Nariadenie vlády č. 324/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky

Čiastka 146/2003
Platnosť od 31.07.2003 do31.03.2005
Účinnosť od 01.08.2003 do31.03.2005
Zrušený 116/2005 Z. z.

324

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „nezávisle od typu vírusu.“.

2. § 2 znie:

㤠2

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) zvieraťom vnímavého druhu domáci alebo voľne žijúci prežúvavec, alebo ošípaná, ktorý sa nachádza v chove,

b) vnímavým zvieraťom zviera vnímavého druhu, ktoré nie je očkované proti ochoreniu na slintačku a krívačku alebo ktoré je očkované proti ochoreniu na slintačku a krívačku, ale napriek tomu podľa príslušného orgánu veterinárnej správy1) nie je jeho imunita dostatočná,

c) nakazeným zvieraťom zviera vnímavého druhu, u ktorého boli zistené klinické príznaky alebo postmortálne zmeny, ktoré môžu byť vyvolané chorobou slintačky a krívačky alebo u ktorého bol výskyt slintačky a krívačky úradne potvrdený laboratórnym vyšetrením,

d) zvieraťom podozrivým z nakazenia zviera vnímavého druhu, ktoré prejavuje klinické príznaky, alebo uhynuté zviera, ktoré prejavuje postmortálne zmeny, ktoré vzbudzujú domnienku, že zviera môže byť alebo bolo choré na slintačku a krívačku,

e) zvieraťom podozrivým z kontaminácie zviera vnímavého druhu, ktoré podľa epizootologických údajov mohlo prísť priamo alebo nepriamo do styku s vírusom slintačky a krívačky.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadení,1a) ktorým sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

1a) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.“.

3. § 3 znie:

㤠3

Laboratórne vyšetrenie zamerané na zistenie slintačky a krívačky sa vykonáva pre Slovenskú republiku na základe zmluvy2) v laboratóriu uvedenom v prílohe č. 2 bode 4. Toto laboratórne vyšetrenie musí v prípade, ak je to potrebné, a najmä pri prvom výskyte choroby spresniť typ, podtyp a prípadne variant vyvolávajúceho vírusu a v prípade potreby môže byť potvrdené referenčným laboratóriom určeným Európskym spoločenstvom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 488/2002 Z. z.“.

4. V § 4 ods. 2 sa slovo „najmä“ nahrádza slovami „úradný dohľad nad chovom a“.

5. V § 4 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa čiarka za slovom „odpady“ a vkladajú sa slová „alebo výlučky“.

6. V § 5 ods. 2 písmeno c) znie:

c) zničiť mäso zvierat vnímavých druhov, ktoré pochádzajú z tohto chovu a boli zabité v čase medzi možným zavlečením choroby do chovu a zavedením opatrení pod úradným veterinárnym dozorom spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky,“.

7. V § 6 ods. 4 písm. e) sa vypúšťa slovo „zabezpečenie“ a slovo „vylúčenia“ sa nahrádza slovom „vylúčenie“.

8. V § 6 ods. 4 písm. f) sa vypúšťa slovo „zabezpečenie“, slovo „vylúčenia“ sa nahrádza slovom „vylúčenie“ a za slovom „odpadu“ sa vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo výlučkov,“.

9. V § 9 ods. 1 sa slová „neustále preveruje“ nahrádzajú slovami „sa musia pozmeniť“.

10. V § 9 ods. 2 písmeno f) znie: „f) zákaz prehliadok, výstav, trhov alebo iného sústredenia vnímavých zvierat vrátane ich zvodu a následného premiestňovania,“.

11. V § 9 ods. 4 písm. c) sa za slovo „základe“ vkladá slovo „jeho“.

12. V § 9 ods. 4 písm. f) sa slová „konania trhov, výstav, prehliadok“ nahrádzajú slovami „prehliadok, výstav, trhov“.

13. V § 9 ods. 5 sa za slovo „vykonaní“ vkladá slovo „predbežného“.

14. V § 12 ods. 1 sa čiarka za slovom „krívačke“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak.“.

15. V § 12 odsek 4 znie:

(4) Skladovanie, zásobovanie, distribúcia a predaj vakcín proti slintačke a krívačke podliehajú úradnej kontrole.8)“.

16. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

㤠12a

Antigén na núdzové očkovanie zvierat proti slintačke a krívačke môže pochádzať len z prevádzkarne uvedenej v prílohe č. 3.

17. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 731/2002 Z. z.

ZOZNAM LABORATÓRIÍ

1. Belgicko a Luxembursko

Belgium and Luxembourg: Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles.

2. Dánsko

Denmark: Statens veterinaere institut for virusforskning, Lindholm.

3. Taliansko

Italy: Istituto zooprofilattico sperimentale & San Marino della lombardia e dell´emilia romagna, Brescia.

4. Veľká Británia a Severné Írsko

United Kingdom: Institute for Animal Health, Pirbright and Ireland: Woking, Surrey.

5. Francúzsko

France: laboratoire national de pathologie bovine, Lyon; laboratoire central de recherche vétérinaire, Maisons-alfort.

6. Grécko

Greece: Institute for foot and mouth disease and exotic diseases, Attiki 15310.

7. Nemecká spolková republika

Germany: Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere, Tuebingen.

8. Holandsko

The Netherlands: Centraal diergeneeskundig instituut, Lelystad.

9. Španielsko

Spain: Laboratorio de alta seguridad biologica (inia), 28130 Madrid.

10. Portugalsko

Portugal: Laboratorio Nacional de Investigacao, Veterinaria, Lisboa.

11. Rakúsko

Austria: Bundesanstal für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf.

12. Fínsko

Finland: Statens veterinaere institut for virusforskning, Lindholm, Denmark.

13. Švédsko

Sweden: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.