369

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. septembra 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou svojím uznesením č. 717 z 9. februára 2000 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 30. marca 2000.

Na základe článku 13 dohoda nadobudla platnosť 24. júna 2003.

K oznámeniu č. 369/2003 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Štátu Izrael (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si zintenzívniť ekonomickú spoluprácu ku vzájomnému prospechu oboch krajín,

zamýšľajúc vytvoriť priaznivé podmienky pre rast investícií investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany, a

uznávajúc, že podpora a vzájomná ochrana investícií na základe tejto Dohody bude viesť k stimulácii jednotlivých obchodných aktivít a zvýši prosperitu oboch štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto Dohody:

1. Pojem „investície“ označuje akékoľvek majetkové hodnoty investované v súlade s právnym poriadkom štátu zmluvnej strany, na území ktorého sa uskutočňuje investícia, a zahŕňa najmä

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj iné vecné práva s ohľadom na všetky druhy aktív,

b) práva, ktoré vyplývajú z podielov, obligácií a iných foriem účasti v spoločnostiach,

c) peňažné pohľadávky a iné aktíva, a tiež nároky na akúkoľvek činnosť majúcu ekonomickú hodnotu,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva, technických postupov, know-how a goodwill,

e) obchodné koncesie vyplývajúce zo zákona alebo zmluvy vrátane koncesií na prieskum, ťažbu, kultiváciu alebo využívanie prírodných zdrojov.

2. Akákoľvek zmena formy, v ktorej sú aktíva investované alebo reinvestované v súlade s právnym poriadkom štátu zmluvnej strany, na území ktorého sa investícia uskutočňuje, nemá vplyv na jej charakter ako investície na účely tejto Dohody.

3. Pojem „investor“ označuje:

Pre investície, ktoré sa uskutočňujú v Slovenskej republike,

a) fyzické osoby, ktoré sú občanmi Štátu Izrael, ktoré nie sú súčasne tiež občanmi Slovenskej republiky, alebo

b) spoločnosti vrátane korporácií, firiem alebo združení zaregistrovaných alebo zriadených v súlade s právnym poriadkom Štátu Izrael.

Pre investície, ktoré sa uskutočňujú v Štáte Izrael,

a) fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky, ktoré nie sú súčasne tiež občanmi Štátu Izrael alebo trvalými rezidentmi v Štáte Izrael, alebo

b) spoločnosti vrátane korporácií, firiem alebo združení zaregistrovaných alebo zriadených v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4. Pojem „výnosy“ označuje sumy plynúce z investície, a to najmä dividendy, zisky, sumy získané z celkovej alebo čiastočnej likvidácie investície, úroky, kapitálové výnosy, licencie alebo poplatky.

5. Pojem „územie“ označuje s ohľadom na štát každej zmluvnej strany územie štátu tej zmluvnej strany vrátane teritoriálneho mora, ako aj kontinentálneho pobrežia a zvláštnej ekonomickej zóny, nad ktorými štát tejto zmluvnej strany vykonáva, v súlade s medzinárodným právom, suverénne práva alebo súdnu právomoc.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude na území svojho štátu podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investície investorov štátu druhej zmluvnej strany a s ohľadom na svoje zvrchované právo bude vykonávať moc danú jej zákonmi a bude takéto investície umožňovať.

2. Investíciám investorov štátu jednej zmluvnej strany sa poskytne riadne a spravodlivé zaobchádzanie a budú požívať úplnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany. Žiadna zmluvná strana nebude na území svojho štátu v nijakom prípade zhoršovať nepriaznivými alebo diskriminačnými opatreniami riadenie, udržovanie, užívanie alebo nakladanie s investíciami investorov štátu druhej zmluvnej strany.

3. Investori štátu jednej zmluvnej strany môžu uzavrieť s druhou zmluvnou stranou osobitné dohody, ktorých účinok a ustanovenia, ak by neboli pre investora priaznivejšie, nesmú byť v rozpore s touto Dohodou. Každá zmluvná strana, ak ide o investície investorov štátu druhej zmluvnej strany, bude dodržiavať ustanovenia týchto osobitných dohôd, ako aj ustanovenia tejto Dohody.

Článok 3

Doložka najvyšších výhod a národné zaobchádzanie

1. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investíciám alebo výnosom investorov štátu druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, než aké poskytuje investíciám alebo výnosom investorov svojho štátu, alebo investíciám alebo výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu.

2. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investorom štátu druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ak ide o riadenie, udržovanie, užívanie, využívanie alebo nakladanie s ich investíciou, ktoré nie je menej priaznivé, než aké poskytuje investorom svojho štátu alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Článok 4

Náhrada za straty

1. Ak investície investorov štátu jednej zmluvnej strany utrpia škodu následkom vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, revolúcie, výnimočného stavu, nepokojov, povstania, vzbury alebo iných podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, poskytne im druhá zmluvná strana zaobchádzanie, ak ide o reštitúciu, odškodnenie, náhradu škody alebo iné vyrovnanie, nie menej priaznivé, než aké poskytne táto zmluvná strana investorom svojho štátu alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu. Výsledné platby budú voľne prevoditeľné.

2. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli straty na území štátu druhej zmluvnej strany spočívajúce v

a) zabavení ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, alebo

b) zničení ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami alebo nebolo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

sa poskytne reštitúcia alebo primeraná náhrada. Výsledné platby budú voľne prevoditeľné.

Článok 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov štátu jednej zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené alebo podrobené opatreniam majúcim podobný účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu, vzťahujúceho sa na vnútorné záujmy štátu tejto zmluvnej strany, a to na nediskriminačnom základe a za okamžitú, primeranú a reálnu náhradu. Táto náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením, alebo než sa zamýšľané vyvlastnenie stalo verejne známym podľa toho, čo je známe skôr, a bude zahŕňať úroky podľa zákona do dátumu platby, vykoná sa bez omeškania, bude okamžite realizovateľná a voľne prevoditeľná. Dotknutí investori majú podľa zákona štátu zmluvnej strany, ktorá vykonáva vyvlastnenie, právo na neodkladné preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom štátu zmluvnej strany v súlade s princípmi uvedenými v tomto odseku.

2. Ak jedna zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti uvedenej v článku 1 odseku 3, ktorá bola zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s platným právnym poriadkom na území jej štátu a v ktorej investori štátu druhej zmluvnej strany vlastnia podiely alebo iné vlastnícke práva, táto zmluvná strana zaručí, že ustanovenia odseku 1 tohto článku sa budú vzťahovať v rozsahu nevyhnutnom na zaručenie okamžitej, primeranej a účinnej náhrady za investície investorov štátu druhej zmluvnej strany, ktorí sú vlastníkmi týchto podielov alebo iných vlastníckych práv.

Článok 6

Repatriácia investície a výnosov

1. Každá zmluvná strana zaručí investorom štátu druhej zmluvnej strany s ohľadom na investície všetky práva a výhody vzťahujúce sa na voľný prevod ich investícií a výnosov, ktoré boli platné ku dňu, keď sa daná investícia realizovala, ak investor splnil všetky odvodové povinnosti a splnil požiadavky devízových predpisov. Prevody sa uskutočnia bez omeškania v konvertibilnej mene, v ktorej bol kapitál pôvodne investovaný, alebo v inej konvertibilnej mene dohodnutej medzi investorom a príslušnou zmluvnou stranou. Ak nebolo s investorom dohodnuté inak, prevody sa uskutočnia v kurze používanom v deň prevodu podľa platných devízových predpisov.

2. V prípade, že devízové predpisy štátu jednej zmluvnej strany budú modifikované, táto zmluvná strana zaručí, že žiadna z týchto úprav neovplyvní nepriaznivo pozíciu investície, ktorá už bola umožnená na území štátu tejto zmluvnej strany.

Článok 7

Výnimky

Ustanovenia tejto Dohody upravujúce poskytovanie zaobchádzania nie menej výhodného, než aké sa poskytuje investorom štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo ktoréhokoľvek tretieho štátu, sa nebudú vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytnúť investorom štátu druhej zmluvnej strany prospech z akéhokoľvek zaobchádzania, preferencií alebo výsad vyplývajúcich z

a) akejkoľvek medzinárodnej zmluvy alebo dohody, týkajúcej sa úplne alebo prevažne zdanenia, alebo akejkoľvek vnútornej právnej úpravy, týkajúcej sa úplne alebo prevažne zdanenia,

b) akejkoľvek existujúcej alebo budúcej colnej únie, dohody o oblasti voľného obchodu alebo podobnej medzinárodnej dohody, ktorej každá zmluvná strana je alebo môže byť členom,

c) definícií „investície“ (článok 1 odsek 1) a „reinvestície“ (článok 1 odsek 2) a ustanovení článku 6, ktoré sú obsahom dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií uzavretých Štátom Izrael pred 1. januárom 1992.

Článok 8

Referencia pre Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov z investícií

1. Každá zmluvná strana týmto súhlasí s predložením akéhokoľvek právneho sporu, ktorý vznikol medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany a týka sa investície tohto investora na území štátu danej zmluvnej strany, Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov z investícií (ďalej len „Stredisko“) na riešenie v zmierovacom alebo v rozhodcovskom konaní v súlade s Dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov otvoreným na podpis vo Washingtone, D. C. 18. marca 1965.

2. Spoločnosť, ktorá je zriadená alebo zaregistrovaná v súlade s platným právnym poriadkom na území štátu jednej zmluvnej strany a v ktorej predtým, než vznikol takýto spor, väčšinový podiel na majetku vlastnili investori štátu druhej zmluvnej strany, bude v súlade s článkom 25 (2) (b) Dohovoru považovaná na účely Dohovoru za spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany.

3. Ak vznikne takýto spor a nemôže byť rozriešený priateľsky alebo inak v lehote troch (3) mesiacov od písomného oznámenia existencie sporu, môže dotknutý investor požiadať generálneho tajomníka Strediska o začatie zmierovacieho alebo rozhodcovského konania v súlade s článkom 28 alebo 36 Dohovoru. Zmluvná strana, ktorá je stranou v spore, nebude vznášať ako námietku na žiadnom stupni konania alebo vykonávania súdneho výroku fakt, že investor, ktorý je druhou stranou v spore, dostal odškodnenie na základe poistnej zmluvy s ohľadom na čiastočné alebo všetky jeho straty.

4. Žiadna zmluvná strana nebude riešiť diplomatickou cestou žiadny spor postúpený Stredisku, ak

a) generálny tajomník Strediska alebo zmierovacia komisia alebo rozhodcovský súd ním ustanovený rozhodol, že spor nie je v rámci jurisdikcie Strediska, alebo

b) druhá zmluvná strana by nebola schopná dodržať alebo splniť akýkoľvek výrok rozhodcovského súdu.

Článok 9

Spory medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo použitia tejto Dohody sa budú, ak to bude možné, riešiť diplomatickou cestou.

2. Ak spor medzi zmluvnými stranami nemôže byť takto vyriešený počas (6) šiestich mesiacov odo dňa písomného oznámenia sporu, bude na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany predložený rozhodcovskému súdu.

3. Tento rozhodcovský súd bude vo všetkých jednotlivých prípadoch zostavený takto: do dvoch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie každá zmluvná strana vymenuje jedného člena súdu. Títo dvaja členovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude po schválení oboma zmluvnými stranami vymenovaný za predsedu súdu. Predseda bude vymenovaný do dvoch mesiacov od dátumu vymenovania ostatných dvoch členov súdu.

4. Ak sa nevyhnutné vymenovania nevykonajú v lehotách ustanovených v odseku 3 tohto článku, ktorákoľvek zmluvná strana môže, ak nie je dohodnuté inak, požiadať predsedu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži (ďalej len „ICC“), aby vykonal nevyhnutné vymenovania. Ak predsedovi bráni nejaká okolnosť vo výkone funkcie, o vykonanie nevyhnutných vymenovaní bude požiadaný podpredseda. Ak aj podpredsedovi bráni nejaká okolnosť vo výkone tejto funkcie, o vykonanie nevyhnutných vymenovaní bude požiadaný služobne najstarší člen Medzinárodnej obchodnej komory.

5. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Také rozhodnutie je záväzné pre obe zmluvné strany. Každá zmluvná strana uhradí výdavky za svojho člena súdu a výdavky za svoju účasť v rozhodcovskom konaní, výdavky predsedu a ostatné výdavky budú uhrádzať obe zmluvné strany rovnakým dielom. Rozhodcovský súd si určí svoj vlastný postup.

Článok 10

Postúpenie práv

1. Ak jedna zmluvná strana alebo ňou určený zástupca (ďalej len „prvá zmluvná strana“) vykoná platbu v súvislosti s náhradou škody týkajúcej sa investície na území štátu druhej zmluvnej strany (ďalej len „druhá zmluvná strana“), druhá zmluvná strana uzná

a) prevod všetkých práv a nárokov odškodnenej strany na prvú zmluvnú stranu na základe zákona alebo právneho úkonu a

b) že prvá zmluvná strana je oprávnená uplatňovať práva a vymáhať nároky z titulu postúpenia práv v rovnakom rozsahu ako odškodnená strana a bude prijímať záväzky vzťahujúce sa na investíciu.

2. Prvá zmluvná strana bude mať za všetkých okolností nárok na

a) rovnaké zaobchádzanie, ak ide o práva, nároky a povinnosti získané z titulu postúpenia práv a

b) akékoľvek platby, prijaté v súvislosti s týmito právami a nárokmi,

v takom rozsahu, v akom bola odškodnená strana oprávnená ich obdržať z titulu tejto Dohody s ohľadom na príslušné investície a s nimi spojené výnosy.

Článok 11

Použiteľnosť iných predpisov

Ak ustanovenia právnych predpisov štátu ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo záväzky existujúce v súčasnosti alebo v budúcnosti podľa medzinárodného práva medzi zmluvnými stranami popri tejto Dohode obsahujú pravidlá, či už všeobecné alebo osobitné, ktoré oprávňujú investície investorov štátu druhej zmluvnej strany na priaznivejšie zaobchádzanie, než aké je poskytnuté touto Dohodou, budú mať tieto ustanovenia v rozsahu, v ktorom sú priaznivejšie, prednosť pred touto Dohodou.

Článok 12

Použiteľnosť tejto Dohody

Ustanovenia tejto Dohody sa budú vzťahovať na práva a záväzky oboch zmluvných strán týkajúce sa investícií uskutočnených pred nadobudnutím alebo po nadobudnutí platnosti tejto Dohody.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom neskoršej notifikácie, v ktorej jedna zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane splnenie vnútroštátnych právnych podmienok na nadobudnutie platnosti Dohody.

Článok 14

Trvanie a skončenie

1. Táto Dohoda zostane v platnosti po dobu 10 rokov a jej platnosť bude pokračovať, ak jedna zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť Dohody. Oznámenie o skončení sa stane účinným jeden rok od jeho prevzatia druhou zmluvnou stranou.

2. Pre investície, uskutočnené pred nadobudnutím účinnosti oznámenia o skončení platnosti tejto Dohody, ustanovenia tejto Dohody zostanú účinné desať rokov od dátumu skončenia platnosti tejto Dohody, a to bez ohľadu na uplatňovanie neskorších pravidiel všeobecného medzinárodného práva.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, hebrejskom a anglickom jazyku, v Bratislave dňa 8. septembra 1999, čo zodpovedá dňu 27. Elul, roku 5759, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu anglický text bude rozhodujúci.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimil Podstránsky v. r.

Za vládu

Štátu Izrael:

Nathan Meron v. r.

DOPLNOK

Na uľahčenie realizácie investícií sa obe zmluvné strany budú snažiť vzájomne sa informovať o akýchkoľvek závažných zmenách v devízových predpisoch, ktoré by mohli postihnúť zahraničných investorov.