Vyhláška č. 335/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel

Čiastka 150/2003
Platnosť od 08.08.2003 do31.03.2004
Účinnosť od 15.08.2003 do31.03.2004
Zrušený 125/2004 Z. z.

OBSAH

335

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 7. júla 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. j) a k) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „a autobatérií“.

2. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) skladovanie autobatérií.“.

3. V § 3 odsek 4 znie:

(4) Sklady podľa odseku 2 písm. a) a časti skladov podľa písmen d) a e), ktoré sú určené na skladovanie náhradných dielcov alebo druhotných surovín znečistených prevádzkovými kvapalinami, musia mať zabezpečené účinné zachytávanie a čistenie alebo zneškodňovanie zachytených kvapalín.“.

4. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Plocha skladu starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou. Časť skladu starých vozidiel, ktorá slúži ako manipulačná plocha na manipuláciu so starými vozidlami, musí byť zastrešená.“.

5. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Manipulácia je preberanie, váženie a ocenenie starých vozidiel.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

6. V § 7 sa za slová „druhotných surovín“ vkladajú slová „znečistených prevádzkovými kvapalinami“.

7. § 9 znie:

㤠9

(1) Sklad autobatérií musí mať vhodné kontajnery na skladovanie batérií a kondenzátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.

(2) Sklad prevádzkových kvapalín musí mať vhodné skladovacie nádrže na skladovanie prevádzkových kvapalín a vhodné kontajnery na skladovanie filtrov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.

(3) Plocha skladu prevádzkových kvapalín a skladu autobatérií musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, zastrešená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou.“.

8. V § 10 odsek 1 znie:

(1) Skladovacie priestory použitých pneumatík musia byť vybudované tak, aby sa predchádzalo vzniku požiaru.“.

9. § 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Na odvádzanie zrážkových vôd zo skladov starých vozidiel a náhradných dielcov a z parkovísk sa vzťahujú osobitné predpisy.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 32 ods. 12 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon). § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.“.

10. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

㤠17a

Spracovateľské zariadenia sú povinné splniť požiadavku podľa § 3 ods. 2 písm. j) do 15. augusta 2004.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2003.


László Miklós v. r.