Vyhláška č. 349/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 101/2004 Z. z.)

Čiastka 153/2003
Platnosť od 14.08.2003 do17.08.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do17.08.2005
Zrušený 331/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

§ 1 ods. 3, § 2 ods. 1 až 3 a § 3 ods. 1 strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

349

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 4. augusta 2003,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219 /2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2, § 4 ods. 2 písm. c), § 17 ods. 10, § 18 ods. 4, § 19 ods. 10, § 23 ods. 9 a § 27 ods. 4 zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Zoznam určených látok skupiny I, II a III je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Limity ročných množstiev určených látok skupiny II, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 23 ods. 8 zákona, sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 2

(4) Vzor osobitného tlačiva na potvrdenie údajov colným úradom podľa § 17 ods. 7 zákona je uvedený v prílohe č. 7.

§ 3

(2) Vzor hlásenia o zaobchádzaní s určenou látkou skupiny I alebo II podľa § 27 ods. 1 zákona je uvedený v prílohe č. 10.

(3) Vzor hlásenia o vývoze určenej látky podľa § 27 ods. 2 zákona je uvedený v prílohe č. 11.

§ 3a

Touto vyhláškou sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 12.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2003; § 1 ods. 3, § 2 ods. 1 až 3 a § 3 ods. 1 strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Robert Nemcsics v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

ZOZNAM URČENÝCH LÁTOK

SKUPINA I

LÁTKACN označenie(ak sa odlišuje)HSCN číslo*CAS**
1-fenyl-2-propanónfenylacetón29143100103-79-7
kyselina N-acetylanranilová2924220089-52-1
izosafrol (cis + trans)29329100120-58-1
3,4-metyléndioxyfenyl-propán-2-ón1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-ón293292004676-39-5
piperonal29329300120-57-0
safrol2932940094-59-7
efedrin29394100299-42-3
pseudoefedrin2939420090-82-4
norefedrinex 2939490014838-15-4
ergometrín2939610060-79-7
ergotamín29396200113-15-5
kyselina lysergová2939630082-58-6
Stereoizoméry látok tejto skupiny okrem katínu***vždy, ak je ich existencia možná; soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná okrem soli katínu.

SKUPINA II

LÁTKACN označenie(ak sa odlišuje)HSCN číslo*CAS**
acetanhydrid29152400108-24-7
kyselina fenyloctová29163400103-82-2
kyselina antranilová29224300118-92-3
piperidin29333200110-89-4
manganistan draselný284161007722-64-7
Soli týchto látok, ak je ich existencia možná.

SKUPINA III

LÁTKACN označenie(ak sa odlišuje)HSCN číslo*CAS**
kyselina chlórovodíkováchlórovodík280610007647-01-0
kyselina sírová280700107664-93-9
toluén29023000108-88-3
etyléterdietyléter2909110060-29-7
acetón2914110067-64-1
metyletylketónbutanón2914120078-93-3
Soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná, okrem chloridiv a síranov.

Vysvetlivky:
* číslo harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry (položka colného sadzobníka)
** CAS číslo je registračné číslo „Chemical Abstract Service", ktoré je unikátnou číselnou špecifikáciou každej chemickej látky a jej štruktúry; CAS číslo je špecifické pre každý izomér a soľ každého izoméru, to znamená, že CAS čísla pre soli a látky uvedené vyššie sú odlišné od tých, ktoré sú uvedené v tabuľke SKUPINA I
***iný názov (+)-norpseudoefedrín, HSCN číslo 29394300, CAS číslo 492-39-7

Príloha č. 2 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

LIMITY ROČNÝCH MNOŽSTIEV URČENÝCH LÁTOK SKUPINY II

LÁTKAMNOŽSTVO
acetanhydrid100 l
manganistan draselný100 kg
kyselina antranilová1 kg
kyselina fenyloctová1 kg
piperidin0,5 kg

Na kvantifikáciu solí týchto látok, ak je ich existencia možná, respektíve na kvantifikáciu ich zmesí, ak sa nachádzajú v zmesi alebo v prírodnom produkte, platia množstvá po prepočte na obsah čistej látky.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

LIMITY ROČNÝCH MNOŽSTIEV URČENÝCH LÁTOK SKUPINY III

LÁTKA MNOŽSTVO v kg
acetón 50
etyléter 20
metyletylketón 50
toluén 50
kyselina sírová 100
kyselina chlorovodíková 100

Na kvantifikáciu zmesí týchto látok platia množstvá po prepočte na obsah čistej látky.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

VZOR 04-1

Príloha č. 5 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

VZOR 05-1

Príloha č. 6 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

VZOR 06-1

Príloha č. 7 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

VZOR 07-1

Príloha č. 8 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

VZOR 08-1

Príloha č. 9 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

VZOR 09-1

Príloha č. 10 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

VZOR 10-1

Príloha č. 11 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

VZOR 11-1

Príloha č.12 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

Zoznam transponovaných smerníc

Touto vyhláškou sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:

1. Smernica Rady 2003/101/ES meniaca smernicu Rady 92/109/EHS o výrobe a umiestnení na trh určitých látok používaných na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok.

2. Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.