Oznámenie č. 36/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 19/2003
Platnosť od 11.02.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 3. januára 2003 na základe článku 11.

36

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. mája 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 3. januára 2003 na základe článku 11.

Medzinárodní smlouva č. 05

K oznámeniu č. 36/2003 Z. z.

DOHODA

medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci

Slovenská republika a Španielske kráľovstvo (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené želaním rozvíjať vedeckú a odbornú spoluprácu, ktorá bude slúžiť na upevnenie priateľských vzťahov medzi národmi obidvoch krajín, ako i na podporu ich hospodárskeho rozvoja,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú na základe rovnosti a vzájomného prospechu napomáhať a podporovať spoluprácu medzi vedeckovýskumnými organizáciami, odbornými inštitúciami a inými subjektmi obidvoch krajín v súlade s ustanoveniami tejto dohody, ako aj s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Španielskeho kráľovstva.

Článok 2

Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody budú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky za Slovenskú republiku a Ministerstvo zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva za Španielske kráľovstvo.

Článok 3

Spolupráca podľa tejto dohody bude zahŕňať predovšetkým

a) spoločné vedecké, výskumné a vývojové projekty vrátane vzájomnej výmeny výsledkov a vzájomnej výmeny vedcov, špecialistov a výskumných pracovníkov,

b) organizáciu a účasť na vedeckých schôdzach, konferenciách, sympóziách, kurzoch, seminároch, výstavách a tak ďalej,

c) vzájomnú výmenu vedeckých a technických informácií, ako i dokumentácie a materiálov potrebných na výskum,

d) spoločné využívanie zariadení na výskum a vývoj a vedeckých prístrojov,

e) iné formy vedecko-technickej spolupráce, na ktorej sa môžu zmluvné strany vzájomne dohodnúť.

Článok 4

1. Na vykonávanie tejto dohody vykonávacie orgány zriadia Zmiešanú komisiu pre vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „Zmiešaná komisia“).

2. Úlohy Zmiešanej komisie budú tieto:

a) dohodnúť oblasti spolupráce,

b) vytvoriť vhodné podmienky na vykonávanie tejto dohody podľa vykonávacích protokolov schválených Zmiešanou komisiou a potvrdených diplomatickou cestou,

c) umožniť a podporiť vykonávanie programov a spoločných projektov,

d) vymieňať si vzájomne výsledky vyplývajúce z dvojstrannej vedecko-technickej spolupráce a posudzovať návrhy na jej ďalší rozvoj.

3. Zmiešaná komisia sa bude schádzať každé dva roky, striedavo v Slovenskej republike a v Španielskom kráľovstve, pričom dátum a miesto stretnutí sa bude určovať diplomatickou cestou. Zo zasadaní vypracuje Zmiešaná komisia záverečné protokoly, obsahujúce závery a návrhy, ktoré zo spoločných stretnutí vyplynuli. V prípade potreby sa Zmiešaná komisia stretne vždy, keď to bude vyhovovať zmluvným stranám, a to na základe dohody výkonných orgánov potvrdenej diplomatickou cestou.

4. Zmiešaná komisia na svojej prvej schôdzi vypracuje stanovy na vykonávanie tejto dohody.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať dlhodobú spoluprácu medzi inštitúciami vedeckého charakteru, vedeckými asociáciami, podnikmi a spoločnosťami a inými výskumnými subjektmi (ďalej len „spolupracujúce organizácie“).

Aby bolo možné dosiahnuť dohodnuté ciele, spolupracujúce organizácie sa dohodnú na termínoch a finančných podmienkach, za ktorých sa budú vykonávať ich konkrétne programy spolupráce.

Článok 6

Výdavky spojené so vzájomnou výmenou expertov, vedcov a iných odborníkov realizovanou podľa článku 3 tejto dohody budú hradené týmto spôsobom:

1. Vysielajúca krajina uhradí medzinárodnú dopravu medzi hlavnými mestami obidvoch krajín.

2. Prijímajúca krajina v súlade s programom spoločnej práce uhradí pobytové náklady, ako aj cestovné v rámci prijímajúcej krajiny.

Článok 7

Po vzájomnej dohode si obidve zmluvné strany môžu prizvať k účasti na spolupráci uskutočňovanej podľa tejto dohody odborníkov z tretej krajiny. Náklady, ktoré takto vzniknú, budú hradiť príslušné organizácie tretej strany, ak sa obidve zmluvné strany s prihliadnutím na disponibilitu fondov nedohodli písomnou formou inak.

Pokiaľ ide o španielsku stranu, náklady uvedené v článkoch 6 a 7 tejto dohody budú hradené z úverov zahrnutých v bežnom rozpočte.

Článok 8

Ochrana duševného vlastníctva, ktoré vznikne na základe aktivít vyplývajúcich zo spolupráce vykonávanej na základe tejto dohody, bude sa riadiť vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Španielskeho kráľovstva a medzinárodnými dohodami o duševnom vlastníctve, ktoré podpísali obidve zmluvné strany. Spoločnými držiteľmi práv, ktoré vzniknú ako výsledok spolupráce uskutočňovanej v zmysle tejto dohody, sa stanú spolupracujúce organizácie.

Článok 9

Zmluvné strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie čo najlepších možných podmienok na rozvoj spolupráce uskutočňovanej podľa tejto dohody.

Článok 10

Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán.

Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa bude riešiť prostredníctvom konzultácií Zmiešanej komisie alebo medzi výkonnými orgánmi.

Článok 11

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.

Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať oznámením diplomatickou nótou so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Skončenie platnosti dohody nebude mať vplyv na dokončenie spoločných aktivít vykonávaných podľa tejto dohody, ktoré neboli úplne vykonané v čase skončenia platnosti tejto dohody, ak sa obidve zmluvné strany nedohodnú inak.

Dané v Bratislave 7. mája 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v španielskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Peter Ponický v. r.

Za Španielske kráľovstvo:

Josep Piqué v. r.