Nariadenie vlády č. 319/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom abeta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat

(v znení č. 484/2003 Z. z., 625/2004 Z. z.)

Čiastka 145/2003
Platnosť od 31.07.2003 do31.12.2008
Účinnosť od 01.12.2004 do31.12.2008
Zrušený 609/2008 Z. z.

319

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003,

ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 a § 25 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.

§ 2

Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) hospodárskym zvieraťom domáce zviera druhov hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, domáce nepárnokopytníky, hydina, králiky, ako aj divé zvieratá týchto druhov a divé prežúvavce, ktoré sa chovajú v chovoch,

b) liečebným ošetrením podanie látky povolenej podľa tohto nariadenia hospodárskemu zvieraťu po jeho vyšetrení veterinárnym lekárom na ošetrenie porúch plodnosti, na ukončenie nežiaduceho zabreznutia alebo, ak ide o beta-agonistické látky, na indukovanie tokolýzy u kráv pri telení, na ošetrenie respiračných porúch a na indukciu tokolýzy u koňovitých zvierat, ktoré sa chovajú na iné účely ako na produkciu mäsa,

c) zootechnickým ošetrením podanie látky povolenej podľa tohto nariadenia na účel

1. synchronizácie ruje a prípravy darkýň a príjemkýň na implantáciu embryí, a to hospodárskemu zvieraťu po jeho vyšetrení veterinárnym lekárom; túto látku môže podať veterinárny lekár alebo iná osoba na zodpovednosť veterinárneho lekára podľa § 6 ods. 3 alebo

2. inverzie pohlavia, ak ide o zvieratá z vodného hospodárstva (ďalej len „akvakultúra“), a to určitej skupine chovných zvierat na základe veterinárneho lekárskeho predpisu a na zodpovednosť veterinárneho lekára,

d) nelegálnym ošetrením použitie látky alebo lieku, ktoré nie sú povolené podľa tohto nariadenia, alebo použitie látky alebo lieku,1) ktoré sú povolené podľa osobitného predpisu,2) ak sa použijú v rozpore s ich účelom alebo s podmienkami ustanovenými v osobitnom predpise.2)

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy, ktoré sú ustanovené v osobitných predpisoch pre mäso a mäsové výrobky,3) produkty vodného hospodárstva3a) a veterinárne lieky.2)

Zákaz uvádzania na trh a podávania látok

§ 3

Zakazuje sa uvádzať na trh4) látky uvedené

a) v prílohe č. 2 v skupine A určené na podávanie zvieratám všetkých druhov,

b) v prílohe č. 2 v skupine B určené na podávanie zvieratám, ktorých mäso a výrobky sú určené na ľudskú spotrebu, na iný účel, ako je uvedený v § 5 ods. 3 a § 6a.

§ 4

Zakazuje sa, ak ide o látky uvedené v prílohe č. 2, a dočasne sa zakazuje, ak ide o látky uvedené v prílohe č. 3,

a) podávať tieto látky hospodárskym zvieratám alebo zvieratám z akvakultúry,

b) držať zvieratá uvedené v písmene a) na farmách okrem tých, ktoré sú pod úradnou kontrolou, a uvádzať na trh alebo zabíjať hospodárske zvieratá na ľudskú spotrebu, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohách č. 2 a 3 alebo v ktorých bola dokázaná prítomnosť takýchto látok, len ak je dokázané, že zvieratá boli ošetrené podľa § 5, 6 alebo § 6a,

c) uvádzať na trh zvieratá z akvakultúry a spracované produkty získané z takých zvierat, ktorým boli podávané látky uvedené v prílohách č. 2 a 3, na ľudskú spotrebu,

d) uvádzať na trh mäso zo zvierat uvedených v písmene b),

e) spracúvať mäso uvedené v písmene d).

§ 5

Výnimky z liečebného ošetrenia

(1) Zákaz podávania látok uvedených v prílohách č. 2 a 3 neplatí, ak sa hospodárskemu zvieraťu z liečebného dôvodu podáva testosterón alebo progesterón a ich deriváty, ktoré po vstrebaní v mieste aplikácie ľahko hydrolyzujú na pôvodné zložky, a ak

a) veterinárny liek použitý na liečebné ošetrenie zodpovedá požiadavkám na uvádzanie do obehu na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2)

b) veterinárny liek sa podáva hospodárskemu zvieraťu, ktoré je zreteľne identifikované,6)

c) veterinárny liek podáva len veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný za ošetrenie zvieraťa, a to buď injekčne, alebo vo forme vaginálnych špirál na liečbu dysfunkcie vaječníkov; uvedené látky sa nesmú použiť ako implantát,

d) vykonané ošetrenie identifikovaného zvieraťa látkami veterinárny lekár zodpovedný za ošetrenie zaznamená v príslušnej dokumentácii7) (ďalej len „register“), ktorá sa musí na požiadanie sprístupniť orgánom veterinárnej správy.

(2) V registri veterinárny lekár zodpovedný za ošetrenie zvieraťa zaznamená

a) druh ošetrenia,

b) druh podaného lieku, ktorý je povolený podľa odseku 1,

c) dátum ošetrenia zvieraťa,

d) identitu ošetreného zvieraťa.

(3) Zákaz podávania látok uvedených v § 3 a § 4 písm. a) neplatí, ak sa hospodárskemu zvieraťu z liečebného dôvodu podáva povolený veterinárny liek, ktorý je uvedený do obehu na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu2) a ktorý obsahuje

a) alyltrenbolon, ktorý je určený na orálne podávanie alebo beta-agonistické látky určené na podávanie koňovitým zvieratám a spoločenským zvieratám vtedy, ak sa používajú v súlade s pokynmi výrobcu veterinárneho lieku obsiahnutými v písomnej informácii pre používateľov veterinárneho lieku,2)

b) beta-agonistické látky v injekčnej forme na indukciu tokolýzy kráv pri telení.

(4) Látky uvedené v odseku 3 podáva veterinárny lekár zodpovedný za ošetrenie zvieraťa; veterinárne lieky uvedené v odseku 3 písm. a) môže podať aj iná osoba ako veterinárny lekár. V takom prípade za ošetrenie zvieraťa je zodpovedný veterinárny lekár.

(5) Veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný za ošetrenie zvieraťa z liečebného dôvodu látkami uvedenými v odseku 3, zaznamená7) toto ošetrenie v registri údajmi podľa odseku 2.

(6) Zakazuje sa, aby prevádzkovatelia fariem hospodárskych zvierat mali v držbe veterinárne lieky, ktoré obsahujú beta-agonistické látky, ktoré sa môžu použiť na účely indukcie pri ošetrení tokolýzy zvierat.

(7) Na liečebné ošetrenie produkčných zvierat vrátane chovných a plemenných zvierat na konci ich reprodukčného života platí podľa osobitného predpisu7a) zákaz podávať látky uvedené v odsekoch 1 a 3. Ustanovenie odseku 3 písm. b) nie je týmto dotknuté.

§ 6

Výnimky z dôvodu zootechnického ošetrenia

(1) Zákaz podávania látok uvedených v § 4 písm. a) neplatí, ak sa hospodárskemu zvieraťu z dôvodov zootechnického ošetrenia podáva veterinárny liek s estrogénnym účinkom s výnimkou 17-beta-estradiolu a jeho esterových derivátov, s androgénnym alebo gestagénnym účinkom, povolený podľa osobitného predpisu.2)

(2) Výnimka zo zákazu podávania látok podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zákaz podávania látok podľa § 3.

(3) Synchronizáciu ruje a prípravu darkýň a príjemkýň na implantáciu embryí môže vykonávať aj iná osoba ako veterinárny lekár, v takom prípade je za ošetrenie zodpovedný veterinárny lekár.

(4) Na účel inverzie pohlavia možno ošetriť zvieratá z akvakultúry vtedy, ak ide o mladé ryby, a to počas prvých troch mesiacov ich života, a ak podávaný povolený veterinárny liek s androgénnym účinkom je uvedený do obehu na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.2)

(5) Ak ide o zootechnické ošetrenie hospodárskeho zvieraťa podľa odsekov 1 a 3 alebo odseku 4, veterinárny lekár predpíše príslušný veterinárny liek na neobnoviteľnom veterinárnom lekárskom predpise, ktorý obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu,2) a uvedie v ňom aj druh ošetrenia a požadované množstvo lieku. Predpísané lieky musí veterinárny lekár zaznamenať v registri.7)

(6) Pre zootechnické ošetrenie produkčných zvierat vrátane chovných a plemenných zvierat na konci ich reprodukčného života počas obdobia výkrmu platí zákaz podávania látok uvedených v odsekoch 1 a 4 ustanovený v osobitnom predpise.7a)

§ 6a

(1) Podávanie veterinárnych liekov obsahujúcich 17-beta-estradiol alebo jeho esterové deriváty je povolené hospodárskym zvieratám podľa osobitného predpisu2) na

a) ošetrenie macerácie alebo mumifikácie plodu, ak ide o hovädzí dobytok, alebo

b) ošetrenie pyometry, ak ide o hovädzí dobytok.

