Vyhláška č. 359/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 156/2003
Platnosť od 21.08.2003 do31.12.2005
Účinnosť od 01.09.2003 do31.12.2005
Zrušený 747/2004 Z. z.

OBSAH

359

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. augusta 2003,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 3 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení vyhlášky č. 517/2002 Z. z. a vyhlášky č. 623/2002 Z. z. sa mení takto:

V prílohe v položke 4 písmeno p) znie:

p) prospektu cenných papierov podľa objemu emisie, ktorá je predmetom verejnej ponuky cenných papierov,67)

do 1 000 000 Sk ..................................................10 000 Sk

1 000 001 Sk – 100 000 000 Sk .......................30 000 Sk

100 000 001 Sk – 300 000 000 Sk ..................50 000 Sk

300 000 001 Sk – 600 000 000 Sk ..................120 000 Sk

600 000 001 Sk – 900 000 000 Sk ..................240 000 Sk

nad 900 000 000 Sk ..........................................360 000 Sk“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.


Ivan Mikloš v. r.