Nariadenie vlády č. 306/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti určitým zoonózam aurčitým pôvodcom zoonóz u zvierat a v produktoch živočíšneho pôvodu na účely zabránenia ohniskám nákaz aintoxikácií prenášaných potravinami

Čiastka 143/2003
Platnosť od 31.07.2003 do30.11.2004
Účinnosť od 01.05.2004 do30.11.2004
Zrušený 626/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 4 písm. e) a § 12 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

306

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003,

ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti určitým zoonózam a určitým pôvodcom zoonóz u zvierat a v produktoch živočíšneho pôvodu na účely zabránenia ohniskám nákaz a intoxikácií prenášaných potravinami

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje postupy zhromažďovania informácií o zoonózach a pôvodcoch zoonóz a opatrenia, ktoré treba prijať vzhľadom na zoonózy v Slovenskej republike.

§ 2

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) zoonózou každá choroba alebo infekcia, ktorá sa môže preniesť prirodzeným spôsobom zo zvierat na človeka,

b) pôvodcom zoonózy každá baktéria, vírus alebo parazit, ktorý môže vyvolať vznik zoonózy,

c) schváleným laboratóriom laboratórium schválené alebo uznané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) vyšetrovať úradné vzorky na účel zistenia pôvodcu zoonózy,

d) vzorkou vzorka odobratá vlastníkom alebo osobou zodpovednou za prevádzkareň alebo za zvieratá alebo odobratá v ich mene na účel vyšetrenia pôvodcu zoonózy,

e) úradnou vzorkou vzorka odobratá príslušným orgánom veterinárnej správy1) na vyšetrenie pôvodcu zoonózy; úradná vzorka je opatrená údajmi týkajúcimi sa druhov, typu, množstva a metódy odberu a označením pôvodu zvieraťa alebo produktu živočíšneho pôvodu; táto vzorka sa musí odobrať bez predchádzajúceho upozornenia,

f) príslušným orgánom orgán veterinárnej správy,1) ktorý je zodpovedný za ustanovenia v oblasti monitoringu týkajúce sa zdravia ľudí, zdravia zvierat a iných veterinárnych otázok vyplývajúcich z tohto nariadenia, alebo každý iný orgán, ktorý bol poverený touto zodpovednosťou.

§ 3

(1) Opatrenia prijaté príslušným orgánom podľa tohto nariadenia musia byť zladené na národnej a miestnej úrovni, najmä ak ide o epidemiologický prieskum.

(2) Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe pomáhajú schválené laboratóriá.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa schváli2) národné referenčné laboratóriá na zoonózy a pôvodcov zoonóz uvedených v prílohe č. 2 bode 1, v ktorých sa môže vykonať identifikácia pôvodcu zoonózy, alebo definitívne potvrdenie jeho prítomnosti.

§ 4

Štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby

a) prevádzkovatelia alebo správcovia prevádzkarní schválení3) v súlade s osobitnými predpismi4) povinne uchovávali výsledky vyšetrení na prítomnosť zoonóz uvedených v prílohe č. 2 bode 1 počas minimálneho obdobia určeného príslušným orgánom a oznamovali výsledky príslušnému orgánu na jeho žiadosť,

b) izolácia a identifikácia pôvodcu zoonóz alebo potvrdenie akéhokoľvek iného dôkazu o ich prítomnosti spočívala na osobe zodpovednej za laboratórium, alebo ak sa identifikácia vykonáva inde ako v laboratóriu, osobe zodpovednej za vyšetrenie,

c) diagnóza a identifikácia pôvodcu zoonóz boli ohlásené regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,

d) príslušný orgán zhromažďoval informácie o všetkých pôvodcoch zoonóz, ktorých prítomnosť bola potvrdená v priebehu uskutočnených testov alebo vyšetrení, a o všetkých klinických prípadoch zoonóz uvedených v prílohe č. 2 bode 1, ktoré boli zistené u človeka alebo u zvierat,

e) pravidelná informácia o klinických prípadoch zaznamenaných v súlade s písmenom d) bola odovzdaná ostatným členským štátom a Stálemu veterinárnemu výboru Európskej únie.

§ 5

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa vyhodnotí zozbierané informácie a oznámi Európskej komisii každý rok k 31. máju smery a zdroje infekcií vyvolávajúcich zoonózy, ktoré sa zaznamenali počas predchádzajúceho roka.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa predloží hlásenia alebo doplňujúce informácie kedykoľvek na požiadanie Európskej komisie.

§ 6

Systémy sledovania pohybu chovných zvierat ustanovené osobitným predpisom5) príslušný orgán uvedie do platnosti vo vzťahu k opatreniam proti zoonózam a pôvodcom zoonóz prijatých podľa tohto nariadenia.

§ 7

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa

a) predloží Európskej komisii pred ustanoveným termínom opatrenia, ktoré realizuje na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia vzhľadom na zoonózy uvedené v prílohe č. 2 bodoch 1 a 2 s výnimkou tých, ktoré už boli prijaté proti brucelóze a tuberkulóze podľa už schválených plánov v rámci príslušných osobitných predpisov; môže tam zahrnúť aj opatrenia na zisťovanie zoonóz a pôvodcov zoonóz uvedených v prílohe č. 2 bode 3,

b) v prípade, ak existujú plány na zisťovanie zoonóz uvedených v prílohe č. 2 bode 2, môže ich predložiť Európskej komisii ako informácie požadované v súlade s písmenom a),

c) podáva každý rok Európskej komisii správu o epidemiologickej situácii vzhľadom na trichinelózu.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa v prípade salmonel hydiny odovzdá v ustanovenom termíne Európskej komisii plány vyhotovené v súlade s kritériami ustanovenými v prílohách č. 3 a 4. Tieto plány musia

a) v prípade, ak ide o salmonely, upresňovať opatrenia prijaté na dosiahnutie súladu s minimálnymi požiadavkami uvedenými v prílohe č. 4,

b) brať do úvahy špecifickú situáciu v Slovenskej republike,

c) uviesť počet schválených laboratórií, v ktorých sa budú robiť vyšetrenia na identifikáciu salmonel, a postupy schvaľovania týchto laboratórií.

§ 8

Regionálna veterinárna a potravinová správa

a) uvedie do praxe minimálne opatrenia ustanovené proti salmonele v prílohe č. 4 časti A,

b) ustanoví pravidlá upresňujúce opatrenia, ktoré sa majú prijať na vyvarovanie sa zavlečenia salmonel do chovu, pritom zohľadňuje zásady podľa osobitného predpisu.6)

§ 9

V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 bode 1 môžu odborníci Európskej komisie vykonávať v spolupráci s príslušnými orgánmi kontroly na mieste v Slovenskej republike. Pri týchto kontrolách môžu overovať kontrolou reprezentatívneho počtu chovov, ako sa zabezpečuje dodržiavanie tohto nariadenia. Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytujú týmto odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, najmä im umožnia prístup k všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu. Príslušné orgány prijmú všetky opatrenia, ktoré sú vzhľadom na výsledky kontrol potrebné. Ak príslušné orgány neprijmú tieto opatrenia, môžu orgány Európskych spoločenstiev po prešetrení situácie rozhodnúť o prijatí vhodných opatrení.

§ 10

Ochranné opatrenia nariadené podľa osobitného predpisu7) týkajúce sa veterinárnych kontrol, ktoré sa majú vykonávať pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi, sa vzťahujú na potreby tohto nariadenia.

§ 11

Národné referenčné laboratóriá spolupracujú s referenčnými laboratóriami Európskeho spoločenstva, ktorých zoznam je v prílohe č. 5.

§ 12

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa požaduje od tretích krajín alebo časti tretích krajín, z ktorých sú zo zdravotného hľadiska povolené dovozy, predloženie plánu, ktorý udáva podrobnosti záruk poskytnutých touto krajinou vzhľadom na kontrolu zoonóz a pôvodcov zoonóz.

(2) Tieto záruky nesmú mať menší účinok, ako to vyplýva zo záruk podľa tohto nariadenia.


§ 13

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou ustanovení § 4 písm. e) a § 12 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikulaš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 306/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

1. Smernica Rady 92/117/EHS zo 17. decembra 1992 týkajúca sa opatrení na ochranu proti určitým zoonózam a určitým pôvodcom zoonóz u zvierat a vo výrobkoch živočíšneho pôvodu s cieľom zabrániť ohniskám infekcie a intoxikácie spôsobeným požívatinami (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 62, 15. 3. 1993, s. 38) v znení

smernice Rady 97/22/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 113, 30. 4. 1997, s. 9),

smernice Rady 1999/72/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 210, 10. 8. 1999, s. 12).

2. Rozhodnutie Rady 95/1/ES z 1. januára 1995 upravujúce dokumenty týkajúce sa prijímania nových členských štátov do Európskej únie (Úradný vestník Európskych spoločenstiev C 241, 29. 8. 1994, s. 9).

Právne predpisy Európskych spoločenstiev sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 306/2003 Z. z.

ZOZNAM ZOONÓZ

1. a) Tuberkulóza spôsobená Mycobacterium bovis

b) Brucelóza a jej pôvodcovia

c) Salmonelóza a jej pôvodcovia

d) Trichinelóza

2. a) Kampylobakterióza

b) Echinokokóza

c) Listerióza

d) Besnota

e) Toxoplazmóza

f) Yersinióza

g) Ďalšie zoonózy a jej pôvodcovia

3. Všetky ostatné zoonózy neobjavené v Európskom spoločenstve a pôvodcovia týchto zoonóz

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 306/2003 Z. z.

KRITÉRIÁ NA VYPRACOVANIE PLÁNOV NA SLEDOVANIE SALMONEL V KŔDĽOCH HYDINY

1. Plány musia uvádzať

a) počet a typ vzoriek, ktoré sa majú odobrať,

b) počet a typ úradných vzoriek, ktoré sa majú odobrať,

c) metódy odberu vzoriek,

d) metódy vyšetrenia vzoriek a identifikáciu pôvodcov zoonóz.

2. Plány musia brať ohľad na tieto kritériá na stanovenie postupov odberu vzoriek:

a) faktory, ktoré môžu podporovať šírenie jednej zoonózy alebo viacerých zoonóz,

b) anamnézu dotyčnej zoonózy u domácich alebo voľne žijúcich zvierat v danej krajine alebo v oblasti,

c) príslušnú populáciu zvierat vzhľadom na

1. celkovú veľkosť populácie,

2. homogénnosť skupiny populácie,

3. vek zvierat,

4. živočíšnu výrobu,

d) životné prostredie hospodárstva vzhľadom na

1. regionálne rozdiely,

2. hustotu stád,

3. vzťahy s mestskými oblasťami,

4. vzťahy s oblasťami s populáciou voľne žijúcich zvierat,

e) výrobné systémy hospodárenia, ktoré zahŕňajú

1. jednotky intenzívneho hospodárenia,

2. jednotky extenzívneho hospodárenia,

3. systémy chovu, najmä režimy kŕmenia a opatrenia na starostlivosť o zdravie zvierat,

f) problémy, ktoré sa môžu objaviť vo svetle známych predchádzajúcich prípadov a iných informácií,

g) stupeň požadovanej ochrany podľa povahy a závažnosti príslušnej zoonózy.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 306/2003 Z. z.

KONTROLA SALMONEL

Časť A

SLEDOVANIE A KONTROLA VÝSKYTU SALMONEL V REPRODUKČNÝCH KŔDĽOCH

1. Reprodukčné kŕdle

Reprodukčný kŕdeľ obsahuje najmenej 250 vtákov (Gallus gallus) ošetrovaných alebo chovaných v jednej prevádzkarni na účely produkcie násadových vajec.

2. Sledovanie salmonel v reprodukčných kŕdľoch

Vlastník alebo osoba zodpovedná za liahne alebo reprodukčné kŕdle musí na vlastné náklady robiť odbery vzoriek na analýzu na účely odhalenia salmonely buď v schválenom národnom laboratóriu, alebo v laboratóriu uznanom príslušným orgánom, pričom sa rešpektujú minimálne úrovne uvedených odoberaných vzoriek.

A. ODCHOVNÉ KŔDLE

1. Pri vtákoch chovaných na účel reprodukcie musia byť vzorky odobraté minimálne od jednodňových kurčiat, od štvortýždňových kurčiat a od mládok dva týždne pred začatím znášky.

2. Odoberané vzorky musia obsahovať:

a) v prípade jednodňových kurčiat - odbery vykonané na vnútorných stenách škatúľ, v ktorých boli kurčatá zaslané do chovu, a z uhynutých kurčiat nájdených pri príchode, a

b) v prípade mládok starých štyri týždne alebo v prípade odberov vykonaných dva týždne pred začatím znášky mládok - vzorky trusu; každá vzorka je zložená zo samostatných čerstvých vzoriek trusu, z ktorých každá váži najmenej jeden gram a je odobratá buď ľubovoľne na určitom počte bodov budovy, v ktorom sú vtáky držané, alebo ak majú vtáky voľný prístup do viac ako jednej budovy jedného určeného chovu, je odobratá z každej skupiny budov chovu, v ktorom sú vtáky držané,

c) počet miest, z ktorých sa majú odobrať rôzne vzorky trusu na vytvorenie súborného vzorku, je uvedený v tejto tabuľke:

