Nariadenie vlády č. 323/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pravidlách na prevenciu, tlmenie a eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatií

Čiastka 146/2003
Platnosť od 31.07.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 01.08.2003 do30.04.2004
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k Európskym spoločenstvám a EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k Európskym spoločenstvám a EÚ'...

323

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003

o pravidlách na prevenciu, tlmenie a eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatií

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na prevenciu, tlmenie a eradikáciu prenosných spongiformných encefalopatií zvierat. Vzťahuje sa na produkciu a uvádzanie živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu na trh a v určitých špecifikovaných prípadoch na ich vývoz.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a) kozmetické alebo liečivé prípravky alebo zdravotnícke pomôcky, ich východiskové materiály alebo medziprodukty,

b) produkty, ktoré nie sú určené na použitie v potravinách, krmivách alebo hnojivách, ich východiskové materiály alebo medziprodukty,

c) produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú určené na výstavné alebo výučbové účely, na vedecký výskum, na zvláštne štúdiá alebo analýzy, ak sa tieto produkty nepoužijú ako potraviny alebo ako krmivo pre zvieratá okrem zvierat držaných na príslušné výskumné projekty,

d) živé zvieratá používané alebo určené na výskum.

§ 3

Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) prenosnými spongiformnými encefalopatiami všetky prenosné spongiformné encefalopatie s výnimkou tých, ktoré sa vyskytujú u človeka,

b) uvádzaním na trh akákoľvek činnosť, ktorej účelom je predaj živých zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, ktoré upravuje toto nariadenie, akýkoľvek iný spôsob ich ponuky tretej osobe za úhradu alebo zdarma alebo ich skladovanie s cieľom ich dodania tretej osobe,

c) produktmi živočíšneho pôvodu akékoľvek produkty, ktoré sa získali z akéhokoľvek zvieraťa, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,1) alebo ktoré obsahujú produkt získaný z akéhokoľvek takéhoto zvieraťa,

d) východiskovými materiálmi suroviny alebo akýkoľvek iný produkt živočíšneho pôvodu, z ktorého alebo s pomocou ktorého sa vyrábajú produkty uvedené v § 2 ods. 2 písm. a) a b),

e) príslušným orgánom orgán veterinárnej správy alebo iný zodpovedný ústredný orgán členského štátu, alebo zodpovedný ústredný orgán tretej krajiny,

f) kategóriou jedna z klasifikačných kategórií uvedených v prílohe č. 2 časti C,

g) špecifikovaným rizikovým materiálom tkanivá uvedené v prílohe č. 5; ak nie je uvedené inak, nezahŕňa produkty obsahujúce tieto tkanivá alebo produkty získané z týchto tkanív,

h) zvieraťom podozrivým z nakazenia prenosnými spongiformnými encefalopatiami živé, zabité alebo uhynuté zviera, ktoré vykazuje alebo vykazovalo nervové poruchy alebo poruchy správania, alebo progresívne zhoršovanie celkového stavu spojené s narušením centrálneho nervového systému a u ktorého informácie získané na základe klinického vyšetrenia, reakcie na liečbu, vyšetrenia post mortem alebo laboratórneho vyšetrenia ante alebo post mortem nedovoľujú stanoviť alternatívnu diagnózu; podozrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu vzniká u hovädzieho dobytka, u ktorého sa zistil pozitívny výsledok rýchleho testu špecifického pre bovinnú spongiformnú encefalopatiu,

i) chovom akékoľvek miesto, kde sú zvieratá držané, chované, kde je s nimi zaobchádzané alebo kde sú predvádzané verejnosti,

j) odberom vzoriek odber vzoriek, zaisťujúci štatisticky správne zastúpenie, zo zvierat alebo z ich prostredia, alebo z produktov živočíšneho pôvodu na stanovenie diagnózy choroby a príbuzenských vzťahov na účely zdravotného dozoru alebo monitoringu neprítomnosti mikrobiologických pôvodcov alebo určitých materiálov v produktoch živočíšneho pôvodu,

k) hnojivami akákoľvek látka obsahujúca produkty živočíšneho pôvodu používané na hnojenie pôdy na podporu rastu rastlín; sem patria aj zvyšky trávenia z produkcie bioplynu alebo kompostácie,

l) rýchlymi testmi analytické metódy uvedené v prílohe č. 10 časti C bode 4, pri ktorých sú výsledky známe do 24 hodín,

m) alternatívnym testom testy uvedené v § 9 ods. 2, ktoré sa používajú ako alternatíva odstraňovania špecifikovaného rizikového materiálu,

n) domácim prípadom bovinnej spongiformnej encefalopatie prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie, pri ktorom nebolo jasne preukázané, že je spôsobený infekciou pred dovozom zvieraťa, embrya alebo vajíčka,

o) oddeleným tukovým tkanivom vnútorný a vonkajší telesný tuk oddelený pri zabití a rozrábke, a najmä čerstvý tuk zo srdca, opony, obličiek a mezentéria hovädzieho dobytka a tuk z rozrábky,

p) kohortou skupina bovinných zvierat, ktoré sa narodili v rovnakom stáde ako postihnutý hovädzí dobytok, a to v priebehu 12 mesiacov pred narodením alebo po narodení postihnutého hovädzieho dobytka, alebo boli chované spolu s postihnutým zvieraťom kedykoľvek v priebehu prvého roka ich života a ktoré mohli byť kŕmené rovnakým krmivom, akým bolo kŕmené postihnuté zviera v priebehu prvého roka jeho života,

q) skládkou miesto likvidácie odpadov podľa osobitného predpisu.2)

(2) Na účely tohto nariadenia sa používajú aj pojmy uvedené v nariadeniach,3) ktorými sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohách č. 1 týchto nariadení.

§ 4

Oddeľovanie živých zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu

Na vylúčenie krížovej kontaminácie alebo zámeny medzi živými zvieratami alebo produktmi živočíšneho pôvodu uvedenými v § 2 ods. 1 a produktmi živočíšneho pôvodu uvedenými v § 2 ods. 2 písm. a) až c) alebo živými zvieratami uvedenými v § 2 ods. 2 písm. d) sa tieto živé zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu musia držať oddelene, ak nie sú tieto živé zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu produkované za rovnakých podmienok ochrany zdravia s ohľadom na prenosnú spongiformnú encefalopatiu.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky určí pravidlá uplatňovania tohto ustanovenia.

§ 5

Núdzové opatrenia

(1) Pri vykonávaní núdzových opatrení sa použijú zásady a ustanovenia uvedené v osobitnom predpise.4)

(2) Núdzové opatrenia sa prijímajú podľa veterinárnych požiadaviek5) a po prijatí sa s uvedením dôvodov oznamujú Európskemu parlamentu.

Určenie štatútu bovinnej spongiformnej encefalopatie

§ 6

Klasifikácia

(1) Štatút bovinnej spongiformnej encefalopatie členského štátu, tretej krajiny alebo niektorej z ich oblastí je stanovený len na základe kritérií uvedených v prílohe č. 2 časti A a výsledku analýzy rizika na základe všetkých potenciálnych faktorov výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie, ako sú definované v prílohe č. 2 časti B, a ich časového vývoja. Členské štáty a tretie krajiny, ktoré chcú byť v zozname tretích krajín schválených na vývoz živých zvierat alebo produktov, ktoré upravuje toto nariadenie, do Slovenskej republiky, musia predložiť podľa veterinárnych požiadaviek žiadosť o určenie ich bovinnej spongiformnej encefalopatie štatútu bovinnej spongiformnej encefalopatie spolu s príslušnými informáciami o kritériách stanovených v prílohe č. 2 časti A a o potenciálnych rizikových faktoroch určených v prílohe č. 2 časti B a ich časovom vývoji.

(2) Rozhodnutie o každej žiadosti klasifikujúce členský štát alebo tretiu krajinu, alebo oblasť členského štátu alebo tretej krajiny, ktorá žiadosť predložila, do niektorej z kategórií definovaných v prílohe č. 2 časti C sa prijíma podľa kritérií a potenciálnych rizikových faktorov stanovených v odseku 1 postupom podľa veterinárnych požiadaviek. Po tom, čo Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat (ďalej len „úrad“) stanoví po- stup na klasifikáciu krajín do kategórií, a ak klasifikuje žiadateľskú krajinu do jednej z týchto kategórií, môže sa rozhodnúť o preskúmaní klasifikácie predmetnej krajiny.

(3) Ak sa zistí, že informácie predložené členským štátom alebo treťou krajinou podľa prílohy č. 2 častí A a B sú neúplné alebo nejasné, môže sa podľa veterinárnych požiadaviek určiť štatút bovinnej spongiformnej encefalopatie členského štátu alebo tretej krajiny na základe úplnej analýzy rizika. Táto analýza rizika musí zahŕňať preukazný štatistický prehľad o nákazovej situácii týkajúci sa prenosnej spongiformnej encefalopatie v žiadateľskom členskom štáte alebo tretej krajine na základe používania rýchlych testov pri skríningu. Do úvahy sa berú klasifikačné kritériá používané úradom. Rýchle testy sa na tento účel schvaľujú podľa veterinárnych požiadaviek a uvádzajú sa v zozname stanovenom v prílohe č. 10 časti C bode 4. Tento skríning sa môže rovnako využiť členským štátom alebo treťou krajinou, ktoré chcú, aby orgán veterinárnej správy6) podľa veterinárnych požiadaviek schválil klasifikáciu, ktorú vykonali na tomto základe. Náklady na tento skríning hradí členský štát alebo tretia krajina, ktorá žiada o klasifikáciu.

(4) Členské štáty alebo tretie krajiny, ktoré žiadosť nepredložia, sa považujú vzhľadom na odosielanie živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu z ich území za krajiny kategórie 5, ako je uvedené v prílohe č. 2 časti C, dovtedy, kým túto žiadosť predložia.

(5) O zotrvaní tretej krajiny na niektorom zo zoznamov na účely možnosti vývozu živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu, pre ktoré toto nariadenie stanovuje zvláštne pravidlá, do Slovenskej republiky sa rozhoduje postupom podľa veterinárnych požiadaviek a je podmienené, s ohľadom na dostupné informácie alebo pokiaľ sa predpokladá výskyt prenosnej spongiformnej encefalopatie, poskytnutím informácií uvedených v odseku 1. Ak informácie nie sú do troch mesiacov od dátumu vyžiadania podľa veterinárnych požiadaviek poskytnuté, použijú sa ustanovenia odseku 4, kým tieto informácie nebudú predložené a vyhodnotené v súlade s odsekom 2 alebo 3.

(6) Spôsobilosť tretích krajín na vývoz živých zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, pre ktoré toto nariadenie stanovuje zvláštne pravidlá, do Slovenskej republiky za požiadaviek určených ich klasifikáciou do kategórie stanovenej podľa veterinárnych požiadaviek sa podmieňuje ich záväzkom písomne oznámiť čo najskôr akýkoľvek epizootologický dôkaz alebo iný dôkaz, ktorý by mohol viesť k zmene štatútu bovinnej spongiformnej encefalopatie. Postupom podľa veterinárnych požiadaviek sa môže rozhodnúť o zmene klasifikácie bovinnej spongiformnej encefalopatie členského štátu alebo tretej krajiny, alebo niektorej z ich oblastí podľa výsledkov kontrol uvedených v § 21. Rozhodnutia uvedené v odsekoch 2, 3, 4, 6 a 7 sa zakladajú na posúdení rizika podľa odporúčaných kritérií uvedených v prílohe č. 2 častí A a B.

(7) Členské štáty čo najskôr oznámia akýkoľvek epizootologický dôkaz alebo inú informáciu, ktorá by mohla viesť k zmene štatútu bovinnej spongiformnej encefalopatie, predovšetkým výsledky programov monitoringu uvedených v § 7.

§ 7

Systém monitoringu

(1) Každoročne sa vykonáva program monitoringu bovinnej spongiformnej encefalopatie a scrapie podľa prílohy č. 3 časti A. Tento program zahŕňa skríning použitím rýchlych testov. Rýchle testy sa na tento účel schvaľujú podľa veterinárnych požiadaviek5) a uvádzajú sa v prílohe č. 10 časti C bode 4.

(2) Hlavný veterinárny lekár prostredníctvom Stáleho veterinárneho výboru informuje Európsku komisiu (ďalej len „komisia“) a ostatné členské štáty o výskyte prenosnej spongiformnej encefalopatie inej než bovinnej spongiformnej encefalopatie.

(3) Všetky úradné šetrenia a laboratórne vyšetrenia sa zaznamenávajú v súlade s prílohou č. 3 časťou B.

(4) Hlavný veterinárny lekár predloží komisii správu s informáciami uvedenými v prílohe č. 3 časti B bode 1. Správa za každý kalendárny rok sa predkladá najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, najskôr však v roku 2004.

§ 8

Zákazy týkajúce sa kŕmenia zvierat

(1) Skrmovanie bielkovín pochádzajúcich z cicavcov prežúvavcom sa zakazuje.

(2) Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje aj na zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu podľa prílohy č. 4 bodu 1.

(3) V prípade zaradenia Slovenskej republiky alebo jej oblastí do kategórie 5 nemožno vyvážať ani skladovať krmivo určené pre hospodárske zvieratá, ktoré obsahuje bielkovinu získanú z cicavcov, ani krmivo určené pre cicavce okrem psov a mačiek, ktoré obsahuje spracovanú bielkovinu získanú z cicavcov. Tretím krajinám alebo ich oblastiam zaradeným do kategórie 5 sa nedovoľuje vyvážať do Slovenskej republiky krmivo určené pre hospodárske zvieratá, ktoré obsahuje bielkovinu získanú z cicavcov, ani krmivo určené pre cicavce okrem psov a mačiek, ktoré obsahuje spracovanú bielkovinu získanú z cicavcov.

(4) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňovania ustanovenia, najmä pravidlá na prevenciu krížovej kontaminácie a metódy odberu vzoriek a analýzy požadované na vykonanie kontroly plnenia ustanovenia, podľa veterinárnych požiadaviek.

§ 9

Špecifikovaný rizikový materiál

(1) Špecifikovaný rizikový materiál sa odstraňuje a likviduje v súlade s prílohou č. 5 bodmi 2, 3, 4 a 8. Špecifikovaný rizikový materiál alebo materiál z neho vyrobený sa môže uvádzať na trh, prípadne sa môže vyvážať len na jeho konečnú likvidáciu v súlade s prílohou č. 5 bodmi 3 a 4 alebo bodom 7 písm. c), alebo bodom 8. Špecifikovaný rizikový materiál sa nesmie dovážať do Slovenskej republiky. Tranzit špecifikovaného rizikového materiálu cez územie Slovenskej republiky sa musí vykonávať v súlade s požiadavkami § 4 osobitného predpisu.

(2) Odsek 1 sa nevzťahuje na tkanivá zvierat vyšetrené alternatívnym testom schváleným na tento účel podľa veterinárnych požiadaviek, uvedeným v prílohe č. 10 časti C bode 5 a vykonaným za podmienok uvedených v prílohe č. 5 bode 5 s negatívnym výsledkom. Hlavný veterinárny lekár oznámi povolenie alternatívneho testu členským štátom a komisii.

(3) V Slovenskej republike alebo v jej oblastiach, ktoré sú klasifikované do kategórií 2, 3, 4 a 5 uvedených v prílohe č. 2 časti C, sa u hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ktorých mäso je určené na ľudskú spotrebu alebo na kŕmenie zvierat, nesmie pri omráčení používať poškodenie centrálneho nervového tkaniva priebojníkom zavedeným do lebečnej dutiny.

