Nariadenie vlády č. 326/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc

Čiastka 146/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.08.2003

326

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9 júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods.1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc sa mení a dopĺňa takto:

1.V § 1 odsek 2 znie:

(2) Toto nariadenie ustanovuje

a) minimálne požiadavky na ochranu nosníc,

b) registračnú povinnosť vlastníka alebo držiteľa nosníc.“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ustanovenia osobitného predpisu1) nie sú týmto nariadením dotknuté.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely.“.

Doterajší odkaz 1 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou.

3. § 2 znie:

㤠2

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) nosnicou sliepka druhu kura domáca (Gallus domesticus), ktorá dosiahla znáškovú dospelosť a chová sa na účel produkcie vajec, ktoré nie sú násadové,

b) hniezdom oddelený priestor na kladenie vajec pre jednu nosnicu alebo viac nosníc a jeho dno nie je zostavené z drôteného pletiva, ktoré by prišlo do priameho styku s nosnicou,

c) podstielkou sypký materiál, ktorý umožňuje nosniciam uspokojovať ich etologické potreby,

d) využiteľnou plochou plocha, ktorá je široká najmenej 30 cm so sklonom podlahy najviac 14 % a so svetlosťou najmenej 45 cm, pričom sa do tejto plochy nepočíta plocha hniezda,

e) vlastníkom alebo držiteľom nosníc (ďalej len „vlastník nosníc") každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za nosnice alebo ktorá má nosnice na starosti trvalo alebo dočasne.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadení,1a) ktorým sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1 toho nariadenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z.

4. V § 3 ods. 1 sa slová „zariadenie na chov" nahrádzajú slovami „ochranu" a na konci sa pripájajú tieto slová: „a osobitnom predpise.1)".

5. V § 3 ods. 2 sa slová „na chov" nahrádzajú slovami „na ochranu".

6. V § 7 sa slová „veterinárne kontrolné" nahrádzajú slovom „rozlišovacie".

7. V § 8 ods. 2 sa slová „veterinárneho kontrolného" nahrádzajú slovom „rozlišovacieho".

8. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

㤠8a

(1) Na zabezpečenie jednotného použitia požiadaviek podľa právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 bode 1 veterinárni odborníci Európskej komisie v spolupráci so zodpovedným orgánom môžu

a) overovať, či uplatňovanie tohto nariadenia je v súlade s požiadavkami podľa právnych predpisov Európskych spoločenstiev uvedených v prílohe č. 1,

b) vykonať kontroly na mieste na zabezpečenie, že príslušné orgány vykonávajú inšpekcie v súlade s právnymi predpismi uvedenými v písmene a).

(2) Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú týmto odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc a najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu. Výsledky týchto kontrol pred zostavením záverečnej správy a jej zverejnením Európska komisia prerokuje so štátnou veterinárnou a potravinovou správou.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa na základe výsledkov týchto kontrol prijme všetky nevyhnutné opatrenia.".

9. V § 9 odsek 1 znie:

(1) Vlastník nosníc, ktorý ku dňu účinnosti tohto nariadenia chová nosnice, je povinný splniť osobitné požiadavky na zariadenia na chov nosníc podľa § 5 a 6 do 31. decembra 2003.".

10. V § 9 ods. 2 sa slová „veterinárneho kontrolného" nahrádzajú slovom „rozlišovacieho".

11. § 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Dňom 1. januára 2004 sa zakazuje umiestňovať produkciu vajec určených na ľudský konzum, ak tieto vajcia nie sú označené v súlade s § 7.".

12. V prílohe č. 1 sa slová „Smernica Rady č. 2002/4/ES" nahrádzajú slovami „Smernica Komisie č. 2002/4/ES".

13. V prílohe č. 2 sa v názve slová „ZARIADENIA NA CHOV" nahrádzajú slovom „OCHRANU".

14. V prílohe č. 2 úvodná veta znie:

„Vlastník nosníc podľa tohto naradenia musí okrem splnenia všeobecných požiadaviek podľa osobitného predpisu1) splniť aj tieto všeobecné požiadavky:".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely.".

15. V prílohe č. 3 bode 12 sa slovo „presahovať" nahrádza slovom „dosahovať".

16. V prílohe č. 4 sa v bode 5 na konci pripájajú tieto slová: „ak Rada Európskej únie neustanoví inak,".

17. V prílohe č. 6 v časti A písm. b) sa slová „veterinárne kontrolné" nahrádzajú slovom „rozlišovacie" a na konci sa pripájajú tieto slová: „ktoré vlastní alebo riadi,".

18. V prílohe č. 6 v časti A písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a registračné čísla všetkých zariadení na chov nosníc, ktoré vlastní alebo riadi.".

19. V prílohe č. 6 v časti B v názve a úvodnej vete sa slová „veterinárne kontrolné" nahrádzajú slovom „rozlišovacie" a slová „identifikačné číslo" slovami „úradné číslo".

20. V prílohe č. 6 v časti B sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

21. V prílohe č. 6 v časti B písm. c) sa slová „veterinárne kontrolné" nahrádzajú slovom „rozlišovacie".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.