Oznámenie č. 367/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

Čiastka 158/2003
Platnosť od 27.08.2003
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 23. októbra 2003 na základe článku 18 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň

367

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 1998 bol v Aarhuse prijatý Protokol o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

Listina o prijatí protokolu bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu, 30. decembra 2002.

Protokol nadobudne platnosť 23. októbra 2003 na základe článku 18 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň.

V listine o prijatí bolo uvedené toto vyhlásenie:

„Podľa článku 3 ods. 5 písm. a) a Prílohy III protokolu Slovenská republika týmto vyhlasuje, že jej základným rokom bude rok 1990.“

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.