradu na účely vybavenia colných formalít na dovážané výrobky nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak je náležite preukázané, že dôkaz o pôvode sa vzťahuje na predložené výrobky.

2. Zrejmé formálne chyby, ako napríklad prieklepy na dôkaze o pôvode, nie sú dôvodom na jeho neprijatie, ak také chyby nevyvolajú pochybnosti o pravdivosti vyhlásenia uvedeného v tomto dôkaze.

Článok 30

Sumy vyjadrené v eure

1. Na uplatnenie ustanovení článku 21 ods. 1 písm. b) a článku 26 ods. 3 v prípadoch, ak sú výrobky fakturované v inej mene ako v eure, sumy v národných menách krajín uvedených v článkoch 3 a 4, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eure, ročne určí každá z príslušných krajín.

2. Na zásielku sa uplatnia ustanovenia článku 21 ods. 1 písm. b) alebo článku 26 ods. 3 s poukazom na menu, v ktorej je vystavená faktúra, podľa sumy určenej príslušnou krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra a použijú sa od 1. januára nasledujúceho roku. Príslušné sumy sa oznámia každej zo strán.

4. Krajina môže zaokrúhliť nahor alebo nadol sumy, ktoré sú výsledkom prepočtu súm vyjadrených v eure na národnú menu. Zaokrúhlená suma sa od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, nesmie odlišovať o viac ako 5 percent. Krajina môže ponechať nezmenené sumy ekvivalentov v národnej mene k sumám vyjadreným v eure, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nahor nie sú vyššie o viac ako 15 percent. Sumy ekvivalentov v národnej mene sa môžu ponechať nezmenené, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.

5. Sumy vyjadrené v eure preskúma Spoločný výbor, ak o to požiada strana. V prípade zmien po tomto preskúmaní Spoločný výbor posúdi potrebu zachovania rovnocenných účinkov týchto limitov. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v eure.

HLAVA VI

DOHODA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI

Článok 31

Vzájomná spolupráca

1. Colné orgány strán si vzájomne odovzdajú vzory odtlačkov pečiatok používaných colnými úradmi na vydávanie sprievodných osvedčení EUR. 1 a adresy colných orgánov zodpovedných za následné overovanie týchto osvedčení a vyhlásení na faktúre.

2. Aby sa zabezpečilo správne vykonávanie tohto protokolu, strany budú vzájomne spolupracovať prostredníctvom svojich colných orgánov pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR. 1 alebo vyhlásení na faktúre a pri kontrole presnosti údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Článok 32

Overovanie dôkazov o pôvode

1. Následné overovanie dôkazov sa vykonáva náhodne alebo vždy, ak majú colné orgány dovážajúcej krajiny opodstatnenú pochybnosť o pravosti týchto dokumentov, o pôvode výrobkov v nich uvedených alebo o splnení iných podmienok tohto protokolu.

2. Na účely realizácie ustanovení odseku 1 vrátia colné orgány dovážajúcej krajiny sprievodné osvedčenie EUR. 1 a faktúru, ak je predložená, vyhlásenie na faktúre alebo kópie týchto dokumentov colným orgánom vyvážajúcej krajiny, ak je to potrebné tiež s uvedením dôvodov vyšetrovania. Akékoľvek získané dokumenty a informácie o tom, že údaje uvedené na dôkaze o pôvode sú nesprávne, sa zašlú spolu so žiadosťou o následné overenie.

3. Kontrolu vykonávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny. Na tieto účely majú colné orgány právo požadovať akékoľvek doklady a uskutočňovať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú.

4. Ak sa rozhodnú colné orgány dovážajúcej krajiny pozastaviť uplatnenie preferenčného zaobchádzania s dotknutými výrobkami až do výsledku overenia, dovozcovi výrobky prepustia po splnení podmienok, ktoré považujú za nevyhnutné.

5. Colné orgány žiadajúce o preverenie majú byť informované o ich výsledkoch čo najskôr. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú dokumenty pravé, či možno v nich uvedené výrobky považovať za pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a či sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

6. Ak v prípadoch opodstatnených pochybností nedostanú colné orgány dovážajúcej krajiny žiadnu odpoveď do desiatich mesiacov od dátumu doručenia žiadosti o preverenie alebo ak odpoveď nebude obsahovať dostatočné informácie na určenie pravosti predmetného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, nepriznajú žiadajúce colné orgány nárok na preferencie, okrem prípadov s výnimočnými okolnosťami.