Počet vtákov držaných v jednej budove Počet vzoriek trusu, ktoré sa majú odobrať v budove alebo skupine budov chovu
1 - 24 (počet rovnaký s počtom vtákov až do maxima 20)
25 - 29 20
30 - 39 25
40 - 49 30
50 - 59 35
60 - 89 40
90 - 199 50
200 - 499 55
500 alebo viac 60

B. DOSPELÉ REPRODUKČNÉ KŔDLE

1. U všetkých dospelých reprodukčných kŕdľov musia byť odoberané vzorky najmenej každé dva týždne počas obdobia znášky.

2. U reprodukčných kŕdľov, ktoré znášajú vajcia v liahni s celkovou kapacitou inkubácie menej než tisíc vajec, sa musia vykonať odbery vzoriek v chove a odbery obsahujú súhrnné vzorky trusu, ktoré sú vytvorené z jednotlivých vzoriek trusu, z ktorých každá váži najmenej 1g, zozbieraných podľa bodu 2 A.2 písm. b).

3. U reprodukčných kŕdľov, ktoré znášajú vajcia v liahni s celkovou kapacitou inkubácie tisíc vajec alebo viac, sa musia vykonať odbery vzoriek v liahni a tieto odbery by mali obsahovať

a) súhrnné vzorky mekonia odobratého z 250 kurčiat vyliahnutých z vajec zaslaných do liahne z každého reprodukčného kŕdľa, alebo

b) vzorky uhynutých 50 kurčiat, ktoré sú mŕtve v škrupine vajec alebo sa vyliahli z vajec zaslaných do liahne z každého reprodukčného kŕdľa.

4. Tieto vzorky sa môžu takisto odobrať z reprodukčných kŕdľov, ktoré majú menej ako 250 vtákov, ktoré znášajú vajcia v liahniach s celkovou kapacitou inkubácie tisíc vajec alebo viac.

5. Každých osem týždňov musia byť odbery vzoriek ustanovené v bode B nahradené úradným odberom vzoriek, ktorý sa vykonáva v súlade s bodom 4.

C. VYŠETRENIE VZORIEK NA SALMONELU

Celkové množstvo vzoriek odobratých v každej budove môže byť na potreby analýzy zoskupené.

Analýzy a testy na salmonelu sa robia podľa úradných metód schválených podľa osobitného predpisu.1)

3. Hlásenie výsledkov

V prípade, ak je po uskutočnenom sledovaní v súlade s bodom 2 odhalená v reprodukčnom kŕdli prítomnosť Salmonella enteritidis alebo Salmonella typhimurium, osoba zodpovedná za laboratórium uskutočňujúce vyšetrenie, osoba vykonávajúca vyšetrenie alebo vlastník kŕdľa to oznámi regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

4. Vyšetrovanie kŕdľov vyhlásených po sledovaní za pozitívne

V prípade, ak je výskyt Salmonella enteritidis alebo Salmonella typhimurium ohlásený v súlade s bodom 3, kŕdeľ je podrobený úradnému odberu vzoriek na potvrdenie prvých výsledkov. Vzorky z vtákov sa musia odobrať náhodne v rámci každej budovy chrániacej vtákov v chove, počet vzoriek sa zvolí podľa tabuľky v bode 2 A.2 písm. c). Na účel kontroly sa musia vtáky z každej budovy zoskupiť do skupiny po päť kusov a od každého vtáka tejto skupiny sa musia vyšetriť vzorky pečene, vaječníkov a čriev na salmonelu, buď použitím analýz a testov uznávaných podľa postupu ustanovenom v súlade s osobitným predpisom príslušného úradu, alebo podľa overených a otestovaných vnútroštátnych metodík.

5. Opatrenia, ktoré sa majú prijať v súvislosti s kŕdľami, v ktorých je infekcia potvrdená

Opatrenia musia byť v súlade s týmito minimálnymi požiadavkami:

1. V prípade, ak je po vyšetrení vykonanom v súlade s bodom 4 potvrdená prítomnosť Salmonella enteritidis alebo Salmonella typhimurium u vtákov v budove, musia sa prijať tieto opatrenia:

a) žiaden vták nesmie opustiť dotyčnú budovu s výnimkou povolenia príslušného orgánu na účel porazenia a deštrukcie pod kontrolou alebo na účel porazenia na jatkách ustanoveného príslušným orgánom podľa písmena c),

b) neinkubované vajcia pochádzajúce od vtákov z dotyčnej budovy sa musia buď neškodne odstrániť na mieste, alebo po vhodnom označení sa musia dopraviť pod kontrolou do zariadenia schváleného na spracovanie vajec, aby tam boli ošetrené teplom v súlade s požiadavkami osobitného predpisu,2)

c) všetky vtáky v budove sa musia zabiť v súlade s požiadavkami osobitného predpisu;3) úradný veterinár na bitúnku je informovaný o rozhodnutí o zabití v súlade s požiadavkami osobitného predpisu3) alebo sa musia zabiť a neškodne odstrániť spôsobom, ktorý maximálne zníži riziko šírenia salmonely.

