Nariadenie vlády č. 305/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii zvierat

(v znení č. 429/2005 Z. z., 61/2019 Z. z.)

Čiastka 142/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.03.2019
Redakčná poznámka

okrem § 6, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii