Nariadenie vlády č. 321/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín

Čiastka 146/2003
Platnosť od 31.07.2003 do14.10.2004
Účinnosť od 01.08.2003 do14.10.2004
Zrušený 534/2004 Z. z.

321

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003,

ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/ 2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.1)

(3) Veterinárne kontroly produktov vstupujúcich na územie Slovenskej republiky alebo na územie Európskych spoločenstiev cez Slovenskú republiku z tretích krajín musia byť vykonávané v súlade s týmto nariadením.

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) produktmi produkty živočíšneho pôvodu uvedené v osobitných predpisoch,2) vrátane vedľajších produktov živočíšneho pôvodu, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,3) a rastlinných produktov uvedených v § 17,

b) dokladovou kontrolou overenie veterinárnych certifikátov, veterinárnych dokladov alebo iných dokladov sprevádzajúcich zásielku,

c) identifikačnou kontrolou vizuálne overenie, že veterinárne certifikáty, veterinárne doklady alebo iné doklady požadované podľa veterinárnych požiadaviek v súlade s osobitným predpisom4) sa zhodujú s prepravovanými produktmi,

d) fyzickou kontrolou vlastná kontrola produktov, ktorá môže zahŕňať kontrolu obalov a teploty a tiež odber vzoriek a ich laboratórne vyšetrenie,

e) osobou zodpovednou za náklad fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu3) zodpovedná za nakladanie so zásielkou, a takisto jej zástupca podľa osobitného predpisu,3) ktorý prevzal takúto zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z kontrol ustanovených v tomto nariadení,

f) zásielkou množstvo produktov rovnakého druhu, ktoré sú kryté rovnakým veterinárnym certifikátom alebo veterinárnym dokladom alebo iným dokladom požadovaným podľa veterinárnych požiadaviek v súlade s osobitným predpisom,3) ktoré sú prepravované jedným dopravným prostriedkom a ktoré pochádzajú z rovnakej tretej krajiny alebo rovnakej časti takejto krajiny,

g) hraničnou inšpekčnou stanicou inšpekčné miesto určené a schválené podľa § 6 na vykonávanie veterinárnych kontrol produktov prichádzajúcich z tretích krajín na hranicu Slovenskej republiky alebo členského štátu,5)

h) dovozom voľný obeh produktov a úmysel uvoľniť produkty do voľného obehu v súlade s osobitným predpisom,3)

i) colne schváleným určením alebo použitím colne schválené určenie alebo použitie podľa osobitného predpisu,3)

j) dovoznými podmienkami veterinárne požiadavky na produkty, ktoré sú predmetom dovozu podľa osobitného predpisu,4)

k) príslušným orgánom Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) alebo ústredný orgán členského štátu oprávnený vykonávať veterinárne kontroly alebo orgán, ktorému bola takáto právomoc delegovaná.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,6) ktorými sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1 týchto nariadení.

§ 3

(1) Na územie Slovenskej republiky alebo členských štátov možno dopraviť zásielky pochádzajúce z tretích krajín, len ak boli podrobené veterinárnym kontrolám podľa osobitného predpisu7) a podľa tohto nariadenia a len cez hraničné inšpekčné stanice.

(2) Osoby zodpovedné za náklad sú povinné podľa osobitného predpisu8) vopred zaslať informácie veterinárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej stanice, na ktorú sa majú produkty predviesť, a to náležitým vyplnením certifikátu podľa § 5 ods. 1 alebo im poskytnúť v písomnej forme alebo počítačovej forme podrobný opis zásielky uvedenej v odseku 1, vrátane produktov uvedených v § 9 a § 19 ods. 1.

(3) Veterinárni inšpektori hraničnej inšpekčnej stanice môžu preverovať zoznamy nákladov lodí a lietadiel a kontrolovať, či sa zhodujú s vyhláseniami a dokladmi uvedenými v odseku 2.

(4) Pohraničný colný úrad, ktorému hraničná inšpekčná stanica územne prislúcha, povolí zamýšľané colne schválené určenie alebo použitie zásielky len v súlade s podmienkami ustanovenými v certifikáte podľa § 5 ods. 1.

(5) Podrobný postup podľa tohto ustanovenia prijme orgán veterinárnej správy9) podľa osobitného predpisu10) v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev a vypracuje zoznam produktov podliehajúcich veterinárnej kontrole.

§ 4

(1) Každá zásielka musí byť na hraničnej inšpekčnej stanici podľa § 3 ods. 2 podrobená veterinárnej kontrole príslušným orgánom, za ktorú je zodpovedný veterinárny inšpektor podľa § 6 ods. 1 písm. b).

(2) Veterinárny inšpektor na základe informácií podľa § 3 ods. 3 preverí pri každej zásielke údaje v databáze podľa osobitného predpisu11) a pri každej zásielke určenej na dovoz do Slovenskej republiky alebo členského štátu preverí údaje v databáze podľa osobitného predpisu.12)

(3) Veterinárny inšpektor musí zabezpečiť vykonávanie všetkých činností požadovaných na vedenie databáz podľa osobitného predpisu.11)

(4) Každá zásielka musí byť bez ohľadu na jej colne schválené určenie alebo použitie podrobená dokladovej kontrole, aby sa potvrdilo, že

a) informácie v certifikátoch alebo dokladoch podľa § 7 ods. 1 zodpovedajú informáciám vopred zaslaným podľa § 3 ods. 2,

b) ak ide o dovoz, údaje obsiahnuté vo veterinárnych certifikátoch, veterinárnych dokladoch alebo iných dokladoch poskytujú požadované záruky.

(5) Okrem výnimiek podľa § 9 až 15 vykonáva veterinárny inšpektor

a) identifikačnú kontrolu každej zásielky, aby sa presvedčil, že produkty zodpovedajú informáciám uvedeným vo veterinárnych certifikátoch alebo dokladoch sprevádzajúcich zásielku. Okrem voľne uložených zásielok podľa osobitného predpisu12) táto kontrola zahŕňa,

1. ak ide o produkty živočíšneho pôvodu privážané v kontajneroch, overenie, že plomby pripevnené úradným veterinárnym lekárom alebo príslušným orgánom, ak to vyžadujú veterinárne požiadavky podľa osobitného predpisu,4) sú neporušené a že údaje na nich uvedené sa zhodujú s údajmi v sprievodnom certifikáte alebo doklade,

2. ak ide o ostatné druhy produktov, okrem živočíšnych produktov podľa prvého bodu, overenie, že sú prítomné odtlačky pečiatok, úradné značky a zdravotné značky identifikujúce krajinu a prevádzkareň pôvodu, a overenie, že sa zhodujú s odtlačkami pečiatok a značkami uvedenými v sprievodnom certifikáte alebo doklade, a okrem toho overenie, či sú balené živočíšne produkty označené osobitnou etiketou v súlade s veterinárnymi požiadavkami podľa osobitného predpisu,4)

b) fyzickú kontrolu každej zásielky,

1. aby sa presvedčil, že produkty zodpovedajú veterinárnym požiadavkám podľa osobitného predpisu4) a sú v takom stave, aby sa dali použiť na účely uvedené v sprievodnom certifikáte alebo doklade. Tieto kontroly musia byť vykonávané v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe č. 2,

2. pred vykonávaním akýchkoľvek laboratórnych vyšetrení na mieste a akéhokoľvek úradného odberu vzoriek požadovaného na vyšetrenia vykonané v čo najkratšej lehote, a to v zhode s frekvenciou stanovenou štátnou veterinárnou a potravinovou správou v súlade s rozhodnutím Európskej komisie.