(4) Údaje vzťahujúce sa na vek stanovený v prílohe č. 5 sa pravidelne upravujú. Tieto úpravy sa zakladajú na ostatných preukázaných vedeckých nálezoch týkajúcich sa štatistickej pravdepodobnosti výskytu prenosnej spongiformnej encefalopatie v príslušných vekových skupinách populácie hovädzieho dobytka, oviec a kôz v Slovenskej republike.

(5) Ako výnimka z odsekov 1 až 4 sa môže s ohľadom na dátum nadobudnutia účinnosti § 8 ods. 1, alebo ak ide o tretie krajiny, na dátum zákazu používania cicavčej bielkoviny v krmive pre prežúvavcov v jednotlivých krajinách alebo oblastiach zaradených do kategórie 3 alebo 4 podľa veterinárnych požiadaviek prijať rozhodnutie o obmedzení platnosti tohto paragrafu na zvieratá narodené pred týmto dátumom v týchto krajinách alebo oblastiach. Rovnako ako výnimka z odsekov 1 až 4 sa môže po konzultácii s príslušným vedeckým výborom a na základe posúdenia výskytu, šírenia a rizika expozície človeka a podľa veterinárnych požiadaviek prijať rozhodnutie umožňujúce používanie chrbtice a dorzálnych koreňových ganglií hovädzieho dobytka v jednotlivých krajinách alebo ich oblastiach zaradených do kategórie 5 alebo hovädzieho dobytka pochádzajúceho z týchto krajín alebo oblastí do potravín, krmív a hnojív.

(6) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňovania ustanovení uvedených v odsekoch 1 až 5 podľa veterinárnych požiadaviek.

§ 10

Produkty živočíšneho pôvodu získané z materiálu z prežúvavcov alebo obsahujúce tento materiál

(1) Produkty živočíšneho pôvodu uvedené v prílohe č. 6 sa nesmú vyrábať z materiálu z prežúvavcov z krajín alebo ich oblastí zaradených do kategórie 5, ak sa nevyrábajú podľa výrobných postupov schválených podľa veterinárnych požiadaviek.

(2) Kosti hlavy a chrbtice hovädzieho dobytka, oviec a kôz z krajín alebo ich oblastí klasifikovaných do kategórií 2, 3, 4 alebo 5 sa nesmú používať na výrobu mechanicky separovaného mäsa.

(3) Odseky 1 a 2 sa s ohľadom na kritériá stanovené v prílohe č. 5 bode 5 nevzťahujú na prežúvavce, ktoré sa vyšetrili alternatívnym testom schváleným podľa veterinárnych požiadaviek s negatívnym výsledkom.

(4) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňovania ustanovení uvedených v odsekoch 1 až 3 podľa veterinárnych požiadaviek.

§ 11

Výučbové programy

Orgán veterinárnej správy je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, zamestnanci diagnostických laboratórií a poľnohospodárskych a veterinárskych fakúlt, úradní veterinárni lekári, súkromní veterinárni lekári, zamestnanci bitúnkov a chovatelia a držitelia zvierat a tí, ktorí zaobchádzajú so zvieratami, boli poučení o klinických príznakoch, epizootológii a v prípade zamestnancov zodpovedných za vykonávanie kontrol o interpretácii laboratórnych nálezov vzťahujúcich sa na prenosnú spongiformnú encefalopatiu.

Tlmenie a eradikácia prenosnej spongiformnej encefalopatie

§ 12

Ohlasovanie

Všetky zvieratá podozrivé z choroby prenosnej spongiformnej encefalopatie sa musia okamžite ohlásiť orgánu veterinárnej správy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.7) Hlavný veterinárny lekár pravidelne informuje komisiu a členské štáty o oznámených prípadoch prenosnej spongiformnej encefalopatie. Orgán veterinárnej správy okamžite prijme opatrenia uvedené v § 13 a ďalšie nevyhnutné opatrenia.

§ 13

Opatrenia pri výskyte podozrivých zvierat

(1) Ak sa v chove vyskytuje zviera podozrivé z prenosnej spongiformnej encefalopatie, orgán veterinárnej správy nariadi zákaz jeho premiestňovania. Tento zákaz platí až do oznámenia výsledkov klinického a epizootologického šetrenia vykonaného príslušným orgánom veterinárnej správy alebo dovtedy, kým nie je zviera usmrtené na účely laboratórneho vyšetrenia pod veterinárnou kontrolou.

(2) Ak sa v chove vyskytuje hovädzí dobytok podozrivý z bovinnej spongiformnej encefalopatie, orgán veterinárnej správy nariadi zákaz premiestňovania všetkých bovinných zvierat z tohto chovu dovtedy, kým nie sú k dispozícii výsledky vyšetrení.

(3) Ak sa v chove na základe objektívneho dôkazu, ktorým je výsledok testu schopný odlíšiť rôzne prenosné spongiformné encefalopatie, vyskytuje ovca alebo koza podozrivá z bovinnej spongiformnej encefalopatie, orgán veterinárnej správy nariadi zákaz premiestňovania všetkých oviec a kôz z tohto chovu dovtedy, kým nie sú k dispozícii výsledky vyšetrení.

(4) Ak sa dokáže, že chov, v ktorom sa zviera nachádzalo v čase podozrenia na bovinnú spongiformnú encefalopatiu, pravdepodobne nie je chovom, v ktorom bolo zviera vystavené bovinnej spongiformnej encefalopatii, orgán veterinárnej správy zakáže premiestňovanie len zvieraťa podozrivého z choroby. Ak je to potrebné, orgán veterinárnej správy nariadi vykonávať úradný dozor v iných chovoch alebo len v chove, v ktorom bolo zviera vystavené bovinnej spongiformnej encefalopatii, a to v závislosti od dostupných epizootologických informácií.

(5) Ako výnimku z požiadaviek uvedených v odsekoch 2 až 4 orgán veterinárnej správy rozhodne o nenariadení zákazov premiestňovania zvierat, ak prijme opatrenia poskytujúce rovnocennú ochranu, aká sa vyžaduje podľa uvedených ustanovení.

(6) Ak orgán veterinárnej správy nevylúči možnosť ochorenia prenosnej spongiformnej encefalopatie, nariadi usmrtenie zvieraťa; jeho mozog a tkanivá určené orgánom veterinárnej správy sa musia odstrániť a odoslať do schváleného laboratória, národného referenčného laboratória uvedeného v § 19 ods. 1 alebo referenčného laboratória Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 10 časti B na vyšetrenie v súlade s vyšetrovacími metódami stanovenými v § 21.

(7) Všetky časti tela podozrivého zvieraťa vrátane kože podliehajú veterinárnej kontrole dovtedy, kým sa nestanoví negatívna diagnóza alebo sa telo podozrivého zvieraťa zničí v súlade s prílohou č. 5 bodom 3 alebo 4.

(8) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňovania ustanovení uvedených v odsekoch 1 až 7 podľa veterinárnych požiadaviek.

§ 14

Opatrenia po potvrdení výskytu prenosnej spongiformnej encefalopatie

(1) Ak je výskyt prenosnej spongiformnej encefalopatie úradne potvrdený, orgán veterinárnej správy nariadi

a) zničiť všetky časti tela zvieraťa v súlade s prílohou č. 5 okrem materiálu ponechaného na záznamy v súlade s prílohou č. 3 časťou B II bodom 2,

b) vykonať šetrenie na určenie všetkých rizikových zvierat v súlade s prílohou č. 7 bodom 1,

c) usmrtiť a zničiť v súlade s prílohou č. 5 bodom 3 alebo 4 všetky zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu uvedené v prílohe č. 7 bode 2, ktoré boli zistené ako rizikové šetrením uvedeným v písmene b).

(2) Ako výnimku z opatrení uvedených v odseku 1 orgán veterinárnej správy môže nariadiť iné opatrenia na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany, ak tieto opatrenia boli schválené podľa veterinárnych požiadaviek.

(3) Až do vykonania opatrení uvedených v odseku 1 písm. b) a c) je chov, v ktorom sa zviera nachádzalo v čase potvrdenia výskytu prenosnej spongiformnej encefalopatie, umiestnený pod veterinárnu kontrolu a premiestňovanie zvierat vnímavých k prenosnej spongiformnej encefalopatii a produktov živočíšneho pôvodu získaných z týchto zvierat z chovu alebo do chovu je možné len s povolením orgánu veterinárnej správy tak, aby sa zabezpečilo okamžité spätné vyhľadanie a identifikácia zvierat a produktov živočíšneho pôvodu. Ak sa potvrdí, že chov, v ktorom sa postihnuté zviera nachádzalo v čase potvrdenia výskytu prenosnej spongiformnej encefalopatie, pravdepodobne nie je chovom, v ktorom bolo zviera vystavené prenosnej spongiformnej encefalopatii, orgán veterinárnej správy rozhodne o umiestnení pod veterinárnu kontrolu len chovu, v ktorom bolo zviera vystavené prenosnej spongiformnej encefalopatii, alebo o umiestnení oboch chovov pod túto kontrolu.

(4) Ak orgán veterinárnej správy prijal opatrenia poskytujúce rovnocennú ochranu podľa § 13 ods. 5, ako výnimku z požiadaviek odseku 1 písm. b) a c) a podľa veterinárnych požiadaviek nenariadi zákaz premiestňovania zvierat a usmrtenie a zničenie zvierat.

(5) Chovatelia sú za stratu usmrtených zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu zničených v súlade s § 13 ods. 6 a odsekom 1 písm. a) a c) tohto paragrafu odškodnení podľa osobitného predpisu.8)

(6) Hlavný veterinárny lekár každoročne ohlasuje komisii potvrdený výskyt akejkoľvek prenosnej spongiformnej encefalopatie inej než bovinnej spongiform- nej encefalopatie. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.7)

(7) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňovania ustanovení uvedených v odsekoch 1 až 6 podľa veterinárnych požiadaviek.

§ 15

Pohotovostný plán

Príslušný orgán veterinárnej správy vypracuje podľa veterinárnych požiadaviek pohotovostný plán v súlade so všeobecnými kritériami predpisov Európskych spoločenstiev, ktorý špecifikuje opatrenia, ktoré majú byť implementované v prípade potvrdenia prenosnej spongiformnej encefalopatie. Na základe pohotovostného plánu príslušný orgán veterinárnej správy musí zabezpečiť zariadenie, vybavenie, personál a všetky ďalšie materiály, ktoré sú nevyhnutné na rýchlu a účinnú eradikáciu choroby.

§ 16

Živé zvieratá, ich sperma, embryá a vajíčka

(1) Hovädzí dobytok, ovce alebo kozy a ich sperma, embryá a vajíčka je možné uvádzať na trh alebo ich vyvážať, len ak spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 8 alebo v prípade dovozov požiadavky uvedené v prílohe č. 9. Živé zvieratá a ich embryá a vajíčka musia byť sprevádzané príslušnými veterinárnymi certifikátmi podľa veterinárnych požiadaviek a podľa § 17.

(2) Prvú generáciu potomstva, spermy, embryí a vajíčok zvierat podozrivých z prenosnej spongiformnej encefalopatie alebo s potvrdenou prenosnou spongiformnou encefalopatiou je možné uvádzať na trh, len ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 8 časti B.

(3) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňovania ustanovení uvedených v odsekoch 1 a 2 podľa veterinárnych požiadaviek.5)

Uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu na trh

§ 17

(1) Produkty živočíšneho pôvodu získané zo zdravých prežúvavcov je možné uvádzať na trh alebo vyvážať, len ak spĺňajú požiadavky uvedené v tomto ustanovení, v prílohe č. 8 častiach C a D a v prílohe č. 9 častiach A, C, F a G; uvedené požiadavky sa nemusia splniť pri uvádzaní na trh alebo vývoze týchto produktov živočíšneho pôvodu získaných zo zdravých prežúvavcov:

a) produkty živočíšneho pôvodu uvedené v § 16, a najmä sperma, embryá a vajíčka,

b) surové mlieko v zmysle osobitného predpisu,9)

c) mlieko na výrobu mliečnych výrobkov v zmysle osobitného predpisu,1)

d) tepelne ošetrené konzumné mlieko v zmysle osobitného predpisu,1)

e) fosforečnan vápenatý (bez akýchkoľvek stôp bielkoviny alebo tuku),

f) kože a usne v zmysle osobitného predpisu,10)

g) želatína získaná z koží a usní uvedených v písmene f),

h) kolagén získaný z koží a usní uvedených v písmene f).

(2) Produkty živočíšneho pôvodu dovážané z tretej krajiny klasifikovanej do kategórií 2, 3, 4 a 5 musia pochádzať zo zdravého hovädzieho dobytka, oviec a kôz, u ktorých nebolo porušené centrálne nervové tkanivo tak, ako je uvedené v § 9 ods. 3, alebo neboli usmrtené plynom injikovaným do lebečnej dutiny.

(3) Produkty živočíšneho pôvodu obsahujúce materiály získané z hovädzieho dobytka pochádzajúceho zo Slovenskej republiky alebo z členského štátu, z oblasti Slovenskej republiky alebo z oblasti členského štátu alebo tretej krajiny klasifikovaných do kategórie 5 môžu byť uvedené na trh, len ak pochádzajú zo

a) zvierat narodených po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu skrmovania živočíšnej bielkoviny získanej z cicavcov prežúvavcom alebo

b) zvierat, ktoré sa narodili, boli odchované a zostali v stádach bez potvrdeného výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie počas najmenej siedmich rokov.

(4) Produkty živočíšneho pôvodu sa nesmú odoslať zo Slovenskej republiky alebo z jej oblasti klasifikovanej do kategórie 5 do členského štátu ani nemôžu byť dovezené z tretej krajiny klasifikovanej do kategórie 5 okrem produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe č. 8 časti C, ktoré spĺňajú požiadavky prílohy č. 8 časti C a ktoré sú sprevádzané veterinárnym osvedčením vydaným úradným veterinárnym lekárom, ktorý potvrdzuje, že boli vyrobené v súlade s týmto nariadením.

(5) Ak je zviera premiestňované z krajiny alebo oblasti do krajiny alebo oblasti inej kategórie, je klasifikované do najvyššej kategórie z krajín alebo oblastí, v ktorých zotrvalo dlhšie ako 24 hodín, ak nie sú poskytnuté vhodné záruky potvrdzujúce, že zviera nebolo kŕmené krmivami z krajiny alebo oblasti klasifikovanej do najvyššej kategórie.

(6) Produkty živočíšneho pôvodu upravené ustanovením tohto paragrafu musia byť sprevádzané príslušnými veterinárnymi osvedčeniami alebo obchodnými dokladmi požadovanými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev v súlade s § 18 a 19, alebo ak nie sú tieto osvedčenia alebo doklady v právnych predpisoch Európskych spoločenstiev uvedené, osvedčením alebo obchodným dokladom, ktorých vzory sa stanovia podľa veterinárnych požiadaviek.

(7) Produkty živočíšneho pôvodu sa môžu doviezť do Slovenskej republiky, len ak spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 9 častiach A, C, F a G.

(8) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňovania tohto paragrafu, prípadne určí iné produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6 podľa veterinárnych požiadaviek.

§ 18

Príslušné veterinárne osvedčenia na dovoz sa podľa veterinárnych požiadaviek dopĺňajú požiadavkami uvedenými v prílohe č. 9 ihneď po rozhodnutí o klasifikácii tretej krajiny do kategórie podľa § 6.

§ 19

Referenčné laboratóriá

Národné referenčné laboratórium, jeho funkcie a povinnosti sú uvedené v prílohe č. 10 časti A.

§ 20

Odber vzoriek a laboratórne metódy

(1) Odber vzoriek a laboratórne vyšetrovanie na prítomnosť prenosnej spongiformnej encefalopatie sa musia vykonávať metódami a postupmi uvedenými v prílohe č. 10 časti C.

(2) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňovania ustanovení uvedených v odseku 1 podľa veterinárnych požiadaviek vrátane metód na potvrdenie bovinnej spongiformnej encefalopatie u oviec a kôz.

§ 21

Kontroly

(1) V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 môžu odborníci komisie vykonávať s orgánmi veterinárnej správy kontroly na mieste v Slovenskej republike. Orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú odborníkom komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc a najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, chovov, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako orgánu veterinárnej správy.

(2) Komisia informuje orgán veterinárnej správy o výsledkoch kontrol vykonaných podľa odseku 1.

(3) Orgán veterinárnej správy prijme v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev pravidlá na použitie odseku 1, najmä o spôsobe spolupráce s orgánmi verejnej správy.


§ 22

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Príslušný orgán veterinárnej správy zruší prílohu č. 11 v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

(2) Výsledky preukazného štatistického prehľadu o nákazovej situácii vykonávaného v súlade s § 6 ods. 3 v priebehu prechodného obdobia sa použijú na potvrdenie alebo vyvrátenie záverov analýzy rizika uvedenej v § 6 ods. 1, pričom sa berú do úvahy klasifikačné kritériá definované úradom. Minimálne kritériá, ktoré musí tento štatistický prehľad spĺňať, sú uvedené v prílohu č. 11.

§ 23

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 a stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá na prevenciu, kontrolu a eradikáciu určitých transmisívnych spongiformných encefalopatií (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 147, 31. 5. 2001, s. 1) v znení

nariadenia Komisie 1248/2001/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 173, 27. 6. 2001, s. 12),

nariadenia Komisie 1326/2001/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 177, 30. 6. 2001, s. 60),

nariadenia Komisie 270/2002/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 45, 15. 2. 2002, s. 4),

nariadenia Komisie 1494/2002/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 225, 22. 8. 2002, s. 3),

nariadenia Komisie 260/2003/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 037, 13. 2. 2003, s. 7),

nariadenia Komisie 650/2003/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 095, 11. 4. 2003, s. 15),

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1128/2003/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 160, 28. 6. 2003, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady je preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/21, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.

URČENIE ŠTATÚTU BOVINNEJ SPONGIFORMNEJ ENCEFALOPATIE

Časť A

Štatút bovinnej spongiformnej encefalopatie Slovenskej republiky, členského štátu, tretej krajiny alebo jednej z ich oblastí sa stanoví na základe týchto kritérií:

a) výsledok analýzy rizika zisťujúci všetky potenciálne faktory výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie uvedené v časti B a ich časový vývoj,

b) vzdelávací program pre veterinárnych lekárov, chovateľov a všetkých, ktorí prepravujú hovädzí dobytok, obchodujú s ním a zabíjajú hovädzí dobytok, zameraný na hlásenie všetkých prípadov nervových príznakov u dospelého hovädzieho dobytka,

c) povinné hlásenie a vyšetrenie všetkého hovädzieho dobytka prejavujúceho klinické príznaky bovinnej spongiformnej encefalopatie,

d) systém úradného dohľadu a monitorovania bovinnej spongiformnej encefalopatie vzťahujúci sa na riziká uvedené v časti B a pokyny v tabuľke časti A prílohy č. 3 alebo vykonaný v súlade s príslušnými medzinárodnými normami; správy o počte vykonaných vyšetrení a o ich výsledkoch musia byť uchovávané najmenej počas siedmich rokov,

e) vyšetrenie vzoriek mozgu alebo iných tkanív odobratých podľa systému úradného dohľadu uvedeného v písmene d) v schválenom laboratóriu.

Časť B

Analýza rizika uvedená v časti A písm. a) je založená na týchto faktoroch:

a) skrmovanie mäsovej a kostnej múčky alebo lojových zvyškov pochádzajúcich z prežúvavcov,

b) dovoz mäsovej a kostnej múčky alebo lojových zvyškov potenciálne kontaminovaných prenosnou spongiformnou encefalopatiou alebo krmiva obsahujúceho mäsovú a kostnú múčku alebo lojové zvyšky,

c) dovoz zvierat alebo vajíčok a embryí potenciálne infikovaných prenosnou spongiformnou encefalopatiou,

d) štatút krajiny alebo oblasti vzhľadom na výskyt prenosnej spongiformnej encefalopatie zvierat,

e) rozsah znalostí o štruktúre populácie hovädzieho dobytka, oviec a kôz v krajine alebo v oblasti,

f) zdroj živočíšneho odpadu, parametre postupov na ošetrenie takéhoto odpadu a metódy produkcie krmív.

Časť C

Určenie kategórií

Štatút bovinnej spongiformnej encefalopatie Slovenskej republiky, členských štátov alebo tretích krajín, alebo jednej z ich oblastí sa určí rozdelením do týchto kategórií:

I. KATEGÓRIA 1: Krajina alebo oblasť bez výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie

Do kategórie 1 sa zaradí krajina alebo oblasť, v ktorej bola analýza rizika vykonaná na základe informácií uvedených v časti B, ktorá preukázala, že v príslušnom časovom období boli prijaté primerané opatrenia na zvládnutie akéhokoľvek zisteného rizika a

1. nezaznamenal sa žiadny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie a

a) kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sa dodržiavali počas najmenej siedmich rokov alebo

b) kritériá uvedené v časti A písm. c) sa dodržiavali počas najmenej siedmich rokov a preukázalo sa, že počas najmenej ôsmich rokov nebola prežúvavcom skrmovaná žiadna mäsová a kostná múčka alebo lojové zvyšky pochádzajúce z prežúvavcov alebo z cicavcov,

2. vo všetkých prípadoch bovinnej spongiformnej encefalopatie sa jasne preukázalo, že pochádzajú priamo z dovozu živého hovädzieho dobytka alebo embryí a vajíčok hovädzieho dobytka, a všetok postihnutý hovädzí dobytok (vrátane posledných potomkov samíc, ktorí sa narodili v priebehu dvoch rokov pred prvými klinickými príznakmi začiatku choroby alebo po prvých klinických príznakoch začiatku choroby), ktorý bol v danej krajine alebo oblasti nažive, sa usmrtil a úplne zlikvidoval a

a) kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sa dodržiavali počas najmenej siedmich rokov alebo

b) kritériá v časti A písm. c) sa dodržiavali počas najmenej siedmich rokov a bolo preukázané, že počas najmenej ôsmich rokov neboli prežúvavcom skrmované žiadne mäsové a kostné múčky alebo lojové zvyšky,

3. v tejto krajine alebo oblasti posledný domáci prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie bol hlásený pred viac než siedmimi rokmi, kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sa dodržiavali počas najmenej siedmich rokov a kŕmenie prežúvavcov mäsovou a kostnou múčkou a lojovými zvýškami pochádzajúcimi z prežúvavcov bolo zakázané a zákaz sa účinne dodržiaval najmenej osem rokov.

II. KATEGÓRIA 2: Krajina alebo oblasť predbežne bez výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie, v ktorej nebol hlásený žiadny domáci prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie

Do kategórie 2 sa zaradí krajina alebo oblasť, v ktorej analýza rizika uvedená v časti B preukázala, že v príslušnom časovom období boli prijaté primerané opatrenia na zvládnutie akéhokoľvek zisteného rizika a

1. nezaznamenal sa žiadny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie a

a) kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sú dodržiavané, ale nie počas siedmich rokov alebo

b) sa preukázalo, že najmenej osem rokov sa prežúvavcom neskrmovali žiadne mäsové a kostné múčky alebo lojové zvyšky, ale kritériá uvedené v časti A písm. c) sa nedodržiavali počas siedmich rokov,

2. v tejto krajine alebo oblasti pri všetkých prípadoch bovinnej spongiformnej encefalopatie sa jasne preukázalo, že pochádzajú priamo z dovozu živého hovädzieho dobytka alebo embryí a vajíčok hovädzieho dobytka, a všetok postihnutý hovädzí dobytok (vrátane posledných potomkov samíc, ktoré sa narodili v priebehu dvoch rokov pred alebo po prvých klinických príznakoch choroby), ktorý bol v danej krajine alebo oblasti nažive, bol usmrtený a úplne zlikvidovaný a

a) kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sú dodržiavané, ale sa nedodržiavali počas siedmich rokov alebo

b) sa preukázalo, že najmenej osem rokov sa prežúvavcom neskrmovali žiadne mäsové a kostné múčky alebo lojové zvyšky, ale kritériá uvedené v časti A písm. c) sa nedodržiavali počas siedmich rokov.

III. KATEGÓRIA 3: Krajina alebo oblasť predbežne bez výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie, v ktorej bol hlásený najmenej jeden domáci prípad

Do kategórie 3 sa zaradí akákoľvek krajina alebo oblasť, v ktorej analýza rizika vykonaná na základe informácií uvedených v časti B preukázala, že v príslušnom časovom období boli prijaté primerané opatrenia na zvládnutie akéhokoľvek zisteného rizika a

1. posledný domáci prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie bol ohlásený pred viac ako siedmimi rokmi, kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sú dodržiavané a zákaz kŕmiť prežúvavcov mäsovou a kostnou múčkou a lojovými zvyškami pochádzajúcimi z prežúvavcov sa účinne dodržiava, ale

a) kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sa nedodržiavajú počas siedmich rokov alebo

b) zákaz kŕmenia prežúvavcov mäsovou a kostnou múčkou a lojovými zvyškami pochádzajúcimi z prežúvavcov sa účinne nedodržiaval osem rokov,

2. posledný domáci prípad bol ohlásený menej než pred siedmimi rokmi, výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie vypočítaný na základe miestnych prípadov bol nižší ako jeden prípad na milión kusov hovädzieho dobytka staršieho ako 24 mesiacov počas každého z posledných štyroch po sebe nasledujúcich dvanásťmesačných období alebo - tam, kde je v krajine alebo oblasti populácia hovädzieho dobytka staršieho ako 24 mesiacov nižšia než 1 milión zvierat - jeden prípad na skutočný počet týchto zvierat a kde

a) zákaz kŕmenia prežúvavcov mäsovou a kostnou múčkou a lojovými zvyškami pochádzajúcimi z prežúvavcov sa účinne dodržiaval najmenej osem rokov,

b) kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sú dodržiavané najmenej sedem rokov,

c) postihnutý hovädzí dobytok rovnako ako:

1. ak ide o samice, ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov pred klinickým začiatkom choroby alebo po klinickom začiatku choroby,

2. všetok hovädzí dobytok z kohorty,

sú usmrtení a úplne zlikvidovaní, ak sú v príslušnej krajine alebo oblasti stále nažive.

Pri tejto klasifikácii sa môže vziať do úvahy ako výnimka z písmena c) existencia ďalších opatrení poskytujúcich rovnakú úroveň ochrany vo vzťahu k usmrcovaniu rizikových zvierat.

IV. KATEGÓRIA 4: Krajina alebo oblasť s nízkym výskytom bovinnej spongiformnej encefalopatie

Do kategórie 4 sa zaradí krajina alebo oblasť, v ktorej

1. kritériá uvedené v časti A sú dodržiavané a výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie vypočítaný za uplynulých 12 mesiacov bol vyšší alebo sa rovnal jednému domácemu prípadu na milión kusov hovädzieho dobytka a nižší alebo sa rovnal 100 prípadom na milión kusov hovädzieho dobytka staršieho ako 24 mesiacov v krajine alebo oblasti alebo

2. kritériá uvedené v časti A sú dodržiavané a výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie vypočítaný spôsobom uvedeným v bode 1 bol nižší než jeden domáci prípad na milión kusov hovädzieho dobytka po menej než štyri po sebe nasledujúce dvanásťmesačné obdobie a postihnutý hovädzí dobytok rovnako ako:

a) ak ide o samice, ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov pred klinickým začiatkom choroby alebo po klinickom začiatku choroby,

b) všetok hovädzí dobytok z kohorty,

sú usmrtení a úplne zlikvidovaní, ak sú v príslušnej krajine alebo oblasti nažive.

Pri tejto klasifikácii sa môže vziať do úvahy ako výnimka z tohto bodu existencia ďalších opatrení poskytujúcich rovnakú úroveň ochrany vo vzťahu k usmrcovaniu rizikových zvierat.

Krajiny alebo oblasti, v ktorých výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie vypočítaný za uplynulých 12 mesiacov bol nižší než jeden domáci prípad na milión kusov hovädzieho dobytka staršieho ako 24 mesiacov v krajine alebo oblasti, ale kde analýza rizika uvedená v časti A preukazuje, že sa nedodržiava jedno z kritérií umožňujúcich klasifikovať krajinu alebo oblasť do kategórie 2 alebo 3, sa musia považovať za krajiny alebo oblasti kategórie 4.

V. KATEGÓRIA 5: Krajina alebo oblasť s vysokým výskytom bovinnej spongiformnej encefalopatie

Do kategórie 5 sa zaradí krajina alebo oblasť, v ktorej

1. kritériá uvedené v časti A sú dodržiavané a výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie vypočítaný za uplynulých 12 mesiacov bol vyšší než 100 prípadov na milión kusov hovädzieho dobytka staršieho ako 24 mesiacov v krajine alebo oblasti alebo

2. výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie vypočítaný za uplynulých 12 mesiacov bol vyšší alebo sa rovnal jednému prípadu na milión a nižší alebo sa rovnal 100 prípadom na milión kusov hovädzieho dobytka staršieho ako 24 mesiacov v krajine alebo oblasti a jedno z kritérií uvedených v časti A sa nedodržiava.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.

SYSTÉM MONITORINGU

Časť A

I. Monitoring hovädzieho dobytka

1. Monitoring hovädzieho dobytka sa musí vykonávať podľa laboratórnych metód stanovených v prílohe č. 10 časti C bode 3.1. písm. b).

2. Monitoring zvierat zabitých na ľudskú spotrebu

2.1. Všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov

a) núdzovo zabitý v súlade s osobitným predpisom11) alebo

b) zabitý podľa prílohy č. 1 časti VI bodu 28 písm. c) osobitného predpisu11)

sa musí vyšetriť na bovinnú spongiformnú encefalopatiu okrem zvierat bez klinických príznakov choroby zabitých v rámci kampane zameranej na eradikáciu choroby.

2.2. Všetok hovädzí dobytok starší ako 30 mesiacov

a) zabitý na ľudskú spotrebu alebo

b) zabitý v rámci kampane zameranej na eradikáciu choroby podľa osobitného predpisu,10) ktorý však nevykazuje žiadne klinické príznaky choroby,

sa musí vyšetriť na bovinnú spongiformnú encefalopatiu.

3. Monitoring zvierat, ktoré neboli zabité na ľudskú spotrebu

3.1. Hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov, ktorý uhynul alebo bol usmrtený, ale ktorý nebol

a) usmrtený na zničenie podľa osobitného predpisu,11)

b) usmrtený v rámci nákazy, akou je slintačka a krívačka,

c) zabitý na ľudskú spotrebu,

sa musí vyšetriť na bovinnú spongiformnú encefalopatiu.

3.2. Orgán veterinárnej správy môže rozhodnúť o výnimke z ustanovenia bodu 3.1. vo vzdialených oblastiach s nízkou hustotou zvierat, v ktorých sa neuskutočňuje žiaden zber uhynutých zvierat. O využití výnimky orgán veterinárnej správy informuje komisiu a predloží zoznam oblastí, v ktorých sa výnimka uplatňuje. Výnimka nesmie byť použitá pri viac ako 10 % zvierat v krajine.

4. Monitoring zvierat nakúpených na zničenie podľa osobitného predpisu

4.1. Všetky zvieratá nutne zabité alebo zistené ako choré pri prehliadke ante mortem sa musia vyšetriť na bovinnú spongiformnú encefalopatiu.

4.2. Všetky zvieratá nad 42 mesiacov veku narodené po 1. auguste 1996 sa musia vyšetriť na bovinnú spongiformnú encefalopatiu.

4.3. Náhodná vzorka predstavujúca najmenej 10 000 zvierat ročne, ktoré nepatria do bodu 4.1. alebo 4.2., sa musia vyšetriť na bovinnú spongiformnú encefalopatiu.

5. Monitoring iných zvierat

Okrem vyšetrovania uvedeného v bodoch 2 až 4 sa môže na základe dobrovoľnosti nariadiť vyšetrovanie iného hovädzieho dobytka, a najmä zvierat pochádzajúcich z krajín s domácim výskytom bovinnej spongiformnej encefalopatie, alebo ak zvieratami bolo skrmované potenciálne kontaminované krmivo alebo boli narodené, alebo pochádzajú od matiek infikovaných bovinnou spongiformnou encefalopatiou.

6. Opatrenia po vyšetrovaní

6.1. Zviera zabité na ľudskú spotrebu, vyšetrené na bovinnú spongiformnú encefalopatiu sa nesmie označiť podľa osobitného predpisu,12) kým nebude známy negatívny výsledok rýchleho testu.

6.2. Orgán veterinárnej správy môže rozhodnúť o výnimke, ak je na bitúnku zavedený úradný systém, ktorý zaručuje, že žiadna časť vyšetrovaných zvierat označených zdravotnou pečiatkou neopustí bitúnok, kým nebude známy negatívny výsledok rýchleho testu.

6.3. Všetky časti tela zvieraťa vyšetreného na bovinnú spongiformnú encefalopatiu vrátane kože sa musia pozastaviť pod úradnou kontrolou, až kým nebude známy negatívny výsledok rýchleho testu a ak nie sú zničené podľa prílohy č. 5 bodu 3 alebo 4.

6.4. Všetky časti tela zvieraťa vyšetreného na bovinnú spongiformnú encefalopatiu s pozitívnym výsledkom rýchleho testu vrátane kože sa musia zničiť podľa prílohy č. 5 bodu 3 alebo 4 okrem materiálu, ktorý sa musí ponechať v súvislosti so záznamami uvedenými v časti B II.

6.5. Po pozitívnom výsledku rýchleho testu zvieraťa zabitého na ľudskú spotrebu najmenej telo zvieraťa bezprostredne predchádzajúceho pozitívnemu testovanému telu a dve telá bezprostredne nasledujúce po pozitívnom tele na rovnakej linke sa musia zničiť podľa bodu 6.4. Orgán veterinárnej správy môže udeliť výnimku z uplatnenia tohto bodu, len ak je na bitúnku zavedený systém, ktorý zabraňuje kontaminácii medzi telami zabitých zvierat.

II. Monitoring oviec a kôz

1. Monitoring oviec a kôz sa musí vykonávať podľa laboratórnych metód stanovených v prílohe č. 10 časti C bode 3.1. písm. b).

2. Monitoring zvierat zabitých na ľudskú spotrebu

Zvieratá staršie ako 18 mesiacov alebo s viac ako 2 prerezanými trvalými rezákmi, zabité na ľudskú spotrebu sa musia vyšetriť v súlade s vypočítaným počtom vzoriek. Počet vzoriek musí byť reprezentatívny pre každý región a ročné obdobie. Výber vzorky musí byť určený tak, aby sa predišlo nadmernému zastúpeniu nejakej skupiny vo vzťahu k pôvodu, druhu, veku, plemenu, produkčnému typu alebo k nejakým iným vlastnostiam. Vek zvierat sa musí určiť na základe chrupu, zrejmých známok dospelosti alebo iných spoľahlivých informácií. Treba sa vyhnúť opakovanému odberu vzoriek v rovnakom stáde.

Veľkosť vzorky sa určí tak, aby bola zistená prevalencia 0,005 % s 95 % spoľahlivosťou u zabitých zvierat alebo ako 25 % z odhadnutého počtu zabitých brakovaných bahníc v predchádzajúcom roku pri malom počte zabitých dospelých oviec.

Minimálny počet zabitých zvierat v Slovenskej republike je 13 400.

3. Monitoring zvierat, ktoré neboli zabité na ľudskú spotrebu

Zvieratá staršie ako 18 mesiacov alebo s viac ako 2 prerezanými trvalými rezákmi, ktoré uhynuli alebo boli usmrtené, ale ktoré neboli

a) usmrtené v rámci nákazy, akou je slintačka a krívačka,

b) zabité na ľudskú spotrebu,

sa musia vyšetriť v súlade s vypočítanou veľkosťou vzorky. Odber vzoriek musí byť reprezentatívny pre každý región a ročné obdobie. Výber vzorky musí byť určený tak, aby sa predišlo nadmernému zastúpeniu akejkoľvek skupiny vo vzťahu k pôvodu, druhu, veku, plemenu, produkčnému typu alebo nejakým iným vlastnostiam. Vek zvieraťa sa musí určiť na základe chrupu, zrejmých známok dospelosti alebo iných spoľahlivých informácií. Treba sa vyhnúť opakovanému odberu vzoriek v rovnakom stáde. Orgán veterinárnej správy môže rozhodnúť o vylúčení povinnosti z odberu vzoriek vo vzdialených oblastiach s nízkou hustotou zvierat, v ktorých sa neuskutočňuje žiaden zber uhynutých zvierat. O využití výnimky orgán veterinárnej správy informuje komisiu a predloží zoznam oblastí, v ktorých sa výnimka uplatňuje. Výnimka nesmie byť použitá pri viac ako 10 % populácie oviec a kôz v krajine.

Veľkosť vzorky sa určí tak, aby bola zistená prevalencia 0,05 % s 95 % spoľahlivosťou u uhynutých zvierat alebo ako 50 % z odhadnutého počtu uhynutých zvierat v predchádzajúcom roku (odhadovaná mortalita 1 %) pri malom počte zvierat.

Minimálny počet uhynutých zvierat v Slovenskej republike je 1 800.

4. Monitoring iných zvierat

Okrem vyšetrovania uvedeného v bodoch 2 a 3 sa môže nariadiť vyšetrovanie iných zvierat, a najmä

a) zvierat na produkciu mlieka,

b) zvierat pochádzajúcich z krajín s domácim výskytom prenosnej spongiformnej encefalopatie,

c) zvierat, ktorým sa skŕmili potenciálne kontaminované krmivá,

d) zvierat narodených alebo pochádzajúcich od matiek infikovaných prenosnou spongiformnou encefalopatiou,

e) zvierat zo stád infikovaných prenosnou spongiformnou encefalopatiou.

5. Opatrenia po vyšetrovaní oviec a kôz

5.1. Zviera zabité na ľudskú spotrebu, vyšetrované na bovinnú spongiformnú encefalopatiu sa nesmie označiť podľa osobitného predpisu,12) kým nebude známy negatívny výsledok rýchleho testu.

5.2. Orgán veterinárnej správy môže rozhodnúť o výnimke z ustanovenia bodu 5.1., ak je na bitúnku zavedený úradný systém, ktorý zaručuje, že žiadna časť vyšetrovaných zvierat označených zdravotnou pečiatkou neopustí bitúnok, kým nebude známy negatívny výsledok rýchleho testu.

5.3. Všetky časti tela akéhokoľvek vyšetrovaného zvieraťa vrátane kože sa musia pozastaviť pod úradnou kontrolou, až kým nebude známy negatívny výsledok rýchleho testu a ak nie sú zničené podľa prílohy č. 5 bodu 3 alebo 4.

5.4. Všetky časti tela akéhokoľvek zvieraťa vyšetreného s pozitívnym výsledkom rýchleho testu vrátane kože sa musia zničiť podľa prílohy č. 5 bodu 3 alebo 4 okrem materiálu, ktorý sa musí ponechať v súvislosti so záznamami uvedenými v časti B III.

6. Genotypizácia

6.1. Genotyp prionového proteínu sa musí stanoviť pre každý pozitívny prípad prenosnej spongiformnej encefalopatie u oviec. Prípady prenosnej spongiformnej encefalopatie zistené pri rezistentných genotypoch (oviec genotypov, ktoré kódujú alanín na oboch alelách kodónu 136, arginín na oboch alelách kodónu 154 a arginín na oboch alelách kodónu 171) sa hlásia bezodkladne komisii. Tieto prípady sa musia dodať na typizáciu kmeňa. Ak typizácia kmeňa takýchto prípadov nie je možná, stádo pôvodu a všetky ďalšie stáda, kde bolo zviera chované, musia byť predmetom intenzívneho monitoringu na zistenie ďalších prípadov prenosnej spongiformnej encefalopatie na typizáciu kmeňa.

6.2. Okrem genotypizácie podľa bodu 6.1. sa musí vykonávať genotypizácia náhodných vzoriek oviec vyšetrovaných podľa časti A II. Počet náhodných vzoriek musí reprezentovať 1 % z celkového počtu vzoriek a nesmie byť menší ako 100 zvierat. Orgán veterinárnej správy môže nariadiť vykonávať genotypizáciu u živých zvierat rovnakého veku a môže sa odchýliť od vyššie uvedeného ustanovenia.

III. Monitoring iných druhov zvierat

Orgán veterinárnej správy môže na dobrovoľnom základe rozhodnúť o vykonávaní monitoringu transmisívnych encefalopatií iných druhov zvierat ako hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

Časť B

I. Údaje, ktoré musia byť uvedené v správe

V správe musia byť uvedené tieto údaje:

a) počet podozrivých prípadov podľa druhov zvierat podliehajúcich obmedzeniam premiestňovania v súlade s § 13 ods. 1,

b) počet podozrivých prípadov podľa druhov zvierat laboratórne vyšetrených v súlade s § 13 ods. 2 a výsledok tohto vyšetrenia,

c) počet stád, v ktorých boli ohlásené podozrivé prípady oviec a kôz a vyšetrené podľa § 13 ods. 1 a 2,

d) odhadnutá veľkosť každej subpopulácie uvedenej v časti A I bodoch 3 a 4,

e) počet zvierat hovädzieho dobytka testovaných v rámci každej subpopulácie vzťahujúcej sa na časť A I body 2 až 5, metóda pre výber vzorky a výsledok testovania,

f) odhad veľkosti tých subpopulácií uvedených v časti A II bodoch 2 a 3, ktoré boli vybrané na odber vzoriek,

g) počet oviec a kôz a stád vyšetrených v rámci každej subpopulácie uvedenej v časti A II bodoch 2 až 4, metóda pre výber vzorky a výsledok testovania,

h) počet, vekové a geografické rozdelenie pozitívnych prípadov BSE a scrapie, krajina pôvodu pozitívnych prípadov bovinnej spongiformnej encefalopatie a scrapie, ak nie je rovnaká ako ohlasujúca krajina, počet a geografické rozdelenie scrapie pozitívnych stád a rok, a ak je to možné, mesiac narodenia uvedený pre každý prípad BSE,

i) potvrdené pozitívne prípady prenosnej spongiformnej encefalopatie u iných zvierat, ako je hovädzí dobytok, ovce a kozy,

j) genotyp, a ak je to možné, plemeno každého zvieraťa vyšetreného v rámci subpopulácie vzťahujúcej sa na časť A II body 6.1. a 6.2.

II. Záznamy

1. Orgán veterinárnej správy uchováva počas siedmich rokov záznamy o

a) počte a typoch zvierat podliehajúcich obmedzeniam premiestňovania, ako je uvedené v § 13 ods. 1,

b) počte a výsledkoch klinických a epizootologických šetrení uvedených v § 13 ods. 1,

c) počte a výsledkoch laboratórnych vyšetrení uvedených v § 13 ods. 2,

d) počte, identite a pôvode zvierat, od ktorých boli odobraté vzorky v rámci programov monitoringu uvedených v časti A a prípadne aj údaje o veku, plemene a anamnéze,

e) genotype prionového proteínu pozitívnych prípadov prenosnej spongiformnej encefalopatie u oviec.

2. Laboratórium vykonávajúce vyšetrenie uchováva počas siedmich rokov všetky záznamy o vyšetreniach, predovšetkým laboratórne pracovné knihy a prípadne parafínové bločky a fotografie testov western blot.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.

KRMIVÁ

1. V krajine alebo jej oblasti klasifikovanej do kategórie 5 sa zákaz uvedený v § 8 ods. 1 rozširuje na

a) skrmovanie bielkovín pochádzajúcich z cicavcov akýmkoľvek hospodárskym zvieraťom,

b) skrmovanie spracovaných živočíšnych bielkovín pochádzajúcich z cicavcov akýmkoľvek cicavcom; tento zákaz sa nevzťahuje na kŕmenie psov a mačiek a na výrobu krmív pre psy a mačky,

c) skrmovanie kafilerického tuku z prežúvavcov akýmkoľvek prežúvavcom.

2. Zákaz stanovený v § 8 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na tieto výrobky zo zdravých zvierat:

a) mlieko a mliečne výrobky,

b) želatínu získanú z koží a kožiek,

c) hydrolyzované bielkoviny s molekulárnou hmotnosťou nižšou ako 10 000 daltonov, ktoré

1. boli získané z koží a kožiek zvierat, ktoré boli zabité na bitúnkoch a boli prehliadnuté ante mortem úradným veterinárnym lekárom a na základe tejto prehliadky boli posúdené ako vhodné na zabitie na účely uvedeného právneho predpisu, a

2. boli vyrobené výrobným postupom, ktorý zahŕňa primerané opatrenia na minimalizáciu kontaminácie koží a kožiek lákovaním, lúhovaním a intenzívnym premývaním s následnou expozíciou pH > 11 viac ako 3 hodiny pri teplote vyššej ako 80 oC, následným tepelným ošetrením pri teplote vyššej ako 140 oC počas 30 minút a pri tlaku vyššom ako 3,6 baru, alebo porovnateľným výrobným postupom schváleným podľa veterinárnych požiadaviek a

3. pochádzajú z podnikov, ktoré vykonávajú program vlastných kontrol (HACCP),

d) fosforečnan vápenatý (bez stôp bielkovín alebo tuku),

e) sušenú plazmu a iné krvné produkty s výnimkou produktov z krvi hovädzieho dobytka na kŕmenie prežúvavcov.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.

ŠPECIFIKOVANÝ RIZIKOVÝ MATERIÁL

1. V závislosti od kategórie krajiny pôvodu alebo pobytu zvieraťa stanovenej v súlade s § 6 sa za špecifikovaný rizikový materiál považujú tieto tkanivá:

KATEGÓRIA 1 a 2

Žiadne.

KATEGÓRIA 3 a 4

a) Lebka vrátane mozgu a očí, mandle a miecha hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov a črevá od dvanástorníka po konečník hovädzieho dobytka akéhokoľvek veku,

b) lebka vrátane mozgu a očí, mandle a miecha oviec a kôz starších ako 12 mesiacov alebo s prerezanými trvalými rezákmi, slezina oviec a kôz akéhokoľvek veku.

KATEGÓRIA 5

a) Celá hlava (okrem jazyka) vrátane mozgu, očí, ganglií trojklanného nervu a mandlí, brzlík, slezina a miecha hovädzieho dobytka staršieho ako 6 mesiacov a črevá od dvanástorníka po konečník hovädzieho dobytka akéhokoľvek veku,

b) chrbtica vrátane dorzálnych koreňových ganglií hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov,

c) lebka vrátane mozgu a očí, mandle a miecha kôz a oviec starších ako 12 mesiacov alebo s prerezanými trvalými rezákmi, slezina oviec a kôz akéhokoľvek veku.

2. Špecifikovaný rizikový materiál sa musí odstraňovať

a) na bitúnkoch,

b) v rozrábkach, v závodoch alebo prevádzkach na spracovanie vysokorizikového materiálu uvedených v osobitnom predpise13) pod dozorom zamestnanca povereného orgánom veterinárnej správy. Tieto podniky musia byť na tento účel schválené príslušným orgánom veterinárnej správy.

Chrbtica sa však môže odstraňovať v miestach predaja spotrebiteľovi.

Ak nie je odstraňovaný špecifikovaný rizikový materiál z tiel mŕtvych zvierat, ktoré neboli zabité na ľudskú spotrebu, zachádza sa s časťami tela obsahujúcimi špecifikovaný rizikový materiál alebo s celým telom rovnako ako so špecifikovaným rizikovým materiálom.

3. Všetok špecifikovaný rizikový materiál sa musí okamžite po odstránení zafarbiť a prípadne označiť značkovačom a úplne zlikvidovať

a) spálením bez predchádzajúcej úpravy alebo

b) po predchádzajúcej úprave, ak farbivo alebo značka zostávajú zistiteľné,

1. v súlade so systémami ustanovenými osobitným predpisom14)

a) spálením,

b) spoluspálením,

2. zahrabaním na povolenej skládke odpadu v súlade s normami uvedenými v osobitnom predpise.13)

4. Orgán veterinárnej správy môže ako výnimku z ustanovení bodov 2 a 3 povoliť spálenie alebo zahrabanie špecifikovaného rizikového materiálu alebo celých tiel bez predchádzajúceho zafarbenia alebo môže povoliť odstraňovanie špecifikovaného rizikového materiálu za podmienok ustanovených osobitným predpisom13) metódou, ktorá vylučuje akékoľvek riziko prenosu prenosnej spongiformnej encefalopatie a je schválená a kontrolovaná príslušným orgánom veterinárnej správy, najmä ak zvieratá uhynuli alebo boli usmrtené v rámci protinákazových opatrení, aj napriek tomu, že nie sú dotknuté § 13 a 14.

5. Použitie alternatívnych testov pri odstraňovaní špecifikovaného rizikového materiálu sa povolí len za týchto podmienok:

a) testy sa musia vykonávať na bitúnkoch u všetkých zvierat, u ktorých sa odstraňuje špecifikovaný rizikový materiál,

b) ak bola u jedného zo zabitých potenciálne kontaminovaných zvierat potvrdená BSE, nesmie žiadny hovädzí, ovčí alebo kozí produkt určený na výživu ľudí alebo zvierat opustiť bitúnok predtým, než príslušný orgán veterinárnej správy dostane a potvrdí prijatie výsledkov testov všetkých zabitých potenciálne kontaminovaných zvierat,

c) ak nie je možné všetky časti tela vrátane kože postihnutého zvieraťa označiť a uchovávať oddelene, je v prípade pozitívneho výsledku alternatívneho testu všetok hovädzí, ovčí a kozí materiál, ktorý mohol byť na bitúnkoch kontaminovaný, zlikvidovaný v súlade s bodom 3.

6. Orgány veterinárnej správy vykonávajú kontroly správneho uplatňovania tejto prílohy a zabezpečujú realizáciu opatrení, ktoré zabraňujú kontaminácii predovšetkým na bitúnkoch, v rozrábkach, v závodoch na spracovanie živočíšnych odpadov, v závodoch alebo prevádzkach na spracovanie vysokorizikových materiálov schválených v súlade s osobitným predpisom,15) v miestach predaja spotrebiteľovi, na skládkach odpadu a v iných zariadeniach na ukladanie alebo spaľovanie.

7. Orgány veterinárnej správy zabezpečia a kontrolujú, že

a) špecifikovaný rizikový materiál používaný na výrobu produktov uvedených v § 2 ods. 2 sa používa výhradne na povolený účel,

b) hovädzí dobytok, ovce alebo kozy vstupujúce do krajiny klasifikovanej do nižšej kategórie, ktorá má lepší štatút bovinnej spongiformnej encefalopatie, než aký majú zvieratá, ktoré do nej prichádzajú, zostávajú až do zabitia alebo do odoslania z územia tohto štátu pod úradným dozorom,

c) špecifikovaný rizikový materiál, predovšetkým ten, ktorý je neškodne odstránený v iných podnikoch alebo prevádzkach, ako sú bitúnky, je úplne oddelený od iného odpadu, ktorý nie je určený na spálenie, je oddelene zhromažďovaný a je neškodne odstránený v súlade s bodmi 2, 3 a 4. Orgán veterinárnej správy môže povoliť odosielanie hláv alebo kadáverov obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál do inej krajiny, ak je s touto krajinou dohodnuté prijatie tohto odpadu a uplatňujú sa zvláštne podmienky použiteľné na takúto prepravu.

8. Špecifikovaný rizikový materiál alebo materiál z neho vyrobený sa môže odosielať na spálenie do iných krajín len za podmienok stanovených v osobitnom predpise.13)

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.

NORMY PRE NIEKTORÉ PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU ZÍSKANÉ Z MATERIÁLU ALEBO OBSAHUJÚCE MATERIÁL POCHÁDZAJÚCI Z PREŽÚVAVCOV

Podľa § 10 ods. l sa zakazuje použitie materiálu z prežúvavcov na výrobu nasledujúcich produktov živočíšneho pôvodu:

a) separované mäso,

b) fosforečnan vápenatý určený na výživu hospodárskych zvierat,

c) želatína, ak nebola vyrobená z kože prežúvavcov,

d) deriváty vyrobené z prečisteného kafilerického tuku prežúvavcov,

e) prečistený kafilerický tuk z prežúvavcov, ak nebol vyrobený z

1. tukového tkaniva posúdeného ako používateľné,

2. surovín, ktoré boli spracované v súlade s osobitným predpisom.13)

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.

ERADIKÁCIA PRENOSNEJ SPONGIFORMNEJ ENCEFALOPATIE

1. Postupom uvedeným v § 14 ods. l písm. b) sa musí zistiť

a) u hovädzieho dobytka

1. prítomnosť všetkých ostatných prežúvavcov v chove zvieraťa, v ktorom bola choroba potvrdená,

2. ak bola choroba potvrdená u zvieraťa samičieho pohlavia, jeho potomstvo narodené do 2 rokov pred pre-puknutím alebo po prepuknutí klinických príznakov choroby,

3. všetky zvieratá z kohorty pozitívneho zvieraťa,

4. možný pôvod choroby,

5. ďalšie zvieratá v chove, v ktorom bola choroba potvrdená, alebo v ďalších chovoch, ktoré mohli byť infikované pôvodcom prenosnej spongiformnej encefalopatie alebo boli vystavené rovnakému krmivu alebo zdroju kontaminácie,

6. preprava potenciálne kontaminovaných krmív, iného materiálu alebo akýkoľvek iný spôsob prenosu, ktorým mohol byť prenesený pôvodca prenosnej spongiformnej encefalopatie do predmetného chovu alebo z neho,

b) u oviec a kôz

1. všetky ostatné prežúvavce okrem oviec a kôz v chove zvieraťa, v ktorom bola choroba potvrdená,

2. ak je to možné, rodičia, všetky embryá, vajíčka a posledné potomstvo zvieraťa, u ktorého bola choroba potvrdená,

3. všetky zvieratá z kohorty definovanej podlá veterinárnych požiadaviek, v ktorej bola choroba potvrdená,

4. všetky ostatné ovce a kozy v chove zvieraťa, v ktorom bola choroba potvrdená, okrem jedincov uvedených v bodoch 2 a 3.

5. možný pôvod choroby a identifikácia iných chovov, v ktorých sú zvieratá, embryá alebo vajíčka, ktoré mohli byť infikované pôvodcom prenosnej spongiformnej encefalopatie alebo ktoré boli vystavené rovnakému krmivu alebo zdroju kontaminácie,

6. preprava potenciálne kontaminovaných krmív, iného materiálu alebo akýkoľvek iný spôsob prenosu, ktorým mohol byť prenesený pôvodca bovinnej spongiformnej encefalopatie do predmetného chovu alebo z neho.

2. Opatrenia uvedené v § 14 ods. l písm. c) zahŕňajú,

a) ak sa potvrdí bovinná spongiformná encefalopatia u hovädzieho dobytka, usmrtenie a zničenie hovädzieho dobytka zisteného šetrením uvedeným v bode l písm. a) l až 3. Orgán veterinárnej správy môže rozhodnúť neusmrtiť a nelikvidovať všetok hovädzí dobytok v chove zvieraťa, u ktorého bola choroba potvrdená, v závislosti od nákazovej situácie a možnosti spätného sledovania premiestnení zvierat v tomto chove,

b) ak sa potvrdí bovinná spongiformná encefalopatia u oviec a kôz, usmrtenie a zničenie všetkých zvierat, embryí a vajíčok zistených šetrením uvedeným v bode l písm. b) 6.

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.

UVÁDZANIE NA TRH A VÝVOZ

Časť A

Požiadavky na výmenu živých zvierat, embryí a vajíčok

I. Požiadavky bez ohľadu na kategóriu krajiny pôvodu alebo pobytu zvieraťa sú:

1. Odosielanie v rámci výmeny sa musí riadiť pravidlami uvedenými v § 16 ods. 1.

2. Embryá a vajíčka hovädzieho dobytka určené na vývoz musia pochádzať od samíc, ktoré v čase odberu

a) neboli podozrivé z nakazenia bovinnou spongiformnou encefalopatiou,

b) spĺňali požiadavky uvedené v časti II.

3. Na výmenu oviec a kôz sa vzťahujú tieto požiadavky:

a) Ovce a kozy na chov musia

1. pochádzať z chovu, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

a) podlieha pravidelným úradným veterinárnym kontrolám,

b) zvieratá sú označené,

c) v posledných troch rokoch nebol potvrdený žiadny prípad scrapie,

d) v chove sa vykonáva kontrola formou odberu vzoriek u starších samíc určených na vyradenie,

e) samice sú premiestňované do chovu, len ak pochádzajú z chovu, ktorý spĺňa rovnaké požiadavky,

2. byť od narodenia alebo v posledných troch rokoch sústavne držané v chove alebo chovoch, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v bode 1,

3. ak sú určené pre členský štát, ktorý pre celé svoje územie alebo pre časť svojho územia využíva ustanovenia uvedené v písmene b), spĺňať záruky stanovené v programoch uvedených v predmetnom písmene.

b) Krajina, ktorá má povinný alebo dobrovoľný program tlmenia scrapie pre celé svoje územie alebo pre časť svojho územia,

1. môže predložiť uvedený program komisii, v ktorom uvedie

a) rozšírenie choroby v krajine,

b) dôvody pre program, najmä význam choroby a pomer nákladov a prínosu,

c) geografickú oblasť, v ktorej sa bude program uplatňovať,

d) kategóriu štatútu, ktorá sa vzťahuje na chov, normy, ktoré sa musia dosiahnuť v každej kategórii, a postupy testovania, ktoré sa musia používať,

e) postupy programu monitoringu,

f) kroky, ktoré sa podnikajú, ak chov z akéhokoľvek dôvodu stratí svoj štatút,

g) opatrenia, ktoré sa musia prijať, ak výsledky kontrol vykonaných v súlade s ustanoveniami programu sú pozitívne,

2. programy uvedené v bode 1 môžu byť schválené podľa kritérií uvedených v predmetnom bode podľa veterinárnych požiadaviek. Súčasne alebo najneskôr tri mesiace po schválení programov sa podľa rovnakého postupu určujú všeobecné alebo zvláštne dodatočné záruky, ktoré sa požadujú pri výmene s členskými štátmi. Tieto záruky nemôžu byť väčšie, ako sú záruky, ktoré krajina uplatňuje v rámci svojej krajiny,

3. programy predložené krajinami môžu byť zmenené alebo doplnené podľa veterinárnych požiadaviek. Podľa rovnakého postupu môže byť schválená zmena alebo dodatok k programu, ktorý už bol schválený, alebo k zárukám, ktoré boli stanovené v súlade s bodom 2.

c) Ak sa krajina domnieva, že jej územie alebo časť jej územia je bez scrapie oviec,

1. musí komisii predložiť podporné doklady uvádzajúce najmä

a) históriu výskytu choroby na svojom území,

b) výsledky testovania v rámci úradného dohľadu, založeného na sérologickom, mikrobiologickom, patologickom alebo epizootologickom vyšetrení,

c) čas, v ktorom bol úradný dohľad vykonávaný,

d) opatrenia na overovanie neprítomnosti choroby,

2. podľa veterinárnych požiadaviek sa musia stanoviť všeobecné alebo zvláštne dodatočné záruky, ktoré sa požadujú pri výmene s členskými štátmi. Tieto záruky nesmú byť väčšie, ako sú záruky, ktoré krajina uplatňuje v rámci svojej krajiny,

3. krajina musí komisii hlásiť akúkoľvek zmenu v podrobnostiach uvedených v bode 1, ktorá sa vzťahuje na chorobu. Na základe takéhoto oznámenia môžu byť záruky stanovené v súlade s bodom 2 zmenené alebo odvolané podľa veterinárnych požiadaviek.

II. Požiadavky, ktoré sa uplatňujú v závislosti od kategórie krajiny pôvodu alebo pobytu zvieraťa, stanovené v súlade s prílohou č. 2 časťou C sú:

1. Odosielanie v rámci výmeny sa musí riadiť pravidlami uvedenými v § 16 ods. 1.

2. Krajine určenia pri výmene sa musí oznámiť kategória bovinnej spongiformnej encefalopatie krajiny pôvodu hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

3. Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na premiestňovanie hovädzieho dobytka, ktorý pochádza alebo sa zdržoval v krajine alebo v jednej z oblastí klasifikovaných do

KATEGÓRIE 3 a 4:

Zvieratá musia byť

a) narodené, chované a ustajnené v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie najmenej sedem rokov, alebo

b) narodené po dátume, od ktorého nadobudol účinnosť zákaz kŕmenia prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov;

KATEGÓRIE 5:

Zvieratá musia byť

a) narodené po dátume, od ktorého nadobudol účinnosť zákaz kŕmenia hospodárskych zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov,

b) narodené, chované a ustajnené v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie najmenej sedem rokov a v ktorých sa chová len hovädzí dobytok narodený v chove alebo pochádzajúci zo stáda s rovnakým štatútom.

Časť B

Požiadavky vzťahujúce sa na potomkov zvierat uvedených v § 16 ods. 2, ktorí sú podozriví z prenosnej spongiformnej encefalopatie alebo u ktorých bola choroba potvrdená

Je zakázané uvádzať na trh posledných potomkov pozitívneho samičieho zvieraťa hovädzieho dobytka alebo oviec a kôz infikovaných bovinnou spongiformnou encefalopatiou, ktorí sa narodili v priebehu dvoch rokov pred začiatkom alebo po začiatku klinických príznakov choroby.

Časť C

Požiadavky na výmenu niektorých produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi

I. Čerstvé mäso, mleté mäso, mäsové polotovary, mäsové výrobky a krmivo určené pre domáce mäsožravce nie sú predmetom zákazu podľa § 17 ods. 3, ak boli získané z hovädzieho dobytka spĺňajúceho požiadavky bodu II alebo III.

Databázová schéma

II. Vykostené čerstvé mäso, z ktorého boli odstránené všetky priliehajúce tkanivá vrátane zrejmých nervových a lymfatických tkanív, a produkty živočíšneho pôvodu uvedené v časti I a získané z tohto mäsa, ktoré pochádzajú z vhodných zvierat z krajín alebo oblastí klasifikovaných do kategórie 5, sa môžu v súlade s § 17 ods. 3 uvádzať na trh, len ak boli získané zo zvierat narodených po dátume, od ktorého boli účinne uplatnené štandardy kŕmenia zvierat uvedené v § 8 ods. 2, boli osvedčené ako spĺňajúce požiadavky uvedené v bode 1 a ak boli vyrobené v prevádzkarňach, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v bode 9. Orgán veterinárnej správy zabezpečí dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa kontrol uvedených v bodoch 2 až 8 a v bode 10.

1. Hovädzí dobytok je vhodný pre databázovú schému, ak bol narodený a odchovaný v predmetnej krajine a ak je v čase zabitia preukázané splnenie nasledujúcich požiadaviek:

a) zviera musí byť jasne označené po celý čas jeho života a toto označenie umožňuje spätné vysledovanie jeho matky a stáda pôvodu; jeho vlastné číslo ušnej značky, dátum a chov narodenia a všetky presuny po narodení sú zaznamenané v úradnom pase zvieraťa alebo v úradnom počítačovom systéme identifikácie a sledovania; totožnosť jeho matky je známa,

b) zviera je staršie ako šesť mesiacov, ale mladšie ako 30 mesiacov, a to na základe úradného počítačového záznamu o jeho dátume narodenia alebo na základe úradného pasu zvieraťa,

c) orgán veterinárnej správy dostal a overil dôkaz o tom, že matka zvieraťa žila najmenej šesť mesiacov po narodení tohto zvieraťa,

d) u matky zvieraťa sa nevyvinula bovinná spongiformná encefalopatia a ani nie je podozrivá z tejto choroby.

Kontroly

2. Ak akékoľvek zviera na zabitie alebo akákoľvek okolnosť spojená s jeho zabitím nespĺňa všetky požiadavky tohto nariadenia, zviera sa musí automaticky odmietnuť a jeho pas sa musí zabaviť. Ak je táto informácia k dispozícii po zabití, orgán veterinárnej správy musí okamžite zastaviť vydávanie osvedčení a zrušiť vydané osvedčenia. Ak už došlo k odoslaniu, orgán veterinárnej správy musí informovať príslušný úrad miesta určenia. Príslušný úrad miesta určenia musí prijať primerané opatrenia.

3. Zabitie vhodných zvierat sa musí vykonať na bitúnkoch, ktoré sa nepoužívajú na zabíjanie iného hovädzieho dobytka, ako je hovädzí dobytok zabíjaný v rámci databázovej schémy alebo schémy osvedčovania stáda.

4. Orgán veterinárnej správy musí zabezpečiť odstránenie nasledujúcich miazgových uzlín v rozrábkarňach:

lnn. poplitei, lnn. ischiadici, lnn. inguinales superficiales, lnn. inguinales profundi, lnn. iliaci laterales, lnn. iliaci mediales, lnn. renales, lnn. prefemorales, lnn. lumbales, ln. costocervicalis, lnn. sternales, lnn. prescapulares, ln. axillaris a lnn. cervicales profundi.

5. Prostredníctvom úradného systému sledovania do zabitia zvierat sa musí zabezpečiť vysledovanie mäsa až k vhodnému zvieraťu alebo po rozrábke k zvieratám rozrábaným v rovnakej skupine. Aby bolo možné zásielku vrátiť, musí sa po zabití zabezpečiť na základe etikiet vysledovanie čerstvého mäsa a produktov uvedených v časti I späť k vhodnému zvieraťu. V prípade krmiva pre spoločenské zvieratá sa musí zabezpečiť vysledovanie prostredníctvom sprievodných dokladov a záznamov.

6. Všetky telá vhodných zvierat musia mať svoje vlastné čísla zodpovedajúce číslu ušnej značky.

7. Krajiny musia používať podrobné protokoly zahŕňajúce

a) sledovanie a kontroly pred zabitím,

b) kontroly v priebehu zabitia,

c) kontroly v priebehu spracovania krmiva pre spoločenské zvieratá,

d) všetky požiadavky na etikety a osvedčovanie po zabití do miesta predaja.

8. Orgán veterinárnej správy musí zriadiť systém evidencie kontrol tak, aby mohla byť kontrola preukázaná.

Prevádzkareň

9. Na to, aby mohla byť prevádzkareň schválená, musí vytvoriť a uplatňovať systém, ktorým sa označí vhodné mäso a vhodné produkty a ktorým možno vysledovať všetko mäso späť k zvieraťu alebo po rozrábke k zvieratám rozrábaným v rovnakej skupine. Systém musí umožňovať úplnú vysledovateľnosť mäsa alebo produktov živočíšneho pôvodu na všetkých stupňoch a záznamy sa musia uchovávať najmenej dva roky. Podrobnosti o používanom systéme musia byť prevádzkovateľom poskytnuté orgánu veterinárnej správy v písomnej forme.

10. Orgán veterinárnej správy musí posúdiť, schváliť a sledovať systém prevádzkarne zaisťujúci úplné oddelenie a vysledovateľnosť späť aj dopredu.

Schéma osvedčovania stáda

III. Vykostené čerstvé mäso, z ktorého boli odstránené všetky priliehajúce tkanivá vrátane zrejmých nervových a lymfatických tkanív, a produkty živočíšneho pôvodu uvedené v časti I a získané z tohto mäsa, ktoré pochádzajú z vhodných zvierat z krajín alebo oblastí klasifikovaných do kategórie 5, sa môžu v súlade s § 17 ods. 3 uvádzať na trh, len ak boli získané zo zvierat osvedčených o splnení požiadaviek uvedených v bode 2 a pochádzajúcich zo stád, v ktorých sa v posledných siedmich rokoch nevyskytol žiadny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie a ktoré sú osvedčené, že spĺňajú požiadavky uvedené v bode 1, a sú vyrobené v prevádzkarňach spĺňajúcich požiadavku uvedenú v bode 11. Orgán veterinárnej správy zabezpečí dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa počítačového systému sledovania a kontrol uvedených v bodoch 3 až 10 a v bode 12.

Požiadavky vzťahujúce sa na stáda

1.

a) Stádo je skupina zvierat tvoriacich oddelenú a odlišnú jednotku, ktorá je chovaná, ustajnená a držaná oddelene od akejkoľvek inej skupiny zvierat a ktorá je označená vlastnými identifikačnými číslami stáda a zvierat.

b) Stádo je vhodným stádom, ak sa v ňom najmenej sedem rokov nevyskytol žiadny potvrdený prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie a ani prípad podozrenia, pri ktorom sa nevylúčila diagnóza bovinnej spongiformnej encefalopatie, u akéhokoľvek zvieraťa, ktoré je alebo bolo v stáde, bolo premiestnené cez stádo alebo z neho.

c) Ako výnimka z ustanovenia písmena b) sa stádo, ktoré existovalo menej ako sedem rokov, považuje za vhodné stádo, ak po dôkladnom vyšetrení vykonanom orgánom veterinárnej správy sa zistilo, že

1. všetky zvieratá narodené alebo premiestnené do novozriadeného stáda spĺňajú požiadavky uvedené v bode 2 písm. a), d) a e),

2. stádo spĺňa požiadavky uvedené v písmene b) počas jeho existencie.

d) Ak je stádo novozriadeným stádom v chove s potvrdeným prípadom bovinnej spongiformnej encefalopatie u akéhokoľvek zvieraťa, ktoré už bolo v stáde alebo prešlo stádom, alebo bolo zo stáda v tomto chove premiestnené, novozriadené stádo môže byť vhodným stádom len po dôkladnom vyšetrení vykonanom orgánom veterinárnej správy osvedčujúcim dodržiavanie všetkých nasledujúcich podmienok:

1. všetky zvieratá z postihnutého stáda skôr držaného v rovnakom chove boli odstránené alebo usmrtené,

2. všetko krmivo bolo odstránené a zlikvidované a všetky nádoby na krmivo boli dôkladne vyčistené,

3. všetky budovy boli pred prijatím nových zvierat vyprázdnené a dôkladne vyčistené,

4. všetky požiadavky uvedené v písmene c) boli splnené.

Požiadavky vzťahujúce sa na zvieratá

2. a) všetky záznamy o narodení, identifikácii a premiestňovaní zvieraťa sú zaznamenané v úradnom počítačovom systéme sledovania,

b) zviera je staršie ako šesť mesiacov, ale mladšie ako 30 mesiacov, ako bolo zistené na základe úradného počítačového záznamu o dátume jeho narodenia,

c) jeho matka žila najmenej šesť mesiacov po jeho narodení,

d) u jeho matky sa nevyvinula bovinná spongiformná encefalopatia a ani nie je podozrivá na bovinnú spongiformnú encefalopatiu,

e) stádo narodenia zvieraťa a všetky stáda, ktorými prešlo, sú vhodné.

Počítačový systém sledovania

3. Úradný počítačový systém sledovania uvedený v bode 2 písm. a) je schválený podľa veterinárnych požiadaviek, len ak sa používa dostatočne dlhý čas na to, aby obsahoval všetky informácie vzťahujúce sa na život a premiestňovanie zvierat, potrebné na kontrolu dodržiavania požiadaviek tohto nariadenia a týkajúce sa len zvierat narodených po začatí činnosti tohto systému. Historické údaje vložené do počítača pre akékoľvek obdobie pred zriadením systému nebudú na tento účel uznané.

Kontroly

4. Ak akékoľvek zviera na zabitie alebo akákoľvek okolnosť spojená s jeho zabitím nespĺňa všetky požiadavky tohto nariadenia, zviera sa musí automaticky odmietnuť a jeho pas sa musí zabaviť. Ak je táto informácia k dispozícii po zabití, orgán veterinárnej správy musí okamžite zastaviť vydávanie osvedčení a zrušiť vydané osvedčenia. Ak už došlo k odoslaniu, orgán veterinárnej správy musí informovať príslušný úrad miesta určenia. Príslušný úrad miesta určenia musí prijať primerané opatrenia.

5. Zabitie vhodných zvierat sa musí vykonať na bitúnkoch, ktoré sa nepoužívajú na zabíjanie iného hovädzieho dobytka, ako je hovädzí dobytok zabíjaný v rámci databázovej schémy alebo schémy osvedčovania stáda.

6. Orgán veterinárnej správy musí zabezpečiť odstránenie nasledujúcich miazgových uzlín v rozrábkarňach:

lnn. poplitei, lnn. ischiadici, lnn. inguinales superficiales, lnn. inguinales profundi, lnn. iliaci laterales, lnn. iliaci mediales, lnn. renales, lnn. prefemorales, lnn. lumbales, ln. costocervicalis, lnn. sternales, lnn. prescapulares, ln. axillaris a lnn. cervicales profundi.

7. Prostredníctvom úradného systému sledovania do zabitia zvierat sa musí zabezpečiť vysledovanie mäsa až k vhodnému zvieraťu alebo po rozrábke k zvieratám rozrábaným v rovnakej skupine. Aby bolo možné zásielku vrátiť, musí sa po zabití zabezpečiť na základe etikiet vysledovanie čerstvého mäsa a produktov uvedených v časti I späť k vhodnému zvieraťu. V prípade krmiva pre spoločenské zvieratá sa musí zabezpečiť vysledovanie prostredníctvom sprievodných dokladov a záznamov.

8. Všetky telá vhodných zvierat musia mať svoje vlastné čísla zodpovedajúce číslu ušnej značky.

9. Krajiny musia používať podrobné protokoly zahŕňajúce

a) sledovanie a kontroly pred zabitím,

b) kontroly v priebehu zabitia,

c) kontroly v priebehu spracovania krmiva pre spoločenské zvieratá,

d) všetky požiadavky na etikety a osvedčovanie po zabití do miesta predaja.

10. Orgán veterinárnej správy musí zriadiť systém evidencie kontrol tak, aby mohla byť kontrola preukázaná.

Prevádzkareň

11. Na to, aby mohla byť prevádzkareň schválená, musí vytvoriť a uplatňovať systém, ktorým sa označí vhodné mäso a vhodné produkty a ktorým možno vysledovať všetko mäso späť k zvieraťu alebo po rozrábke k zvieratám rozrábaným v rovnakej skupine. Systém musí umožňovať úplnú vysledovateľnosť mäsa alebo produktov živočíšneho pôvodu na všetkých stupňoch a záznamy sa musia uchovávať najmenej dva roky. Podrobnosti o používanom systéme musia byť prevádzkovateľom poskytnuté orgánu veterinárnej správy v písomnej forme.

12. Orgán veterinárnej správy musí posúdiť, schváliť a sledovať systém prevádzkarne zaisťujúci úplné oddelenie a vysledovateľnosť späť aj dopredu.

Časť D

Požiadavky na vývoz

Pri vývoze do tretích krajín musí živý hovädzí dobytok a produkty živočíšneho pôvodu z nich pochádzajúce spĺňať požiadavky na výmenu s členskými štátmi uvedené v tomto nariadení.

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.

DOVOZ ŽIVÝCH ZVIERAT, EMBRYÍ, VAJÍČOK A PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Časť A

Dovoz hovädzieho dobytka a všetkého tovaru pochádzajúceho z neho, pre ktoré toto nariadenie stanovuje zvláštne pravidlá, z krajín alebo oblastí klasifikovaných do kategórie 1 možno vykonať, len ak orgán veterinárnej starostlivosti má predložený medzinárodný veterinárny certifikát osvedčujúci, že krajina alebo oblasť spĺňa požiadavky na klasifikáciu do tejto kategórie uvedené v prílohe č. 2 časti C.

Časť B

Dovoz hovädzieho dobytka

A. Dovoz hovädzieho dobytka z krajiny alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 2 možno vykonať, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že

1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz bol účinne dodržiavaný,

2. hovädzí dobytok určený na dovoz do Slovenskej republiky je označený trvalým identifikačným systémom umožňujúcim jeho vysledovanie späť k matke a stádu pôvodu a umožňujúcim stanoviť, že zvieratá nie sú potomkami podozrivých alebo potvrdených matiek infikovaných bovinnou spongiformnou encefalopatiou.

B. Dovoz hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 3 možno vykonať, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že

1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz bol účinne dodržiavaný,

2. hovädzí dobytok určený na dovoz do Slovenskej republiky

a) je označený trvalým identifikačným systémom umožňujúcim jeho vysledovanie späť k matke a stádu pôvodu a umožňujúcim stanoviť, že zvieratá nie sú potomkami matiek, u ktorých bolo podozrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu alebo u ktorých bola bovinná spongiformná encefalopatia potvrdená,

b) narodil sa, bol odchovaný a držaný v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie najmenej sedem rokov, alebo

c) narodil sa po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu kŕmenia prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov.

C. Dovoz hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí zaradených do kategórie 4 možno vykonať, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že

1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz bol účinne dodržiavaný,

2. hovädzí dobytok určený na dovoz do Slovenskej republiky

a) je označený trvalým identifikačným systémom umožňujúcim jeho vysledovanie späť k matke a stádu pôvodu a umožňujúcim stanoviť, že zvieratá nie sú potomkami matiek, u ktorých bolo podozrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu alebo u ktorých bola bovinná spongiformná encefalopatia potvrdená,

b) narodil sa, bol odchovaný a držaný v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie najmenej sedem rokov, alebo

c) narodil sa po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu kŕmenia prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov.

D. Dovoz hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 5 možno vykonať, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že

1. kŕmenie hospodárskych zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz bol účinne dodržiavaný,

2. postihnutý hovädzí dobytok bol usmrtený a úplne zlikvidovaný rovnako ako

a) ak ide o samice, ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov pred prvými klinickými príznakmi choroby alebo po nich,

b) všetok hovädzí dobytok z rovnakej kohorty, ak sú tieto zvieratá v krajine alebo v oblasti stále nažive,

3. zvieratá určené na dovoz do Slovenskej republiky

a) narodili sa po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu kŕmenia hospodárskych zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov,

b) sú označené trvalým identifikačným systémom umožňujúcim ich vysledovanie späť k matke a stádu pôvodu a umožňujúcim stanoviť, že zvieratá nie sú potomkami matiek, u ktorých bolo podozrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu alebo u ktorých bola bovinná spongiformná encefalopatia potvrdená,

c) narodili sa, boli odchované a držané v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie a v ktorých je držaný len hovädzí dobytok narodený v chove alebo pochádzajúci zo stáda s rovnakým zdravotným štatútom, alebo

d) narodili sa, boli odchované a držané v stádach, v ktorých nebol najmenej sedem rokov potvrdený žiadny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie a v ktorých je držaný len hovädzí dobytok narodený v chove alebo pochádzajúci zo stáda s rovnakým zdravotným štatútom.

Časť C

Dovoz čerstvého mäsa a produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka

A. Dovoz čerstvého mäsa (s kosťou alebo vykosteného) a produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 2 možno vykonať, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a že zákaz je účinne dodržiavaný.

B. Dovoz čerstvého mäsa (s kosťou alebo vykosteného) a produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 3 možno vykonať, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že

1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz je účinne dodržiavaný,

2. čerstvé mäso a produkty pochádzajúce z hovädzieho dobytka určené na dovoz do Slovenskej republiky neobsahujú alebo neboli získané zo špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného v prílohe č. 5 ani zo separovaného mäsa z kostí hlavy alebo chrbtice.

C. Dovoz čerstvého mäsa (s kosťou alebo vykosteného) a mäsových produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 4 možno vykonať, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že

1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržiavaný,

2. čerstvé mäso a produkty pochádzajúce z hovädzieho dobytka určené na dovoz do Slovenskej republiky neobsahujú alebo neboli získané zo špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného v prílohe č. 5 ani zo separovaného mäsa z hlavy alebo chrbtice.

D. Dovoz čerstvého mäsa a produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 5 je zakázaný okrem produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe č. 8 časti C I. Tento dovoz možno vykonať, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že

1. spĺňajú požiadavky § 17 ods. 2 a požiadavky uvedené v prílohe č. 8 časti C II alebo III,

2. mäsové výrobky určené na dovoz do Slovenskej republiky neobsahujú alebo nie sú získané zo žiadneho produktu uvedeného v časti F ani zo žiadneho špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného v prílohe č. 5,

3. používa sa systém umožňujúci vysledovanie čerstvého mäsa a produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka určeného na dovoz do Slovenskej republiky späť do podnikov, z ktorých pochádzajú,

4. hovädzí dobytok, z ktorého mäso alebo mäsové produkty určené na dovoz do Slovenskej republiky pochádzajú,

a) bol označený trvalým identifikačným systémom umožňujúcim vysledovanie zvierat späť k matke a k stádu pôvodu,

b) nie je potomstvom samíc, u ktorých bolo podozrenie na BSE alebo u ktorých bola bovinná spongiformná encefalopatia potvrdená, a

1. narodil sa po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu kŕmenia hospodárskych zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov alebo

2. narodil sa, bol odchovaný a držaný v stádach, v ktorých nebol najmenej sedem rokov potvrdený žiadny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie,

5. kŕmenie hospodárskych zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržiavaný,

6. postihnutý hovädzí dobytok bol zabitý a úplne zničený rovnako ako

a) ak ide o samice, ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov pred prvými klinickými príznakmi choroby alebo po nich,

b) všetok hovädzí dobytok z rovnakej kohorty, ak sú tieto zvieratá v krajine alebo v oblasti stále nažive.

Časť D

Dovoz embryí a vajíčok hovädzieho dobytka

A. Dovoz embryí a vajíčok hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 2 možno vykonať, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že

1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržiavaný,

2. embryá a vajíčka boli odobraté, spracované a uchovávané v súlade s osobitným predpisom.16)

B. Dovoz vajíčok a embryí hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 3 možno vykonať, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že

1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržiavaný,

2. vajíčka a embryá určené na dovoz do Slovenskej republiky pochádzajú zo samíc, ktoré

a) sú označené trvalým identifikačným systémom umožňujúcim ich vysledovanie k matke a stádu pôvodu a zvieratá nie sú potomkami samíc, u ktorých bola potvrdená bovinná spongiformná encefalopatia,

b) nie sú potomkami samíc, u ktorých bolo podozrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu alebo u ktorých bola bovinná spongiformná encefalopatia potvrdená,

c) neboli podozrivé z postihnutia bovinnou spongiformnou encefalopatiou v čase odberu embrya,

3. vajíčka a embryá boli odberané, spracované a uchovávané v súlade s osobitným predpisom.16)

C. Dovoz vajíčok a embryí z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 4 možno vykonať, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že

1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržiavaný,

2. vajíčka a embryá určené na dovoz do Slovenskej republiky pochádzajú zo samíc, ktoré

a) sú označené trvalým identifikačným systémom umožňujúcim ich vysledovanie k matke a stádu pôvodu a zvieratá nie sú potomkami samíc, u ktorých bolo podozrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu alebo ktoré boli bovinnou spongiformnou encefalopatiou postihnuté,

b) nie sú postihnuté bovinnou spongiformnou encefalopatiou,

c) neboli podozrivé z postihnutia bovinnou spongiformnou encefalopatiou v čase odberu embrya a

1. narodili sa po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu kŕmenia prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov alebo

2. narodili sa, boli odchované a držané v stádach, v ktorých nebol posledných sedem rokov potvrdený žiadny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie,

3. vajíčka a embryá boli odobraté, spracované a uchovávané v súlade s osobitným predpisom.16)

D. Dovoz vajíčok a embryí hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 5 možno vykonať, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že

1. kŕmenie chovných zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržiavaný,

2. postihnutý hovädzí dobytok, a ak ide o samice, aj ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov pred klinickým začiatkom choroby alebo po ňom boli usmrtení a úplne zlikvidovaní, ak boli v krajine alebo v oblasti nažive,

3. vajíčka a embryá určené na dovoz do Slovenskej republiky pochádzajú zo samíc, ktoré

a) sú označené trvalým identifikačným systémom umožňujúcim ich vysledovanie k matke a stádu pôvodu a zvieratá nie sú potomkami samíc, u ktorých bolo podozrenie z bovinnej spongiformnej encefalopatie alebo bola potvrdená bovinná spongiformná encefalopatia,

b) nie sú postihnuté bovinnou spongiformnou encefalopatiou,

c) neboli podozrivé z postihnutia bovinnou spongiformnou encefalopatiou v čase odberu embrya a

1. narodili sa po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu kŕmenia chovných zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov alebo

2. neboli nikdy kŕmené bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov a narodili sa, boli odchované a držané v stádach, v ktorých nebol najmenej sedem rokov potvrdený žiadny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie a v ktorých je držaný len hovädzí dobytok narodený v chove alebo pochádzajúci zo stáda s rovnakým zdravotným štatútom,

4. vajíčka a embryá boli odobraté, spracované a uchovávané prísne v súlade s osobitným predpisom.16)

Časť E

Dovoz oviec a kôz

Ovce a kozy dovážané do Slovenskej republiky musia spĺňať požiadavky, ktoré poskytujú zdravotné záruky rovnocenné zárukám požadovaným týmto nariadením alebo podľa tohto nariadenia.

Časť F

Dovoz produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe č. 9 časti C do Slovenskej republiky z tretích krajín alebo z oblastí tretích krajín klasifikovaných do kategórie 5 je v súlade s § 17 ods. 3 zakázaný, ak obsahujú alebo pochádzajú z nasledujúcich produktov alebo materiálov pochádzajúcich z prežúvavcov:

a) mechanicky separované mäso,

b) fosforečnan vápenatý určený na kŕmenie hospodárskych zvierat,

c) želatína, ak nebola vyrobená z koží,

d) prečistený kafilerický tuk prežúvavcov a deriváty vyrobené z neho, ak neboli vyrobené z tukového tkaniva posúdeného ako požívateľné alebo zo surovín, ktoré boli spracované v súlade s osobitným predpisom.13)

Časť G

Pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo z oblastí tretích krajín, ktoré nie sú klasifikované do kategórie I, musia byť príslušné certifikáty, požadované právnymi predpismi, doplnené vyhlásením podpísaným kompetentným úradom krajiny produkcie v znení:

„Produkt živočíšneho pôvodu neobsahuje a ani nepochádza zo špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného v prílohe č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 323/2003 Z. z. o pravidlách na prevenciu, tlmenie a eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatií alebo v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 999/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 stanovujúcemu pravidlá na prevenciu, tlmenie a ozdravenie od niektorých prenosných spongiformných encefalopatií alebo mechanicky separovaného mäsa získaného z kostí hlavy alebo chrbtice hovädzieho dobytka. Tieto zvieratá neboli zabité po omráčení plynovou injekciou do lebečnej dutiny alebo neboli rovnakou metódou okamžite usmrtené, alebo neboli zabité laceráciou po omráčení centrálneho nervového tkaniva priebojníkom omračovacieho prístroja zavedeným do lebečnej dutiny.“.

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.

REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ, ODBER VZORIEK A LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY

Časť A

Národné referenčné laboratóriá

1. Národné referenčné laboratórium

a) musí disponovať dostatočným množstvom zariadení a kvalifikovaného personálu, aby mohlo vždy, a najmä ak sa vyskytne príslušná choroba prvýkrát, identifikovať typ a kmeň pôvodcu bovinnej spongiformnej encefalopatie a potvrdiť výsledky iných diagnostických laboratórií. Ak identifikáciu kmeňa pôvodcu nevykoná, zabezpečí, aby bol vyšetrovaný materiál zaslaný do referenčného laboratória Európskych spoločenstiev na zistenie kmeňa pôvodcu,

b) overuje diagnostické metódy používané inými diagnostickými laboratóriami,

c) je zodpovedné za koordináciu diagnostických štandardov a metód; na tento účel

1. môže zásobovať diagnostickými reagenciami laboratóriá schválené hlavným veterinárnym lekárom,

2. kontroluje kvalitu všetkých používaných diagnostických reagencií,

3. zabezpečuje pravidelné porovnávacie testy,

4. uchováva izoláty alebo príslušné tkanivá obsahujúce pôvodcu choroby, ktoré boli získané z potvrdených prípadov choroby,

5. overuje výsledky z diagnostických laboratórií menovaných hlavným veterinárnym lekárom,

d) spolupracuje s referenčným laboratóriom Európskych spoločenstiev.

2. Ako výnimka z bodu 1 sa v prípade, ak referenčné laboratórium nie je k dispozícii, využijú služby referenčného laboratória Európskych spoločenstiev alebo národného referenčného laboratória členského štátu.

3. Národné referenčné laboratórium Slovenskej republiky je Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave.

Časť B

Referenčné laboratórium Európskych spoločenstiev

Referenčným laboratóriom Európskych spoločenstiev pre prenosnú spongiformnú encefalopatiu je

The Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

United Kingdom.

Časť C

Odbery a laboratórne testy

1. Odbery

Všetky vzorky určené na vyšetrenie na prítomnosť prenosnej spongiformnej encefalopatie sa musia odobrať pomocou metód a postupov stanovených v poslednom vydaní Manuálu štandardov pre diagnostické testy a vakcíny Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE) (ďalej len „manuál“). Ak metódy a postupy nie sú k dispozícii, vzorky sa musia odobrať spôsobom vhodným na správne vykonávanie testov. Vzorky sa ďalej musia správne označiť podľa totožnosti vzorkovaného zvieraťa.

2. Laboratóriá

Každé laboratórne vyšetrenie na prenosnú spongiformnú encefalopatiu sa musí vykonať v laboratóriách schválených na tento účel.

3. Metódy a postupy

3.1. Laboratórne vyšetrenie na prítomnosť bovinnej spongiformnej encefalopatie u hovädzieho dobytka

a) Podozrivé prípady

Tkanivá z hovädzieho dobytka zaslané na laboratórne vyšetrenie podľa § 13 ods. 2 sa musia histopatologicky vyšetriť podľa postupu uvedeného v manuáli okrem prípadu autolýzy materiálu. Ak je výsledok histopatologického vyšetrenia dubiózny alebo negatívny alebo ak je materiál autolyzovaný, tkanivá sa musia vyšetriť jednou z ďalších diagnostických metód uvedených v manuáli (imunocytochémia, immuno-blotting alebo dôkaz charakteristických fibríl elektrónovou mikroskopiou). Rýchle testy sa nemôžu použiť na tento účel.

Ak je výsledok jedného z hore uvedených vyšetrení pozitívny, zviera sa musí považovať za pozitívny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie.

b) Monitoring bovinnej spongiformnej encefalopatie

Tkanivá z hovädzieho dobytka zaslané na laboratórne vyšetrenie podľa prílohy č. 3 časti A I sa musia vyšetriť rýchlym testom.

Ak je výsledok rýchleho testu dubiózny alebo pozitívny, tkanivá sa musia okamžite podrobiť konfirmačným vyšetreniam v úradnom laboratóriu. Konfirmačné vyšetrenie sa musí začať histopatologickým vyšetrením mozgového kmeňa podľa postupu uvedeného v manuáli okrem prípadu autolýzy materiálu alebo inak nevhodného materiálu na histopatologické vyšetrenie. Ak je výsledok histopatologického vyšetrenia dubiózny alebo negatívny alebo ak je materiál autolyzovaný, tkanivá sa musia vyšetriť jednou z ďalších diagnostických metód uvedených v písmene a).

Zviera sa musí považovať za pozitívny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie, ak je výsledok rýchleho testu pozitívny alebo dubiózny a

1. výsledok nasledujúceho histopatologického vyšetrenia je pozitívny alebo

2. výsledok inej diagnostickej metódy uvedenej v písmene a) je pozitívny.

3.2. Laboratórne vyšetrenie na prítomnosť scrapie u oviec a kôz

a) Podozrivé prípady

Tkanivá z oviec a kôz zaslané na laboratórne vyšetrenie podľa § 13 ods. 2 sa musia histopatologicky vyšetriť podľa postupu uvedeného v manuáli okrem prípadu autolýzy materiálu. Ak je výsledok histopatologického vyšetrenia dubiózny alebo negatívny alebo ak je materiál autolyzovaný, tkanivá sa musia vyšetriť imunocytochemicky alebo immuno-blottingom podľa manuálu. Rýchle testy sa nemôžu použiť na tento účel.

Ak je výsledok jedného z hore uvedených vyšetrení pozitívny, zviera sa musí považovať za pozitívny prípad scrapie.

b) Monitoring scrapie

Tkanivá z oviec a kôz zaslané na laboratórne vyšetrenie podľa prílohy č. 3 časti A II sa musia vyšetriť rýchlym testom.

Ak je výsledok rýchleho testu dubiózny alebo pozitívny, mozgový kmeň sa musí okamžite zaslať do úradného laboratória na konfirmačné vyšetrenie imunocytochémiou alebo immuno-blottingom, ako je uvedené v písmene a).

Zviera sa musí považovať za pozitívny prípad scrapie, ak je výsledok konfirmačného vyšetrenia pozitívny.

3.3. Laboratórne vyšetrenie na prítomnosť iných prenosných spongiformných encefalopatií, ako sú uvedené v bodoch 3.1. a 3.2.

Testy vykonávané na potvrdenie podozrenia z výskytu prenosných spongiformných encefalopatií iné, ako sú encefalopatie uvedené v bodoch 3.1. a 3.2., musia zahŕňať prinajmenšom histopatologické vyšetrenie mozgového tkaniva. Orgán veterinárnej správy môže požadovať laboratórne testy, ako je imunocytochémia, immuno-blotting, dôkaz charakteristických fibríl elektrónovým mikroskopom alebo ďalšie metódy určené na dôkaz ochorenia súvisiaceho s prionovým proteínom. V každom prípade sa musí vykonať jedno ďalšie laboratórne vyšetrenie, ak je úvodné histopatologické vyšetrenie negatívne alebo dubiózne. V prípade prvého výskytu choroby sa musia vykonať najmenej tri rôzne vyšetrenia.

Ak je podozrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu pri inom druhu zvierat, ako je hovädzí dobytok, vzorky sa musia zaslať na typizáciu kmeňa.

4. Rýchle testy

Na účely vykonávania testov v súlade s § 6 ods. 3 a § 7 ods. 1 sa musia použiť ako rýchle testy nasledujúce metódy:

a) test immuno-blotting, založený na postupe western blotting na detekciu proteáza-rezistentného fragmentu PrPRes (Prionics Check test),

b) chemiluminiscenčný ELISA test, zahŕňajúci extrakčný postup a techniku ELISA, pri použití obohateného chemiluminiscenčného reagens (Enfer test),

c) sendvičová imunoanalýza pre PrPRes vykonaná po denaturácii a koncentrácii (Bio-Rad Platelia test).

5. Alternatívne testy budú definované.

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.

PRECHODNÉ OPATRENIA (§ 22)

A. Prechodné opatrenia týkajúce sa odstraňovania špecifikovaného rizikového materiálu, mechanicky separovaného mäsa

1. Orgán veterinárnej správy zabezpečí, aby špecifikovaný rizikový materiál bol odstránený a likvidovaný v súlade s bodmi 5 až 8, a ak je to možné, v súlade s bodom 11.

a) Nasledujúce tkanivá sú považované za špecifikovaný rizikový materiál:

1. lebka vrátane mozgu a očí, mandle, chrbtica okrem chvostových stavcov a priečnych výbežkov bedrových stavcov, hrudných stavcov a krídel krížovej kosti, ale vrátane ganglií dorzálnych koreňov a miechy hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov, a črevá od dvanástorníka po konečník a mezentérium hovädzieho dobytka akéhokoľvek veku,

2. lebka vrátane mozgu a očí, mandle a miecha oviec a kôz starších ako 12 mesiacov alebo s prerezanými trvalými rezákmi, slezina oviec a kôz akéhokoľvek veku.

Podľa veterinárnych požiadaviek a podľa štatistickej pravdepodobnosti výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie v zodpovedajúcich vekových skupinách populácie hovädzieho dobytka na základe výsledkov monitoringu bovinnej spongiformnej encefalopatie vykonávaného podľa prílohy č. 3 časti A I a časti B bodu 1 sa môže upraviť vek na odstránenie chrbtice hovädzieho dobytka.

b) Okrem špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného v písmene a) sa musia za špecifikovaný rizikový materiál považovať nasledujúce tkanivá v Spojenom kráľovstve a v Portugalsku okrem autonómnej oblasti Azory:

- celá hlava okrem jazyka vrátane mozgu, očí, ganglií trojklanného nervu a mandlí; týmus, slezina a miecha hovädzieho dobytka staršieho ako šesť mesiacov.

2. Ako výnimku z bodu 1 písm. a)1 orgán veterinárnej správy podľa veterinárnych požiadaviek môže prijať rozhodnutie, aby bolo dovolené použitie chrbtice a dorzálnych koreňových ganglií z hovädzieho dobytka

a) narodeného, nepretržite chovaného a zabitého v Slovenskej republike alebo v členských štátoch, pre ktoré vedecké vyhodnotenie stanovilo, že výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie u domáceho hovädzieho dobytka je vysoko nepravdepodobný alebo nepravdepodobný, ale nie nevylúčený, alebo

b) narodeného po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu skrmovať cicavčiu bielkovinu prežúvavcom v krajinách s výskytom bovinnej spongiformnej encefalopatie u domácich zvierat alebo pre ktoré vedecké vyhodnotenie stanovilo, že výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie u domáceho hovädzieho dobytka je pravdepodobný.

Orgán veterinárnej správy môže požiadať o túto výnimku predložením presvedčivých dôkazov týkajúcich sa písmena a) alebo b) komisii.

Krajiny uplatňujúce túto výnimku musia navyše pri požiadavkách uvedených v prílohe č. 3 časti A I zaručiť, že jeden zo schválených rýchlych testov uvedených v prílohe č. 10 časti C bode 4 je používaný u všetkého hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov, ktorý

a) uhynul na farme alebo pri preprave, ale ktorý nebol zabitý na ľudskú spotrebu, okrem uhynutých zvierat v odľahlých oblastiach s nízkou hustotou zvierat v krajinách, kde je výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie nepravdepodobný,

b) bol normálne zabitý na ľudskú spotrebu.

Táto výnimka nebude použitá na povolenie použitia chrbtice a dorzálnych koreňových ganglií z hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov zo Spojeného kráľovstva alebo z Portugalska s výnimkou autonómnej oblasti Azory.

Odborníci z komisie môžu vykonávať kontroly na mieste, aby ďalej overili predložený dôkaz v súlade s § 21.

3. Kosti hovädzieho dobytka, oviec a kôz sa nesmú použiť na výrobu mechanicky separovaného mäsa.

4. U hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, ktorých mäso je určené na výživu ľudí alebo zvierat, sa nesmie používať lacerácia centrálneho nervového tkaniva pri omráčení zavedením priebojníka omračovacieho prístroja do lebečnej dutiny.

5. Špecifikovaný rizikový materiál sa musí odstraňovať

a) na bitúnkoch, alebo ak je to možné, na iných miestach určených na zabitie,

b) v rozrábkarňach, ak ide o chrbticu hovädzieho dobytka,

c) v prevádzkarňach na spracovanie vysokorizikového materiálu a v prevádzkarňach uvedených v osobitnom predpise13) pod dozorom pracovníka povereného orgánom veterinárnej správy. Tieto podniky musia byť na tento účel schválené orgánom veterinárnej správy.

Ak špecifikovaný rizikový materiál nie je odstránený z mŕtvych zvierat, časti tela obsahujúce špecifikovaný rizikový materiál alebo celé telo musia byť ošetrené ako špecifikovaný rizikový materiál. Celé telá zvierat sa nemusia v tomto prípade zafarbovať podľa požiadaviek uvedených v bode 7.

6. Ako výnimku z bodu 5 orgán veterinárnej správy môže rozhodnúť umožniť

a) získavanie jazykov a mäsa z líc hovädzieho dobytka, oviec a kôz v rozrábkarňach špeciálne povolených na tento účel,

b) odstraňovanie miechy oviec a kôz v rozrábkarňach špeciálne povolených na tento účel,

c) odstraňovanie chrbtice z tiel alebo častí tiel v mäsiarstvach špeciálne povolených, monitorovaných a registrovaných na tento účel.

7. Všetok špecifikovaný rizikový materiál sa musí okamžite po odstránení zafarbiť farbou, prípadne označiť a úplne zničiť

a) spálením bez predchádzajúcej úpravy alebo

b) po predchádzajúcej úprave

1. v súlade so systémami uvedenými v osobitnom predpise13)

a) spálením,

b) spoluspálením,

2. zahrabaním na povolenej skládke odpadu v súlade s normami uvedenými v osobitnom predpise.13)

Materiál pred opätovným spracovaním sa musí opakovane zafarbiť, prípadne označiť, ak farba nie je dostatočne viditeľná alebo označenie rozoznateľné.

8. Orgán veterinárnej správy môže ako výnimku z ustanovení bodov 5 a 7 povoliť spálenie alebo zahrabanie špecifikovaného rizikového materiálu alebo celých tiel zvierat bez predchádzajúceho zafarbenia alebo bez odstránenia špecifikovaného rizikového materiálu za okolností podľa osobitného predpisu13) a metódou, ktorá

a) vylučuje riziko prenosu prenosnej spongiformnej encefalopatie,

b) je schválená a overená orgánom veterinárnej správy.

9. Špecifikovaný rizikový materiál alebo spracovaný materiál z neho pochádzajúci sa môže odoslať do členského štátu len na následné spálenie v súlade s osobitným predpisom13) alebo bodom 11 písm. b).

Tento bod sa môže zmeniť a doplniť na požiadanie členského štátu tak, aby mohol odoslať špecifikovaný rizikový materiál alebo z neho spracovaný materiál do tretích krajín na spálenie, len čo budú prijaté podmienky upravujúce takýto vývoz.

10.

a) Nasledujúce produkty živočíšneho pôvodu je možné dovážať do Slovenskej republiky, len ak spĺňajú požiadavky uvedené v písmene b) týchto živočíšnych produktov:

1. špecifikovaný rizikový materiál uvedený v bode 1 písm. a),

2. čerstvé mäso definované osobitným predpisom, 12)

3. mleté mäso a mäsové prípravky definované osobitným predpisom,17)

4. mäsové výrobky definované osobitným predpisom,17)

5. ostatné výrobky živočíšneho pôvodu definované osobitným predpisom,18)

6. kafilerické tuky uvedené v osobitnom predpise,10)

7. želatína uvedená v osobitnom predpise,10)

8. krmivo pre spoločenské zvieratá uvedené v osobitnom predpise,10)

9. spracovaný živočíšny proteín uvedený v osobitnom predpise,10)

10. kosti a výrobky z kostí uvedené v osobitnom predpise,10)

11. suroviny na výrobu živočíšnych krmív uvedené v osobitnom predpise.10)

Akýkoľvek odkaz na „produkty živočíšneho pôvodu“ označuje produkty živočíšneho pôvodu uvedené v tomto bode a netýka sa iných produktov živočíšneho pôvodu, ktoré tieto produkty živočíšneho pôvodu obsahujú alebo z týchto produktov pochádzajú.

b) Ak sú produkty uvedené v písmene a) živočíšneho pôvodu, obsahujúce materiál z hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, dovážané do Slovenskej republiky z tretích krajín alebo ich oblastí, zdravotný certifikát musí dopĺňať vyhlásenie podpísané príslušným úradom krajiny produkcie v znení:

„Tento produkt neobsahuje a nebol získaný zo

a) špecifikovaného rizikového materiálu, ako je uvedené v prílohe č. 11 časti A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 323/2003 Z. z. o pravidlách na prevenciu, tlmenie a eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatií alebo v prílohe 11 časti A k nariadeniu (ES) č. 999/2001, vyrobeného po 31. marci 2001, ani mechanicky separovaného mäsa získaného z kostí hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, vyrobeného po 31. marci 2001. Po 31. marci 2001 neboli hovädzí dobytok, ovce a kozy, z ktorých bol tento produkt získaný, zabité po omráčení plynovou injekciou do lebečnej dutiny alebo neboli rovnakou metódou usmrtené, alebo neboli zabité laceráciou po omráčení centrálneho nervového tkaniva priebojníkom omračovacieho prístroja zavedeného do lebečnej dutiny. Telá zvierat, polovičky a štvrte tiel zvierat môžu obsahovať chrbticu na dovoz; alebo

b) materiálov z hovädzieho dobytka, oviec a kôz iných, ako sú materiály získané zo zvierat narodených, trvale chovaných a zabitých v nasledujúcich krajinách:

Argentína

Austrália

Botswana

Brazília

Čile

Kostarika

Island

Namíbia

Nový Zéland

Nikaragua

Panama

Paraguaj

Uruguaj

Salvádor

Singapur

Svazijsko

Vanuatu.

11. Orgán veterinárnej správy musí vykonávať časté úradné kontroly na overenie správneho uplatňovania tejto časti a musí zabezpečiť, aby boli prijaté opatrenia zabraňujúce akejkoľvek kontaminácii, najmä na bitúnkoch, v rozrábkach, v prevádzkarňach na spracovanie živočíšnych odpadov a prevádzkarňach na spracovanie vysoko- rizikových materiálov schválených v súlade s osobitným predpisom,10) v mäsiarstvach registrovaných podľa bodu 6, na skládkach odpadu a v iných zariadeniach na skladovanie alebo spaľovanie. Krajiny predovšetkým musia vytvoriť systém, ktorý zabezpečuje a kontroluje, že

a) špecifikovaný rizikový materiál používaný na výrobu produktov uvedených v § 2 ods. 2 je používaný výhradne na povolené účely,

b) špecifikovaný rizikový materiál, predovšetkým taký, ktorý je odstraňovaný v iných zariadeniach alebo prevádzkarňach, ako sú bitúnky, je úplne oddelený od iného odpadu, ktorý nie je určený na spálenie, je oddelene zhromažďovaný a je likvidovaný v súlade s bodom 1 a s bodmi 5 až 9. Orgán veterinárnej správy môže rozhodnúť povoliť odosielanie hláv alebo tiel zvierat obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál do členského štátu, ak je s týmto členským štátom dohodnuté prijatie tohto materiálu a sú schválené zvláštne podmienky použiteľné na takúto prepravu.

Telá zvierat, polovičky a štvrte tiel zvierat, ktoré neobsahujú špecifikovaný rizikový materiál iný ako chrbticu vrátane dorzálnych koreňových ganglií, môžu však byť dovezené do Slovenskej republiky alebo odoslané do členského štátu bez hore uvedeného predchádzajúceho súhlasu.

12. Odstraňovanie chrbtice uvedené v bode 1 písm. a)1 podlieha kontrolnému systému. Tento kontrolný systém zahŕňa nasledujúce opatrenia:

a) označenie tiel alebo častí tiel hovädzieho dobytka, ako je uvedené v osobitnom predpise,17) modrým prúžkom na etikete podľa osobitného predpisu,3) ak odstraňovanie chrbtice sa nevyžaduje okrem dodávky konečnému spotrebiteľovi,

b) uvedenie v obchodnom doklade podľa osobitného predpisu12) alebo v dokumente vzťahujúcom sa na osobitný predpis12) počtu tiel alebo častí tiel hovädzieho dobytka, z ktorých je odstránenie chrbtice vyžadované a z ktorých nie,

c) ročnú archiváciu obchodných dokumentov uvedených v písmene b) mäsiarstvami.

B . Prechodné opatrenia týkajúce sa zákazov kŕmenia zvierat

Osobitné predpisy13) zostávajú v platnosti.

Podľa veterinárnych požiadaviek sa môže prijať rozhodnutie na zmenu tohto zariadenia vzhľadom na situáciu v Slovenskej republike alebo v členskom štáte na základe výsledkov inšpekcií komisie a výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie, na základe výsledkov monitorovania bovinnej spongiformnej encefalopatie, so zvláštnym zreteľom na vyšetrovanie hovädzieho dobytka, ako je ustanovené v prílohe č. 5.

C . Prechodné opatrenia týkajúce sa uvádzania na trh a vývozu

1. Dovoz hovädzieho dobytka možno vykonať, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že

a) kŕmenie prežúvavcov bielkovinami získanými z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržiavaný,

b) hovädzí dobytok určený na dovoz do Slovenskej republiky je označený trvalým identifikačným systémom, ktorý umožňuje, aby zvieratá boli spätne sledované k matke a stádu pôvodu, a zvieratá nie sú potomstvom matiek podozrivých na bovinnú spongiformnú encefalopatiu.

2. Dovoz embryí a vajíčok hovädzieho dobytka možno vykonať, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že kŕmenie prežúvavcov bielkovinami získanými z cicavcov bolo zakázané a že zákaz je účinne dodržiavaný.

3. Bod 2 neplatí pre dovoz hovädzieho dobytka narodeného a trvale chovaného v nasledujúcich krajinách:

Argentína

Austrália

Botswana

Brazília

Čile

Island

Kostarika

Namíbia

Nový Zéland

Nikaragua

Panama

Paraguaj

Uruguaj

Salvádor

Singapur

Svazijsko

Vanuatu.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.

2) § 23 až 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278/2003 Z. z. o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.§ 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.

5) § 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

6) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.

8) Zákon č. 488/2002 Z. z.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat a v záujme zdravia ľudí pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám.

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.

14) § 28 zákona č. 488/2002 Z. z.

15) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z.

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.

17) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa mäsových prípravkov.

18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi.