Vyhláška č. 364/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 63/2000 Z. z.

Čiastka 157/2003
Platnosť od 23.08.2003 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2003 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

364

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 8. augusta 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 63/2000 Z. z.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3, § 28 ods. 4, § 29 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 4 písm. a), § 11 ods. 4, § 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 63/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „mentálne postihnutí žiaci“ a slová „mentálne postihnutí“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „žiaci s mentálnym postihnutím“ v príslušnom tvare.

2. Slová „osobitná škola“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím“ v príslušnom tvare.

3. Slovo „pomocná škola“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „praktická škola“ v príslušnom tvare.

4. Slová „ústav sociálnej starostlivosti“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „domov sociálnych služieb pre deti“ v príslušnom tvare.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.“.

6. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pre žiakov s autizmom sa zriaďuje špeciálna základná škola pre žiakov s autizmom.“

7. V § 5 odseky 2 až 7 znejú:

(2) Pre chorých alebo zdravotne oslabených žiakov s mentálnym postihnutím sa zriaďuje špeciálna základná škola pri nemocnici, špeciálna základná škola pri detskej liečebni, špeciálna základná škola pri detskej kúpeľnej liečebni, špeciálna základná škola pri detskej ozdravovni, prípadne pri iných zdravotníckych zariadeniach (ďalej len „špeciálna základná škola pri zdravotníckom zariadení").

(3) Pre deti s poruchami správania sa pri reedukačnom detskom domove a pri diagnostickom centre zriaďuje základná škola, pri reedukačnom domove pre mládež stredné odborné učilište a učilište.

(4) Pre deti s poruchami správania s mentálnym postihnutím sa pri reedukačnom detskom domove a pri diagnostickom centre zriaďuje špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím, pri reedukačnom domove pre mládež odborné učilište.

(5) Pre deti s poruchami správania sa pri liečebno-výchovných sanatóriách zriaďuje základná škola, špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím, stredné odborné učilište, učilište, a odborné učilište.

(6) Pre žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím, žiakov s autizmom a žiakov s viacerými chybami, ktorí sa nemôžu vzdelávať iným spôsobom, sa v špeciálnych školách zriaďujú triedy s individuálnym vzdelávacím programom. Žiaci s viacerými chybami sa do týchto tried v jednotlivých typoch škôl zaraďujú podľa primárneho postihnutia.

(7) V špeciálnych školách sa žiaci s ťažkým mentálnym postihnutím, žiaci s autizmom a žiaci s viacerými chybami vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov.“.

8. Za § 5 sa vkladá nový § 5a, ktorý znie:

㤠5a

(1) Špeciálne základné školy okrem špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím a špeciálnych základných škôl pre žiakov s autizmom sa označujú názvom základná škola, za ktorým sa uvedie jej typ podľa § 3 a 4.

(2) Špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím sa označujú názvom špeciálna základná škola, špeciálne základné školy pre žiakov s autizmom sa označujú názvom špeciálna základná škola pre žiakov s autizmom.

(3) Špeciálne stredné školy a odborné učilištia sa označujú názvom podľa § 3, 4 a 5.

(4) Názov špeciálnej školy, ktorej súčasťou je internát, obsahuje na konci názvu slovo internátna.“.

9. V § 6 ods. 3 prvá veta znie: „V špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom B (§ 8 ods. 8 až 10) môže byť v triede 1. až 3. ročníka najviac osem žiakov a v triede 4. až 10. ročníka najviac desať žiakov.“.

10. V § 6 odsek 5 znie:

(5) Počet žiakov v triede základnej školy a špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pri reedukačnom detskom domove, detskom diagnostickom centre a pri liečebno-výchovnom sanatóriu je rovnaký ako počet chovancov vo výchovnej skupine, ktorý určuje osobitný predpis.2)".

11. § 6 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

(7) V triede pre žiakov podľa § 5 ods. 6 môžu byť najviac šiesti žiaci.

(8) V triede praktickej školy môže byť najviac desať žiakov.“.

12. V § 7 ods. 2 sa slová „pri výchovných ústavoch pre mládež a ústavoch s výchovno-liečebným režimom“ nahrádzajú slovami „pri reedukačných domovoch pre mládež a liečebno-výchovných sanatóriách“.

13. V § 8 ods. 1 sa v prvej vete za slová „základné školy pre zrakovo postihnutých“ vkladajú slová „špeciálne základné školy pre žiakov s autizmom,“.

14. V § 8 odsek 3 znie:

(3) V špeciálnych školách sa môžu zriaďovať triedy pre žiakov s viacerými chybami.“.

15. V § 8 odsek 5 znie:

(5) Špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom A majú deväť ročníkov, špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom B alebo C majú desať ročníkov. Prvý až štvrtý ročník tvoria prvý stupeň školy, piaty až desiaty ročník tvoria druhý stupeň školy.“.

