Zákon č. 330/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z.

(v znení č. 570/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 148/2003
Platnosť od 05.08.2003
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodu 6, bodu 8, § 27 ods. 6 v bode 18 a čl. II bodu 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 570/2005 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2004 - 31.12.2005 Delená účinnosť
01.10.2003 - 31.12.2003