316

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003,

ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých ďalších zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Európskych spoločenstiev uvedená v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb.

§ 2

Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) chorobami zoznamu I choroby rýb uvedené v osobitnom predpise,1)

b) chorobami zoznamu II choroby rýb uvedené v osobitnom predpise,1)

c) rybou podozrivou z nákazy ryba, ktorá vykazuje klinické príznaky, posmrtné zmeny alebo dubiózne reakcie laboratórnych vyšetrení, ktoré umožňujú vysloviť predpoklad výskytu niektorej z chorôb zoznamu I alebo chorôb zoznamu II,

d) nakazenou rybou ryba, u ktorej bol na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení úradne potvrdený výskyt niektorej z chorôb zoznamu I alebo chorôb zoznamu II, alebo v prípade infekčnej anémie lososov bola choroba úradne potvrdená na základe klinického vyšetrenia a vyšetrenia po smrti (post mortem),

e) farmou podozrivou z nákazy farma,2) v ktorej sú ryby podozrivé z nákazy,

f) infikovanou farmou farma, v ktorej sú nakazené ryby, ako aj farma, z ktorej boli ryby odstránené, ale doposiaľ nebola vykonaná jej dezinfekcia.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadení,3) ktorým sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1 toho nariadenia.

Požiadavky na farmy, na ktorých sa chovajú alebo držia ryby

§ 3

(1) Všetky farmy, na ktorých sa chovajú alebo držia ryby, ktoré sú vnímavé k chorobám zoznamu I alebo chorobám zoznamu II

a) sú registrované Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) a táto registrácia sa musí trvale dopĺňať,

b) vedú evidenciu údajov o

1. živých rybách, ikrách a zárodočných produktoch dovezených na farmu vrátane všetkých informácií týkajúcich sa ich dodávky, počtu alebo hmotnosti, ich veľkosti, pôvodu a dodávateľov,

2. živých rybách, ikrách a zárodočných produktoch opúšťajúcich farmu vrátane všetkých informácií týkajúcich sa ich expedície, počtu alebo hmotnosti, veľkosti a ich určenia,

3. zistenej úmrtnosti (mortalite).

(2) Evidencia podľa odseku 1 písm. b) sa predkladá kedykoľvek na požiadanie úradnej službe na kontrolu a údaje v nej sa musia pravidelne dopĺňať a uchovávať počas štyroch rokov.

§ 4

Fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu4) je povinná bezodkladne ohlásiť podozrenie na výskyt niektorej z chorôb zoznamu I alebo chorôb zoznamu II úradnej službe.

Protinákazové opatrenia pri chorobách zoznamu I

§ 5

(1) Ak sa na farme nachádzajú ryby, pri ktorých je podozrenie na výskyt niektorej z chorôb zoznamu I, úradná služba vykoná opatrenia na účely potvrdenia alebo vylúčenia výskytu choroby, najmä klinické vyšetrenie rýb a odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie.

(2) Od doby ohlásenia podozrenia z nákazy úradná služba zavedie na farme dohľad a nariadi najmä

a) úradný súpis všetkých druhov a kategórií rýb, pričom v každej kategórii sa uvedie počet už uhynutých rýb, nakazených, podozrivých z nákazy alebo z nakazenia; súpis aktualizuje vlastník alebo držiteľ tak, aby odrážal nárast populácie alebo zistené nové prípady uhynutých rýb počas doby podozrenia z nákazy; údaje tohto súpisu musia byť predložené na požiadanie, aby sa mohli overiť pri každej inšpekcii,

b) zákaz presunov živých a uhynutých rýb, ikier alebo zárodočných buniek bez povolenia úradnej služby do farmy a z farmy,

c) neškodné odstránenie mŕtvych rýb alebo ich vedľajších produktov pod dozorom úradnej služby,

d) prísun a odsun krmiva pre zvieratá, náradia, predmetov a iných látok ako odpadov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov ochorení, v prípade potreby podlieha povoleniu úradnej služby, ktorá ustanoví podmienky požadované na prevenciu šírenia patogénnych zárodkov,

e) povoliť vstup ľudí do farmy a výstup ľudí z farmy len na základe povolenia úradnej služby,

