Oznámenie č. 350/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/2/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca olejniny a orechy

Čiastka 153/2003
Platnosť od 14.08.2003
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

350

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 9. júna 2003 č. 1813/2/2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/2/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca olejniny a orechy (oznámenie č. 355/2000 Z. z.).

Výnosom sa zosúlaďujú ustanovenia výnosu so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 15/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.