Zákon č. 340/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 151/2003
Platnosť od 09.08.2003
Účinnosť od 01.09.2003

340

ZÁKON

zo 4. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999Z. z., zákona č. 397/2001Z. z. a zákona č. 492/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa nad slovo „platby“ umiestňuje odkaz „2b“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

2b) § 2 ods. 1 a 6 a § 21 ods. 1 prvá veta zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 780 ods. 1 Občianskeho zákonníka. § 709 ods. 1 a § 719a Obchodného zákonníka.“.

2. V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „banky“ vkladajú slová „v jej informačnom systéme2c) alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:

2c) § 4 ods. 1 písm. g) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

3) § 70 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 526/2002 Z. z.

4) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 3 ods. 3 písm. c) prvom bode sa slová „centrálneho depozitára evidencie zaknihovaných cenných papierov,5d)“ nahrádzajú slovami „vykonávacej inštitúcie,5da) sprostredkujúcej inštitúcie,5db) vydavateľa elektronických platobných prostriedkov,5dc) prevádzkovateľa platobného systému5dd) a ďalšieho účastníka platobného systému,5de) centrálneho depozitára cenných papierov5df) a ďalšieho účastníka systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi,5dg)“, za slovo „poisťovne,5h)“ sa vkladá slovo „zaisťovne,5h)“ a slovo „pošty,5j)“ sa nahrádza slovami „poštového podniku,5j)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5d, 5da, 5db, 5dc, 5dd, 5de, 5df, 5dg, 5h a 5j znejú:

5d) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

5da) § 2 ods. 8 zákona č. 510/2002 Z. z.

5db) § 2 ods. 9 zákona č. 510/2002 Z. z.

5dc) § 21 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z. z.

5dd) § 31 ods. 1 písm. c) a ods. 5, § 38 ods. 1, § 48 ods. 1 a 3 a § 61 zákona č. 510/2002 Z. z.

5de) § 31 ods. 7, § 32 ods. 1 až 4, § 40 ods. 1 a 2 a § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 510/2002 Z. z.

5df) § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.

5dg) § 99 ods. 3 písm. h) a ods. 15 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.

5h) Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5j) § 2 ods. 2 a § 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.“.

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 5e, 5l a 5m znejú:

5e) Zákon č. 429/2002Z. z. o burze cenných papierov.

5l) Napríklad § 2 ods. 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z., § 54 ods. 3 a 4 a § 163 ods. 1 a 6 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z., § 14 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 5 a 6 a § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 95/2002 Z. z., § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 Z. z.

5m) Napríklad § 39 ods. 1 prvá veta Obchodného zákonníka, § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 5n sa citácia „zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“ nahrádza citáciou „zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“.

7. V § 3 ods. 3 písm. c) v piatom bode sa nad slovo „zákonom“ umiestňuje odkaz „5o“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5o znie:

5o) Napríklad § 80 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z.“.

8. V § 3 ods. 4 písm. a) úvodnej vete sa za slovo „banky“ vkladajú slová „v jej informačnom systéme2c) alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu“.

9. V § 3 ods. 4 písm. a) v druhom bode sa slová „meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby“ nahrádzajú slovami „označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,7aa) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:

7aa) Napríklad § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

10. V § 3 ods. 4 písmená b) a c) znejú:

b) vklad na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa,7b) najmä vklad potvrdený vkladnou knižkou na doručiteľa, vkladovým listom na doručiteľa alebo pokladničnou poukážkou na doručiteľa,

c) podielový list,7c) vklad potvrdený cennými papiermi, ktoré sú prijaté na obchodovanie na trh burzy cenných papierov,7d) investičný nástroj, iný cenný papier alebo derivát prijatý obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na vykonanie investičnej služby7e) a klientsky majetok chránený Garančným fondom investícií podľa osobitného zákona,7f)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7b, 7c, 7d, 7e a 7f znejú:

7b) § 782, 785, 879d a § 879e ods. 5 Občianskeho zákonníka.