f) povoliť vjazd dopravných prostriedkov na farmu a ich výjazd z farmy len na základe povolenia úradnej služby, ktorá určí podmienky požadované na prevenciu šírenia patogénnych zárodkov,

g) použiť vhodné dezinfekčné prostriedky pri vjazde na farmu a pri výjazde z farmy,

h) vykonať epizootologické šetrenie v súlade s § 8,

i) trvalý dozor na všetkých farmách, ktoré sú umiestnené po prúde alebo v pobrežnej zóne, pričom žiadna ryba alebo zárodočná bunka neopustí tieto farmy bez povolenia úradnej služby; ak ide o tok alebo pobrežnú zónu väčšieho rozsahu, úradná služba môže obmedziť toto opatrenie na menšiu rozlohu v blízkosti farmy, v ktorej bolo vyslovené podozrenie z nákazy v prípade, ak určená rozloha predstavuje maximálne záruky na zabránenie šírenia ochorenia.

(3) Ak je to potrebné, štátna veterinárna a potravinová správa informuje úradné služby susediacich členských štátov5) alebo susediacich tretích krajín6) o prípade podozrenia z nákazy podľa osobitného predpisu;7) v prípade, že toto ustanovenie sa vzťahuje na Slovenskú republiku ako štát susediaci s členským štátom alebo s treťou krajinou, ktorá je podozrivá z nákazy, vzniku podozrenia z nákazy v niektorom susediacom členskom štáte alebo susediacej tretej krajiny, štátna veterinárna a potravinová správa prijme vhodné rozhodnutia na uplatnenie opatrení ustanovených v odsekoch 1 a 2. V prípade nevyhnutnosti môže úradná služba vyhlásiť špecifické opatrenia v súlade s rozhodnutím Európskej komisie.

(4) Do uplatnenia opatrení prijatých úradnou službou vlastník alebo držiteľ rýb, u ktorého je podozrenie z nákazy, prijme vhodné opatrenia, na realizáciu opatrení ustanovených úradnou službou s výnimkou opatrení uvedených v odseku 2 písm. h) a i) a odseku 3.

(5) Opatrenia uvedené v odsekoch 2 a 3 ostanú v platnosti až do ich úradného zrušenia úradnou službou. Tieto opatrenia nemôžu byť zrušené pred úradným vylúčením podozrenia z nákazy.

§ 6

(1) Ak sa potvrdí výskyt niektorej z chorôb zoznamu I, úradná služba okrem opatrení podľa § 5 ods. 2 nariadi tieto opatrenia

a) na infikovanej farme nariadi

1. výlov všetkých rýb podľa určeného plánu úradnej služby schváleného Európskou komisiou,

2. ak ide o vnútrozemskú farmu, vypustenie vody z nádrží na účely ich vyčistenia a dezinfekcie,

3. neškodné odstránenie všetkých zárodočných buniek, mŕtvych rýb a rýb s klinickými príznakmi choroby, ktoré sa považujú za vysokorizikový materiál podľa osobitného predpisu,8) pod dozorom úradnej služby,

4. usmrtenie všetkých živých rýb a ich neškodné odstránenie podľa osobitného predpisu8) pod dozorom úradnej služby; v prípade rýb, ktoré dosiahli trhovú veľkosť a nevykazujú žiadne klinické príznaky ochorenia ich usmrtenie pod dozorom úradnej služby na účely ich predaja alebo spracovania na ľudskú spotrebu,

5. bezodkladné usmrtenie a vyvrhnutie rýb určených na ľudskú spotrebu musí byť uskutočnené pod dozorom úradnej služby v čistom prostredí tak, aby sa zabránilo šíreniu patogénnych zárodkov; odpady a vedľajšie produkty sú považované za vysokorizikový materiál a musia byť ošetrené postupom určeným na zneškodnenie patogénnych zárodkov;8) ošetrenie použitých vôd musí inaktivovať patogénne zárodky, ktoré sa v nich môžu vyskytovať,