16. V § 8 odsek 6 znie:

(6) Špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom A môžu mať prípravný ročník.“.

17. V § 8 odsek 7 znie:

(7) Vzdelávanie žiakov v špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím sa uskutočňuje diferencovane podľa stupňa postihnutia žiakov v troch vzdelávacích variantoch.“.

18. § 8 sa dopĺňa odsekmi 8 až 12, ktoré znejú:

(8) Žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím sa vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov vzdelávacieho variantu A.

(9) Žiaci so stredným mentálnym postihnutím sa vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov vzdelávacieho variantu B.

(10) Žiaci, ktorých nemožno vzdelávať podľa vzdelávacieho variantu A alebo B, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov – vzdelávací variant C.

(11) Vnútorná diferenciácia špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím sa na vysvedčení vyznačí tak, že sa uvedie písmeno vzdelávacieho variantu, podľa ktorého bol žiak vzdelávaný.

(12) Praktické školy majú tri ročníky, príprava na vykonávanie jednoduchých pracovných činností trvá jeden až tri roky.“.

19. V § 9 ods. 2 sa slová „pri výchovných ústavoch pre mládež“ nahrádzajú slovami „pri reedukačných domovoch pre mládež“.

20. V § 11 odsek 5 znie:

(5) Telesná výchova vo všetkých ročníkoch druhého stupňa špeciálnych základných škôl a vo všetkých ročníkoch praktických škôl a odborných učilíšť sa vyučuje oddelene pre chlapcov a dievčatá; možno utvárať skupiny zo žiakov najbližších ročníkov.“.

21. V § 15 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

22. V § 15 ods. 4 písmeno d) znie:

d) osobný list žiaka.“.

23. V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo od povinnej školskej dochádzky“.

24. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) § 3 ods. 7 písm. d) a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.“.

25. § 18 znie:

㤠18

Prijímanie žiakov do odborných učilíšť a praktických škôl

(1) Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím, ktorým postihnutie umožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Do praktických škôl sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím, ktorí boli vzdelávaní podľa vzdelávacieho variantu B alebo C.

(2) Prihlášku do odborného učilišťa alebo praktickej školy podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. januára.

(3) Riaditeľ školy, ktorú žiak navštevuje, odošle prihlášku s vyjadrením praktického lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti žiaka spolu s pedagogickou dokumentáciou riaditeľovi školy, do ktorej sa žiak hlási, do 9. marca.

(4) Žiaka prijíma riaditeľ odborného učilišťa alebo riaditeľ praktickej školy na základe návrhu prijímacej komisie. Riaditeľ odborného učilišťa alebo riaditeľ praktickej školy zriaďuje prijímaciu komisiu na posúdenie predpokladov žiakov na prípravu na povolanie v príslušnej škole. Prijímacia komisia je zložená z pedagogických zamestnancov odborného učilišťa alebo praktickej školy, psychológa a lekára. Predsedom komisie je riaditeľ školy alebo ním poverený člen komisie.

(5) Neprijatie žiaka do učebného odboru, do ktorého sa hlási, alebo návrh na jeho prijatie do iného odboru prerokuje riaditeľ školy so zákonným zástupcom žiaka.

(6) Proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka môže zákonný zástupca podať odvolanie do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom riaditeľa odborného učilišťa alebo praktickej školy na príslušný krajský úrad.10a) Príslušný krajský úrad o odvolaní rozhodne do 15 dní po jeho doručení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

26. V § 19 odsek 1 znie:

(1) Vyučovanie v jednom dni v prípravnom ročníku a v prvom až štvrtom ročníku špeciálnych základných škôl trvá najviac päť vyučovacích hodín, v piatom až deviatom ročníku najviac šesť vyučovacích hodín. Vyučovanie v jednom dni v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách vrátane nepovinných predmetov trvá najviac sedem vyučovacích hodín, bez poludňajšej prestávky najviac šesť vyučovacích hodín.“.

27. V § 19 ods. 3 sa vo štvrtej vete slovo „pracovníkov“ nahrádza slovom „zamestnancov“.

28. V § 19 ods. 4 sa slovo „ústavov“ nahrádza slovami „domovov sociálnych služieb“.

29. V § 20 ods. 4 sa slová „Pedagogickí pracovníci“ nahrádzajú slovami „Pedagogickí zamestnanci“.

30. V § 22 ods. 1 sa v druhej vete za slová „špeciálnych stredných odborných učilíšť“ vkladajú slová „praktických škôl“.

31. V § 22 ods. 4 sa v poslednej vete slová „príslušná školská správa“ nahrádzajú slovami „príslušný krajský úrad“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.


Martin Fronc v. r.