Oznámenie č. 337/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami

Čiastka 150/2003
Platnosť od 08.08.2003
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 42/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. februára 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 200/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. m...

337

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami.

Výnosom sa ustanovujú požiadavky na materiály a predmety, ktoré sú určené na styk s potravinami alebo ktoré sú v styku s potravinami a sú na tento účel určené.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 15/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.