6. vyčistenie a dezinfekciu rybníkov bezodkladne po odstránení rýb, ikier a zárodočných produktov; vyčistenie a dezinfekciu vybavenia a všetkých látok, ktoré mohli byť kontaminované, podľa pokynov úradnej služby tak, aby sa vylúčili akékoľvek riziká šírenia alebo prežívania pôvodcov ochorení; postupy očisty a dezinfekcie infikovanej farmy ustanoví úradná služba v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,

7. neškodné odstránenie alebo ošetrenie všetkého materiálu, ktorý môže byť kontaminovaný a ktorý je uvedený v § 5 ods. 2 písm. d) tak, aby bola zaistená dezinfekcia všetkých prítomných patogénnych zárodkov,

8. vykonanie epizootologického šetrenia v súlade s postupom podľa § 8 ods. 1 a realizovanie ustanovení § 8 ods. 4, pričom toto šetrenie musí zahŕňať odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie,

b) podrobenie sa zdravotným inšpekciám všetkým chovom umiestneným po prúde alebo v pobrežnom pásme, kde sa nachádza infikovaná farma; v prípade zistenia pozitívneho prípadu počas inšpekcie sa uplatnia ustanovenia písmena a) tohto paragrafu,

c) povolenie repopulácie farmy až po vykonaní kontroly zrealizovaného čistenia a dezinfekcie a po uplynutí časovej lehoty, ktorú považuje úradná služba za primeranú na vyslovenie garancie eradikácie patogénnych zárodkov a všetkých iných prípadných infekcií na príslušnom toku,

(2) Ak sa na realizáciu ustanovení uvedených v § 5 ods. 2 písm. a) až d) vyžaduje spolupráca úradných služieb iných členských štátov, štátna veterinárna a potravinová správa spolupracuje s úradnými službami iných členských štátov na zabezpečenie súladu s opatreniami podľa tohto paragrafu.

(3) Ak je to potrebné, úradná služba vyhlási vhodné doplnkové opatrenia v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

§ 7

Ak je vyslovené podozrenie z nakazenia alebo sú nakazené voľne žijúce ryby, ktoré nepatria niektorej z fariem, alebo ak je toto podozrenie u rýb z jazier, rybníkov alebo iných zariadení určených na rybolov, alebo ak ide o okrasné ryby v nádržiach, úradná služba prijme potrebné opatrenia. O prijatých opatreniach informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty.

§ 8

(1) Epizootologické šetrenie sa zameriava na

a) pravdepodobný čas trvania, počas ktorého sa mohla choroba vyskytovať na farme pred tým, ako bola ohlásená, alebo bolo vyslovené podozrenie z jej výskytu,

b) možný zdroj choroby na farme a identifikáciu ostatných fariem, v ktorých sa nachádzajú ikry, zárodočné bunky a vnímavé druhy rýb, ktoré môžu byť infikované,

c) pohyb rýb, ikier alebo zárodočných buniek, dopravných prostriedkov, materiálu alebo osôb, ktoré by mohli preniesť pôvodcu ochorenia do príslušnej farmy alebo z príslušnej farmy,

d) eventuálnu prítomnosť a distribúciu vektorov ochorenia.

(2) Ak sa epizootologickým šetrením zistí, že mohlo dôjsť k zavlečeniu choroby z iného vodného toku, nádrže alebo inej pobrežnej zóny alebo mohla byť choroba prenesená do iného vodného toku, nádrže alebo inej pobrežnej zóny v dôsledku kontaktu spôsobeného pohybom rýb, ikier a zárodočných buniek, zvierat, dopravných prostriedkov alebo osôb alebo iným spôsobom, považujú sa farmy týchto tokov, nádrží a pobrežných zón za podozrivé a vzťahujú sa na ne opatrenia uvedené v § 5. V prípade potvrdenia výskytu ochorenia sa uplatňujú opatrenia uvedené v § 6.

(3) V prípade, že v niektorom členskom štáte sa epizootologickým šetrením zistilo, že je potrebná spolupráca s úradnou službou Slovenskej republiky, štátna veterinárna a potravinová správa prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tohto nariadenia.

(4) Pre celkovú koordináciu všetkých nevyhnutných opatrení na zaistenie eradikácie choroby v čo najkratšom čase a na účely vykonania epizootologického prieskumu úradná služba vytvorí krízovú jednotku v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

Protinákazové opatrenia pri chorobách zoznamu II

§ 9

(1) V prípade podozrenia alebo potvrdenia výskytu niektorej z chorôb zoznamu II v schválenej zóne alebo na schválenej farme v neschválenej zóne, sa v súlade s § 8 vykoná epizootologický prieskum. Na opätovné získanie štatútu definovaného podľa osobitného predpisu,9) musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.10)

(2) Ak sa epizootologickým šetrením zistí, že mohlo dôjsť k zavlečeniu choroby zo schválenej zóny alebo z inej schválenej farmy alebo že mohlo dôjsť k prenosu do inej schválenej farmy v dôsledku pohybu rýb, ikier a zárodočných buniek, zvierat, dopravných prostriedkov alebo osôb alebo iným spôsobom, považujú sa tieto zóny alebo farmy za podozrivé a vzťahujú sa na ne vhodné opatrenia.

(3) Úradná služba môže povoliť výkrm rýb určených na zabitie až do času, keď tieto ryby dosiahnu trhovú veľkosť.

§ 10

(1) Ak sa ryby podozrivé z nákazy niektorou z chorôb zoznamu II nachádzajú v neschválenej farme v neschválenej zóne, úradná služba

a) bezodkladne začne úradné vyšetrovanie na účely potvrdenia alebo vylúčenia výskytu ochorenia, vrátane odberu vzoriek na laboratórne vyšetrenie, ak je to nevyhnuté,

b) vykoná alebo nariadi vykonať úradný súpis infikovaných fariem a tento súpis pravidelne aktualizuje,

c) zavedie alebo nechá zaviesť úradný dohľad tak, aby sa zabezpečilo, že z infikovaných fariem s výnimkou fariem uvedených v osobitnom predpise11) je povolený presun živých rýb, ikier alebo zárodočných buniek, ktoré sú určené len pre iné farmy s rovnakou nákazovou situáciou alebo na zabitie na ľudskú spotrebu.

(2) Úradná služba môže v určitom období uskutočňovať dobrovoľný alebo povinný program eradikácie chorôb zoznamu II v neschválených farmách alebo v neschválených zónach. Počas tohto obdobia je zakázané do tejto zóny alebo do farmy začlenenej do takého programu dávať živé ryby, ikry alebo zárodočné produkty pochádzajúce z infikovaných fariem alebo z fariem s neznámym zdravotným statusom.

(3) Programy podľa odseku 1, ktoré sa zavádzajú na základe všeobecných kritérií určených v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev, podliehajú prešetreniu Európskej komisie. Tieto programy môžu byť modifikované v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

(4) Ak sa úradná služba odvoláva na úradné postupy podľa odseku 2, musí po uplynutí obdobia podľa ods. 2 informovať Európsku komisiu a ostatné členské štáty o dosiahnutých výsledkoch.

§ 11

Odber vzoriek

(1) Odber vzoriek a laboratórne vyšetrovanie na dôkaz výskytu chorôb zoznamu I alebo chorôb zoznamu II sa vykonávajú ustanovenými metódami.12)

(2) Vyšetrovanie vzoriek na dôkaz výskytu choroby alebo patogénnych zárodkov sa vykonáva v schválenom laboratóriu.13) Pri prvom výskyte choroby alebo ak je to nevyhnutné, musí byť laboratórnym vyšetrením identifikovaný typ, subtyp alebo variant patogénneho zárodku, ktorý musí potvrdiť národné referenčné laboratórium a ktoré v prípade potreby môže potvrdiť referenčné laboratórium Európskeho spoločenstva (§ 13 ods. 2).

§ 12

Vyšetrovanie vzoriek

(1) Národné referenčné laboratórium musí byť technicky a personálne vybavené tak, aby mohlo vykonávať testy kedykoľvek, obzvlášť pri prvých prejavoch choroby a aby mohlo určiť typ, subtyp a variant príslušného patogénneho zárodku a potvrdiť výsledok získaný iným schváleným laboratóriom na území Slovenskej republiky.

(2) Národné referenčné laboratórium určené pre príslušné choroby zodpovedá za koordináciu noriem a diagnostických metód, ako aj použitých reagencií.