2. Keď budova obývaná kŕdľami infikovanými Salmonella enteritidis alebo Salmonella typhimurium bola zbavená vtákov, musí sa urobiť dôkladná očista a dezinfekcia vrátane bezpečného odstránenia trusu alebo podstielky podľa postupu určeného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Opätovné osadenie musí byť zabezpečené kurčatami zodpovedajúcimi požiadavkám bodu 2 A.1.

3. Ak násadové vajcia pochádzajúce z kŕdľov, v ktorých bola potvrdená prítomnosť Salmonella enteritidis alebo Salmonella typhimurium, sú stále prítomné v liahni, musia byť neškodne odstránené alebo sa musí s nimi zaobchádzať ako s veľmi nebezpečným materiálom v súlade s osobitným predpisom.4)

6. Regionálna veterinárna a potravinová správa môže odložiť povinnú deštrukciu stanovenú v bode 5.1 písm. b) a požiadavku porážky uvedenú v bode 5.1 písm. c), ak zaistí, že

a) sa neobchodovalo so žiadnymi neinkubovanými vajcami z kŕdľov, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 bodu 5.1 písm. b), s výnimkou obchodovania na účel ošetrenia v súlade s príslušným predpisom,5)

b) sa z kŕdľa nepremiestňovala žiadna živá hydina vrátane jednodňových kurčiat s výnimkou hydiny určenej na okamžitú porážku v súlade s bodom 5.1 písm. c),

a to dovtedy, kým regionálna veterinárna a potravinová správa zistí, že infekcia spôsobená Salmonella enteritidis alebo Salmonella typhimurium sa už nevyskytuje.

Ak regionálna veterinárna a potravinová správa využije možnosť ustanovenú v písmene a), nemá nárok na finančnú pomoc Európskeho spoločenstva.

7. V určenom termíne regionálna veterinárna a potravinová správa

a) uzná systémy stáleho dohľadu založené na sérologických kontrolách chovu, ak poskytujú záruky rovnocenné systému inšpekcie v liahni ustanovenom v bode 2 A.1, 2 B.3, 2 B.4 a v bode C,

b) schváli pre rozmnožovacie kŕdle alternatívne riešenia povinného zabitia ustanoveného v bode 5.1 písm. c), ako je ošetrenie antibiotikami,

c) ustanoví špecifické pravidlá na účel ochrany hodnotného genetického materiálu.

Časť B

KONTROLA SALMONELY NA KONEČNOM VÝROBNOM STUPNI K“MNYCH ZMESÍ PRE HYDINU

V prípade úradných odberov vzoriek v chove alebo v prípadoch odôvodneného podozrenia vykoná štátna veterinárna a potravinová správa odbery kŕmnych zmesí používaných na kŕmenie hydiny.

Ak je nejaká vzorka pozitívna na salmonelu, regionálna veterinárna a potravinová správa začne vyšetrovanie s cieľom

a) identifikovať zdroj kontaminácie, najmä prostredníctvom úradných vzoriek odobratých v rôznych štádiách výroby,

b) prešetriť uplatňovanie pravidiel a kontrol tykajúcich sa odstraňovania a spracovania živočíšnych odpadov, najmä tých, ktoré sú uvedené v súlade s osobitným predpisom,4)

c) určiť správne postupy výrobných procesov a zabezpečiť súlad s uznanými postupmi.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 306/2003 Z. z.

ZOZNAM REFERENČNÝCH LABORATÓRIÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA NA ZOONÓZY

1. Epidemiológia zoonóz

Institut für Veterinärmedizin

(Robert von Ostertag-Institut)

Postfach 33 00 13

Thielallee 88/92

D-1000 Berlin (Nemecká spolková republika)

2. Salmonely

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid

PO Box 1

NL-3720 BA Bilthoven (Holandsko)

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) § 6 ods. 2 písm. n) zákona č. 488/2002 Z. z.

3) § 37 zákona č. 488/2002 Z. z.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.

5) § 18 a 19 zákona č. 488/2002 Z. z.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.

1) § 14 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) § 28 zákona č. 488/2002 Z. z.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh.