Nariadenie vlády č. 325/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných

Čiastka 146/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.08.2003

325

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 znie:

㤠2

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) ošípanou zviera druhu prasa domáce (Sus scrofa domestica) bez ohľadu na vek, pohlavie a plemennú príslušnosť,

b) kancom samec ošípanej po dosiahnutí pohlavnej dospelosti, určený na rozmnožovanie,

c) prasničkou samica ošípanej po dosiahnutí pohlavnej dospelosti, pred prvým oprasením,

d) prasnicou samica ošípanej po prvom oprasení,

e) vysokoprasnou a dojčiacou prasnicou samica ošípanej medzi obdobím pred pôrodom a odstavom prasiatok,

f) zasušenou prasnou prasnicou prasnica medzi odstavom prasiatok a obdobím pred pôrodom,

g) ciciakom ošípaná od narodenia po odstav,

h) odstavčaťom ošípaná od odstavu do veku desiatich týždňov,

i) chovnou ošípanou ošípaná od veku desiatich týždňov do zabitia alebo do pripustenia,

j) zodpovedným orgánom orgán veterinárnej správy2a) vykonávajúci veterinárne alebo zootechnické kontroly alebo orgán, na ktorý túto zodpovednosť preniesol členský štát.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.“.

2. V § 3 ods. 1 sa slovo „chov“ nahrádza slovom „ochranu“.

3. V § 3 ods. 4 sa v tretej vete vypúšťajú slová „a skupinové boxy nemusia spĺňať tieto stanovené požiadavky.“.

4. V § 4 ods. 1 sa slovo „chov“ nahrádza slovom „ochranu“.

5. § 5 znie:

㤠5

(1) Zodpovedný orgán vykonáva kontroly na zabezpečenie dodržiavania ustanovení tohto nariadenia.

(2) Kontroly podľa odseku 1 možno vykonávať súčasne s kontrolami vykonávanými na iný účel, pričom každoročne musia zahŕňať štatisticky preukázateľnú vzorku rozdielnych systémov chovu používaných v Slovenskej republike.

(3) Veterinárni odborníci Európskej komisie môžu, ak je to potrebné, na jednotné použitie právnych predpisov Európskych spoločenstiev uvedených v prílohe č. 1 vykonávať kontroly na mieste v spolupráci s príslušnými orgánmi. Osoby vykonávajúce tieto kontroly musia uplatňovať osobitné hygienické opatrenia vylučujúce vznik akéhokoľvek rizika prenosu choroby.

(4) Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, a najmä umožnia im prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu. O výsledkoch týchto kontrol Európska komisia informuje príslušný orgán.

(5) Štátna veterinárna a potravinová správa na základe výsledkov týchto kontrol prijme všetky nevyhnutné opatrenia.“.

6. V prílohe č. 1 sa vypúšťa bod 4.

7. V prílohe č. 2 sa slovo „chov“ nahrádza slovom „ochranu“.

8. V prílohe č. 2 sa za názov vkladá úvodná veta, ktorá znie:

„Zariadenia podľa tohto nariadenia musia spĺňať aj požiadavky ustanovené v osobitnom predpise.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely.“.

9. V názve prílohy č. 3 sa slovo „druhy“ nahrádza slovom „kategórie“.

10. V prílohe č. 3 sa v úvodných vetách bodov 1 až 4 slovo „chov“ nahrádza slovom „ochranu“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.