(6) Podrobný postup podľa tohto ustanovenia prijme orgán veterinárnej správy podľa osobitného predpisu10) v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

§ 5

(1) Po ukončení požadovaných veterinárnych kontrol veterinárny inšpektor vystaví na zásielku produktov certifikát potvrdzujúci výsledky kontrol podľa vzoru určeného štátnou veterinárnou a potravinovou správou.

(2) Certifikát podľa odseku 1 musí sprevádzať zásielku

a) dovtedy, kým je pod colným dohľadom, a v takom prípade sa certifikát musí odkazovať na colný doklad,

b) pri dovoze až do prvej prevádzkarne podľa osobitného predpisu13) alebo do prvého strediska alebo organizácie podľa osobitného predpisu.14)

(3) Ak sa zásielka rozdeľuje, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na každú časť zásielky.

(4) Podrobný postup podľa tohto ustanovenia prijme orgán veterinárnej správy podľa osobitného predpisu10) v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev vrátane úprav certifikátu podľa odseku 1.

§ 6

(1) Hraničná inšpekčná stanica musí byť

a) umiestnená v bezprostrednej blízkosti miesta vstupu na územie Slovenskej republiky alebo členského štátu a na území, ktoré je určené colnými orgánmi podľa osobitného predpisu;3) ak je to vynútené geografickými obmedzeniami, ktorými sú najmä vykladacie prístavisko alebo priesmyk, je možné v súlade s postupom podľa odseku 2 tolerovať určitú vzdialenosť hraničnej inšpekčnej stanice od miesta vstupu a v prípade prepravy po železnici môže byť hraničná inšpekčná stanica umiestnená v prvej železničnej stanici určenej príslušným orgánom,

b) podriadená veterinárnemu inšpektorovi, ktorý je zodpovedný za kontroly; veterinárnemu inšpektorovi môžu pri vykonávaní kontroly pomáhať odborne spôsobilé osoby;15) veterinárny inšpektor musí zabezpečiť vykonávanie aktualizácie databáz podľa osobitného predpisu.10)

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s rozhodnutím Európskej komisie ustanoví zoznam hraničných inšpekčných staníc, ktorý možno meniť alebo dopĺňať

a) schválením10) nových hraničných inšpekčných staníc

1. navrhnutých Slovenskou republikou alebo členským štátom po tom, ako príslušný orgán overil, že spĺňajú požiadavky podľa prílohy č. 3 a podľa osobitného predpisu,16)

2. u ktorých vykonala Európska komisia v spolupráci so štátnou veterinárnou a potravinovou správou alebo príslušným orgánom členského štátu inšpekciu,

b) vyčiarknutím zo zoznamu hraničnej inšpekčnej stanice, u ktorej sa zistilo, že nespĺňa podmienky podľa prílohy č. 3, a to počas kontroly vykonávanej príslušným orgánom, alebo ak po vykonaní inšpekcie podľa § 20 Slovenská republika alebo členský štát nevzali do úvahy počas primeraného obdobia závery tejto inšpekcie, najmä ak inšpekcia zistila vážne ohrozenie zdravia ľudí alebo zvierat.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa v závažných prípadoch, najmä z dôvodov ochrany zdravia ľudí alebo zvierat, dočasne pozastaví schválenie hraničnej inšpekčnej stanice umiestnenej na území Slovenskej republiky. O tomto pozastavení a o jeho dôvodoch informuje Európsku komisiu a členské štáty. Opätovne zaradiť hraničnú inšpekčnú stanicu na zoznam možno len po splnení podmienok uvedených v odse-ku 2 písm. a).

§ 7

(1) Každá zásielka určená na dovoz na územie Slovenskej republiky alebo členského štátu musí byť sprevádzaná originálmi veterinárnych certifikátov alebo originálmi veterinárnych dokladov alebo originálmi iných dokladov požadovaných podľa veterinárnych požiadaviek v súlade s osobitným predpisom.4) Originály veterinárnych certifikátov alebo dokladov musia zostať na hraničnej inšpekčnej stanici.

(2) Každá zásielka produktov z tretích krajín určená na dovoz na územie Slovenskej republiky alebo členského štátu musí byť podrobená identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole podľa § 4 ods. 5. Ustanovenia § 10 týmto nie sú dotknuté.

(3) Colné orgány nepovolia dovoz zásielok produktov, ak sa nepreukáže, že boli vykonané veterinárne kontroly s uspokojivými výsledkami, na zásielky produktov boli vystavené príslušné certifikáty podľa § 5 ods. 1 a príslušný orgán má záruky, že poplatky za kontroly boli alebo budú uhradené v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.16) Colné predpisy, ako aj prijaté rozhodnutia podľa § 10 týmto nie sú dotknuté.

(4) Ak zásielka spĺňa dovozné podmienky, veterinárny inšpektor poskytne dotknutej osobe overené rovnopisy originálov veterinárnych certifikátov alebo dokladov a vystaví podľa § 5 ods. 1 certifikát, ktorým potvrdzuje, že zásielka na základe vykonaných veterinárnych kontrol spĺňa dovozné podmienky.

§ 8

(1) Príslušnému orgánu v mieste určenia musia byť prostredníctvom ANIMO siete18) oznámené dodatočné informácie, ak

a) sú produkty určené pre Slovenskú republiku alebo členský štát alebo oblasť, pre ktorú platia špecifické požiadavky v rámci veterinárnych požiadaviek podľa osobitného predpisu,4)

b) boli odobraté vzorky, ale v okamihu, keď dopravný prostriedok opúšťa hraničnú inšpekčnú stanicu, ešte nie sú známe výsledky vyšetrení,

c) ide o dovozy schválené na špecifické účely, a to v prípadoch stanovených v súlade s veterinárnymi požiadavkami.4)

(2) Každá zásielka produktov uvedených v odseku 1 písm. a) a c), ktorá nie je určená pre štát vykonávajúci hraničnú veterinárnu kontrolu, musí byť pri vstupe na územie tohto štátu podrobená na hraničnej inšpekčnej stanici dokladovej kontrole, identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole podľa § 4 ods. 4 a 5, aby sa overilo, či dotknuté produkty zodpovedajú veterinárnym požiadavkám,4) ak je štátom určenia Slovenská republika, alebo predpisom Európskych spoločenstiev platným v členskom štáte určenia alebo v oblasti určenia.

(3) Zásielka srstnatej voľne žijúcej zveri, ktorá je dovážaná v koži, podlieha okrem veterinárnej kontroly a vyšetrení na rezíduá19) aj identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole, ktoré sa majú vykonať podľa osobitného predpisu20) v prevádzkarni určenia, kam musí byť zverina dopravená pod colným dohľadom podľa odseku 5 písm. a) a spolu s certifikátom podľa § 5 ods. 1. Výsledky kontrol musia byť zaslané veterinárnemu orgánu zodpovednému za hraničnú inšpekčnú stanicu, cez ktorú boli dotknuté produkty prepustené. V závislosti od výsledku, ak je to potrebné, použijú sa opatrenia uvedené v § 21.

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa v prípade produktov uvedených v odseku 1 písm. a) a c), ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky, ale sú určené pre iný členský štát, prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že dotknutá zásielka bude doručená do členského štátu určenia.

