Oznámenie č. 338/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. októbra 1998 č. 2015/1998-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky

Čiastka 150/2003
Platnosť od 08.08.2003
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

338

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 9. júna 2003 č. 1813/1/2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. októbra 1998 č. 2015/1998-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky (oznámenie č. 350/1998 Z. z.).

Výnosom sa dopĺňa príloha č. 2 o látky, ktoré sa používajú na potlač filtrových prebalov, náustkových prebalov, filtrových náustkových prebalov a náustkov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 15/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.