7c) § 25 až 49 zákona č. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7d) § 25 ods. 1 až 3 č. 429/2002Z. z.

7e) § 5 a 6 a § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.

7f) § 80 ods. 1, § 81 ods. 1 a 2 a § 82 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.“.

11. V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) vklad, ktorý je vlastným zdrojom financovania banky.7g)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7g znie:

7g) § 7 ods. 2 písm. a) a § 30 zákona č. 483/2001 Z. z.“.

12. V § 3 ods. 5 úvodnej vete sa slová „nedostupný, ak ide o vklad“ nahrádzajú slovami „nedostupný vklad, ak je“ a v písmene b) sa slová „ktorej súd pozastavil nakladanie s vkladmi rozhodnutím vydaným v konaní“ nahrádzajú slovami „v ktorej bolo pozastavené nakladanie s vkladmi v dôsledku rozhodnutia konkurzného súdu vydaného v konkurznom konaní“.

13. V § 4 ods. 4 sa za slovo „štáte,“ vkladajú slová „ktorý nie je členským štátom Európskej únie a“.

14. V § 4 ods. 8 sa slová „je dotknuté ustanovenie“ nahrádzajú slovami „sú dotknuté ustanovenia § 12 ods. 4 písm. e) a ods. 5 a“.

15. V § 5 ods. 3 sa čiarka za slovom „banky“ nahrádza bodkou a zvyšný text sa vypúšťa.

16. V poznámke pod čiarou k odkazu 9a na konci sa pripája táto citácia: „§ 77 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z. z.“.

17. V § 8 ods. 4 sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slovami „postup pri rozhodovaní a rozhodnutie o vyhlásení“.

18. V § 8 ods. 5 sa slovo „Vyhlásenie“ nahrádza slovami „Rozhodnutie o vyhlásení“.

19. V § 8 ods. 6 prvej vete sa za slovo „pozastavuje“ vkladajú slová „vyplácanie vkladov, prevody12a) vkladov a iné“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 2 až 30 zákona č. 510/2002 Z. z.“.

20. V § 9 ods. 1 sa za slovo „osoba,“ vkladajú slová „ktorej vklady sú chránené týmto zákonom,“.

21. V § 9 ods. 3 na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.“.

22. V § 10 ods. 1 prvej vete sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“, slovo „postup“ sa nahrádza slovom „spôsob“ a druhá veta znie: „Oznámenie o týchto pravidlách vyplácania náhrad fond doručí bez zbytočného odkladu banke alebo jej správcovi.15aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15aa znie:

15aa) § 54 a 55 zákona č. 483/2001 Z. z. § 8, § 14 ods. 1 písm. a) a l) a § 50 ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

23. V § 10 ods. 2 na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odsek 9 neustanovuje inak.“.

24. V § 10 ods. 5 sa za štvrtú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Ak je splnomocnenie alebo iný doklad, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie, napísané čiastočne alebo úplne v cudzom jazyku, spolu s týmto dokladom sa musí odovzdať aj jeho úradne overený preklad15ab) do slovenského jazyka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15ab znie:

15ab) Zákon č. 36/1967 Z. z. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.“.

25. Poznámka pod čiarou k odkazu 15d znie:

15d) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

26. V § 10 ods. 9 sa slová „na základe písomnej žiadosti aj po tejto lehote, najneskôr však“ nahrádzajú slovami „aj po uplynutí tejto lehoty na základe odôvodnenej písomnej žiadosti o poskytnutie náhrady, ktorú vkladateľ alebo iná oprávnená osoba podľa § 9 ods. 5 doručí fondu najneskôr“.