(5) Produkty, ktoré sa podľa veterinárnych požiadaviek4) monitorujú z hraničnej inšpekčnej stanice vstupu až do prevádzkarne v mieste určenia, možno prepravovať pod podmienkou, že

a) zásielky budú odosielané z hraničnej inšpekčnej stanice vstupu do prevádzkarne v mieste určenia pod dohľadom príslušného orgánu21) v nepriepustných dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch zapečatených príslušnými orgánmi; produkty uvedené v odseku 1 písm. a), až kým nedosiahnu miesto určenia, zostávajú pod colným dohľadom v súlade s postupom T5 podľa osobitného predpisu3) a spoločne s certifikátom podľa § 5 ods. 1, ktorý ustanovuje schválené určenie a v prípade potreby určuje typ zamýšľaného spracovania,

b) veterinárny inšpektor príslušnej hraničnej inšpekčnej stanice informuje prostredníctvom ANIMO siete veterinárny orgán zodpovedný za prevádzkareň v mieste určenia o mieste pôvodu zásielky a o mieste určenia produktov,

c) produkty sú v prevádzkarni v mieste určenia podrobené ošetreniu určenému podľa veterinárnych požiadaviek,

d) úradný veterinárny lekár v mieste určenia alebo v prípadoch podľa osobitného predpisu22) a úradný veterinárny lekár zodpovedný za medzisklad sú informovaní vedením prevádzkarne určenia alebo medziskladu o príjazde produktov do miesta určenia a do 15 dní musia oznámiť dodávku zásielky veterinárnemu inšpektorovi hraničnej inšpekčnej stanice, ktorá mu predtým zásielku ohlásila; veterinárny inšpektor vykoná bežné kontroly v hraničnej inšpekčnej stanici, a najmä kontroly záznamov o vstupe, aby sa zabezpečilo, že produkty sa dostali do prevádzkarne určenia.

(6) Ak je príslušnému orgánu hraničnej inšpekčnej stanice vstupu podaný dôkaz, že produkty deklarované ako produkty určené pre schválenú prevádzkareň neboli nikdy dopravené do miesta určenia, ten prijme potrebné opatrenia voči osobe zodpovednej za náklad. Ustanovenia § 18 týmto nie sú dotknuté.

(7) Štátna veterinárna a potravinová správa predloží Európskej komisii zoznam prevádzkarní uvedených v odseku 5, schválených pre príslušné produkty podľa veterinárnych požiadaviek.4) Ak prevádzkareň neplní ohlasovacie požiadavky, štátna veterinárna a potravinová správa môže zrušiť rozhodnutie o schválení prevádzkarne a uložiť pokuty v súlade s charakterom vzniknutého rizika. Štátna veterinárna a potravinová správa podľa rozhodnutia Európskej komisie vydá zoznam schválených prevádzkarní a zabezpečí jeho aktualizáciu.

§ 9

(1) Zásielky určené na dovoz do členského štátu alebo Slovenskej republiky, ktoré prichádzajú na prvú hraničnú inšpekčnú stanicu, ale sú určené na dovoz cez inú hraničnú inšpekčnú stanicu umiestnenú na území toho istého členského štátu alebo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, podrobia sa identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole až na hraničnej inšpekčnej stanici určenia zásielky pod podmienkou, že ide o lodnú prepravu alebo leteckú prepravu. Na prvej hraničnej inšpekčnej stanici sa vykonajú tieto kontroly:

a) ak je zásielka prekladaná z jedného lietadla do druhého alebo z jednej lode do druhej v rámci colného územia toho istého prístavu alebo letiska, a to priamo alebo po vyložení v prístavisku alebo na letiskovú plochu na dobu kratšiu, ako je minimálna doba uvedená v písmene b), príslušný orgán musí byť o tom vopred informovaný osobou zodpovednou za náklad, a najmä o predpokladanej dobe prekládky alebo vykládky, o hraničnej inšpekčnej stanici určenia zásielky, a ak je to nutné, o presnom určení zásielky; vo výnimočných prípadoch, ak existuje riziko ohrozenia zdravia ľudí alebo zvierat, môže príslušný orgán vykonať dokladovú kontrolu na základe certifikátu alebo veterinárneho dokladu pôvodu zásielky alebo akéhokoľvek iného originálu dokladu sprevádzajúceho príslušnú zásielku alebo jeho overeného rovnopisu,

b) ak je zásielka vyložená iným spôsobom, musí byť

1. uskladnená počas maximálnej doby a minimálnej doby a za podmienok určených podľa odsekov 2 a 3 pod dohľadom príslušného orgánu v colnom území prístavu alebo letiska, až kým nebude odoslaná po mori alebo vzduchom na ďalšiu hraničnú inšpekčnú stanicu,

2. podrobená dokladovej kontrole vo vzťahu k dokladom uvedeným v písmene a),

3. výnimočne podrobená identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole, ak vznikne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia ľudí alebo zvierat; ustanovenia § 18 týmto nie sú dotknuté.

(2) Maximálne doby a minimálne doby podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu sa ustanovujú takto:

a) ak ide o letisko, minimálna doba je 12 hodín a maximálna doba 48 hodín,

b) ak ide o prístav, minimálna doba je sedem dní a maximálna doba 20 dní.

(3) Ak maximálna doba podľa odseku 2 uplynula, zásielka musí byť na prvej hraničnej inšpekčnej stanici podrobená kontrolám podľa § 4.

§ 10

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa môže požiadať na základe výsledkov predchádzajúcich kontrol Európskej komisie o zníženie frekvencie fyzických kontrol produktov, pre ktoré sú dovozné podmienky harmonizované a spĺňajú tieto podmienky:

a) pochádzajú z tretích krajín alebo z regiónov tretích krajín, ktoré poskytujú dostačujúce zdravotné záruky vo vzťahu ku kontrolám v mieste pôvodu produktov určených na dovoz do Slovenskej republiky alebo členských štátov,

b) na základe veterinárnych požiadaviek podľa osobitného predpisu4) pochádzajú z prevádzkarní uvedených v zozname podľa osobitného predpisu23) alebo v prípade prevádzkarní, ktoré sú v súlade s rozhodnutím Rady uvedené v dočasnom zozname počas prechodného obdobia z prevádzkarní, ktoré boli podrobené národnej inšpekcii alebo inšpekcii Európskymi spoločenstvami,

c) pre produkty boli vystavené dovozné certifikáty.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s rozhodnutím Európskej komisie znížiť frekvenciu kontrol produktov, ak sú splnené podmienky uvedené odseku 1 písm. a) až c).

(3) Podrobný postup podľa odseku 1 prijme orgán veterinárnej správy podľa osobitného predpisu8) v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev, týkajúci sa zníženia frekvencie fyzických kontrol produktov.

§ 11

(1) V záujme všetkých členských štátov, cez ktoré prebieha tranzit, môže štátna veterinárna a potravinová správa povoliť tranzit zásielok z jednej tretej krajiny do druhej, len ak

a) ide o zásielky pochádzajúce z tretej krajiny, pre ktorej produkty nie je zakázaný vstup na územie Slovenskej republiky a členských štátov, a tie sú určené pre ďalšiu tretiu krajinu; štátna veterinárna a potravinová správa môže upustiť od tejto požiadavky pri prekládke zásielok podľa § 9 ods. 1 z jedného lietadla do druhého lietadla alebo z jednej lode do druhej lode v rámci colného územia toho istého prístavu alebo letiska na účely ďalšieho odoslania bez zastávky na území Slovenskej republiky a členských štátov na základe všeobecných kritérií prijatých podľa odseku 4,

b) tranzit bol vopred povolený veterinárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej stanice, kde zásielka prvýkrát vstupuje na územie Slovenskej republiky,

c) osoba zodpovedná za náklad sa vopred zaviaže znovu prevziať zásielku, ak nebude prijatá, a naložiť s ňou podľa § 16.

(2) Tranzit môže byť povolený podľa odseku 1, len ak boli splnené tieto podmienky:

a) zásielky predvedené na hraničnú inšpekčnú stanicu na účely tranzitu musia byť sprevádzané dokladmi podľa § 7 ods. 1, a ak je to nevyhnutné, spolu s overenými prekladmi takýchto dokladov,

b) zásielky produktov musia byť dopravené na hraničnú inšpekčnú stanicu na účel vykonania dokladovej kontroly a identifikačnej kontroly; štátna veterinárna a potravinová správa môže povoliť výnimku z vykonania dokladovej kontroly a identifikačnej kontroly pri preprave zásielok loďou alebo lietadlom, ak zásielka

1. nie je vykladaná a dokladová kontrola sa obmedzí na preverenie nákladného listu; ustanovenia § 18 týmto nie sú dotknuté,

2. je prekladaná, ako je uvedené v § 9 ods. 1 písm. a) z jedného lietadla do druhého lietadla alebo z jednej lode do druhej lode v colnom území toho istého letiska alebo prístavu,

c) ak sa zistí riziko ohrozenia zdravia ľudí alebo zdravia zvierat alebo iné nedostatky, vykoná sa dodatočná fyzická kontrola,

d) ak ide o tranzit cez územie Slovenskej republiky a členských štátov po ceste, železnici alebo vodnou cestou, musí zásielka

1. byť prepravovaná pod colným dohľadom v súlade s postupom T1 podľa osobitného predpisu3) až na miesto výstupu zo Slovenskej republiky alebo z Európskych spoločenstiev spolu s dokladmi podľa písmena a) a certifikátom podľa § 5 ods. 1 potvrdzujúcim hraničnú inšpekčnú stanicu, ktorou zásielka opustí územie Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev,

2. byť prepravovaná v dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch zapečatených príslušnými orgánmi a nesmie byť po opustení hraničnej inšpekčnej stanice vstupu vykladaná alebo rozdeľovaná; počas prepravy sa nepovoľuje žiadna manipulácia so zásielkou,

3. najneskôr do 30 dní od prepustenia cez hraničnú inšpekčnú stanicu vstupu opustiť územie Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev cez hraničnú inšpekčnú stanicu na výstupe okrem prípadu, keď sa povoľuje všeobecná výnimka v súlade s postupom podľa odseku 4, berúc do úvahy náležite odôvodnené geografické vzdialenosti,

e) veterinárny inšpektor, ktorý povoľuje prepravu, musí prostredníctvom ANIMO siete informovať veterinárneho inšpektora hraničnej inšpekčnej stanice na výstupe,

f) veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice na výstupe musí deklarovať na certifikáte podľa § 5 ods. 1, že príslušné zásielky opustili územie Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev, a musí zaslať faxom alebo iným spôsobom rovnopis dokladu hraničnej inšpekčnej stanici vstupu; ak veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice vstupu nebol počas doby ustanovenej podľa písmena d) tretieho bodu informovaný o výstupe produktov zo Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev, oznámi túto skutočnosť príslušnému colnému orgánu, ktorý podľa potreby začne šetrenie, aby sa zistilo, kam boli skutočne produkty určené.

(3) Všetky náklady vynaložené s realizáciou ustanovení tohto paragrafu znáša osoba zodpovedná za náklad alebo jej zástupca podľa osobitného predpisu.17)

(4) Podrobný postup podľa tohto ustanovenia prijme orgán veterinárnej správy podľa osobitného predpisu8) v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev, a najmä pri výmene informácií medzi hraničnými inšpekčnými stanicami vstupu a výstupu.

§ 12

(1) Zásielky pochádzajúce z tretej krajiny určené pre slobodné colné pásma, slobodné colné sklady alebo colné sklady môžu byť v súlade s osobitným predpisom3) prepustené príslušným orgánom, len ak osoba zodpovedná za náklad vopred vyhlási,

a) že príslušné produkty sú určené na prepustenie do voľného obehu v Slovenskej republike alebo v členských štátoch,

b) že je presne určené iné konečné použitie a produkty spĺňajú alebo nespĺňajú dovozné podmienky; ak chýbajú dostatočne jasné údaje o ich konečnom použití, musia byť produkty považované za také, ktoré sú určené na prepustenie do voľného obehu v Slovenskej republike alebo v členských štátoch.

(2) Zásielky podľa odseku 1 musia byť na vstupnej hraničnej inšpekčnej stanici podrobené dokladovej kontrole, identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole, aby sa zistilo, či produkty spĺňajú, alebo nespĺňajú dovozné podmienky. Od fyzickej kontroly možno upustiť, okrem prípadov, ak vznikne podozrenie na riziko ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí a ak sa pri dokladovej kontrole zistí, že produkty nespĺňajú veterinárne požiadavky. Takéto zásielky musia byť sprevádzané dokladmi podľa § 7 ods. 1, ak je to nutné, musia byť priložené aj osvedčené preklady týchto dokladov.

(3) Ak sa podľa kontrol uvedených v odseku 2 zistí, že boli splnené veterinárne požiadavky, veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice vystaví v spojení s colnými dokladmi certifikát podľa § 5 ods. 1. Príslušný orgán veterinárnej správy a colný orgán vykonávajúci colnú kontrolu na hraniciach v mieste hraničnej inšpekčnej stanice povolia vstup do skladu v slobodnom colnom pásme, do slobodného colného skladu alebo do colného skladu. Takéto produkty musia byť z veterinárneho hľadiska deklarované ako vhodné na následné prepustenie do voľného obehu.

(4) Ak sa podľa kontrol uvedených v odseku 2 zistí, že produkty nespĺňajú veterinárne požiadavky, veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice vystaví v spojení s úradnými colnými dokladmi certifikát podľa § 5 ods. 1. Príslušný orgán veterinárnej správy a colný orgán hraničnej inšpekčnej stanice môžu v takýchto prípadoch povoliť len vstup do skladu v slobodnom colnom pásme, do slobodného colného skladu alebo do colného skladu, ak sú bez dotknutia ustanovení § 16 splnené tieto požiadavky:

a) produkty nemôžu pochádzať z tretej krajiny, na ktorú sa vzťahuje zákaz podľa § 11 ods. 1 písm. a) prvej vety,

b) sklady v slobodných colných pásmach a slobodné colné sklady alebo colné sklady musia byť schválené príslušným orgánom na skladovanie produktov; aby mohli byť schválené, musia

1. byť vybavené na vstupe a výstupe krytými uzatvárateľnými priestormi, ktoré sú pod stálou kontrolou vedenia skladu; ak je sklad umiestnený v slobodnom colnom pásme, toto pásmo musí byť uzavreté a pod stálou colnou kontrolou,

2. vo vzťahu k uskladneniu príslušných produktov spĺňať podmienky na ich schválenie ustanovené v osobitnom predpise,4)

3. byť vybavené zariadeniami na dennú registráciu všetkých zásielok vstupujúcich do skladu alebo vystupujúcich zo skladu, s uvedením podrobností týkajúcich sa druhov a množstva produktov pri každej zásielke a mene a priezvisku a adrese príjemcu; takéto záznamy musia byť uschované najmenej tri roky,

4. byť vybavené skladovacími a mraziacimi priestormi umožňujúcimi oddelené uskladnenie produktov, ktoré nezodpovedajú veterinárnym požiadavkám; v prípade existujúceho skladu môže príslušný orgán povoliť oddelené uskladnenie takýchto produktov v rovnakých priestoroch pod podmienkou, že produkty, ktoré nezodpovedajú veterinárnym požiadavkám,3) sú uskladnené v uzamykateľných ohradených oddeleniach,

5. mať k dispozícii priestory vyhradené pre zamestnancov vykonávajúcich veterinárne kontroly.