Článok 33

Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s preverovaním podľa článku 32 a ktoré nemožno vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o preverenie a colnými orgánmi zodpovednými za toto preverenie, alebo prípady rozdielneho výkladu tohto protokolu budú predložené Spoločnému výboru. Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa vždy riadi právnymi predpismi tejto krajiny.

Článok 34

Sankcie

Proti každej osobe, ktorá vystaví dokument obsahujúci nesprávne údaje na účely získania preferenčného zaobchádzania s výrobkami alebo zapríčiní jeho vydanie, sa uplatnia sankcie.

Článok 35

Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

1. Strany vykonajú všetky kroky nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby výrobky sprevádzané dôkazom o pôvode, ktoré sú pri preprave umiestnené do slobodného colného pásma alebo skladu umiestneného na ich území, neboli nahradené iným tovarom a nebolo s nimi zaobchádzané inak, ako je obvyklé pre ich zachovanie v dobrom stave.

2. Odlišne od ustanovení odseku 1, ak sú výrobky pôvodné v strane dovážané do slobodného colného pásma alebo skladu s dôkazom o pôvode a sú tu podrobené určitému zaobchádzaniu alebo spracovaniu, vydajú zodpovedné colné orgány nové sprievodné osvedčenie EUR. 1 na základe žiadosti vývozcu za predpokladu, že toto zaobchádzanie alebo spracovanie je v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Colný podvýbor

1. Týmto sa zriaďuje Colný podvýbor, ktorého úlohou je zaistiť administratívnu spoluprácu na účely správneho a jednotného vykonávania tohto protokolu a plniť akékoľvek ďalšie úlohy v colnej oblasti, ktoré mu budú zverené.

2. Colný podvýbor tvoria odborníci oboch strán, ktorí zodpovedajú za colné otázky.

Článok 37

Prílohy

Prílohy k tomuto protokolu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 38

Zmeny protokolu

O zmenách ustanovení tohto protokolu rozhoduje Spoločný výbor.

PRÍLOHA I K PROTOKOLU 3

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II

Poznámka 1:

Príloha II stanovuje pre každý výrobok podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa tento výrobok mohol považovať za dostatočne opracovaný alebo spracovaný podľa článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1 Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec obsahuje položku alebo kapitolu Harmonizovaného systému, v druhom stĺpci sa uvádza opis tovaru zodpovedajúci danej položke alebo kapitole. Pre každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 určené pravidlo. Ak je pred číselným označením v prvom stĺpci uvedené „ex“, tak to znamená, že pravidlá uvedené v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 sa týkajú len tej časti položky alebo kapitoly Harmonizovaného systému, ktorá je výslovne uvedená v stĺpci 2.

2.2 Ak je v stĺpci 1 uvedená skupina položiek alebo číslo kapitoly a opis výrobkov v stĺpci 2 je teda všeobecný, platia príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 na všetky tovary, ktoré sú podľa Harmonizovaného systému zaradené v ktorejkoľvek položke uvedenej skupiny alebo kapitoly.

2.3 Ak platia rozdielne pravidlá na rozličné výrobky patriace do tej istej položky, obsahuje každý odsek v stĺpci 2 opis tej časti položky, ktorej zodpovedajú príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4.

2.4 Ak sú na výrobok opísaný v prvých dvoch stĺpcoch stanovené pravidlá aj v stĺpcoch 3 aj 4, vývozca si môže vybrať, či uplatní pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4. Ak sa v stĺpci 4 neuvádza žiadne pravidlo, musí sa uplatniť pravidlo stanovené v stĺpci 3.

Poznámka 3:

3.1 Ustanovenia článku 6 protokolu, ktoré sa týkajú pôvodných výrobkov použitých vo výrobe iných výrobkov, sa uplatnia bez ohľadu na to, či sa štatút pôvodu získal v závode, kde sa tento výrobok používa, alebo v inom závode v strane.

Príklad:

Z „inej legovanej ocele nahrubo tvárnenej kovaním“ položky ex 7224 sa vyrába motor položky 8407, pre ktorý pravidlo uvádza, že hodnota použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť 40 % ceny výrobku zo závodu. Ak sa použil výkovok vyrobený v strane z nepôvodného ingotu, potom už tento výkovok získal pôvod na základe pravidla pre položku ex 7224. Pri výpočte hodnoty motora ho možno považovať za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom alebo inom závode v tejto strane. Hodnota nepôvodného ingotu sa teda pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.

3.2 Pravidlo v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 stanovuje minimálne opracovanie alebo spracovanie, ktoré je nevyhnutné na získanie pôvodu. Vyšším stupňom opracovania alebo spracovania sa takisto získa pôvod; a naopak, nižší stupeň opracovania alebo spracovania nemôže dať výrobku charakter pôvodu. Ak teda pravidlo stanovuje, že sa môže použiť nepôvodný materiál na určitom stupni spracovania, môže sa použiť materiál na nižšom stupni spracovania, ale na vyššom stupni už nie.

3.3 Ak pravidlo uvádza, bez ohľadu na poznámku 3.2, že sa môžu použiť „materiály akejkoľvek položky“, dajú sa tiež použiť materiály rovnakej položky, ako je položka získaného výrobku, ale pod podmienkou splnenia ostatných obmedzení, ktoré môžu byť v tomto pravidle obsiahnuté. Výraz „výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky...“ však znamená, že sa môžu použiť len tie materiály zaradené do rovnakej položky ako výrobok, ktorých opis sa líši od opisu výrobku uvedeného v stĺpci 2.

3.4 Ak pravidlo pôvodu v zozname určuje, že pri výrobe sa dá použiť viac ako jeden druh materiálu, tak to znamená, že sa môže použiť jeden alebo viac z uvedených materiálov. Pravidlo nevyžaduje, aby sa použili všetky uvedené druhy materiálu.

Príklad:

Pravidlo pre textilné tkaniny položiek 5208 až 5212 stanovuje, že sa dajú použiť prírodné vlákna a okrem iných aj chemické materiály. To neznamená, že sa musia použiť obidva druhy materiálov; dajú sa použiť jeden alebo druhý, alebo obidva.

3.5 Ak pravidlo pôvodu určuje, že výrobok sa musí vyrobiť z nejakého konkrétneho materiálu, tak samozrejme táto podmienka nebráni použitiu iných materiálov, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto pravidlu vyhovieť (pozri tiež poznámku 6.2 vzťahujúcu sa na textil).

Príklad:

Pravidlo pre pripravené potraviny položky 1904, ktoré výslovne vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nevylučuje možnosť použiť minerálne soli, chemické a iné prísady, ktoré nie sú vyrobené z obilnín.

To sa však neuplatní na výrobky, ktoré - hoci sa nemôžu vyrobiť z konkrétnych materiálov uvedených v zozname - sa môžu vyrobiť z materiálov tej istej povahy na nižšom stupni spracovania.

Príklad:

V prípade odevov kapitoly ex 62 vyrobených z netkaných materiálov, ak je povolené použiť len nepôvodnú priadzu, nemožno použiť ako východiskový materiál netkané textílie - a to aj napriek tomu, že netkané textílie sa nedajú vyrobiť z priadze. V takýchto prípadoch musia byť východiskovým materiálom vlákna, t. j. nižší stupeň spracovania ako priadza.

3.6 Ak sa v pravidle uvádzajú dve percentuálne sadzby, ktoré stanovujú najvyšší možný podiel hodnoty nepôvodných materiálov, potom sa tieto percentuálne sadzby nedajú sčítať. Inými slovami, maximálna hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy prekročiť najvyššiu z daných percentuálnych sadzieb. Jednotlivé percentuálne sadzby nesmú byť prekročené ani hodnotou konkrétnych materiálov, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4:

4.1 Pojmom „prírodné vlákna“ sa rozumejú vlákna iné ako vlákna umelé a syntetické. Tento pojem sa vzťahuje len na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadu, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované, ale nespriadané.

4.2 Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, vlnu a jemné alebo hrubé zvieracie chlpy položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

4.3 Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa používajú na označenie materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63, ktoré sa dajú použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

4.4 Pojem „chemické strižové vlákna“ sa používa na kábel zo syntetického alebo z umelého hodvábu, syntetické alebo umelé strižové vlákna, alebo odpad z chemických vlákien položiek 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1 Ak pravidlo pôvodu pre určitý výrobok obsahuje odkaz na túto poznámku, neplatia podmienky stanovené v stĺpci 3 na akékoľvek použité základné textilné materiály, ktorých súhrnná hmotnosť nepresahuje 10 % celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov (pozri tiež poznámky 5.3 a 5.4 ).

5.2 Tolerancia uvedená v poznámke 5.1 sa dá uplatniť len na zmesové výrobky, ktoré sú vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Základnými textilnými materiálmi sa rozumejú:

- hodváb,

- vlna,

- hrubé zvieracie chlpy,

- jemné zvieracie chlpy,

- vlásie,

- bavlna,

- papierenské materiály a papier,

- ľan,

- pravé konope,

- juta a iné textilné lykové vlákna,

- sisal a iné textilné vlákna z rodu Agave,

- kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

- syntetické chemické vlákna,

- umelé chemické vlákna,

- syntetické chemické strižové vlákna z polypropylénu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyesteru,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyamidu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyakrylonitrilu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyimidu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polytetrafluóretylénu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyfenylénsulfidu,

- syntetické chemické strižové vlákna z polyvinylchloridu,

- ostatné syntetické chemické strižové vlákna,

- umelé chemické strižové vlákna z viskózy,

- ostatné umelé chemické strižové vlákna,

- priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyéteru, tiež opradená,

- priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyesteru, tiež opradená,

- výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza) s pásikom, ktorého jadro je z hliníkovej fólie alebo z plastovej fólie, tiež potiahnutej hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, obložené z oboch strán prilepenou priesvitnou alebo farebnou plastovou fóliou,

- ostatné výrobky položky 5605.

Príklad:

Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižových vlákien položky 5506 je zmesová priadza. Preto sa dajú použiť nepôvodné syntetické strižové vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), až do 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina položky 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a z priadze zo syntetických strižových vlákien položky 5509 je zmesová tkanina. Preto sa dá použiť syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak spracovaných na spriadanie), alebo kombinácia týchto dvoch materiálov za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresiahne 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textília položky 5802 z bavlnenej priadze položky 5205 a bavlnenej tkaniny položky 5210 je zmesový výrobok len vtedy, ak je bavlnená tkanina sama zmesovou tkaninou vyrobenou z priadzí zaradených v dvoch rozdielnych položkách alebo ak je použitá bavlnená priadza sama zmesovou priadzou.

Príklad:

Ak spomínaná všívaná textília bola vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, potom sú použitými priadzami dva rôzne textilné materiály, a všívaná textília je preto zmesový výrobok.

5.3 V prípade výrobkov obsahujúcich „polyuretánovú priadzu s pružnými prvkami polyéteru, tiež opradenú,“ je vyššie uvedená tolerancia vzťahujúca sa na takúto priadzu 20 %.

5.4 V prípade výrobkov „s pásikom, ktorého jadro je z hliníkovej fólie alebo z plastovej fólie, tiež potiahnutej hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, obložené z oboch strán prilepenou priesvitnou alebo farebnou plastovou fóliou“ je vyššie uvedená tolerancia vzťahujúca sa na túto priadzu 30 %.

Poznámka 6:

6.1 V prípade textilných výrobkov zaradených do položiek obsahujúcich odkaz na túto poznámku sa dajú použiť textilné materiály s výnimkou podšívok a medzipodšívok, ktoré nespĺňajú pravidlo stanovené v stĺpci 3, za predpokladu, že tieto textilné materiály sú zaradené v inej položke, ako je položka výrobku, a ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

6.2 Bez dotknutia poznámky 6.3 materiály nezaradené v kapitolách 50 až 63, tiež obsahujúce textílie, môžu sa bez obmedzenia použiť na výrobu textilných výrobkov.

Príklad:

Ak pravidlo pôvodu stanovuje, že určitý textilný výrobok (napríklad nohavice) sa musí vyrobiť z priadze, potom to nebráni použitiu kovových predmetov (napríklad gombíkov), pretože nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Z toho istého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, i keď zipsy obvykle obsahujú textilné materiály.

6.3 Pri uplatnení percentuálneho pravidla sa však pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov musí brať do úvahy hodnota materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1 Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sa výrazom „špeciálne procesy“ rozumejú:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie,1)

c) krakovanie,

d) reforming,

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces zahŕňajúci všetky nasledujúce operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodnou aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

i) izomerizácia.

7.2 Na účely položiek 2710, 2711 a 2712 sa výrazom „špecifické procesy“ rozumejú:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie,

c) krakovanie,

d) reforming,

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces zahŕňajúci všetky nasledujúce operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodnou aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

ij) izomerizácia,

k) iba vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710: odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracúvaného produktu (metóda ASTM D 1266-59 T),

l) iba vo vzťahu k výrobkom položky 2710: odstraňovanie parafínov inou metódou ako filtrovaním,

m) iba vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710: spracovanie pomocou vodíka pri tlaku nad 20 bar a teplote nad 250 oC s použitím katalyzátorov iných ako používaných pri odsírovaní, keď vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo; ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka (dokončovacie úpravy vodou, odfarbovanie) s cieľom zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepovažuje za špecifický proces,

n) iba vo vzťahu k vykurovacím olejom položky ex 2710: atmosferická destilácia, pri ktorej destiluje menej ako 30 % objemu produktov pri teplote 300 oC vrátane strát (metóda ASTM D 86),

o) iba vo vzťahu k ťažkým olejom iným, ako sú plynové oleje a vykurovacie oleje položky ex 2710: spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja,

p) iba vo vzťahu k surovým výrobkom (iným ako petrolejový rôsol, ozokerit, lignitový vosk alebo rašelinový vosk, parafínový vosk s obsahom oleja nižším ako 0,75 % hmotnosti) položky ex 2712: získanie oleja frakčnou kryštalizáciou.

7.3 Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 jednoduché operácie ako čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, vodná separácia, filtrovanie, farbenie, značkovanie, získanie obsahu síry miešaním výrobkov s rôznym obsahom síry, akákoľvek kombinácia týchto operácií nie sú postačujúce na získanie pôvodu.

PRÍLOHA II K PROTOKOLU 3

ZOZNAM OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ NA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOCH, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL ŠTATÚT PÔVODNÉHO VÝROBKU

Nie všetky výrobky uvedené v zozname sú predmetom dohody. Treba preto prihliadať na ostatné časti dohody.

Tabulka 01

PRÍLOHA III K PROTOKOLU 3

SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1 A ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1

Pokyny pre tlač

1. Každé osvedčenie musí mať rozmery 210 x 297 mm s povolenou toleranciou mínus 5 mm alebo plus 8 mm. Použitý papier musí byť biely, bez obsahu buničiny a nesmie vážiť menej ako 25 g/m2. Na pozadí musí mať vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

2. Kompetentné úrady strán si môžu ponechať právo vlastného vytlačenia osvedčení alebo si ich môžu nechať vytlačiť u schválených tlačiarov. V druhom prípade každé osvedčenie musí obsahovať zmienku o takomto schválení. Každé osvedčenie musí obsahovať meno a adresu tlačiara alebo znak, pomocou ktorého možno tlačiara identifikovať. Okrem toho musí obsahovať vytlačené poradové číslo, pomocou ktorého možno osvedčenie identifikovať.

Vzor 01

Vzor 02

Vzor 03

PRÍLOHA IV K PROTOKOLU 3

TEXT VYHLÁSENIA NA FAKTÚRE

Vzor 04

PRÍLOHA V K PROTOKOLU 3

ZOZNAM VÝROBKOV PÔVODNÝCH V EURÓPSKOM SPOLOČENSTVE, NA KTORÉ SA NEUPLATNIA USTANOVENIA ČLÁNKOV 3 A 4, UVEDENÉ V PORADÍ PODĽA KAPITOL A POLOŽIEK HS

kapitola 1

kapitola 2

kapitola 3

0401 až 0402

ex 0403 - Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru, alebo iných sladidiel