Ustanovenia § 3 a 12a nie sú dotknuté.

(2) Podávanie veterinárnych liekov obsahujúcich 17-beta-estradiol alebo jeho esterové deriváty je povolené hospodárskym zvieratám podľa osobitného predpisu2) pri vyvolávaní estrálneho cyklu, ak ide o hovädzí dobytok, kone, ovce alebo kozy do 14. októbra 2006. Ustanovenie § 3 nie je dotknuté.

(3) Ošetrenie podľa odsekov 1 a 2 musí vykonávať veterinárny lekár, ak ide o hospodárske zvieratá, ktoré sú jednoducho identifikovateľné. Toto ošetrenie musí byť zaregistrované veterinárnym lekárom zodpovedným za ošetrenie zvieraťa, ktorý je povinný zaznamenať do registra podľa osobitného predpisu7b) tieto údaje:

a) druh podaného lieku,

b) druh ošetrenia zvieraťa,

c) dátum ošetrenia zvieraťa,

d) identifikáciu ošetreného zvieraťa,

e) dátum uplynutia ochrannej lehoty.

(4) Register podľa odseku 3 musí byť na požiadanie prístupný príslušnému orgánu.7c)

(5) Chovateľom dobytka sa zakazuje držať na farmách veterinárne lieky obsahujúce 17-beta-estradiol alebo jeho esterové deriváty.

§ 7

Požiadavky na hormonálne a beta-agonistické látky a na lieky, ktoré ich obsahujú

(1) Hormonálne lieky a beta-agonistické látky a lieky, ktoré ich obsahujú, ktorých podávanie hospodárskym zvieratám je povolené v súlade s výnimkami ustanovenými v § 5 až 6a, musia spĺňať požiadavky na veterinárny liek, ktorý je uvedený do obehu na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.2)

(2) Podávanie liekov a látok podľa odseku 1 sa zakazuje,

a) ak ide o hormonálne produkty, ktoré

1. účinkujú depotne,

2. majú ochrannú lehotu dlhšiu ako 15 dní od skončenia ošetrenia,

3. boli zaregistrované pred účinnosťou osobitného predpisu2) alebo pri ktorých nie sú doteraz známe podmienky ich použitia alebo pri ktorých nejestvujú žiadne činidlá alebo zariadenie na použitie pri analytických metódach, ktorými sa zisťuje prítomnosť ich rezíduí v množstvách, ktoré prekračujú povolené limity,

b) ak ide o veterinárne lieky, ktoré obsahujú beta-agonistické látky, ktoré majú ochrannú lehotu dlhšiu ako 28 dní od skončenia ošetrenia.

§ 8

Podmienky obchodovania s liečebne alebo zootechnicky ošetrenými zvieratami a uvádzania produktov z nich na trh

(1) Zvieratá určené na chov a plemenitbu a chovné a plemenné zvieratá na konci ich reprodukčného života, ktoré boli počas posledného obdobia chovu liečebne alebo zootechnicky ošetrené podľa § 5, 6 alebo § 6a, možno uvádzať na trh4) na účely obchodovania s nimi a mäso z týchto zvierat možno označiť oválnou značkou zdravotnej neškodnosti podľa osobitných predpisov,3) ak sa

a) pri ich ošetrení dodržali ustanovenia § 5, 6 alebo § 6a,

b) dodržali ochranné lehoty podľa § 7 ods. 2 písm. a) druhého bodu, § 7 ods. 2 písm. b) alebo sa dodržala určená ochranná lehota podľa podmienok na uvádzanie príslušného veterinárneho lieku do obehu podľa osobitného predpisu.2)

(2) Obchodovanie s koňmi, ktoré majú vysokú hodnotu, najmä so závodnými koňmi, súťažnými koňmi, cirkusovými koňmi, s plemennými koňmi alebo s koňmi určenými na výstavy vrátane registrovaných koňovitých zvierat, ktorým sa podali veterinárne lieky obsahujúce alyltrenbolon alebo beta-agonistické látky z dôvodu liečebného ošetrenia podľa § 5, sa môže uskutočniť ešte pred skončením ochrannej lehoty, ak boli splnené podmienky, ktorými sa upravuje podávanie týchto liekov, a v certifikáte alebo v pase,8) ktorý tieto zvieratá sprevádza, je uvedený druh a dátum tohto ošetrenia.