(5) Ak sa kontrolami uvedenými v odseku 2 zistí, že osoba zodpovedná za náklad predložila nepravdivé vyhlásenie podľa odseku 1, bude musieť tovar odstrániť podľa § 16.

(6) Príslušné orgány musia prijať všetky nevyhnutné kroky

a) na zabezpečenie dodržania podmienok na schválenie skladov,

b) na zabránenie uskladnenia produktov, ktoré nespĺňajú veterinárne požiadavky, v rovnakých miestnostiach alebo priestoroch, ako sú uskladnené produkty, ktoré tieto veterinárne požiadavky spĺňajú,

c) na zabezpečenie efektívnej kontroly na vstupoch do skladu a na výstupoch zo skladu a na zabezpečenie dozoru príslušného orgánu veterinárnej správy počas doby, v ktorej je sklad otvorený; musia zabezpečiť najmä to, že produkty, ktoré nespĺňajú veterinárne požiadavky, nemôžu byť vyskladnené z miestností alebo priestorov, kde sú skladované, bez súhlasu príslušného orgánu,

d) aby sa mohli vykonať kontroly potrebné na zabránenie akejkoľvek zmeny, zámeny produktov skladovaných v sklade alebo akejkoľvek zmeny balenia, prípravy pre trh alebo spracovania.

(7) Štátna veterinárna a potravinová správa môže z dôvodov zdravia zvierat alebo zdravia ľudí zamietnuť vstup produktov do colných skladov, slobodných colných skladov alebo slobodných colných pásiem, ak tieto produkty nespĺňajú veterinárne požiadavky.3)

(8) Zásielky nesmú vstúpiť do slobodného colného pásma, slobodného colného skladu alebo colného skladu, ak nie sú zabezpečené colnou uzáverou.

(9) Zásielky uvedené v odseku 4 môžu opustiť slobodné colné pásmo, slobodný colný sklad alebo colný sklad len na účel odoslania do tretej krajiny alebo do skladu podľa § 13 alebo na účel neškodného odstránenia pod podmienkou, že

a) odoslanie do tretej krajiny je v súlade s požiadavkami uvedenými v § 11 ods. 1 písm. c) a § 11 ods. 2 písm. a), d), e) a f),

b) preprava do skladu podľa § 13 je vykonávaná na základe colného kontrolného dokladu T1 s vyznačením názvu a umiestnenia skladu uvedeného v sprievodnom certifikáte podľa § 13 ods. 2 písm. a),

c) preprava na miesto neškodného odstránenia bola vykonaná po tom, ako boli produkty denaturované.

(10) Zásielky podľa odseku 4 musia byť odoslané za takých podmienok, aby bolo zabezpečené, že preprava sa vykonáva bez vykladania tovaru a pod dohľadom príslušných orgánov v nepriepustných dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch zapečatených príslušnými orgánmi. Takéto zásielky nesmú byť prepravované medzi skladmi uvedenými v odseku 9.

(11) Všetky náklady vynaložené pri realizácii ustanovení tohto paragrafu vrátane nákladov na požadované inšpekcie a kontroly znáša osoba zodpovedná za náklad alebo jej zástupca podľa osobitného predpisu.17)

(12) Štátna veterinárna a potravinová správa predloží komisii zoznam

a) slobodných colných pásiem, slobodných colných skladov alebo colných skladov uvedených v odseku 4,

b) fyzických osôb a právnických osôb uvedených v § 13.

(13) Ak nie sú splnené podmienky podľa odsekov 1 až 12, ktoré sa vzťahujú na sklady, môže príslušný orgán pozastaviť platnosť schválenia alebo zrušiť schválenie skladu uvedené v odseku 4 písm. b); o každom takomto opatrení informuje Európsku komisiu a členské štáty.

(14) Ak sa zistí, že došlo k zámernému porušeniu predpisov alebo ich porušeniu pre hrubú nedbalosť, uloží príslušný orgán veterinárnej správy osobe zodpovednej za prepravu zásielky po tom, ako zásielka opustila sklad, pokutu podľa osobitného predpisu.24)

(15) Štátna veterinárna správa určí v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev podrobnosti o kontrolných postupoch, ktoré sa musia vykonať pri príjazde do pásiem a skladov a pri odoslaní z nich, o preprave zásielok medzi pásmami a skladmi, spôsobe uskladnenia produktov a povolenej manipulácii.

§ 13

(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré priamo zásobujú námorné lode vykonávajúce medzinárodnú prepravu produktmi uvedenými v § 12 ods. 4 na účel stravovania personálu a cestujúcich (ďalej len „dodávatelia“), musia okrem splnenia požiadaviek podľa § 12 ods. 1, 2 a 4 písm. a) a b) druhého až štvrtého bodu a § 12 ods. 6, 7, 8 a 11

a) byť vopred schválení príslušným orgánom ako dodávatelia na takéto účely,

b) získavať zásoby produktov, ktoré nemôžu byť spracované, ak surovina nespĺňa veterinárne požiadavky,4)

c) vlastniť uzavreté priestory, ktorých vstupné a výstupné miesta sú pod stálou kontrolou zodpovednej osoby; ak je sklad umiestnený v slobodnom colnom pásme, musí spĺňať požiadavky podľa § 12 ods. 4 písm. b) prvého a druhého bodu,

d) sa zaviazať, že neuvoľnia produkty uvedené v § 12 ods. 4 na konzumáciu na inom mieste na území Slovenskej republiky alebo členského štátu, ako bolo určené,

e) čo najskôr oznámiť príslušnému orgánu príchod produktov do skladu podľa písmena c).

(2) Dodávatelia uvedení v odseku 1 musia

a) vykonávať dodávky priamo na paluby námorných lodí alebo do osobitne schválených skladov v prístave určenia pod podmienkou, že boli prijaté opatrenia, aby sa zabezpečilo, že príslušné produkty nebudú prepravené zo zóny prístavu na iné miesto; preprava produktov zo skladu pôvodu do prístavu určenia musí byť vykonaná pod colným dohľadom v súlade s postupom T1 podľa osobitného predpisu;3) produkty musia byť sprevádzané veterinárnym certifikátom vypracovaným v súlade s postupom podľa odseku 6,

b) vopred oznámiť príslušnému orgánu zóny prístavu, z ktorého sú produkty odosielané, a príslušnému orgánu prístavu určenia dátum odoslania produktov a podrobnosti týkajúce sa ich miesta určenia,

c) úradne doložiť, že produkty boli dopravené na ich konečné miesto určenia,

d) uchovávať zoznam vstupov a výstupov produktov najmenej tri roky; zoznam musí umožňovať kontrolu vykonávanú pri častiach zásielok, ktoré zostali v sklade.

(3) Dodávatelia sa musia zaručiť, že nebudú zásobovať lode produktmi, ktoré nespĺňajú veterinárne požiadavky, okrem zásobovania cestujúcich a posádky mimo teritoriálnych vôd Slovenskej republiky alebo členských štátov.

(4) Príslušný orgán zóny prístavu, z ktorého sú produkty dodávané, musí prostredníctvom ANIMO siete najneskôr v čase odoslania produktov oznámiť ich odoslanie príslušnému orgánu zóny prístavu určenia a informovať ho o mieste určenia produktov.

(5) V prípade nesplnenia podmienok ustanovených v tomto paragrafe musí príslušný orgán zrušiť schválenie uvedené v odseku 1 písm. a). O každom takomto opatrení informuje Európsku komisiu a členské štáty.

(6) Štátna veterinárna a potravinová správa určí v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev podrobnosti o kontrolných postupoch, ktoré sa musia vykonať pri odosielaní a počas prepravy a doručovania produktov dodávaných priamo na námorné lode, vrátane dôkazu, že takéto produkty sa dostali na správne miesto určenia.

§ 14

(1) Produkty, ktorých colne schválené určenie alebo použitie podľa osobitného predpisu3) je iné, ako je uvedené v § 7 a § 12 ods. 3, ak nie sú neškodne odstránené alebo vrátené, musia byť podrobené identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole, aby sa zistilo, či spĺňajú, alebo nespĺňajú dovozné podmienky.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa určí v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev podrobnosti o identifikačnej a fyzickej kontrole uvedenej v odseku 1.

§ 15

(1) Spätný dovoz zásielok produktov pochádzajúcich zo Slovenskej republiky alebo členských štátov, ktorých vstup do tretej krajiny bol touto krajinou odmietnutý, možno povoliť, ak

a) produkty sú sprevádzané

1. originálom certifikátu alebo rovnopisom overeným príslušným orgánom, ktorý potvrdil certifikát sprevádzajúci produkty, spoločne s opisom dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu zásielky, a zárukami, že podmienky týkajúce sa uskladnenia a prepravy produktov boli dodržané, a vyhlásením, že s týmito produktmi nebolo nijakým spôsobom manipulované,

2. ak ide o zapečatené kontajnery, certifikátom od dopravcu, v ktorom vyhlasuje, že s obsahom zásielky nebolo nijakým spôsobom manipulované alebo že nebol vykladaný,

b) produkty boli podrobené dokladovej a identifikačnej kontrole a v prípadoch podľa § 18 fyzickej kontrole,

c) zásielka je priamo vrátená za dodržania podmienok podľa § 8 ods. 4 do prevádzkarne pôvodu v Slovenskej republike alebo v členskom štáte, kde bol vystavený certifikát,

d) tranzit bol cez ďalší členský štát, cez ktorý tranzit prebieha, vopred povolený veterinárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej stanice, kde zásielka prvýkrát vstupuje na územie Slovenskej republiky.

(2) Na územie Slovenskej republiky nemožno zamietnuť opätovný vstup zásielke produktov pochádzajúcej zo Slovenskej republiky alebo členských štátov, ktorá bola zamietnutá treťou krajinou, ak príslušný orgán, ktorý vystavil originál certifikátu, súhlasí so spätným prevzatím zásielky a ak boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1.

(3) Ak nastanú okolnosti podľa odsekov 1 a 2, možno produkty odoslať za takých podmienok, aby bolo zabezpečené, že preprava sa vykonáva až do prevádzkarne pôvodu v súlade s postupom podľa § 8 ods. 4 v nepriepustných dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch, ktoré sú identifikované a zapečatené príslušnými orgánmi tak, že plomby budú zlomené vždy, keď sa dopravný prostriedok alebo kontajner otvorí.

(4) Úradný veterinárny lekár, ktorý schválil prepravu, musí prostredníctvom ANIMO siete informovať príslušný orgán miesta určenia.

(5) Všetky náklady vynaložené pri realizácii ustanovení tohto paragrafu vrátane nákladov na požadované inšpekcie a kontroly znáša osoba zodpovedná za náklad alebo jej zástupca podľa osobitného predpisu.17)

(6) Štátna veterinárna a potravinová správa určí podrobnosti postupu pri spätnom dovoze zásielok a produktov uvedených v odseku 1 až 3.

§ 16

(1) Zásielky, ktoré boli dovezené na územie Slovenskej republiky bez vykonania hraničnej veterinárnej kontroly v súlade s požiadavkami podľa § 3 a 4 budú zabavené a príslušný orgán veterinárnej správy rozhodne o ich neškodnom odstránení podľa odseku 2 písm. b) alebo o ich vrátení podľa odseku 2 písm. a).

(2) Ak kontroly príslušného orgánu veterinárnej správy podľa tohto nariadenia zistia, že produkty nespĺňajú dovozné podmienky, alebo odhalia iné nedostatky, príslušný orgán veterinárnej správy po konzultácii s osobou zodpovednou za náklad alebo jej zástupcom rozhodne o

a) vrátení produktov mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov z tej istej hraničnej inšpekčnej stanice do miesta určenia, odsúhlaseného osobou zodpovednou za náklad pri použití rovnakého dopravného prostriedku a v maximálnej lehote do 60 dní, ak to nie je vylúčené výsledkami veterinárnej kontroly a zdravotnými požiadavkami; v tomto prípade veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice musí poskytnúť potrebné informácie v súlade s osobitným predpisom10) a spôsobom ustanoveným štátnou veterinárnou a potravinovou správou v súlade s rozhodnutím Európskej komisie podľa odseku 7, znehodnotiť veterinárne certifikáty alebo doklady sprevádzajúce zamietnutú zásielku produktov tak, aby bol vylúčený opakovaný vstup tejto zásielky cez inú hraničnú inšpekčnú stanicu, alebo

b) neškodnom odstránení produktov v zariadeniach určených na tento účel25) a umiestnených v blízkosti hraničnej veterinárnej stanice, ak vrátenie zásielky nie je možné alebo 60-dňový časový limit uvedený v písmene a) uplynul alebo osoba zodpovedná za náklad dá na to okamžitý súhlas; počas postupu vrátenia zásielky produktov podľa tohto písmena alebo počas potvrdzovania dôvodov na zamietnutie zásielky musia byť takéto produkty uskladnené pod dozorom príslušného orgánu veterinárnej správy na náklady osoby zodpovednej za náklad.

(3) Ak sa kontrolami podľa odsekov 1 a 2 zistí vážne alebo opakované porušenie veterinárnych požiadaviek, použijú sa ustanovenia § 20 a 21.

(4) Ustanovenia odseku 2 sa nepoužijú, ak príslušný orgán povolil použitie produktov podľa osobitného predpisu25) pod podmienkou, že nie je ohrozené zdravie ľudí alebo zvierat.

(5) Náklady vynaložené na vrátenie zásielky alebo na jej neškodné odstránenie alebo na využitie produktov na iné účely znáša osoba zodpovedná za náklad alebo jej zástupca.

(6) Ak sa zistí, že došlo k zámernému porušeniu predpisov alebo ich porušeniu pre hrubú nedbalosť, príslušný orgán veterinárnej správy uloží osobe zodpovednej za náklad pokutu podľa osobitného predpisu.25)

(7) Na účely tohto paragrafu sa použijú ustanovenia podľa osobitného predpisu.25)

(8) Štátna veterinárna a potravinová správa určí v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev podrobnosti o štandardizácii hodnotiacich kritérií na rozhodovanie o zamietnutí, zabavení alebo neškodnom odstránení zásielky.

§ 17

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s rozhodnutím Európskej komisie

a) vydá zoznam rastlinných produktov, ktoré najmä vzhľadom na ich ďalšie určenie môžu zvýšiť riziko šírenia infekčných chorôb alebo nákazlivých chorôb zvierat a z tohto dôvodu majú podliehať veterinárnym kontrolám podľa tohto nariadenia, a najmä kontrolám podľa § 4, aby sa overil pôvod a zamýšľané určenie týchto rastlinných produktov,

b) určí podmienky týkajúce sa zdravia zvierat, ktoré musí tretia krajina spĺňať, a záruky, ktoré musí tretia krajina ponúknuť, najmä spôsob spracovania požadovaný na základe situácie týkajúcej sa zdravia zvierat v tejto krajine,

c) vydá zoznam tretích krajín, ktoré môžu byť na základe záruk schválené na vývoz rastlinných produktov podľa písmena a) do Slovenskej republiky a členských štátov,

d) určí špecifické kontrolné postupy, najmä vzhľadom na odber vzoriek, ktoré sa môžu použiť pri týchto produktoch, hlavne v prípade dovozov voľne uložených zásielok.

(2) Čerstvé produkty rybolovu priamo vykladané z rybárskej lode plávajúcej pod vlajkou tretej krajiny musia byť predtým, ako sú dovezené na územie Slovenskej republiky alebo členských štátov, podrobené v súlade s osobitným predpisom26) veterinárnym kontrolám ustanoveným pre ryby priamo vykladané z rybárskych lodí plávajúcich pod vlajkou členského štátu.

(3) Výnimkou z § 3 ods. 2 možno v súlade s rozhodnutím Európskej komisie vykonávať kontroly ustanovené v tomto nariadení u zmrazených a hlboko zmrazených tuniakov, ktoré boli bez odrezania hlavy a vyňatia čriev priamo vyložené z lode patriacej spoločnému podniku registrovanému v súlade s veterinárnymi požiadavkami pod podmienkou, že

a) takéto kontroly sú vykonávané príslušným orgánom najbližšej hraničnej inšpekčnej stanice v podniku určenia schválenom na spracúvanie takýchto produktov,

b) spracúvajúci podnik je umiestnený vo vzdialenosti nie väčšej ako 75 km od hraničnej inšpekčnej stanice,

c) produkty sú prepravované z miesta pristátia do podniku určenia pod colným dohľadom v súlade s postupom ustanoveným v § 8 ods. 4 písm. a).

(4) V súlade s rozhodnutím Európskej komisie môže štátna veterinárna a potravinová správa povoliť výnimky z ustanovení § 6 ods. 1 písm. b), ak ide o zamestnancov zodpovedných za vykonávanie kontrol a vystavovanie certifikátov, z ustanovení § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 pre hraničné inšpekčné stanice, kde sú ryby predkladané na kontrolu v súlade s osobitným predpisom.26)

§ 18

(1) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 3 až 17, úradný veterinárny lekár alebo príslušný orgán veterinárnej správy môže vykonať akékoľvek kontroly, ktoré považuje za primerané, aby potvrdil alebo vylúčil podozrenie, že nie sú splnené veterinárne požiadavky podľa osobitného predpisu3) alebo sú pochybnosti

a) o totožnosti alebo aktuálnom určení produktov,

b) o tom, či produkty zodpovedajú zárukám stanoveným pre jednotlivé druhy produktov,

c) o zhode so zárukami týkajúcimi sa zdravia ľudí a zvierat ustanovenými v osobitnom predpise.3)

(2) Kontrolované produkty musia zostať pod dozorom príslušného orgánu veterinárnej správy až do získania výsledkov kontrol. Ak sa potvrdí podozrenie podľa odseku 1, musí sa sprísniť a zintenzívniť kontrola produktov rovnakého pôvodu podľa § 16 ods. 3.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa určí v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev podrobnosti o kontrolách uvedených v odseku 1 a 2.

§ 19

(1) Ak sa na území tretej krajiny vyskytla choroba alebo šíri choroba podliehajúca povinnému hláseniu podľa osobitného predpisu,27) zoonóza alebo iná choroba alebo jav, ktorý môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo zvierat, alebo ak na to oprávňujú akékoľvek iné dôvody týkajúce sa zdravia zvierat, najmä v dôsledku zistení zo strany veterinárnych odborníkov alebo kontrolami vykonanými na hraničnej inšpekčnej stanici, štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s rozhodnutím Európskej komisie okamžite a vzhľadom na závažnosť situácie

a) zastaviť dovozy z tretej krajiny alebo jej časti, prípadne dovozy realizované cez dotknutú tretiu krajinu tranzitu,

b) určiť osobitné podmienky pre produkty pochádzajúce z príslušnej tretej krajiny alebo jej časti,

c) vypracovať na základe aktuálnych zistení požiadavky na vhodné kontroly, ktoré môžu zahŕňať špecifické vyhľadávanie rizík pre zdravie ľudí alebo zvierat a v závislosti od výsledku týchto kontrol zvýšiť frekvenciu fyzických kontrol.

(2) Ak akákoľvek z kontrol podľa tohto nariadenia preukáže, že by zásielka produktov mohla predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo zdravie zvierat, príslušný orgán veterinárnej správy

a) môže okamžite zadržať zásielku a dať ju neškodne odstrániť,

b) musí informovať ostatné hraničné inšpekčné stanice a Európsku komisiu o zistených skutočnostiach a o pôvode produktov v súlade s osobitným predpisom.11)

(3) Ak nastanú okolnosti podľa odseku 1, môže štátna veterinárna a potravinová správa prijať v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev dočasné ochranné opatrenia týkajúce sa produktov, na ktoré sa vzťahujú § 11 až 13.

(4) Ak štátna veterinárna a potravinová správa oficiálne informuje Európsku komisiu o potrebe prijať ochranné opatrenia a Európska komisia neuplatní ustanovenia podľa odseku 1 až 3, alebo neupovedomí stály veterinárny výbor, môže štátna veterinárna a potravinová správa prijať dočasné ochranné opatrenia vzhľadom na dotknuté produkty, pričom informuje o tom členské štáty a Európsku komisiu.

§ 20

(1) V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 bode 1 môžu veterinárni odborníci Európskej komisie v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy

a) overovať, či Slovenská republika spĺňa ustanovené požiadavky,

b) vykonávať kontroly na mieste s cieľom overiť, či sa kontroly vykonávajú v súlade s týmto nariadením.

(2) Príslušný orgán veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú veterinárnym odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, chovov, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy. Príslušný orgán veterinárnej správy prijme nevyhnutné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

§ 21

(1) Ak kontroly podľa tohto nariadenia nasvedčujú tomu, že boli vážne alebo opakovane porušené veterinárne požiadavky, štátna veterinárna a potravinová správa

a) informuje Európsku komisiu o druhu použitých produktov a druhu dotknutej zásielky, pričom Európska komisia tieto informácie oznámi všetkým hraničným inšpekčným staniciam,

b) vykoná prísnejšie kontroly všetkých zásielok produktov rovnakého pôvodu a najmä nasledujúcich desiatok zásielok rovnakého pôvodu musí pozastaviť na hraničnej inšpekčnej stanici na účel vykonania fyzickej kontroly vrátane odberu vzoriek a laboratórnych vyšetrení podľa prílohy č. 2 a musí byť zložená záloha na pokrytie nákladov za kontrolu; ak takéto dodatočné kontroly potvrdia, že produkty nezodpovedajú veterinárnym požiadavkám podľa osobitného predpisu,4) chybná zásielka alebo jej časť musí byť neškodne odstránená podľa § 16 ods. 2 písm. a) a b),

c) informuje Európsku komisiu o výsledkoch oveľa prísnejších kontrol a Európska komisia na základe tejto informácie vykoná všetky nevyhnutné šetrenia, aby identifikovala dôvody a pôvod zistených porušení.

(2) Ak kontroly zistia, že boli prekročené maximálne limity rezíduí, vykonajú sa kontroly podľa odseku 1 písm. b).

§ 22

(1) Ak štátna veterinárna a potravinová správa alebo príslušný orgán členského štátu na základe kontrol na mieste obchodovania s produktmi zváži, že sa nedodržali požiadavky podľa tohto nariadenia na hraničnej inšpekčnej stanici alebo v colnom sklade, slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade uvedenom v § 12 iného členského štátu alebo Slovenskej republiky, ihneď sa spojí s príslušným ústredným orgánom tohto členského štátu alebo Slovenskej republiky.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa, ak sa to týka hraničných inšpekčných staníc alebo colných skladov, slobodných colných pásiem alebo slobodných colných skladov na území Slovenskej republiky, prijme všetky potrebné opatrenia a informuje príslušné orgány dotknutého členského štátu o povahe vykonaných kontrol, o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch na takéto rozhodnutia.


