Vyhláška č. 35/2003 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Imricha Karvaša

Čiastka 19/2003
Platnosť od 11.02.2003 do31.12.2008
Účinnosť od 20.02.2003 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

35

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 31. januára 2003

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Imricha Karvaša

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia narodenia národohospodára, guvernéra Slovenskej národnej banky a humanistu Imricha Karvaša sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,8 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazená historická budova ústredia Národnej banky Slovenska (ďalej len „budova“), do ktorej je v pravej hornej časti zakomponovaný štátny znak Slovenskej republiky. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je vpravo od budovy umiestnené tak, že číslo „200“ je v troch prelínajúcich sa riadkoch a skratka peňažnej jednotky Slovenskej republiky „Sk“ je vľavo od spodnej číslice „0“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch riadkoch pod budovou a pod ním je letopočet razby „2003“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami je pri spodnom okraji mince.

(2) Na rube dvestokorunáka je vyobrazený dvojtretinový portrét Imricha Karvaša. Vpravo od portrétu je v dvoch riadkoch umiestnené meno a priezvisko „IMRICH KARVAŠ“ a pod nimi sú v dvoch riadkoch letopočty „1903“ a „1981“ označujúce rok jeho narodenia a úmrtia. Iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu dvestokorunáka sochára Miroslava Ronaia „MR“ sú pri spodnom okraji mince.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „NÁRODOHOSPODÁR – HUMANISTA – EURÓPAN“.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. februára 2003.


Marián Jusko v. r.


Obrázok 01

Obrázok 02