(3) Mäso alebo iné živočíšne produkty zo zvierat, ktorým sa podali látky s estrogénnym, androgénnym alebo gestagénnym účinkom alebo beta-agonistické látky v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, sa nesmú uvádzať na trh4) s určením na spotrebu ľuďmi, ak sa

a) zvieratá neošetrili veterinárnymi liekmi, ktoré spĺňali požiadavky podľa § 7,

b) pred zabitím zvierat nedodržala ustanovená ochranná lehota.

§ 9

Držba zakázaných látok a ich kontrola

(1) Dovážať, vyrábať, skladovať, distribuovať, predávať a používať látky uvedené v prílohách č. 2 a 3 môžu len osoby, ktoré majú na to osobitné oprávnenie podľa osobitných predpisov.9)

(2) Okrem kontrol vykonávaných podľa osobitných predpisov,10) ktorými sa upravuje uvádzanie liekov a produktov na trh, príslušný orgán veterinárnej správy vykonáva aj kontrolu podľa tohto nariadenia a osobitného predpisu.11) Kontrolu vykonáva bez toho, aby to vopred oznámil tomu, koho kontroluje. Pri kontrole príslušný orgán veterinárnej správy zisťuje

a) vlastníctvo, držbu alebo prítomnosť látok alebo liekov, ktoré sú zakázané podľa § 3 a 4, a súčasne, či nie sú určené na podávanie zvieratám na ich výkrm,

b) či v danom prípade nejde o nelegálne ošetrenie zvierat,

c) či nejde o nedodržanie ochrannej lehoty podľa § 7,

d) či nejde o nedodržanie obmedzení používania látok alebo liekov podľa § 5 až 6a a dodržiavanie podmienok výnimiek zo zákazu látok alebo liekov podľa § 5 až 6a.

(3) Súčasťou kontroly podľa odseku 2 je aj vykonávanie testov, ktorými sa zisťuje prítomnosť

a) látok uvedených v § 3 a § 4 písm. a) v tele zvierat, v napájacej vode pre zvieratá a na všetkých miestach, kde sa zvieratá chovajú alebo držia,

b) rezíduí látok uvedených v ustanovení § 3 a § 4 písm. a) v živých zvieratách, ich exkrementoch, telových tekutinách, v tkanivách zvierat a v živočíšnych produktoch podľa osobitného predpisu.12)

(4) Ak sa na základe vykonanej kontroly podľa odsekov 2 a 3 zistí

a) prítomnosť látok alebo liekov, ktorých používanie alebo držba je zakázaná podľa tohto nariadenia alebo osobitného predpisu,7a) alebo prítomnosť rezíduí látok, ktorých podávanie zvieratám je nelegálnym ošetrením, príslušný orgán veterinárnej správy tieto látky alebo lieky zaistí a všetky zvieratá, ktoré boli nelegálne ošetrené, alebo mäso z nich umiestni pod veterinárny dozor až do prijatia opatrení a uloženia sankcií podľa osobitného predpisu,7a) alebo

b) nelegálne ošetrenie zvierat alebo nedodržanie ochranných lehôt podľa § 7, príslušný orgán veterinárnej správy prijme opatrenia a uloží sankcie podľa osobitného predpisu,7a) pričom prihliadne na závažnosť porušenia ustanovení tohto nariadenia.

§ 10

Register vyrobených, získaných, predaných, použitých látok

(1) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nakupujú alebo vyrábajú látky s tyreostatickým, estrogénnym, androgénnym alebo gestagénnym účinkom a beta-agonistické látky, alebo ktoré sú oprávnené ich v akomkoľvek množstve predávať, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nakupujú alebo vyrábajú lieky2) alebo veterinárne lieky z týchto látok, sú povinné viesť osobitný register látok. V osobitnom registri látok sa vedú v chronologickom poradí údaje o množstvách látok, ktoré boli vyrobené, získané, predané alebo použité na výrobu liekov alebo veterinárnych liekov, a ďalej údaj o mene, priezvisku a bydlisku fyzickej osoby alebo o obchodnom mene a sídle právnickej osoby, ktorej bolo uvedené množstvo látky predané alebo od ktorej bolo nadobudnuté.

(2) Osoby, ktoré sú povinné podľa odseku 1 viesť osobitný register látok, sú povinné ho sprístupniť na požiadanie príslušnému orgánu veterinárnej správy; ak sa osobitný register látok vedie elektronickou formou v počítači, musia ho sprístupniť vo vytlačenej forme.