§ 23

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 321/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

1. Smernica Rady 97/78/EHS z 18. decembra 1997, stanovujúca princípy vplývajúce na organizáciu veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (Úradný vestník, L 24, 30. 1. 1998, s. 9).

2. Rozhodnutie Komisie 2000/35/ES zo 16. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatnenie čl. 9 smernice Rady 97/78/EHS, týkajúce sa prekládky produktov na hraničnej inšpekčnej stanici, kde je zásielka určená na konečný dovoz do Európskeho spoločenstva, meniaca rozhodnutie Komisie 93/14/EHS.

Právne predpisy Európskych spoločenstiev sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29 Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 321/2003 Z. z.

FYZICKÁ KONTROLA PRODUKTOV

(1) Fyzické kontroly živočíšnych produktov sa vykonávajú s cieľom zabezpečiť, aby produkty zodpovedali účelu uvedenému vo veterinárnom certifikáte alebo doklade. Záruky týkajúce sa pôvodu potvrdené krajinou pôvodu musia byť primerane overené, až kým nie je zaručené, že nasledujúca preprava produktov nezmení ich pôvodne garantovanú kvalitu.

(2) Vykonávajú sa

a) senzorické vyšetrenia, ako sú vôňa, farba, konzistencia a chuť,

b) jednoduché fyzické testy alebo chemické testy, ako sú rez, rozmrazovanie, skúška varom a pečením,

c) laboratórne testy na detekciu

1. rezíduí,

2. patogénov,

3. kontaminantov,

4. dôkazov svedčiacich o zmene.

(3) Bez ohľadu na druh produktu musí sa vykonať:

a) kontrola podmienok prepravy a dopravného prostriedku najmä na účel identifikovania nedostatkov alebo zmien v chladiacom reťazci,

b) skutočná hmotnosť zásielky a hmotnosť uvedená vo veterinárnom certifikáte alebo doklade musia byť porovnané a v prípade potreby musí byť celá zásielka odvážená,

c) obalový materiál a všetky označenia (pečiatky, etikety) musia byť skontrolované, aby sa zabezpečil ich súlad s veterinárnymi požiadavkami podľa osobitného predpisu,1)

d) kontrola teploty požadovanej v súlade s veterinárnymi požiadavkami podľa osobitného predpisu5) a jej dodržanie počas prepravy,

e) celá sada balení alebo v prípade veľkospotrebiteľských balení vzoriek musí byť skontrolovaná predtým, ako sa podrobí senzorickému vyšetreniu a fyzikálnym testom, chemickým testom a iným laboratórnym testom. Testy musia byť vykonávané tak, aby zahŕňali celé vzorky odobraté z celej zásielky, ktorá v prípade potreby musí byť čiastočne vyložená, aby sa zabezpečilo, že všetky časti zásielky sú dostupné. Vyšetrenia musia byť vykonané pri 1 % jednotiek alebo balení zásielky, minimálne pri dvoch a maximálne pri desiatich jednotkách/balení. V závislosti od produktov a okolností môžu orgány veterinárnej správy trvať na rozsiahlejších kontrolách. V prípade veľkoobjemových tovarov musí byť odobratých najmenej päť vzoriek z rôznych častí zásielky,

f) tam, kde sa vykonávajú náhodné laboratórne testy, ktoré hneď neposkytnú výsledky, a ak nehrozí nebezpečenstvo vo vzťahu k zdraviu ľudí a zdraviu zvierat, možno zásielku prepustiť. Ak laboratórne testy boli vykonávané z dôvodu podozrenia na nedostatky alebo predchádzajúce testy dali pozitívny výsledok, zásielky nesmú byť prepustené, ak takéto laboratórne testy nedajú negatívny výsledok,

g) dopravné prostriedky musia byť úplne vyložené v týchto prípadoch:

1. nakládka bola vykonaná takým spôsobom, že ani čiastočné vyloženie zásielky neumožňuje prístup k všetkým častiam zásielky,

2. kontrolami vzoriek sa zistili nedostatky,

3. pri predchádzajúcej zásielke sa zistili nedostatky,

4. veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice má podozrenie na nedostatky,

h) len čo bola fyzická kontrola ukončená, príslušný orgán veterinárnej správy musí potvrdiť jej vykonanie uzavretím a úradným opečiatkovaním všetkých otvorených balení a opätovným zaplombovaním všetkých kontajnerov, pričom číslo plomby musí byť zapísané do hraničných prepravných dokladov.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 321/2003 Z. z.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA SCHVÁLENIE HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC

Hraničná inšpekčná stanica sa schváli na účely kontroly produktov, len ak je vybavená

a) personálom potrebným na vykonávanie kontroly dokladov [certifikáty o zdravotnom stave zvierat a zdravotnej neškodnosti produktov alebo akékoľvek ďalšie doklady stanovené v súlade s veterinárnymi požiadavkami1), ktoré sprevádzajú produkty,

b) dostatočným počtom veterinárnych inšpektorov a odborných veterinárnych zamestnancov, špeciálne vyškolených na vykonávanie kontrol, ktorý zodpovedá množstvu produktov kontrolovaných na hraničnej inšpekčnej stanici, potvrdzujúcich, že produkty zodpovedajú sprievodným dokladom, a systematických fyzických kontrol každej zásielky produktov,

c) personálom na odber a spracovanie náhodných vzoriek zo zásielok produktov kontrolovaných na hraničnej inšpekčnej stanici,

d) dostatočne veľkými priestormi vyhovujúcimi pre potreby zamestnancov, ktorí zodpovedajú za vykonávanie veterinárnych kontrol,

e) vhodnými hygienickými priestormi a zariadeniami na vykonávanie bežných analýz a na odber vzoriek podľa tohto aproximačného nariadenia,

f) vhodnými hygienickými priestormi a zariadeniami na odber a spracovanie vzoriek na bežné kontroly v súlade s veterinárnymi požiadavkami1) (mikrobiologické štandardy),

g) službami špecializovaného laboratória, ktoré je schopné vykonávať špeciálne vyšetrenia vzoriek odobratých na hraničnej inšpekčnej stanici,

h) chladiarenskými alebo mraziarenskými skladmi a priestormi na uskladnenie častí zásielok odobratých na účely vyšetrení a produktov, ktorých uvoľnenie do voľného obehu nebolo schválené veterinárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej stanice,

i) vhodným vybavením umožňujúcim rýchlu výmenu informácií najmä s ostatnými hraničnými inšpekčnými stanicami (cez počítačový systém podľa osobitného predpisu2) alebo Shift projekt),

j) službami prevádzkarne, kvalifikovanej vykonávať ošetrenie podľa osobitného predpisu.3)

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.

3) Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona.

4) § 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.

5) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

6) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z.§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.

7) § 33 zákona č. 488/2002 Z. z.

8) § 33 ods. 5 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

9) § 4 zákona č. 488/2002 Z. z.

10) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z.

11) Zákon č. 488/2002 Z. z.

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat a v záujme zdravia ľudí pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám.

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z.

14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.

15) § 10 ods. 9 zákona č. 488/2002 Z. z.

16) Zákon č. 488/2002 Z. z.

17) § 42 zákona č. 488/2002 Z. z.

18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 271/2003 Z. z. o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO).

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu.

20) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh.

21) Zákon č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z.

23) § 24 ods. 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

24) § 43 až 45 zákona č. 488/2002 Z. z.

25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.

26) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.

27) § 17 zákona č. 488/2002 Z. z.

1) § 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

1) § 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.

2) § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.