Oznámenie č. 365/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 157/2003
Platnosť od 23.08.2003

365

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júna 2001 nadobudnutím platnosti Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o medzinárodných zmluvách uzavretých medzi bývalým Československom a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o poskytnutí hospodárskej a technickej pomoci Československou republikou Kórejskej ľudovodemokratickej republike v rokoch 1954 – 1960 (Praha 21. decembra 1954)

2. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o vzájomnom poskytnutí úveru na platy neobchodnej povahy a o spôsobe vykonávania týchto platov
(Praha 21. decembra 1954)

3. Úverová dohoda medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou
(Praha 21. decembra 1954)

4. Dohoda o telegrafickej a telefonickej službe medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou
(Praha 20. mája 1955)

5. Dohoda uzatvorená výmenou nót o zrušení vízovej povinnosti na diplomatické, služobné a zvláštne pasy medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (11./24.5.1956)
(Praha 24. mája 1956)

6. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
(Praha 23. júna 1956)

7. Dodatkový protokol medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou k Úverovej dohode medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou z 21. decembra 1954
(Praha 23. júna 1956)

8. Dodatkový protokol medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou k Dohode o poskytnutí hospodárskej a technickej pomoci Československou republikou Kórejskej ľudovodemokratickej republike v rokoch 1954 – 1960 z 21. decembra 1954
(Praha 23. júna 1956)

9. II. Dodatkový protokol medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky k Dohode o poskytnutí hospodárskej a technickej pomoci Československou republikou Kórejskej ľudovodemokratickej republike v rokoch 1954 – 1960
(Praha 27. februára 1959)

10. III. Dodatkový protokol k Dohode o poskytnutí hospodárskej a technickej pomoci Československou republikou Kórejskej ľudovodemokratickej republike v rokoch 1954 – 1960 z 21. decembra 1954
(Praha 5. apríla 1961)

11. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o poskytnutí likvidačného úveru (Praha 20. augusta 1962)

12. II. Dodatkový protokol k Úverovej dohode medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou z 21. decembra 1954 pozmenenej Dodatkovým protokolom medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou z 23. júna 1956
(Praha 20. augusta 1962)

13. Protokol o Všeobecných podmienkach na dodávky tovaru z Československej socialistickej republiky do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky do Československej socialistickej republiky
(Pchjongjang 27. novembra 1962)

14. Dodatkový protokol k Dohode o poskytnutí hospodárskej a technickej pomoci Československou republikou Kórejskej ľudovodemokratickej republike v rokoch 1954 – 1960 z 21. decembra 1954
(Praha 22. júna 1973)

15. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o poskytnutí úveru Československou socialistickou republikou Kórejskej ľudovodemokratickej republike
(Praha 22. júna 1973)

16. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o zriadení Medzivládneho československo-kórejského poradného výboru pre hospodárstvo, vedu a techniku
(Praha 2. novembra 1973)

17. Dodatok k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o poskytnutí úveru Československou socialistickou republikou Kórejskej ľudovodemokratickej republike z 22. júna 1973
(Praha 7. apríla 1978)

18. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
(Pchjongjang 11. septembra 1988, vyhláška č. 93/1989 Zb.)

19. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou
(Pchjongjang 11. septembra 1988, vyhláška č. 96/1989 Zb.)

20. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
(Praha 20. marca 1989)

21. Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
(Praha 1. novembra 1990, oznámenie č. 467/1991 Zb.)

22. Protokol medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o výmene tovaru, služieb a platoch na rok 1991
(Pchjongjang 19. marca 1991)

23. Dodatok k Obchodnej dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
(Praha 18. mája 1992)

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou skončila 29. júna 2001 platnosť týchto zmluvných dokumentov:

Dohoda o poštovej službe medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou
(Praha 20. mája 1955)

Dohoda o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
(Praha 22. januára 1988)

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o priateľstve a spolupráci
(Pchjongjang 11. septembra 1988)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.