Opatrenie č. 360/2003 Z. z.Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 156/2003
Platnosť od 21.08.2003
Účinnosť od 01.09.2003 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.

360

OPATRENIE

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 12. augusta 2003

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie1) zriadené úradom.

§2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu

[k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia povinní vykonať, ak predmetom prevodu je výpočtová technika (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevody majetku štátu na účely uvedené v § 11 ods. 7 zákona.

(2) Prevod hnuteľných vecí štátu neuvedených v odseku 1 možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu

(k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľmi správy hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu

(k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak dávajú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu

(k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1.

§6

Výmena hnuteľných vecí štátu

(k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia dávajú výmenou hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1.

§7

Nájom majetku štátu

(k § 13 ods. 6 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % výmery pozemku, sa vyžaduje súhlas úradu; to neplatí, ak ide o nájom priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a nájom nehnuteľnosti alebo jej časti na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti.

(2) Súhlas úradu podľa odseku 1 sa vyžaduje aj vtedy, ak sa majetok uvedený v odseku 1 prenajíma najviac na ďalších päť rokov.

(3) Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 iným nájomcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, na neurčitý čas alebo na čas dlhší ako dva roky.

§8

Výpožička majetku štátu

(k § 13 ods. 9 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas úradu, ak sa zmluva uzatvára s osobami uvedenými v § 13 ods. 7 písm. a) a f) zákona.

(2) Súhlas úradu sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným vypožičiavateľom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.


§9

Zrušuje sa opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 266/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.


Dušan Podhorský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.