§ 11

Postup pri nedodržiavaní požiadaviek

(1) Ak sa na základe vykonaných kontrol v členskom štáte13) zistí nedodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia na území Slovenskej republiky, ktorá je krajinou pôvodu zvierat alebo živočíšnych produktov, postupuje sa podľa osobitného predpisu.14)

(2) Ak sa na základe vykonaných kontrol na území Slovenskej republiky zistí nedodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia v členskom štáte ako v krajine pôvodu zvierat alebo živočíšnych produktov, príslušný orgán veterinárnej správy postupuje podľa osobitného predpisu.14)

§ 12

Dovoz z tretích krajín

(1) Tretie krajiny,15) v ktorých nie je zakázané uvádzať na trh a podávať zvieratám stilbény, deriváty stilbénov, ich soli a estery alebo tyreostatické látky, ktoré sú určené na podávanie zvieratám všetkých druhov, nemožno uvádzať v zozname tretích krajín schválených16) na dovoz hospodárskych zvierat alebo zvierat z akvakultúr, alebo mäsa a produktov získaných z nich na územie Slovenskej republiky.

(2) Zakazuje sa dovoz z tretích krajín, ktoré sú uvedené na zoznamoch podľa odseku 1,

a) hospodárskych zvierat alebo zvierat z akvakultúr, ktorým

1. boli akýmkoľvek spôsobom podané lieky alebo látky uvedené v prílohe č. 2 skupine A,

2. boli podané látky alebo ich lieky uvedené v prílohe č. 2 skupine B a v prílohe č. 3, ak tieto látky alebo lieky neboli podané v súlade s § 5, 6, 6a a 8 a ak neboli dodržané určené ochranné lehoty v súlade s odporúčaniami medzinárodných organizácií,

b) mäsa alebo produktov získaných zo zvierat, ktorých dovoz je zakázaný podľa písmena a).

(3) Zvieratá určené na chov a plemenitbu a chovné a plemenné zvieratá na konci ich reprodukčného života alebo mäso z nich sa môže dovážať na územie Slovenskej republiky z tretích krajín vtedy, ak tretia krajina poskytne záruku, ktorá je najmenej rovnocenná s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení a je v súlade s osobitným predpisom.11)

(4) Kontrola dovozu hospodárskych zvierat alebo zvierat z akvakultúr, ako aj produktov živočíšneho pôvodu, ktoré z nich pochádzajú, z tretích krajín sa vykonáva podľa osobitného predpisu.17)

§ 12a

Na hospodárske zvieratá, ktorým bol podávaný 17-beta-estradiol alebo jeho esterové deriváty na účely liečebného ošetrenia alebo zootechnického ošetrenia pred 14. októbrom 2004, sa vzťahujú rovnaké ustanovenia ako na látky povolené podľa § 5 ods. 1 na účely liečebného ošetrenia a podľa § 6 na účely zootechnického ošetrenia.


§ 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 319/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996, ktorá sa týka zákazu používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistov v chovoch zvierat a ktorou sa rušia Smernice 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (Ú. v. ES, L 125, 23. 5. 1996, s. 3) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/74/ES (Ú. v. EÚ L 262, 14. 10. 2003).

Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka. Do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 319/2003 Z. z.

Zoznam zakázaných látok

Skupina A

1. tyreostatické látky

2. stilbény, stilbénové deriváty, ich soli a estery

Skupina B

1. 17-beta-estradiol a jeho esterové deriváty

2. beta-agonistické látky

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 319/2003 Z. z.

Zoznam dočasne zakázaných látok

Látky s estrogénnym účinkom s výnimkou 17-beta-estradiolu a jeho esterových derivátov, s androgénnym a gestagénnym účinkom.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 140/1998 Z. z.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2003 Z. z.

3a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.

4) § 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

5) § 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z.

6) § 18 ods.1 zákona č. 488/2002 Z. z.

7) § 12 ods.1 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z.

7a) Zákon č. 488/2002 Z. z.

7b) § 57 ods. 3 zákona č.140/1998 Z. z.

7c) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín

9) Napríklad § 8 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 488/2002 Z. z.

10) Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 488/2002 Z. z.

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu.

12) Prílohy 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z.

13) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2003 Z. z. o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti.

15) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

16) § 20 ods. 2 písm. a) a § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 488/2002 z. z.

17) § 4 ods. 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.§ 4 ods. 4 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.