(3) Národné referenčné laboratórium určené pre príslušné choroby zodpovedá za koordináciu noriem a diagnostických metód stanovených každým laboratóriom pre diagnostiku príslušných chorôb. Na tento účel

a) môže dodávať do schválených laboratórií v Slovenskej republike reagencie na diagnostiku,

b) kontroluje kvalitu všetkých diagnostických reagencií používaných v Slovenskej republike,

c) periodicky organizuje porovnávacie testy,

d) uchováva izoláty patogénnych zárodkov ochorení, ktoré pochádzajú z potvrdených prípadov v Slovenskej republike,

e) zabezpečuje potvrdzovanie pozitívnych výsledkov získaných v diagnostických laboratóriách schválených v Slovenskej republike.

(4) Národné referenčné laboratórium Slovenskej republiky spolupracuje s národnými referenčnými laboratóriami členských štátov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 2 a s referenčným laboratóriom Európskeho spoločenstva pre choroby rýb uvedeným v prílohe č. 3.

(5) Ak národné referenčné laboratórium Slovenskej republiky získa štatút referenčného laboratória Európskeho spoločenstva pre choroby rýb, musí plniť úlohy a povinnosti uvedené v prílohe č. 4.

(6) Ak na území Slovenskej republiky nie je laboratórium podľa odseku 1, môžu byť využité služby národného referenčného laboratória niektorého z členských štátov.

§ 13

(1) Vakcinácia proti chorobám zoznamu I sa zakazuje. Zákaz vakcinácie proti chorobám zoznamu II sa vzťahuje na schválené zóny, schválené farmy v neschválených zónach a na farmy, ktoré už začali postupy na schválenie.14)

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa môže povoliť vakcináciu vzniku ohniska choroby zoznamu I za predpokladu, že postupy vakcinácie sú špecifikované v pohotovostnom pláne schválenom podľa § 14.

(3) Vakcinačné programy musia spĺňať kritériá uvedené v prílohe č. 5.

§ 14

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa vypracuje pohotovostný plán s uvedením spôsobu uplatnenia opatrení ustanovených v tomto nariadení v prípade výskytu niektorej z chorôb zoznamu I. V tomto pláne musia byť uvedené mechanizmy, ktoré umožnia prístup k zariadeniam, vybaveniu, personálu a ku všetkým ďalším príslušným štruktúram nevyhnutným na rýchle a účinné zdolanie nákazy.

(2) Všeobecné kritériá uplatňované v pohotovostných plánoch sú uvedené v prílohe č. 6. Úradná služba sa môže obmedziť na uplatnenie kritérií špecifických na príslušnú chorobu, ak všeobecné kritériá uplatnila v pohotovostnom pláne týkajúcom sa uplatňovania protinákazových opatrení pri inej chorobe. Tieto kritériá môže úradná služba pozmeniť alebo doplniť v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

(3) Úradná služba vypracuje pohotovostné plány v súlade s kritériami uvedenými v prílohe č. 6. Vypracované pohotovostné plány predloží úradná služba Európskej komisii na schválenie.

(4) Úradná služba vykoná všetky potrebné modifikácie, ktoré sú nevyhnutné na garantovanie ich kompatibility s plánmi ostatných členských štátov v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

§ 15

(1) Odborníci Európskej komisie v spolupráci s príslušnými orgánmi môžu na zabezpečenie jednotného uplatňovania právnych predpisov Európskych spoločenstiev uvedených v prílohe č. 1 vykonávať na mieste nediskriminačné kontroly na reprezentatívnom percente fariem, aby na mieste zistili, či príslušné orgány kontrolujú tieto farmy, či spĺňajú požiadavky právnych predpisov Európskych spoločenstiev uvedených v prílohe č. 1. Odborníci Európskej komisie informujú členské štáty o výsledkoch týchto kontrol.

(2) Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú týmto expertom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, a najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.


§ 16

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v.r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 316/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smernica Rady č. 93/53/ES z 24. júna 1993, ktorou sa zavádzajú minimálne opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb rýb (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 175/23 z 19. 7. 1993) v znení

smernice Rady č. 2000/27/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 114, 13. 5. 2000, s. 0028 - 0029),

rozhodnutia Komisie č. 2001/288/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 09, 10. 4. 2001, s. 0011 - 0013).

Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 316/2003 Z. z.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ PRE CHOROBY RÝB

Belgicko: CODA-Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie CERVA-Centre ďétude et de recherches vétérinaries et agrochimiques Groeselenberg 99 B- 1180 Brussel/Bruxelles
Dánsko: Statens Veterinaere Serumlaboratorium F0devareministeriet Hangovej 2 DK-8200 Arhus N
Spolková republika Nemecko: Bundesforschungsanstalt fúr Viruskrankheiten der Tiere Boddenblick 5a D- 17498 Insel Riems
Grécko: Laboratory of Fish Pathology and Bio-Pathology of Aquatic Organisms Centre of Athens Veterinary Institutes, Institute of Infectious and Parasitic Diseases 25 Neapoleos ST GR - 153 10 Ag. Paraskevi Attiki
Španielsko: Laboratorio Central de Veterinaria de Algete Madrid
Francúzsko: Agence francaise de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) Laboratoire ďétudes et de recherches en pathologie des poissons (LERPP) Technopôle Brest Iroise - BP 70 F-29280 Plouzane
Írsko: Fisheries Research Centre Abbotstown Castleknock Dublin 15 Ireland
Taliansko Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Via Romea 14/A 1-350 20 Legnaro, Pádová
Luxembursko: CODA-Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie CERVA-Centre ďétude et de recherches vétérinaries et agrochimiques Groeselenberg 99 B- 1180 Brussel/Bruxelles
Holandsko: Fish Diseases Laboratory ID Lelystad Institute for Animal Science and Health Edelhertweg 15 PO Box 65 8200 AB Lelystad Nederland
Rakúsko: Inštitút fúr Hydrobiológie, Fisch- und Bienenkunde Veterinärmedizinische Universität Wien Veterinärplatz 1 A-1210 Wien
Portugalsko: Laboratório Nacional de Investigacäo Veterinaria Estráda de Benfica 701 P- 1500 Lisboa
Fínsko: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (EELA) PL368 FIN-00231 Helsinki
Švédsko: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) S-751 89 Uppsala
Spojené kráľovstvo: CEFAS Weymouth Laboratory Barrack Road Weymouth DT4 8UB United Kingdom
The Marine Laboratory PO box 101 Victoria Road Aberdeen AB9 8DB United Kingdom

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 316/2003 Z. z.

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE CHOROBY RÝB

Statens Veterinare Serumlaboratorium

Landbrugsministeriet

Hangovej 2

82 00 Aarhus N

Dánsko

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 316/2003 Z. z.

KOMPETENCIE A ÚLOHY REFERENČNÉHO LABORATÓRIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE CHOROBY RÝB

Referenčné laboratórium Európskeho spoločenstva pre choroby zoznamu I a choroby zoznamu II podľa prílohy č. 3 tohto nariadenia má tieto kompetencie a úlohy:

1. koordinuje na základe konzultácií s Európskou komisiou používané metódy pre diagnostiku ochorení rýb v členských štátoch, najmä

a) špecifikáciu, uchovávanie a dodávanie kmeňov patogénnych zárodkov príslušného ochorenia na účely sérologickej diagnostiky a prípravy antiséra,

b) dodávanie referenčných sér a iných referenčných reagencií národným referenčným laboratóriám na účely štandardizácie testov a reagencií používaných v každom členskom štáte,

c) zriadenie a uchovávanie zbierky kmeňov a izolátov patogénneho agens príslušného ochorenia,

d) periodické organizovanie porovnávacích testov diagnostických postupov na úrovni Európskeho spoločenstva,

e) zhromažďovanie a porovnávanie údajov a informácií týkajúcich sa používaných diagnostických metód a výsledkov testov vykonávaných v Európskom spoločenstve,

f) typizáciu izolátov patogénnych zárodkov príslušného ochorenia dokonalejšími a vhodnejšími metódami na účely lepšieho pochopenia epizootológie nákazy,

g) sledovanie vývoja situácie na celom svete so zreteľom na dohľad, epizootológiu a prevenciu príslušnej choroby,

h) vykonávanie expertízy patogénneho zárodku, príslušného ochorenia a iných príslušných patogénnych agens, aby bola možná rýchla diferenciálna diagnóza,

i) získavanie rozsiahlych znalostí o príprave a používaní imunologických prípravkov veterinárnej medicíny používaných na zdolanie a tlmenie príslušnej choroby,

2. aktívne pomáha v diagnostike vypuknutia nákazy v členských štátoch získavaním izolátu patogéna pre potvrdenie diagnózy, charakterizáciu a epizootologickú štúdiu,

3. pomáha v školení a doškoľovaní odborníkov v laboratórnej diagnostike so zreteľom na harmonizáciu diagnostických techník v Európskom spoločenstve,

4. spolupracuje v oblasti diagnostických metód týkajúcich sa chorôb zoznamu I a chorôb zoznamu II s kompetentnými laboratóriami v tretích krajinách, v ktorých sa tieto choroby vyskytujú.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 316/2003 Z. z.

KRITÉRIÁ NA VAKCINAČNÉ PROGRAMY

Vakcinačné programy musia obsahovať

1. charakteristiku choroby, na ktorú sa požaduje povolenie vakcinácie,

2. informácie o pobrežných a vnútrozemských farmách a zónach, na ktorých má byť vykonávaná vakcinácia; vakcinácia nemôže byť vykonávaná za hranicami infikovanej oblasti a ak je to nevyhnutné, musí byť zriadená nárazníková zóna okolo infikovanej oblasti,

3. podrobné informácie o vakcíne, ktorá má byť použitá vrátane typu vakcíny,

4. podrobné informácie o podmienkach použitia vakcíny, frekvencie vakcinácie a o obmedzeniach použitia vakcíny (druh ryby, nádrž atď.),

5. kritériá na ukončenie vakcinácie,

6. podmienky prijaté na zabezpečenie vedenia záznamov o predchádzajúcich vakcináciách (dátumy, farmy, zóny alebo časti zón, v ktorých bola vykonaná vakcinácia, zriadenie nárazníkovej zóny, informácie o použitej vakcíne atď.),

7. opatrenia, ktoré sa majú prijať na vymedzenie premiestňovania rýb v rámci vakcinovanej zóny tak, aby sa zaručilo, že ryby môžu opustiť vakcinovanú zónu len na účely zabitia na ľudskú spotrebu alebo na neškodné odstránenie,

8. ďalšie podmienky požadované na vakcináciu.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 316/2003 Z. z.

VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA POHOTOVOSTNÉ PLÁNY

Pohotovostné plány musia obsahovať

1. vytvorenie krízovej jednotky na národnej úrovni určenej na koordináciu všetkých pohotovostných opatrení,

2. zoznam miestnych pohotovostných stredísk vybavených primeraným zariadením na koordináciu opatrení tlmenia na miestnej úrovni,

3. podrobné informácie o osobách zodpovedných za pohotovostné opatrenia, o ich kvalifikácii a zodpovednosti,

4. pre každé miestne pohotovostné stredisko možnosť rýchleho kontaktu osôb alebo organizácií, ktorých sa priamo alebo nepriamo týkajú,

5. použiteľnosť vybavenia a materiálu potrebného na náležitý výkon pohotovostných opatrení,

6. presné inštrukcie týkajúce sa realizácie príslušných akcií v prípade podozrenia alebo potvrdenia infekcie alebo kontaminácie,

7. programy školení na aktualizáciu a rozvoj znalostí, ktoré sa týkajú postupov v teréne a administratívnych postupov,

8. pre potreby diagnostických laboratórií prípadné zabezpečenie služby na posmrtné (postmortálne) vyšetrenie s kapacitou sérologických, histologických a pod. vyšetrení s aktualizáciou rýchlych diagnostických metód (na tento účel je vhodné ustanoviť rýchlu prepravu vzoriek),

9. nariaďovacie ustanovenia na začatie plánov intervencie.

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.

2) § 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z..

3) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

4) § 12 písm. b), § 15 ods. 3 a § 35 zákona 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

5) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

6) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

7) § 17 zákona č. 488/2002 Z. z.

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

10) Prílohy č. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

11) § 3 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

12) § 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

13) § 2 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

14) Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.