27. § 10 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

(10) Osoba a zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, sú v rámci preukazovania splnenia požiadaviek a podmienok podľa odsekov 5 a 9 povinní poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

a) osobné údaje15eaa) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,

b) identifikačné údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 4 písm. a) druhého bodu, ak ide o právnickú osobu,

c) kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

d) doklady a údaje o vkladoch a iných pohľadávkach a záväzkoch voči banke s nedostupnými vkladmi, o oprávnení zástupcu na zastupovanie a o splnení ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný vklad.

(11) Náhrada za nedostupný vklad sa nesmie poskytnúť a vyplatiť,15eaa) ak osoba alebo zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, nesplnili všetky požiadavky a podmienky, ktoré sú potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný vklad.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15eaa znie:

15eaa) § 7 ods. 3 a § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 428/2002 Z. z.“.

28. § 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Poskytnutím náhrady z fondu nie je dotknuté právo vkladateľa alebo inej oprávnenej osoby vymáhať si od banky, v ktorej sa vklady stali nedostupnými, uhradenie tej časti vkladu, za ktorú nebola poskytnutá náhrada z fondu.“.

29. Poznámka pod čiarou k odkazu 15g znie:

15g) Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.“.

30. V § 12 ods. 1 prvá a druhá veta znejú:

„Fond môže žiadať od banky na plnenie svojich funkcií informácie a podklady priamo súvisiace s jeho činnosťou. Banka, v ktorej sa vklady stali nedostupnými vkladmi, je povinná bez zbytočného odkladu odovzdať fondu vzory všetkých svojich dokumentov o vkladoch, informácie o vkladoch a záväzkoch každého svojho klienta vrátane výpočtu podľa § 9 ods. 3 o výške náhrady za zákonom chránené nedostupné vklady jednotlivých vkladateľov a iných oprávnených osôb, zoznam všetkých osôb, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 9 ods. 6, a ďalšie informácie a podklady v listinnej podobe a elektronickej podobe podľa požiadaviek a pokynov fondu.“.

31. V § 12 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Ak fond zistí nezrovnalosti v odovzdaných informáciách, tak zistené nezrovnalosti odstráni alebo ich oznámi banke, v ktorej sa vklady stali nedostupnými vkladmi, pričom táto banka je povinná oznámené nezrovnalosti bez zbytočného odkladu odstrániť a opravené informácie odovzdať fondu; fond preverí odstránenie nezrovnalostí v opravených informáciách a vykoná potrebné opatrenia na účely zabezpečenia vyplácania náhrad.“.

32. V § 12 ods. 2 prvá veta znie:

„Fond môže informácie a podklady podľa odseku 1 získať aj vlastným zisťovaním v banke a má právo kontrolovať pravdivosť a úplnosť informácií a podkladov, ktoré banka poskytla fondu; v inej banke ako v banke, v ktorej sa vklady stali nedostupnými vkladmi alebo prostredníctvom ktorej fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, môže fond vykonať vlastné zisťovanie o údajoch, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, len s predchádzajúcim písomným súhlasom Národnej banky Slovenska.".

33. § 13 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu plnenia úloh fondu a systému ochrany vkladov podľa tohto zákona, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi 15h) a zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,“.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 15h znie:

15h) § 6 ods. 2 až 6 a § 46 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. § 13 zákona č. 386/2002 Z.z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

34. V § 13 ods. 2 na konci sa pripája veta, ktorá znie:

„Za úvery poskytnuté fondu môže štát prevziať štátnu záruku podľa osobitného predpisu.15i)

Poznámka pod čiarou k odkazu 15i znie:

15i) § 2 ods. 3 a § 8 až 13 zákona č. 386/202 Z.z."

35. V § 13 ods. 4 písmeno c) znie:

c) splátky návratných finančných výpomocí podľa odseku 1 písm. e),“.

36. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) Zákon č. 431/2002 Z. z.“.

37. V § 16 ods. 2 druhej vete sa slovo „Piatich“ nahrádza slovom „Troch“ a v tretej a štvrtej vete sa slová „Jedným členom Rady fondu je zástupca“ nahrádzajú slovami „Dvoma členmi Rady fondu sú zástupcovia“ a slovo „ktorého“ sa nahrádza slovom „ktorých“.

38. V § 16 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia a štvrtá veta, ktoré znejú: „Na zvolenie alebo odvolanie člena Rady fondu voleného zástupcami bánk sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých hlasov zástupcov bánk. Podrobnosti o voľbách a odvolávaní členov Rady fondu volených zástupcami bánk a o predkladaní návrhov na ich zvolenie alebo odvolanie môže schváliť schôdza zástupcov bánk nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov zástupcov bánk.“.

39. V § 17 ods. 1 písmeno l) znie:

l) schvaľovať pravidlá postupu fondu vrátane postupu jeho orgánov a postupu ďalších osôb pri zabezpečovaní vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady,“.

40. V § 17 ods. 1 písm. m) sa slová „Prezídia fondu, Dozornej rady“ nahrádzajú slovom „orgánov“.

41. V § 20 ods. 1 sa slová „z piatich“ nahrádzajú slovami „zo siedmich“.

42. V § 20 ods. 2 druhej a tretej vete sa slová „Jedným členom Dozornej rady Fondu je zástupca“ nahrádzajú slovami „Dvoma členmi Dozornej rady Fondu sú zástupcovia“ a slovo „ktorého“ sa nahrádza slovom „ktorých“.

43. Za nadpis piatej časti sa vkladá § 22b, ktorý znie:

㤠22b

(1) Na účel zabezpečovania činnosti systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, sústreďovania príspevkov bánk do fondu, zabezpečovania vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady, ochrany a domáhania sa práv fondu voči vkladateľom, bankám a iným osobám a na účely vykonávania a zdokumentovania činnosti a úloh fondu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov15g) je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb18) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať18a) osobné údaje klientov bánk, osôb, na ktoré sa vzťahuje § 9 ods. 6, osôb a zástupcov osôb, ktoré si uplatňujú právo na náhradu za nedostupný vklad; pritom je fond oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla7a) a ďalšie údaje a doklady vymedzené v § 3, 9, 10, 12 a v § 26 ods. 2.

(2) Na účely uvedené v odseku 1 sú banky povinné aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb18) sprístupniť a poskytovať18a) fondu na spracúvanie osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 1, a to v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.18b) Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 1 môžu aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať18) fondu na spracúvanie na účely uvedené v odseku 1 tiež osoby, na ktoré sa vzťahuje § 12 ods. 6 alebo § 27 ods. 1.

(3) Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 1 je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb18) oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať18a) bankám a iným osobám, na ktoré sa vzťahuje § 12 ods. 6 alebo § 27 ods. 1, a to na účely uvedené v odseku 1. Tieto osobné údaje a doklady môže fond sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len inštitúciám systémov ochrany bankových vkladov v členských štátoch Európskej únie, a to odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18, 18a a 18b znejú:

18) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.

18a) § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.

18b) § 91 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z.“.

44. V § 26 ods. 1 sa slovo „vkladateľ“ nahrádza slovami „notár,3) ktorý je majiteľom tohto účtu,“.

45. V § 26 ods. 2 sa slová „na tomto účte je vkladateľ“ nahrádzajú slovami „na účte podľa odseku 1 je notár,3) ktorý je majiteľom tohto účtu,“.

46. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:

㤠26a

(1) Nárok na náhradu a výška náhrady za nedostupný vklad v banke, ktorý je chránený týmto zákonom, sa posudzuje a zisťuje podľa právnych predpisov platných ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5.

(2) Činnosti a úlohy fondu podľa tohto zákona nie sú vykonávané na účel podnikania.18c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18c znie:

18c) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.“.

47. V celom texte zákona sa vypúšťajú slová „Európske spoločenstvá a“ vo všetkých tvaroch.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 154/1999 Z. z., zákonom č. 397/2001Z. z., zákonom č. 492/2001 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.