Oznámenie č. 366/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.

Čiastka 157/2003
Platnosť od 23.08.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003

366

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. augusta 2003 č. 04/Z/2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 479/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa určujú maximálne ceny liekov, zdravotníckych pomôcok a dentálnych výrobkov, vykonávajú sa zmeny kódov a názvov niektorých liekov a deregulujú sa ceny farmaceutických výrobkov – homeopatík.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.