Nariadenie vlády č. 318/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne opatrenia na tlmenie určitých chorôb lastúrnikov

(v znení č. r13/c169/2003 Z. z.)

Čiastka 145/2003
Platnosť od 31.07.2003 do31.07.2008
Účinnosť od 01.08.2003 do31.07.2008
Zrušený 290/2008 Z. z.

318

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003,

ktorým sa ustanovujú minimálne opatrenia na tlmenie určitých chorôb lastúrnikov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje minimálne opatrenia na tlmenie určitých chorôb lastúrnikov.

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie pozorovanou abnormálnou mortalitou náhly úhyn postihujúci približne 15 % stavu lastúrnikov a vyskytujúci sa počas krátkeho obdobia medzi dvomi kontrolami (potvrdený počas 15 dní). V liahni sa považuje mortalita za abnormálnu, ak chovateľ nie je schopný získať larvy počas obdobia, ktoré zahŕňa postupné kladenie ikier od rôznych generačných húfov. U plôdika sa považuje mortalita za abnormálnu, ak náhly zvýšený úhyn postihne v krátkom čase väčšie množstvo odchovných nádrží.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,1) ktorými sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohách č. 1 týchto nariadení.

§ 3

(1) Všetky farmy2) na odchov lastúrnikov musia spĺňať tieto požiadavky:

a) byť registrované úradnou službou;3) táto registrácia musí byť trvale doplňovaná,

b) uchovávať záznamy o

1. živých lastúrnikoch vstupujúcich do farmy; záznamy obsahujú všetky údaje týkajúce sa ich doručenia, ich počtu alebo hmotnosti, ich veľkosti a ich pôvodu,

2. živých lastúrnikoch opúšťajúcich farmu za účelom opätovného umiestnenia do vody; záznamy obsahujú všetky údaje týkajúce sa ich odoslania, ich počtu alebo hmotnosti, ich veľkosti a miesta určenia,

3. pozorovanej abnormálnej mortalite.

(2) Záznamy uvedené v odseku 1 písm. b) sú farmy povinné pravidelne dopĺňať, uchovávať počas štyroch rokov a na požiadanie ich predložiť úradnej službe.

§ 4

(1) Program monitorovania a odberov vzoriek vykonáva úradná služba na farmách lastúrnikov, v chovných oblastiach a v prirodzených ložiskách zberu za účelom zistenia abnormálnej mortality a uchovávania záznamov o zdravotnej situácii stavov.

(2) Úradná služba môže aplikovať program podľa odseku 1 na purifikačné strediská a skladovacie tanky, ktoré vypúšťajú vodu do mora.

(3) Ak sa počas programu monitoringu zistí abnormálna mortalita alebo ak má úradná služba informácie, ktoré umožňujú vysloviť podozrenie z výskytu choroby, prijme tieto opatrenia:

a) vypracuje zoznam miest, kde sa vyskytuje niektorá z chorôb uvedených v osobitnom predpise,4) ak tieto choroby nepodliehajú programu schválenému podľa osobitného predpisu,1)

b) vypracuje zoznam miest, v ktorých bola pozorovaná abnormálna mortalita ako dôsledok výskytu niektorej z chorôb uvedených v prílohe č. 2, alebo miest, o ktorých má úradná služba informáciu odôvodňujúcu podozrenie z výskytu niektorej z týchto chorôb,

c) sleduje vývoj a geografické rozšírenie chorôb uvedených v písmenách a) a b).

§ 5

(1) Každý, kto vo farmách lastúrnikov, v chovných oblastiach, prirodzených ložiskách zberu, purifikačných strediskách alebo skladovacích tankoch, ktoré vypúšťajú vodu do mora, zistí podozrenie na niektorú z chorôb uvedených v § 4 ods. 3 alebo abnormálnu mortalitu lastúrnikov, bezodkladne ohlási túto skutočnosť úradnej službe, ktorá

a) zabezpečí odber vzoriek na vyšetrenie v schválenom laboratóriu,5)

b) nariadi zákaz premiestňovania lastúrnikov za účelom opätovného umiestnenia do vody do inej farmy alebo vodného prostredia z infikovanej farmy, chovnej oblasti, prirodzeného ložiska zberu, purifikačného strediska alebo zo skladovacieho tanku, ktorý vypúšťa vodu do mora, bez povolenia, až do obdržania výsledkov vyšetrení podľa písmena a).

(2) Ak výsledok vyšetrenia podľa odseku 1 písm. a) nepotvrdí prítomnosť patogénneho mikroorganizmu, zrušia sa obmedzenia podľa odseku 1 písm. b).

(3) Ak sa vyšetrením podľa odseku 1 potvrdí prítomnosť patogénneho mikroorganizmu spôsobujúceho pozorovanú abnormálnu mortalitu a schopného byť príčinou tejto úmrtnosti alebo prítomnosť niektorého z patogénov uvedených v § 4 ods. 3, úradná služba vykoná epizootologické šetrenie na určenie možného spôsobu kontaminácie a za účelom zistenia, či v priebehu obdobia predchádzajúceho pozorovania abnormálnej mortality lastúrniky opustili farmu, chovnú oblasť alebo prirodzené ložisko zberu za účelom nového nasadenia.

(4) Ak sa epizootologickým šetrením preukáže, že choroba bola zavlečená do jednej alebo viacerých fariem ako dôsledok presunu lastúrnikov, zavedú sa v týchto farmách, chovných oblastiach a prirodzených ložiskách zberu opatrenia podľa odseku 1. Regionálna veterinárna a potravinová správa môže povoliť premiestnenie lastúrnikov na území Slovenskej republiky do inej farmy, chovnej oblasti alebo prirodzeného ložiska zberu, ktoré sú infikované rovnakou chorobou.

(5) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) bezodkladne oznámi Európskej komisii a ostatným členským štátom

a) výskyt abnormálnej mortality vrátane patogénneho mikroorganizmu, ktorý chorobu spôsobil, v súlade s platnými postupmi Európskeho spoločenstva,

b) všetky opatrenia prijaté na analýzu a kontrolu situácie s uvedením príčiny mortality lastúrnikov.

§ 6

(1) Odoberanie vzoriek a laboratórne vyšetrovanie na určenie príčiny abnormálnej mortality lastúrnikov sa musí vykonať postupmi ustanovenými v súlade s osobitným predpisom.6)

(2) Laboratórne vyšetrovanie vzoriek sa vykoná v národnom referenčnom laboratóriu; toto laboratórium musí byť technicky a personálne vybavené tak, aby bolo spôsobilé zabezpečiť vykonanie testov na určenie príčiny abnormálnej mortality lastúrnikov.

(3) Národné referenčné laboratórium Slovenskej republiky spolupracuje s referenčným laboratóriom Európskeho spoločenstva pre choroby lastúrnikov uvedeným v prílohe č. 3 a s národnými referenčnými laboratóriami členských štátov; zoznam národných referenčných laboratórií členských štátov pre choroby lastúrnikov je uvedený v prílohe č. 4.

(4) Ak národné referenčné laboratórium Slovenskej republiky získa štatút referenčného laboratória Európskeho spoločenstva, musí plniť úlohy a povinnosti referenčného laboratória Európskeho spoločenstva pre choroby lastúrnikov uvedené v prílohe č. 5.

(5) Ak na území Slovenskej republiky nie je laboratórium podľa odseku 2, môžu byť využité služby národného laboratória v niektorom z členských štátov.7)

§ 7

Na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 veterinární odborníci určení Európskou komisiou môžu vykonávať kontroly na mieste v spolupráci s úradnou službou, ktorá im poskytne pri výkone ich povinností potrebnú súčinnosť. Štátna veterinárna a potravinová správa prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 318/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smernica Rady 95/70/ES z 22. 12. 1995, ktorá zavádza minimálne opatrenia Spoločenstva na tlmenie určitých chorôb lastúrnikov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 332/833 zo dňa 30. 12. 1995) v znení

Rozhodnutia Komisie 2001/293/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 100, 11. 4. 2001, 5.30),

Rozhodnutia Komisie 2003/83/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 032, 7. 2. 2003, 5. 13-14).

Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka. Do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 318/2003 Z. z.

NIEKTORÉ OCHORENIA LASTÚRNIKOV

Choroba Patogén Vnímavý druh
Bonamiosis Bonamia exiciosus Tiostrea chilensis
Ostrea angasi
Mikrocytos roughleyi Saccostrea (Crassotrea) commercialis
Marteilosis Marteilla sidneyi Saccostrea (Crassotrea) commercialis
Mikrocytosis Mikrocytos mackini Crassotrea gigas
Crassotrea virginica
Ostrea edulis
Ostrea conchaphila
O. denselomellosa
Tiostrea chilensis
Perkinsosis Perkinsus marinus Crassotrea gigas
Crassotrea virginica
Perkinsus olseni/atlanticus Haliotis ruber
Haliotiscyclobates
Haliotis scalaris
Haliotis laevigata
Ruditapes philippinarum
Ruditapes decussates
Choroba MSX Haplosporidium nelsoni Crassotrea gigas
Crassotrea virginica
Choroba SSO Haplosporidium costale Crassotrea virginica
Syndróm vysychania ulitníkov Candidatus Xenohaliotis caloforniensis druhy rodu Haliotis (H. cracherodii,
H. rufescens, H. corrugata, H. fulgens,
H. sorenseni)
Poznámka: Medzi vnímavé druhy sa podľa jednotlivých pôvodcov zaraďujú aj iné druhy uvedené v aktuálnom vydaní Medzinárodného kódexu zdravia vodných živočíchov (International Aquatic Animal Health Code) vydávaného Medzinárodným úradom pre nákazy zvierat (International Office of Epizooties - OIE).

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 318/2003 Z. z.

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE CHOROBY LASTÚRNIKOV

IFREMER

Boite Postale 133

17390 La Tremblade

Francúzsko

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 318/2003 Z. z.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ PRE CHOROBY LASTÚRNIKOV

Dánsko:

Danish Institute for Fisheries Research

Department of Marine Ecology and Aquaculture

Fish Disease Laboratory

StigbŮjlen 4

DK-1870 Frederiksberg C

Francúzsko:

Laboratoire de Génétique et Pathologie

IFREMER, Ronce les bains

F-173 90 La Tremblade

Grécko:

Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions

Department of Pathology of Aquatic Organisms

80, 26th Octovriou str.

GR-54627 Thessaloniki

Holandsko:

Fish Diseases Laboratory

ID-Lelystad, Institute for Animal Science and Health

Edelhertweg 15

PO Box 65

8200 AB Lelystad

Nederland

Írsko:

Fish Health Unit

Abbotstown, Castleknock

Dublin 15

Ireland

Spojené Kráľovstvo, Anglicko:

CEFAS Weymouth Laboratory

Barrack Road

The Nothe

Weymouth, Dorset DT4 8UB

United Kingdom

Spojené kráľovstvo, Škótsko:

Fisheries Research Services Marine Laboratory

PO Box 101 Victoria Road

Aberdeen AB11 9DB

United Kingdom

Spolková republika Nemecko:

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere

Boddenblick 5a

D-17498 Insel Riems

Španielsko:

Instituto de investigaciones marinas del C.S.I.C.

Eduardo Cabello, No.6

E-36208 Vigo (Pontevedra)

Taliansko:

Area Ittiopatologia Laboratorio Patologia Molluschi

Instituto Zooprofilattico Spermentale delle Venezie

Via della Roggia 94

I-33030 Basaldella di Campoformido (UD)

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 318/2003 Z. z.

ÚLOHY A POVINNOSTI REFERENČNÉHO LABORATÓRIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE CHOROBY LASTÚRNIKOV

Referenčné laboratórium Európskeho spoločenstva má tieto funkcie a povinnosti:

1. koordinovať, pri konzultácii s Európskou komisiou, metódy používané na diagnostiku ochorení lastúrnikov v členských štátoch, predovšetkým

a) vybudovaním a uchovávaním zbierky histologických preparátov, kmeňov a izolátov významných patogénov a ich poskytovaním schváleným laboratóriám v členských krajinách,

b) organizovaním periodických porovnávacích testov diagnostických postupov na úrovni Európskeho spoločenstva,

c) zhromažďovaním a porovnávaním údajov a informácií o použitých diagnostických metódach a o výsledkoch testov vykonaných v Európskom spoločenstve,

d) charakterizovaním izolátov patogénov najpokrokovejšími a najvhodnejšími metódami, aby bolo možné lepšie pochopiť epizootológiu nákazy,

e) sledovaním pokroku v dohľade, epizootológii a prevencii významných nákaz na celom svete,

f) uchovávaním znaleckých posudkov o významných patogénoch ochorení, aby bola možná rýchla diferenciálna diagnostika,

2. aktívne napomáhať diagnostiku vypuknutia nákazy v členských štátoch prijímaním izolátov patogénov na potvrdenie diagnózy, charakterizáciu a epizootologickú štúdiu,

3. pomáhať pri školení a doškoľovaní expertov v laboratórnej diagnostike so zreteľom na zlaďovanie diagnostických techník v Európskom spoločenstve,

4. spolupracovať v metódach diagnostiky exotických chorôb s kompetentnými laboratóriami v tretích krajinách, kde sa takéto choroby vyskytujú.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.§ 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.

2) § 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

3) § 2 písm. h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

4) Príloha č. 2 zoznam II nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

5) § 2 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

6) Príloha č. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

7) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.