0404 až 0410

0504

0511

kapitola 6

0701 až 0709

ex 0710 - Zelenina okrem sladkej kukurice položky 0710 40 00 (tiež varená vo vode alebo v pare) mrazená

ex 0711 - Zelenina okrem sladkej kukurice položky 0711 90 30 dočasne konzervovaná (napríklad oxidom siričitým, v slanej vode, sírenou vodou alebo iným konzervačným roztokom), ale v tomto stave nevhodná na okamžitú spotrebu

0712 až 0714

kapitola 8

ex kapitola 9 - Káva, čaj a korenie, okrem maté čísla 0903

kapitola 10

kapitola 11

kapitola 12

ex 1302 - Pektínové látky, pektináty a pektany

1501 až 1514

ex 1515 - Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (s výnimkou jojobového oleja a jeho frakcií) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené

ex 1516 - Tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené, s výnimkou hydrogenovaného ricínového oleja známeho ako „opalwax“

ex 1517 a

ex 1518 - Margaríny, napodobneniny bravčovej masti a ostatné pripravené jedlé tuky

ex 1522 - Zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov, s výnimkou degrasu

kapitola 16

1701

ex 1702 - Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy v pevnom stave; cukrové sirupy (tekuté cukry) bez prísad dochucujúcich látok alebo farbív; umelý med tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel, s výnimkou podpoložiek 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 a 1702 90 10

1703

1801 a 1802

ex 1902 - Cestoviny plnené, obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov, párkov a podobných údenárskych výrobkov alebo mäsa a drobov akéhokoľvek druhu vrátane tukov akéhokoľvek druhu

ex 2001 - Uhorky a nakladačky, cibuľa, čatní z manga, plody rodu Capsicum iné ako sladké paprikové struky, huby a olivy, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej

2002 a 2003

ex 2004 - Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, zmrazená, iná ako výrobky čísla 2006, s výnimkou zemiakov vo forme múky alebo krupice a vločiek zo sladkej kukurice

ex 2005 - Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nezmrazená, iná ako výrobky položky 2006, s výnimkou zemiakov vo forme múky, krupice alebo vločiek a sladkej kukurice

2006 a 2007

ex 2008 - Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak pripravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené ani nezahrnuté, s výnimkou arašidového masla, palmových jadier, kukurice, batatov - sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich aspoň 5 % hmotnosti škrobu, listy viniča, chmeľové výhonky a ostatné jedlé časti rastlín

2009

ex 2106 - Ochutené a prifarbené cukry, sirupy

2204

2206

ex 2207 - Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % a viac získaný z poľnohospodárskej produkcie tu uvedenej (uvedenej v zozname)

ex 2208 - Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % získaný z poľnohospodárskej produkcie tu uvedenej (uvedenej v zozname)

2209

kapitola 23

2401

4501

5301 a 5302

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

TÝKAJÚCE SA REVÍZIE ZMIEN PRAVIDIEL PÔVODU V DÔSLEDKU ZMIEN HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU

Ak na základe zmien nomenklatúry, zmeny pravidiel pôvodu, ako sú uvedené v Rozhodnutí č. 2/2001, spôsobia zmenu niektorého pravidla, ktoré platilo pred prijatím Rozhodnutia č. 2/2001, a tieto zmeny sa javia ako poškodzujúce záujmy príslušných sektorov, potom, ak o to požiada jedna zo zmluvných strán v lehote do 31. decembra 2004, Spoločný výbor preskúma potrebu obnoviť podstatu príslušného pravidla platného pred prijatím Rozhodnutia č. 2/2001.

Spoločný výbor rozhodne o obnove príslušného pravidla v lehote troch mesiacov od podania žiadosti jednou zo zmluvných strán.

Ak sa obnoví pôvodné pravidlo, zmluvné strany zabezpečia právnu úpravu, ktorá umožní vrátiť dovozné alebo vývozné platby zaplatené za výrobky dovážané po 1. januári 2002, na ktoré sa dané pravidlo uplatnilo.

Medzinárodní smlouva č. 06

Poznámky pod čiarou

1) Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

2) Kumulácia uvedená v tomto článku sa neuplatní na materiály pôvodné v Európskom spoločenstve, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe V tohto protokolu.

1) Pozri doplnkovú vysvetlivku 4(b) ku kapitole 27 Kombinovanej nomenklatúry.